Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1520

Tytuł:

sprawozdanie Nr 1 Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 21 marca 2012 r. z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-02
Organ wydający:Zarząd Powiatu Szczecineckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1520
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1520

5. Jednostki budżetowe oświaty, wychowania: - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku - Szkoły publiczne: 1. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku 2. Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku 3. Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku 4. Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku 5. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku 6. Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku 7. Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze - Szkoły niepubliczne i placówki oświatowo - wychowawcze 1. Prywatne Liceum Uzupełniające w Szczecinku, ul. Krakowska 1 2. Prywatne LO zaoczne dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Krakowska 1 3. Społeczne dzienne LO STO w Szczecinku, ul. Słowiańska 2 4. Prywatne LO ? Nasza Przyszłość? w Szczecinku, ul. Klasztorna 16 5. Prywatne Liceum Uzupełniające w Szczecinku, ul. Wiatraczna 5 6. Prywatne LO dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Wiatraczna 5 7. Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Szczecinku, ul. Krakowska 1 8. II Policealne Studium dla Dorosłych w Szczecinku, ul. Wiatraczna 5 9. Bursa szkolna dla Chłopców im. Św. St. Kostki w Szczecinku 10. Academia Nautica, ul. Mickiewicza w Szczecinku (SzLOT) 11. Policealne Studium Zawodowe, ul. Boh. Warszawy (FIKK) II. DOCHODY POWIAT SZCZECINECKIEGO Budżet Powiatu Szczecineckiego na rok 2011 uchwalony został przez Radę Powiatu w Szczecinku Uchwałą Nr V/27/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. W toku jego realizacji zarówno Rada Powiatu jak i Zarząd Powiatu, zgodnie z przysługującymi im kompetencjami, wielokrotnie dokonywały zmian w budżecie. Poniżej przedstawiamy zakres tych zmian odnoszących się do podstawowych wielkości budżetu Powiatu Szczecineckiego


Lp.

Wyszczególnienie

Plan na dzień 01.01.2011 roku

Plan na dzień 31.12.2011 roku

Zmiany

1.

Dochody budżetu

98 536 842,00

106 178 681,83

+ 7 641 839,83

Ogólny wzrost poziomu planowanych dochodów budżetowych wynikał z następujących zmian w działach: 150 - Przetwórstwo przemysłowe 600 - Transport i łączność 700 - Gospodarka mieszkaniowa 710 - Działalność usługowa 750 - Administracja publiczna wzrost: wzrost: wzrost: wzrost: wzrost: 459 235,00 1 290 124,00 4 395 674,00 1 009 379,00 93 046,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1520

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wzrost: 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 758 - Różne rozliczenia 801 - Oświata i wychowanie 851 - Ochrona zdrowia 852 - Pomoc społeczna 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 926 - Kultura fizyczna wzrost: wzrost: zmniejszenie: wzrost: wzrost: wzrost: zmniejszenie: wzrost:

278 262,00 11 740,00 1 118 694,00 17 412,00 741 287,83 205 544,00 60 756,00 2 486 580,00 482 090,00

Tabela Nr 1 przedstawia zmiany w budżecie Powiatu Szczecineckiego w 2011 roku.

Szczegółową prezentację wykonania planu dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2011 rok - ogółem i według źródeł, przedstawiamy poniżej w części opisowej i części tabelarycznej - tabela Nr 2

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan Wykonanie % wykonania 50 250,00 zł 50 000,00 zł 99,5 %

Zrealizowana kwota to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na opracowanie dokumentacji geodezyjnej.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1520

Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan Wykonanie % wykonania 250,00 zł 0,00 zł 0,00 %

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nie zostały wykonane.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan Wykonanie % wykonania 887 731,00 zł 860 280,48 zł 96,90 %

Dochody w tym dziale stanowią dotacje na realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku projekt ? Własny biznes - lepsze życie?.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan Wykonanie % wykonania 6 208 933,00 zł 6 210 625,93 zł 100,00 %

Zrealizowane dochody to: - środki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 4 370 065,84 zł. - środki na refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 181 099,61 zł. - dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (z gminy Barwice 150 000,00 zł oraz z Miasta Szczecinek 200 000,00 zł). - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne 1 294 481,00 zł. - pozostałe dochody 14 979,48 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan Wykonanie % wykonania 7 404 004,00 zł 2 070 773,64 zł 28,00 %

Zrealizowane dochody pochodzą z : - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 176 234,23 zł ( ZON, Starostwo) - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1520

nieruchomości 1 126 050,00 zł, w tym: a) sprzedaż sześciu działek niezabudowanych w obrębie Świątki: 596 750,00 zł b) sprzedaż trzech działek rolnej w obrębie ewidencyjnym Sitno: 529 300,00 zł - wpływy z opłat za trwały zarząd: 55 519,09 zł, - wpływy z usług: 368 532,67 zł (ZON) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 27 464,74 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 272 445,94 zł ? tj. 25% udziału w zrealizowanych dochodach z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. - wpływy z różnych opłat i dochodów 44 526,97 zł. Niski poziom zrealizowanych dochodów dotyczy środków ze zbycia majątku, które zaplanowano na kwotę 6 302 734,00 zł a zrealizowano w wysokości 1 126 050,00 zł tj. 17,9 %. Rozdział 70095 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 7 724 700,00 zł 4 780 872,16 zł 61,90 %

Zrealizowane dochody pochodzą ze środków unijnych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej ? na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat, w tym 4 140 520,51 zł jako zaliczka na planowane wydatki oraz 640 351,65 zł, jako środki przekazane dla partnerów współrealizujących termomodernizację obiektów.


Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan Wykonanie % wykonania 125 000,00 zł 125 000,00 zł 100,00 %

Wymieniona kwota to dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan Wykonanie % wykonania 1 026 373,00 zł 730 587,09 zł 71,20 %

Zrealizowana kwota to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjno-kartograficznych (695 046,38 zł), dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym na bieżącą aktualizację numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów, wprowadzanie zmian, porządkowej nieruchomości oraz na wprowadzanie na mapę zasadniczą i ewidencyjną zmian wynikających z decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej w wysokości 32 000,00 zł oraz pozostałe dochody 3 540,71 zł. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Plan Wykonanie % wykonania 287 006,00 zł 287 044,26 zł 100,00 %

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1520

Uzyskane dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiat, przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. 287.003,26 zł oraz 41,00 zł to wpływy z różnych dochodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan Wykonanie % wykonania 170 100,00 zł 170 100,00 zł 100,00 %

Powyższa kwota dotacji z budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona była na pokrycie kosztów osobowych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących te zadania. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Plan Wykonanie 0,00 zł 4 019,68 zł

Na uzyskane dochody składają się pozyskane środki na wyposażenie kurierów 2.861,52 zł oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku PIT 1.158,16 zł. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan Wykonanie % wykonania 35 690,00 zł 35 689,32 zł 100,00 %

Uzyskane dochody obejmują dotacje z budżetu państwa na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan Wykonanie % wykonania 5 589,00 zł 7 402,00 zł 132,40 %

Pozyskano środki w formie darowizn pieniężnych na dofinansowanie organizacji pikniku wiejskiego. Rozdział 75095 ? Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 82 767,00 zł 74 665,91 zł 90,20 %

Na kwotę zrealizowanych dochodów składa się: - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na funkcjonowanie programu ?Lokalny Punkt Informacyjny? o funduszach unijnych 61 899,58 zł, - środki pozyskane na imprezę dla dzieci ? ?Tabor Św. Mikołaja? 7 600,00 zł, - środki na program POKL ? Diagnoza programów edukacyjnych 5 166,33 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan Wykonanie % wykonania 3 961 942,00 zł 3 961 023,56 zł 100,00 %

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1520

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 807 797,56 zł na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. - dotacja celowa z budżetu państwa (58 000,00 zł) na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego, - dotacja z WFOŚiGW (50 739,00 zł) na dofinansowanie modernizacji kotłowni gazowej, - wpływy z różnych dochodów 987,00 zł, - pozyskano również środki (43 500,00 zł) z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ? na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan Wykonanie % wykonania 2 403 785,00 zł 2 192 508,16 zł 91,20 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to: - opłaty komunikacyjne 1 363 054,86 zł, które wykonano w 86,7 %. Na wpływy z tego tytułu składają się opłaty za: tablice i dowody rejestracyjne, prawa jazdy, karty pojazdu, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne , nalepki kontrolne, opłaty za koncesje i licencje. - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw 799 144,50 złotych (za zajęcie pasa drogowego), - grzywny i kary pieniężne nałożone przez Państwową Inspekcję Ruchu Drogowego: zrealizowane na kwotę 30 308,80 zł. Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan Wykonanie % wykonania 8 907 237,00 zł 8 936 148,89 zł 100,30 %


Z wykonanej kwoty przypada na: - podatek dochodowy od osób fizycznych 8 737 708,00 złotych, który zrealizowano w 101,7 %. - podatek dochodowy od osób prawnych 198 440,89 złotych, który zrealizowano w 62,8 %.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania 35 317 155,00 zł 35 317 155,00 zł 100,00 % 500 000,00 zł 500 000,00 zł 100,00 %

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.

- są to środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych uzyskane w ramach programu Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?8?

Poz. 1520

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania 7 766 825,00 zł 7 766 825,00 zł 100,00 % 72 616,00 zł 72 616,51 zł 100,0 %

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Pozyskane środki dotyczą rozliczenia udziału powiatu w kosztach realizacji projektu PL 0467 ?Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego?. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan Wykonanie % wykonania 640 670,00 zł 649 643,35 zł 101,4 %

Dochody zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej to: - wpływy z różnych opłat: 8 482,19 zł ( za wydanie kart wędkarskich, pozwoleń na budowę itp.) - wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki od nich: 13 140,09 zł. - pozostałe odsetki (bankowe): 27 099,66 zł - refundacja kosztów zarządzania dla powiatu dotyczących termomodernizacji obiektów 180 627,94 zł - rozliczenie dochodów z lat ubiegłych ZSZ Nr 3: 121 570,99 zł - rozliczenie wpływów z funduszu geodezyjnego za 2010 r.: 205 626,68 zł - rozliczenie wpływów ZON z tytułu podatku od nieruchomości: 35 910,00 zł - rozliczenie pozostałych jednostek z dochodów lat ubiegłych: 57 185,80 zł Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Plan Wykonanie % wykonania 3 946 903,00 zł 3 946 903,00 zł 100,00 %

Kwoty dochodów wymienionych w rozdziałach 75801, 75803 i 75832 , to różne tytuły subwencji należne Powiatowi na mocy przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Plan Wykonanie % wykonania 68 700,00 zł 570,82 zł 0,8 %

Na osiągnięte dochody składają się wynagrodzenia płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym. Nie zrealizowano dochodów w kwocie 67 700,00 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2010 r. projektu termomodernizacji I LO im. Ks. Elzbiety.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?9?

Poz. 1520

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan Wykonanie % wykonania 83 487,00 zł 12 301,93 zł 14,7 %

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się wynagrodzenia płatnika z tytułu dokonywania terminowych rozliczeń z ZUS oraz Urzędem Skarbowym. W rozdziale 80130 zaplanowano również do pozyskania środki z PFRON (53 537,00 zł) i środki Szkół (25 500,00 zł) na inwestycje w zakresie likwidacji barier architektonicznych w jednostkach oświatowych, których realizację przesunięto na rok następny. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan % wykonania 752 742,00 zł 96,5 % Wykonanie 726 242,50 zł Na kwotę planowanych i osiągniętych dochodów składają się środki pozyskane z budżetu UE na termomodernizację obiektów w jednostkach oświatowych (725 242,50 zł) oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne Plan % wykonania 551 265,00 zł 100,00 % Wykonanie 551 264,26 zł Na kwotę pozyskanych dochodów w tej podziałce składają się: - środki z budżetu UE na termomodernizację budynku Szpitala w Szczecinku 105 469,36 zł, - środki na refundację wydatków związanych z zakupem mammografu 445 794,90 zł. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan Wykonanie % wykonania 3 820 488,83 zł 3 820 286,87 zł 100,00 %

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na pokrycie składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, w tym dla bezrobotnych, którzy pozostają bez prawa do zasiłku oraz wychowanków przebywających w domach dziecka. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 1 029 020,00 zł 1 019 019,75 zł 99,0 %

Na kwotę pozyskanych dochodów w tej podziałce składają się środki na dofinansowanie zadania pn. ?Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane - nowa powierzchnia nowe możliwości? w kwocie 989 019,75 zł oraz środki na refundację wydatków związanych rozbudową Centrum SM w kwocie 30 000,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 10 ?

