Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1514

Tytuł:

uchwała nr XXVII/374/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta Poznania
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1514
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1514

UCHWAŁA NR XXVII/374/VI/2012 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 , Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Drogom publicznym, położonym w granicach miasta Poznania, wzdłuż południowej i północnej linii rozgraniczającej odcinek autostrady A-2, nadaje się nazwy wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały, w którym określa się także oznaczenia geodezyjne działek tworzących ich pasy drogowe. 2. Położenie dróg, o których mowa w ust. 1, przedstawia mapa informacyjna, stanowiąca załącznik Nr 2 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1514 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1514 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4278

  uchwala nr XXXV/186/10 Rady Gminy w Stupsku z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Stupsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.8.143

  uchwała nr XLVIII/354/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XLV/334/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVII/182/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Karczowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/77/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 7 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w granicach osady Siedliszcze

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2696

  uchwała nr XLIX/370/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/31/2002 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1513

  uchwała nr 199/2012 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1512

  ogłoszenie nr 1/12 Burmistrza Gostynia z dnia 16 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2011 rok położonych na obszarze gminy Gostyń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1511

  uchwała nr XIII/102/2012 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko ?Orlik 2012? i przepisów porządkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1510

  uchwała nr XV/85/2012 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Głowy i Janiszew, gmina Brudzew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1509

  uchwała nr XXVII/373/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.