Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1526

Tytuł:

uchwała nr XVI/114/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w działalności sportowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska Pniewy
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1526
Hasła:nagrody

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1526

UCHWAŁA NR XVI/114/12 RADY MIEJSKIEJ PNIEWY z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w działalności sportowej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustanawia się doroczne nagrody Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej, zwane dalej ?nagrodami?. 2. Nagrody, wskazane w ust. 1, są nagrodami indywidualnymi o charakterze honorowym, a także finansowym. 3. Zasady przyznawania nagród określa niniejsza uchwała. § 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. 2. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe. 3. Nagrody mogą być przyznawane trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej, w tym w szczególności trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym. § 3. 1. Nagrodą jest statuetka, opatrzona napisem: ?Nagroda Gminy Pniewy za osiągnięcia w działalności sportowej za rok ??, wraz z okolicznościowym dyplomem, a ponadto może zostać przyznana łącznie nagroda pieniężna lub rzeczowa. 2. Wzór statuetki, o której mowa w ust. 1, ustala Burmistrz. § 4. 1. Nagrody przyznaje co roku Rada Miejska na podstawie propozycji Komisji ds. nagród za działalność sportową, zwanej dalej ?Komisją?. 2. W skład Komisji wchodzą: Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący właściwej komisji Rady do spraw kultury fizycznej, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Pniewy. Każdego roku skład Komisji jest poszerzany o laureata bądź laureatów nagrody danej edycji. 3. Przewodniczącym Komisji jest Burmistrz, który kieruje jej pracami. § 5. Do zadań Komisji należy: 1) rozpatrywanie i opiniowanie zgłoszeń kandydatów do nagrody, 2) proponowanie osoby laureata lub laureatów, 3) przedstawianie propozycji co do wysokości nagrody pieniężnej lub charakteru rzeczowego nagrody.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1526 ?

§ 6. 1. Posiedzenie Komisji zwołuje Burmistrz. 2. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. 3. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. § 7. 1. Komisja proponuje laureata bądź laureatów nagrody spośród zgłoszonych kandydatur. 2. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: Burmistrz, a także działające na terenie Gminy stowarzyszenia i kluby sportowe, inne instytucje i podmioty zajmujące się działalnością w zakresie sportu oraz mieszkańcy Gminy w liczbie co najmniej 25. 3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody, 2) informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności kandydata lub informacje o osiągnięciu kandydata, za które nagroda ma być przyznana, 3) uzasadnienie wniosku. § 8. 1. Zgłoszeń do nagrody za miniony rok można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 lutego każdego roku, a w uzasadnionych przypadkach ? do dnia pierwszego posiedzenia Komisji. O tym czy jest to uzasadniony przypadek rozstrzyga Komisja. 2. O możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Burmistrz powiadomi przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także w sposób zwyczajowo przyjęty. 3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 1) złożenia po terminie, z zastrzeżeniem ust. 1 zd. 2, 2) złożenia, przez kandydata, pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kandydowania do nagrody, 3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie wskazanym przez Komisję. § 9. 1. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i proponuje Radzie Miejskiej laureata lub laureatów, kierując się kryteriami opisanymi w § 2. 2. Komisja może nie wskazać żadnego laureata nagrody, jeśli uzna, że żadna ze zgłoszonych kandydatur nie zasługuje na nagrodę. § 10. 1. Komisja jest zobowiązana ocenić zgłoszone kandydatury i podjąć decyzję w sprawie propozycji dorocznej nagrody najpóźniej do końca kwietnia następnego roku. 2. Nagrody wręczane są uroczyście przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady podczas sesji Rady Miejskiej. 3. Środki na nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Gminy. § 11. Termin do zgłaszania kandydatur do nagrody za 2011 r. przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2012 r. § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady (-) Janusz Ratajczak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.84.1394

  uchwała nr XL/363/10 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/129/08 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.287

  uchwała nr XVII/286/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXII/121/08 Rady Miasta Babimost z dnia 3 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz sportu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.152.283

  uchwała nr VIII/106/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Racibórz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.224.383

  uchwała nr IX/131/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/106/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Racibórz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1525

  uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1524

  uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1523

  uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rydzyna, warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości stawek procentowych, podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1522

  uchwała nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1521

  uchwała nr XVIII/155/12 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.