Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1524

Tytuł:

uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska Rydzyny
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1524
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1524

UCHWAŁA NR XVII/137/2012 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego, Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje: § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Kłoda, stanowiącej własność Gminy Rydzyna (działki o numerach ewid. 550/2, 550/3 zapisane w KW Nr PO1L/00030306/4), od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4799P do torów kolejowych. § 2. Szczegółowe położenie i przebieg odcinka drogi wewnętrznej, o której mowa w § 1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Rydzyny (-) Bonifacy Skrzypczak


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1524 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XLII/233/09 Rady Gminy Branice z dnia 28 października 2009r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5810

  uchwała nr 84/x/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5812

  uchwała nr 95/XII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/320/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie miasta Nowogród Bobrzański do kategorii dróg gminnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1523

  uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rydzyna, warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości stawek procentowych, podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1522

  uchwała nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1521

  uchwała nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1520

  uchwała nr XVIII/154/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2003 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Śmigiel

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1519

  uchwała nr XVI/133/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Rydzyna.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.