Poz. 1520

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan Wykonanie % wykonania 337 413,00 zł 378 181,22 zł 112,1 %

Uzyskane dochody pochodzą z: - wpływów z różnych wpłat i dochodów: 8 007,24 zł (w tym: wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatków, wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci przebywających w placówce), - wpływów na korepetycję dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w ramach projektu ?W rękach swoją przyszłość mam? w kwocie 10 000,00 zł, - dotacji przekazanych przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie w Szczecinku w wysokości 360 173,98 złotych, (szczegóły przedstawia tabela Nr 11). Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Plan Wykonanie % wykonania 5 581 481,00 zł 5 441 795,09 zł 97,5 %

Dochody w tej podziałce pochodzą z następujących źródeł: - wpływów ze świadczonych usług: 4 157 209,89 zł. - wpływów z różnych dochodów: 42 844,20 zł. (odszkodowanie z PZU, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku itp.) - dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie przez Powiat Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do tego domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku: 1 241 741,00 zł. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Plan Wykonanie % wykonania 209 106,00 zł 236 031,75 zł 112,9 %

Na zrealizowaną kwotę dochodów składają się: - pozyskane środki na projekt ?Rodzina naszą szansą? 19 336,13 zł - dotacje przekazane przez miasta oraz powiaty, na mocy zawartych porozumień, tytułem zwrotu kosztów za dzieci z ich terenu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szczecineckiego w kwocie 216 695,62 zł - wykonano 117,1 % zakładanych wpływów z tego tytułu (szczegóły przedstawia tabela Nr 11). Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan Wykonanie % wykonania 18 000,00 zł 18 000,00 zł 100,00 %

Powyższa kwota, to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 11 ?

Poz. 1520

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan Wykonanie % wykonania 59 042,00 zł 52 846,00 zł 89,5 %

Uzyskane dochody pochodzą: - z wpływów z różnych dochodów: 46 504,00 zł (wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku PIT oraz 2,5% kosztów obsługi PFRON). - z dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 342,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan Wykonanie % wykonania Uzyskane dochody to: - dotacje przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinku, jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Plan Wykonanie % wykonania 1 626 163,00 zł 1 625 646,19 zł 100,0 % 150 290,00 zł 150 290,00 zł 100,0 %

Uzyskane dochody pochodzą z: - wpływów z różnych dochodów: 2 283,41 zł - w tym, wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku PIT - Funduszu Pracy 1 549 500,00 złotych - jest to 7% kwoty środków ustalonej za rok poprzedni, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy. - środków unijnych w kwocie 73 862,78 zł na termomodernizację PUP. Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan 1 668 455,00 zł 1 665 688,89 zł 99,8 % Wykonanie % wykonania

Kwota dochodów zrealizowanych w tym rozdziale, to dotacje na współfinansowanie projektów objętych finansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez PCPR oraz na program ?Piramida kompetencji? realizowanego przez PUP.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Plan % wykonania 74 574,00 zł 66,3 % Wykonanie 49 439,07 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 12 ?

Poz. 1520

Uzyskane dochody pochodzą: - z różnych wpływów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku PIT 1 015,26 zł. - ze środków na likwidację barier architektonicznych w SOSW, w tym 24 211,00 zł z PFRON i 24 212,81 zł z dochodów ośrodka. Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Plan Wykonanie % wykonania 200,00 zł 295,77 zł 147,9 %

Uzyskane dochody pochodzą z wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku PIT.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan Wykonanie % wykonania Pozyskano środki: - 126 135,66 w ramach dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji w internacie Zespołu Szkół im. O. Langego, - 122 000,00 zł na termomodernizację internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV, - 46 400,00 zł na dostosowanie internatu Zespołu Szkół im. O. Langego do wymagań ochrony ppoż., - 67 000,00 zł na modernizacje III piętra internatu Zespołu Szkół im. O. Langego. Rozdział 85495 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 3 600,00 zł 3 600,00 zł 100,00 % 711 289,00 zł 361 535,66 zł 50,8 %

Uzyskane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej na konkurs informatyczny realizowany przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan % wykonania 610 000,00 zł 71,8 % Wykonanie 437 836,27 zł Uzyskane dochody pochodzą z: - grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 2 313,21 zł. - wpływów z różnych opłat: 435 523,06 zł, które obejmują należne Powiatowi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 13 ?

Poz. 1520

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan % wykonania 1 266 000,00 zł 94,4 % Wykonanie 1 194 975,84 zł Pozyskane środki obejmują: - dochody na budowę ?Orlika 2012? w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku 816 000,00 zł (w tym: 333 000,00 zł z Ministerstwa Sportu, 333 000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i 150 000,00 zł z dochodów Szkoły). - dochody na budowę lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku 378 975,84 zł (w tym: 229 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i 149 975,84 zł z Miasta Szczecinek). Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan Wykonanie % wykonania 15 400,00 zł 15 400,00 zł 100,00 %

Uzyskane dochody pochodzą: - z wpłat gmin powiatu szczecineckiego na dofinansowanie organizacji imprez sportowych z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego: 11 500,00 zł. - z wpłat na turniej Piłki Siatkowej Radnych: 3 900,00 zł. Rozdział 92695 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 16 690,00 zł 11 578,58 zł 69,4 %

Uzyskane i zaplanowane dochody pochodzą z dotacji z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu ?Zdobycie umiejętności pływania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego?. III. WYDATKI POWIAT SZCZECINECKIEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na dzień 01.01.2011 r.

Plan na dzień 31.12.2011 r.

Zmiany

1.

