Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1508

Tytuł:

uchwała nr XXVII/371/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta Poznania
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1508
Hasła:sport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1508

UCHWAŁA NR XXVII/371/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustanawia się następujące rodzaje nagród sportowych: 1) Nagroda Sportowa Miasta Poznania; 2) Olimpijska Nagroda Sportowa. § 2. 1. Ustanawia się następujące rodzaje wyróżnień: 1) dyplomy uznania; 2) puchary; 3) statuetki; 4) upominki rzeczowe. § 3. 1. Nagroda Sportowa Miasta Poznania przyznawana jest corocznie dla sportowca lub grupy sportowców należących do klubu sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Poznania, za wybitne osiągnięcia sportowe w roku poprzedzającym jej przyznanie. 2. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania, powołana przez Radę Miasta Poznania. 3. Kadencje Kapituły pokrywają się z kadencjami Rady Miasta Poznania. 4. W uzasadnionych przypadkach Kapituła może przyznać Nagrodę również wyróżniającemu się trenerowi, pracującemu w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie miasta Poznania, a także trenerowi reprezentacji Polski związanemu z Poznaniem. § 4. 1. Olimpijska Nagroda Sportowa przyznawana jest w roku olimpijskim. 2. Nagrodę przyznaje się zawodnikowi, który zdobył medal na igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, będącemu jednocześnie członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Poznania.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1508 ?

3. Olimpijskie Nagrody Sportowe przyznaje Prezydent Miasta Poznania. § 5. 1. Wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom, trenerom, działaczom sportowym i klubom sportowym za osiąganie wysokich wyników sportowych w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub za wkład pracy w rozwój sportu. 2. Wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Poznania, także na wniosek Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania. § 6. 1. Nagrody sportowe przyznawane będą na uzasadniony wniosek Prezydenta Miasta Poznania, Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Poznania, związków sportowych lub klubów sportowych działających na terenie miasta Poznania. 2. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Poznania w terminie określonym w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej Miasta. § 7. 1. Wysokość kwoty przeznaczonej na Nagrodę Sportową Miasta Poznania ustalana jest corocznie w budżecie Miasta. W przypadku: 1) nagrody indywidualnej - nie może przekroczyć 10-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; 2) nagrody zespołowej - nie może przekroczyć 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; 3) nagrody, o której mowa w § 3 ust. 4 - nie może przekroczyć 5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 2. Wysokość Olimpijskiej Nagrody Sportowej uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w budżecie Miasta Poznania. W przypadku: 1) zdobycia medalu na igrzyskach olimpijskich - nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej; 2) zdobycia medalu na igrzyskach paraolimpijskich - nie może przekroczyć 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. § 8. 1. Nagroda Sportowa Miasta Poznania wręczana jest w dniu Święta Patronów Miasta, tj. 29 czerwca, a w uzasadnionych przypadkach w innym terminie. 2. Olimpijskie Nagrody Sportowe wręczane będą na spotkaniu organizowanym przez Prezydenta Miasta Poznania po zakończeniu igrzysk. 3. Wręczenie wyróżnień może nastąpić podczas podsumowania współzawodnictwa sportowego za rok poprzedni, obchodów jubileuszowych, w trakcie trwania imprez sportowych lub podczas spotkań okolicznościowych. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. § 10. Traci moc uchwała Nr IX/96/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Sportowej Miasta Poznania. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.151.3155

  uchwała nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 września 2011r. o zmianie uchwały nr I/4/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie określeniaszczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników oraz ustanowienia stypendiów, wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1682

  uchwala nr XXXIX/372/10 Rady Gminy Orły z dnia 7 września 2010r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i nagród oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. Na podstawie art. 28 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675)

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.91.1665

  uchwala nr XLI/243/2010 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za zasługi dla sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.73.1318

  uchwała nr IV/47/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

 • DZ. URZ. 2012.3090

  uchwała nr XXV/197/12 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 30 maja 2012r. zmiany Uchwały Nr XII/91/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 10 sierpnia 2011 r. dot. szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej oraz rodzajów tych wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1507

  uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowite w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1506

  uchwała nr XVI/174/12 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynia oraz części wsi Perzyny i Nowy Dwór w obszarach dwóch dróg rowerowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1505

  komunikat nr 4 Starosty Złotowskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Zakrzewie w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1504

  komunikat nr 3 Starosty Złotowskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Okonku w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1503

  uchwała nr XIX/117/2011 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej we wsi Osiniec dz. nr 78/3.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.