Wydatki budżetu

106 365 718,00

115 142 864,83

(+) 8 777 146,83

Wzrost ogólnego poziomu planowanych wydatków budżetowych wynikał ze zmian w następujących działach: 150 - Przetwórstwo przemysłowe 600 - Transport i łączność 630 - Turystyka 700 - Gospodarka mieszkaniowa 710 - Działalność usługowa wzrost: wzrost: wzrost: wzrost: zmniejszenie: 459 235,00 1 585 982,00 10 360,00 5 011 734,00 299 994,00

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 14 ?

Poz. 1520

750 - Administracja publiczna 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. 757 - Obsługa długu publicznego 758 - Różne rozliczenia 801 - Oświata i wychowanie 851 - Ochrona zdrowia 852 - Pomoc społeczna 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 926 - Kultura fizyczna Tabela Nr 7 przedstawia wykonanie planu wydatków w układzie rodzajowym grup wydatków.

zmniejszenie: wzrost: wzrost: zmniejszenie: wzrost: wzrost: wzrost: wzrost: zmniejszenie: zmniejszenie: wzrost:

243 869,00 1 278 262,00 262 620,00 220 650,00 156 756,00 946 219,83 429 575,00 79 427,00 1 652 091,00 10 000,00 983 580,00

budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2011 roku ? za 2011 roku

Szczegółową prezentację wykonania planu wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego przedstawiamy poniżej w części tabelarycznej i opisowej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan Wykonanie Plan Wykonanie 50 000,00 zł 50 000,00 zł 15 150,00 zł 4 660,14 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 15 ?

Poz. 1520

Powyższa kwota przeznaczona była na opracowywania dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami pozostawionymi rolnikom do dożywotniego użytkowania.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna Plan Wykonanie Plan Wykonanie % wykonania 1 400,00 zł 565,69 zł 29 750,00 zł 29 063,55 zł 97,7 %

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarka leśną

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną, w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan Wykonanie % wykonania 887 731,00 zł 860 280,48 zł 96,9 %

Wydatki powyższe dotyczą realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku projektu pn.: ? Własny biznes-lepsze życie?, współfinansowanego ze środków unijnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne i powiatowe Plan Wykonanie % wykonania 20 545 374,00 zł 19 370 335,08 zł 94,3 %

Z wydatkowanej kwoty ogółem przeznaczono na: - wydatki bieżące 3 281 249,38 zł, - wydatki majątkowe 16 089 085,70 zł. Na kwotę 3 281 249,38 zł wydatków bieżących składają się: - wynagrodzenia i pochodne - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 529 207,36 zł, 80 000,00 zł, 24 046,10 zł, 1 647 995,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 16089 085,70 zł przeznaczono na zadania: - poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek - przebudowa ul. Wyszyńskiego, Lipowej (w części) i Jana Pawła II w Szczecinku: - ciągi komunikacyjne przy drogach powiatowych: - przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z Łęknica ? Białowąs: - przebudowa mostu drogowego koło m. Drężno: 10 677 917,63 zł, 143 977,21 zł, 301 709,56 zł, 502 266,38 zł,

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 16 ?

Poz. 1520

- przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 (ul. Narutowicza) z ulicą powiatową nr 274Z (ul. Koszalińska) wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej Nr 11 (ul. Narutowicza) z drogą wojewódzką Nr 172 (ul. Kołobrzeska), z uwzględnieniem kolidującej sieci infrastruktury technicznej w m. Szczecinek: - przebudowa ul. Szczecińskiej - przebudowa ul. Polnej - przebudowa przepustu drogowego na rzece Kłudzie - dotacja dla g. Biały Bór na przebudowę drogi w m. Grabowo - założenie pełnej ewidencji dróg i mostów 430 155,78 zł, 2 593 602,60 zł, 1 042 104,95 zł 230 000,00 zł, 50 000,00 zł, 117 351,59 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan Wykonanie % wykonania 25 360,00 zł 20 593,69 zł 81,2 %

Z powyższej kwoty wydatkowano na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 860,00 zł przyznanych w ramach konkursów. Pozostała kwota wydatkowana została na realizację zadań statutowych (16 733,69 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan Wykonanie % wykonania 1 000 814,00 zł 973 079,86 zł 97,2 %

Powyższą kwotę przeznaczono na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 381 226,64 zł, - świadczenia dla osób fizycznych 4 555,92 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 585 914,95 zł, - wykonanie (w ramach wydatków majątkowych) dokumentacji do termomodernizacji ZON na kwotę1 382,35 zł. Rozdział 70095 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 7 734 700,00 zł 4 780 872,16 zł 61,8 %

Wymieniona kwota dotyczy przekazania dotacji dla gmin na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w ramach projektu: ?Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego? - w ramach wydatków majątkowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 17 ?

Poz. 1520

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan Wykonanie % wykonania 125 000,00 zł 125 000,00 zł 100,0 %

Wydatki przeznaczono na: - archiwizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - konwersję zasobu geodezyjno - kartograficznego do systemu EWID 2007. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan Wykonanie % wykonania 182 000,00 zł 89 054,95 zł 48,9 % pokryto koszty konwersji zasobu geodezyjno -

Z powyższej kwoty zrealizowanych wydatków kartograficznego do systemu EWID 2007. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Plan Wykonanie % wykonania 287 006,00 zł 287 003,26 zł 100,0 %

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269 839,84 zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 163,42 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan Wykonanie % wykonania 170 100,00 zł 170 100,00 zł 100,0 %

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów poniesionych przez Starostwo Powiatowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla osób obsługujących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym na: - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 170 100,00 zł. Rozdział 75019 Rady powiatów Plan Wykonanie % wykonania 350 000,00 zł 332 251,73 zł 94,9 %

Koszty związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego Powiatu obejmowały: - diety radnych 214 479,43 zł. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługujących Radę Powiatu 91 355,10 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 18 ?

Poz. 1520

- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 417,20 zł. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Plan Wykonanie % wykonania 6 229 116,00 zł, 5 866 637,04 zł 94,2 %

Na wydatki poniesione na utrzymanie Starostwa Powiatowego, jako jednostki organizacyjnej Powiatu składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 272 479,84 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 288,50 zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 584 868,70 zł. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan Wykonanie % wykonania 35 690,00 zł 35 689,32 zł 100,0 %

Wydatkowana kwota dotyczyła organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i objęła: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 058,00 zł. - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 605,00 zł, - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 026,32 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan Wykonanie % wykonania 537 109,00 zł 492 372,10 zł 91,7 %

Wydatkowana kwota związana jest z promocją Powiatu Szczecineckiego, w tym na: - dotacje na zadania bieżące przekazane na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie promocji w kwocie 268 000,00 zł. Zadanie to wykonuje Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku. - dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom: 37 820,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 610,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 183 942,10 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 418 947,00 zł 168 550,77 zł 40,2 %

Wydatkowana kwota przeznaczona została na: - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 10 062,94 zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 61 899,58zł (Lokalny Punkt Informacyjny) oraz 5 160,93 zł na program ?Diagnoza dostosowania oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie drawskim, wałeckim i szczecineckim?. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 91 427,32 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 19 ?

Poz. 1520

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Plan Wykonanie % wykonania 1 000 000,00 zł 0,00 zł 0,00 %

Planowana kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku ? budowa nowej siedziby, ul. Polna 25?, którego realizację przesunięto na 2012 r. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan Wykonanie % wykonania 4 087 415,00 zł 4 063 694,98 zł 98,4 %

Powyższą kwotę wydatkowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywając z niej wydatki bieżące w kwocie 3 807 797,56 zł - związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku a mianowicie: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności: koszty utrzymania i remonty sprzętu, umundurowanie i środki higieny, zasiłki na zagospodarowanie, badania lekarskie, różne postacie energii, usługi wywozu nieczystości, informatyczne, telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie majątku, podatki itp. Z kolei na realizację wydatków majątkowych Komendy wydatkowano środki w wysokości 255 897,42 zł, w tym: 5 494,42 zł na dokumentację związaną z modernizacją systemu grzewczego, 101 478,00 zł na modernizację kotłowni gazowej, 58 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego oraz 90 925,00 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego i ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Szczecinku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan % wykonania 1 737 620,00 zł 100,0 % Wykonanie 1 737 253,12 zł Powyższa kwota wydatków to odsetki bankowe od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Powiat oraz rozliczenia z bankami związane z obsługą długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan Wykonanie % wykonania 3 700,00 zł 2 619,73 zł 70,8 %

Są to wydatki związane z częściowym zwrotem opłat za wydanie karty pojazdu, za lata ubiegłe.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 20 ?

Poz. 1520

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan na rezerwę ogólną na rezerwy celowe 1 344 983,00 zł, w tym: 1 056 930,00 zł 288 053,00 zł

W trakcie 2011 r. zaplanowaną rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 927 060,00zł z przeznaczeniem na: - zakup materiałów do remontów cząstkowych dróg powiatowych: 68 830,00 zł - poprawę bazy dydaktycznej ZSZ im. St. Staszica w Szczecinku: 10 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn.: ? Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ?Moje boisko - Orlik 2012? w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku? : 440 000,00 zł - dofinansowanie zadania pn.: ? Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku?: 195 000,00 zł - dofinansowanie udziału ZSZ im. St. Staszica w Szczecinku w realizacji programu pn.: ?Akademia Zdobywców Sukcesu?: 5 200,00 zł?, - pokrycie należności Syndyka Masy Upadłościowej Towarzystwa Handlowego ?Pol-Naft? SP. z o.o. w upadłości, wyliczonej z zastosowaniem proporcji do wylicytowanej ceny ze sprzedaży działki Nr 277/1 w obrębie 08 m. Szczecinek, zabudowanej byłą stacją paliw: 23 260,00 zł - wydatki bieżące (opłaty za trwały zarząd) w ZON - wydatki bieżące (usługi remontowe) w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN - wydatki bieżące (zakup energii i podróż edukacyjna) w Zespole Szkół Nr 5 - wydatki bieżące (zakup energii) w Zespole Szkół im. O. Langego - wydatki bieżące (zakup energii) w I LO im. Ks. Elżbiety - wydatki bieżące (dofinansowanie badań sportowców) Starostwo 46 170,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł 30 000,00 zł 8 600,00 zł 20 000,00 zł

W trakcie 2011 roku zaplanowaną rezerwę celową rozwiązano w kwocie 274 600,00 zł, z przeznaczeniem na: - dojazdy do jednostek patronackich i na organizację obozów szkoleniowych dla młodzieży klas o profilu wojskowym i policyjnym z ZSZ im. O. Langego w Białym Borze: 40 000,00 zł - pomoc dla powiatu koszalińskiego na dofinansowanie uruchomienia sezonowej lotniczej bazy pogotowia ratunkowego: 5 000,00 zł - pomoc dla gminy Grzmiąca, zasiłek celowy dla wychowanki rodziny zastępczej na remont mieszkania: 7 000,00 zł - remont pomieszczeń w Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej: 33 000,00 zł - prace remontowe w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN 30 750,00 zł - prace remontowe w Zespole Szkół Nr 6 im. St. Staszica 68 135,00 zł - termomodernizację internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV 83 715,00 zł - na rozbudowę ?Orlika 2012? w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN 7 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Plan Wykonanie % wykonania 1 6617 002,00 zł 1 615 771,10 zł 99,9 %

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 21 ?

Poz. 1520

Edukację na poziomie szkoły podstawowej specjalnej prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szczecinku. Wydatki bieżące na ten cel w analizowanym okresie obejmowały: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 612 654,10 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 117,00 zł Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Plan Wykonanie % wykonania 1 209 428,00 zł 1 208 328,14 zł 99,9 %

Edukację na poziomie gimnazjum specjalnego realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku. W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące obejmowały: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 205 512,14 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 816,00 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Plan Wykonanie % wykonania 9 010 195,00 zł 8 431 169,73 zł 93,6 %

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatki bieżące obejmowały: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6 185 919,58 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 41 450,44 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące w szczególności odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, różne postacie energii, usługi remontowe, telefonii stacjonarnej, dostępu do Internetu, podróże służbowe, składki i opłaty itp.: 919 879,37 zł - dotacje dla podmiotów prowadzących licea ogólnokształcące niepubliczne: 1 283 920,34 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan Wykonanie % wykonania 16 766 104,00 zł 16 227 612,89 zł 96,8 % 13 072 314,01 zł 2 066 182,68 zł 127 133,27 zł 935 646,39 zł 26 336,54 zł

Bieżące wydatki prowadzenia tej formy nauczania to: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - świadczenia na rzecz osób fizycznych: - dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne szkoły zawodowe - wydatki majątkowe: Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Plan Wykonanie % wykonania 527 659,00 zł 524 384,20 zł 99,4 %

Koszty prowadzenia tej formy nauczania obejmowały: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 523 083,20 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 301,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 22 ?

Poz. 1520

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan Wykonanie % wykonania 145 628,00 zł 96 034,31 zł 65,9 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na dokształcanie nauczycieli w formie szkoleń, kursów, dofinansowania do studiów podyplomowych. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 1 727 851,00 zł 1 724 630,11 zł 99,8 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale obejmują: - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ( emeryci i renciści ? byli pracownicy) 298 353,80 zł, - wydatki za udział w komisji egzaminacyjnej na podwyższenie kwalifikacji nauczycieli 2 785,52 zł, - wydatki majątkowe związane z termomodernizacją obiektów Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica, Zespołu Szkół im. O. Langego i Zespołu Szkół Nr 5: w kwocie 1 423 490,79 zł (tabela Nr 10).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne Plan Wykonanie % wykonania 1 036 612,00 zł 1 036 610,03 zł 100,0 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych pn.: - termomodernizacja budynku szpitala w Szczecinku: 286 610,03 zł - zwiększenie kapitału Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne ?Rozbudowa szpitala w Szczecinku?: 750 000,00 zł. Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne Plan Wykonanie % wykonania 5 000,00 zł 5 000,00 zł 100,0 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatek dotyczący pomocy dla powiatu koszalińskiego ? dofinansowanie uruchomienia sezonowej lotniczej bazy pogotowia ratunkowego. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan Wykonanie % wykonania 3 820 488,83 zł 3 820 286,87 zł 100,0 %

Z powyższej kwoty opłacone zostały składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 23 ?

Poz. 1520

Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 972 149,00 zł 872 992,45 zł 89,8 %

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ?Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Chorych na Stwardnienie Rozsiane - nowa powierzchnia nowe możliwości? w kwocie 805 093,62 zł oraz środki na realizację zadań statutowych, w tym na dofinansowanie badań sportowców 11 366,80 zł oraz na zakup materiałów budowlanych, w kwocie 56 532,03 zł, które przekazano na budowę hospicjum.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan Wykonanie % wykonania 3 111 707,00 zł 2 856 327,20 zł 91,8 %

Kwota wydatków obejmowała: - koszty bieżącego utrzymania Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku w wysokości 2 058 611,40 zł, - koszty bieżącego utrzymania Rodzinnego Domu dziecka Nr 1 w kwocie 237 737,28 zł, - dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, w których decyzjami sądów umieszczono dzieci z naszego powiatu w wysokości 465 991,41 zł (szczegóły w rozbiciu dotacji na poszczególne powiaty przedstawia tabela Nr 12), - nakłady na zadanie inwestycyjne pn. ?Termomodernizacja Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie w Szczecinku? w kwocie 623,53 zł, - świadczenia wypłacone za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuację nauki, pomoc rzeczową i pieniężną na zagospodarowanie 93 363,58 zł. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Plan Wykonanie % wykonania 6 289 624,00 zł 5 426 167,59 zł 86,3 % na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bornem

Kwotę 5 424 975,59 zł wydano Sulinowie, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 255 042,89 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 491,46 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, żywność, leki i materiały medyczne, różne postacie energii, odprowadzanie ścieków, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, delegacje, usługi zdrowotne, szkolenia itp. 2 158 441,24 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 1 192,00 zł dotyczyły poniesionych nakładów na zadanie pn.: ?Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie? . Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Plan Wykonanie % wykonania 2 136 215,00 zł 2 087 446,29 zł 97,7 %

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 24 ?

Poz. 1520

Zadania Powiatu w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej realizują obok placówek opiekuńczo-wychowawczych także rodziny zastępcze. Rodziny zastępcze z terenu naszego Powiatu otrzymują należne im świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 1 575 730,27 zł. Na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz rodzin zawodowych przekazano kwotę 214 455,27 złotych. Kwotę 9 775,00 złotych przeznaczono na szkolenia rodzin zastępczych. Kwotę 6 936,50 zł przeznaczono na pomoc dla gminy Grzmiąca - zasiłek celowy dla wychowanki rodziny zastępczej na remont mieszkania. Na umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu, Powiat Szczecinecki poniósł wydatki w ramach udzielonej dotacji w kwocie 280 549,25 zł, (szczegóły w rozbiciu dotacji na poszczególne powiaty przedstawia tabela Nr 12). Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan Wykonanie % wykonania 18 000,00 zł 18 000,00 zł 100,0 %

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji z budżetu Państwa. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan Wykonanie % wykonania 706 342,00 zł 681 625,60 zł 96,5 %

Poniesione wydatki, to koszty bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które zostało powołane do realizacji zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W ujęciu strukturalnym poniesione wydatki dotyczyły: - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 579 245,33 złotych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 900,00 zł, - wydatków związanych z realizacją zadań statutowych obejmujących miedzy innymi: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, odprowadzanie ścieków, usługi telefonii, dostępu do internetu, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe itp. 100 480,27 zł. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Plan Wykonanie % wykonania 17 400,00 zł 14 374,00 zł 82,6 %

Powyższa kwota wykorzystana była na prowadzenie zadań ośrodka interwencji kryzysowej w zakresie poradnictwa specjalistycznego. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 13 000,00 zł 13 000,00 zł 100,00 %

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 25 ?

Poz. 1520

Powyższa kwota to dotacja celowa z budżetu Powiatu Szczecineckiego na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan Wykonanie % wykonania 57 540,00 zł 57 540,00 zł 100,0 %

Powyższa kwota wydatkowana została na dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej: - Stowarzyszenie ?ATUT? w Szczecinku, - Warsztat Terapii Zajęciowej w Barwicach. Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Plan Wykonanie % wykonania 234 497,00 zł 225 164,33 zł 96,0 %

Poniesione wydatki dotyczą kosztów orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób z terenu Powiatu Szczecineckiego. Zaplanowana kwota została wykorzystana na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 156,18 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 101 008,15 zł. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Plan Wykonanie % wykonania 2 981 371,00 zł 2 875 779,66 zł 96,5 %

Na bieżące wydatki poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku w 2011 r. składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 391 324,92 złotych, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a w szczególności na: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały i wyposażenie, usługi telefonii, dostęp do internetu, podróże służbowe, szkolenia, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, podatki, różne postacie energii, itp. 330 336,52 złotych, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 548,97 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 152 569,25 zł dotyczyły poniesionych nakładów na zadanie pn.: ?Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy?. Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 1 739 052,00 zł 1 736 285,89 zł 99,8 %

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane były z realizacją projektów unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PCPR) i projektu ?Piramida kompetencji? (PUP) oraz projektu ?Diagnoza dostosowania oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie drawskim, wałeckim i szczecineckim?. Zadania były realizowane zgodnie z ustalonymi harmonogramami a szczegóły zawarte są w tabeli Nr 13.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 26 ?

Poz. 1520

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne Plan Wykonanie % wykonania 141 312,00 zł 141 003,62 zł 99,8 % 139 680,52 zł 325,00 zł 998,10 zł

Na koszty jej utrzymania składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie % wykonania 2 012 134,00 zł 1 827 302,98 zł 90,8 %

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno -Wychowawcze

Na bieżące koszty utrzymania Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szczecinku składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 849 233,34 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 222,76 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 430 980,98 zł Zrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 542 865,90 zł dotyczyły poniesionych nakładów na modernizację systemów ogrzewania, modernizację zaplecza kuchennego i likwidację barier architektonicznych w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. J. Brzechwy w Szczecinku (szczegóły zawiera tabela Nr 10). Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Plan Wykonanie % wykonania 191 268,00 zł 191 268,00 zł 100,0 %

Zadanie zrealizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Szczecinku. Na wydatki w tym zakresie składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan Wykonanie % wykonania 147 624,00 zł 43 644,00 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 278 514,00 zł 1 268 795,00 zł 99,2 %

Koszty poniesione na bieżące funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku działającej w strukturze powiatu obejmują : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 041 027,26 zł 227 568,74 zł 199,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 27 ?

Poz. 1520

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Plan Wykonanie % wykonania 338 000,00 zł 338 000,00 zł 100,0 %

Wydatki przeznaczone zostały na dotację dla organizacji pozarządowej ? Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinku na prowadzenie Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej ?Academia Nautica?. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Plan Wykonanie % wykonania 7 846 585,00 zł 7 392 716,49 zł 94,2 %

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem tego typu placówek poniesiono wydatki w wysokości 2 972 034,87 zł wg następującej struktury: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 1 796 424,16 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 25 216,01 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 985 858,33 zł - dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki tj. Bursy szkolnej: 164 536,7 zł W powyższym rozdziale poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 4 420 681,62 zł, na następujące zadania: - modernizacja systemu ogrzewania oraz przebudowa wraz z termomodernizacją budynku internatu ZSZ Nr 2 im. Ks. Warcisława IV, - termomodernizacja internatu w ZSZ Nr 1 im. KEN w Szczecinku i w ZSZ im. O. Langego w Białym Borze, - dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół Nr 5 do wymagań ochrony przeciwpożarowej, - modernizacja III piętra oraz dostosowanie budynku internatu w Zespole Szkół im. O. Langego do wymagań ochrony przeciwpożarowej. (szczegóły wydatków inwestycyjnych zawiera tabela Nr 10). Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Plan Wykonanie % wykonania 119 085,00 zł 115 736,94 zł 97,2 %

Struktura poniesionych wydatków kształtowała się następująco: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 714,39 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 879,36 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 140,00 zł - wydatki majątkowe 1 003,19 zł. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan Wykonanie % wykonania 36 022,00 zł 32 452,65 zł 90,1 % Poradni Psychologiczno ?

Wydatki przeznaczone zostały na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pedagogicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 28 ?

Poz. 1520

Rozdział 85495 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 245 254,00 zł 158 038,14 zł 64,4 %

Wydatki przeznaczone zostały na: - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 16 754,22 zł, - stypendia dla uczniów i studentów oraz inne nagrody o charakterze szczególnym 53 550,00 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 545,92 zł. Ponadto w rozdziale tym, zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 19 188,00 złotych na zadanie realizowane w ramach projektu ?Światło słoneczne i siła wiatru dla Powiatu Szczecineckiego?.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan Wykonanie % wykonania 85 000,00 zł 69 999,80 zł 82,4 %

Zrealizowane wydatki związany były z: - działalnością statutową w kwocie 20.000,00 zł. - dotacją dla Miasta Szczecinek 20 000,00 zł na rewitalizację jeziora Trzesiecko i dla gminy Borne Sulinowo 29 999,80 zł na koncepcję techniczno-ekonomiczną wykonania sieci wodociągowej. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan Wykonanie % wykonania 100 000,00 zł 0,00 zł 0,00 %

Zaplanowano wydatki na utylizację odpadów medycznych i na dokumentację techniczną likwidacji CPN Świątki. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan Wykonanie % wykonania Plan Wykonanie % wykonania 5 000,00 zł 3 300,00 zł 66,0 % 10 000,00 zł 0,00 zł 0,00 %

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatek na odnawialne źródła energii. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 95 000,00 zł 17 349,34zł 18,3 %

Wydatki obejmują zakup drobnego wyposażenia i materiałów na konkursy ekologiczne.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 29 ?

Poz. 1520

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan Wykonanie % wykonania 677 000,00 zł 676 993,80 zł 100,0 %

W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostały na: - dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Szczecinek prowadzenia zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury w kwocie 662 000,00 zł, zadania te realizowane są przez Samorządowa Agencję Promocji i Kultury w Szczecinku. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 793,80 zł, - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 13 200,00 zł. Rozdział 92116 Biblioteki Plan Wykonanie % wykonania 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100,00 %

Zadania powiatowej biblioteki publicznej realizuje Miejska Biblioteka Publiczna na podstawie porozumienia podpisanego przez Powiat Szczecinecki z Miastem Szczecinek, na pokrycie którego to zadania powiat przeznaczył dotację w wysokości 20 000,00 złotych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe Plan Wykonanie % wykonania 1 995 370,00 zł 1 919 513,69 zł 96,2 %

W powyższym rozdziale zrealizowano: 1) wydatki bieżące na utrzymanie obiektu sportowego wybudowanego w ramach programu budowy kompleksów sportowych pn. ?Moje boisko Orlik 2012? w wysokości 56 262,01 zł. Obsługę boiska prowadzi Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szczecinku. Poniesione koszty w 2011 r. to: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 43 669,52 złotych, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmujące między innymi: materiały i wyposażenie, różne postacie energii, wywóz nieczystości, usługi remontowe, itp. 12 592,49 złotych. 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 863 251,68 złotych przeznaczone zostały na zadania: - ? Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ?Moje boisko - Orlik 2012? w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku? - wydatkowano na ten cel kwotę 1 336 000,00 zł. - ? Budowa lodowiska przy Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku w ramach programu Biały Orlik 2011 - wydatkowano na ten cel kwotę 527 251,68 zł. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan Wykonanie % wykonania 169 700,00 zł 120 344,23 zł 70,9 %

Powyższą kwotę wydatkowano na: - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 17 080,09 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 30 ?

Poz. 1520

- realizację zadań statutowych w zakresie kultury fizycznej w wysokości 103 264,14 zł przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa. Rozdział 92695 Pozostała działalność Plan Wykonanie % wykonania 33 380,00 zł 23 157,16 zł 69,4 %

Zrealizowane wydatki dotyczą zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu ?Zdobycie umiejętności pływania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego? ? współfinansowanego w 50 % ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Wynik finansowy budżetu Powiatu Szczecineckiego

Lp. 1. 2. 3.

Wyszczególnienie Dochody budżetu Wydatki budżetu Deficyt budżetu

Plan po zmianach na 2011 r. 106 178 681,83 115 142 864,83 8 964 183,00

Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. 96 522 710,40 105 330 179,88 8 807 469,48

Deficyt wykonany za 2011 rok był niższy o 156.713,52 zł od pierwotnie planowanego deficytu.

Obciążenie budżetu Powiatu wg tytułów dłużnych

W 2011 roku przychody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 10 738 964,16 zł - w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 9 721 893,87 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek 1 017 070,29 zł. Natomiast rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego wyniosły ogółem 2 955 613,16 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów1 600 284,00 zł, z tytułu spłaty pożyczek 455 329,16 zł oraz z tytułu spłaty obligacji 900 000,00 zł. Ponadto uzyskano umorzenie części dwóch pożyczek na ogólną kwotę 59 620,91 zł. Zadłużenie Powiatu Szczecineckiego na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło złotych , w tym: a/ z tytułu kredytów na ogólną kwotę 19 452 623,87 zł - zaciągniętych w: BGK O/ Piła BOŚ O/Koszalin BBS Darłowo O/Szczecinek PKO BP O/Koszalin SGB O/Koszalin 8 416 447,00 zł termin spłaty 31.12.2022 r. 305 446,87 zł termin spłaty 31.05.2018 r. 750 324,00 zł termin spłaty 31.12.2012 r. 8 980 406,00 zł termin spłaty 31.12.2017 r. 1 000 000,00 zł termin spłaty 31.12.2022 r. 33 143 802,93

b/ z tytułu obligacji w BGK O/Warszawa na kwotę 2 850 000,00 zł. w tym: wykup 800 000,- zł w dniu 19.06.2012 r. wykup 750 000,- zł w dniu 19.06.2013 r. wykup 750 000,- zł w dniu 18.09.2014 r. wykup 550 000,- zł w dniu 18.09.2015 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

? 31 ?

Poz. 1520

c/ z tytułu obligacji w DnB NORD na kwotę wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.07.2014 r. wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.07.2015 r. wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.09.2016 r. wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.09.2017 r. wykup 2 000 000,- zł w dniu 30.09.2018 r.

10 000 000,- zł. w tym:

d/ z tytułu pożyczek w WFOŚiGW na kwotę 588 907,77 zł, w tym: kwota 65 138,77 zł termin spłaty 27.03.2015 r. kwota 523 769,00 zł termin spłaty 13.12.2013 r. e/ z tytułu pożyczki w NFOŚiGW: kwota 252 271,29 zł termin spłaty 20.12.2020 r. W 2011 roku nadal trwało poręczenie udzielone przez Powiat Szczecinecki w 2010 roku dla ?SM Spółka z o.o. z siedzibą w Bornem Sulinowie ? do kwoty 567 000,00 zł.?,

Pozostałe zagadnienia

Do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2011 rok załączone są tabele, które określają źródła dochodów Powiatu Szczecineckiego ogółem, dochodów własnych Powiatu, środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, dochodów własnych realizowanych w jednostkach budżetowych Powiatu Szczecineckiego, dotacji otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Szczecineckiego innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zestawienia w ujęciu tabelarycznym określają również wykorzystanie pozyskanych środków na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Szczecineckiego na bieżące funkcjonowanie, jak również wskazują zakres zrealizowanych zadań inwestycyjnych. Dane w tabelach przedstawiają również wydatki na programy realizowane z udPodobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.1409

  sprawozdanie Zarządu Powiatu Szczecineckiego z dnia 31 marca 2011 r. z wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.458

  sprawozdanie Starosty Szczecinieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szczecineckiego za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.2017

  uchwała nr XLI/309/2009 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 21 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Szczecineckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.228.330

  sprawozdanie nr 1 Zarządu Powiatu Rybnickiego z dnia 17 marca 2010r. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu rybnickiego za 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1093

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Sławnie Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1519

  sprawozdanie Burmistrza Łobza z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1518

  uchwała Nr XIX/181/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Myśliborskiego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Myśliborskiego inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także sposobu rozliczania dotacji i kontroli wykonania zadania zleconego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1517

  uchwała Nr XX/170/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1516

  uchwała Nr XX/169/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Darłowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1515

  uchwała Nr XX/168/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Darłowo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.