Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1527

Tytuł:

uchwała nr XIII/119/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Strzałkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1527
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1527

UCHWAŁA NR XIII/119/2012 RADY GMINY STRZAŁKOWO z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012r. Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (teks jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) Rada Gminy Strzałkowo uchwala: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012r. Rozdział 1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt § 1. Zapewnia się opiekę wszystkim bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt zlokalizowanym w m. Ostrowo Kościelne nr 35, gm. Strzałkowo, którego właścicielem jest Związek Gmin Regionu Słupeckiego. Schronisko udzieli schronienia, pożywienia i leczenia w razie potrzeby. (całodobową opiekę weterynaryjną będzie wykonywał lekarz weterynarii z którym Związek ma podpisaną umowę). Rozdział 2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie § 2. Schronisko dla bezdomnych zwierząt zapewni opiekę nad wolno żyjącymi kotami w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych poprzez zapewnienie opieki weterynaryjnej w razie potrzeby (wypadek, choroba) oraz udzielenie pożywienia (dokarmianie) na terenie ich przebywania, za zgodą i w porozumieniu z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają. Rozdział 3. Odławianie bezdomnych zwierząt § 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt pozostawionych bez opieki, zagubionych, porzuconych na terenie gminy Strzałkowo będzie miało charakter stały. 2. Odławianie bezdomnych zwierząt prowadzić będzie pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie będzie zadawał im cierpienia. 3. Wyłapane zwierzęta zostaną przetransportowane i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym, gm. Strzałkowo w celu zapewnienia im opieki. Rozdział 4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt § 4. 1. Schronisko dla zwierząt w Ostrowie Kościelnym gm. Strzałkowo zapewnia wykonanie zabiegów kastracji albo sterylizacji znajdujących się tam zwierząt. 2. Zabiegi sterylizacji albo kastracji będzie wykonywał lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1527 ?

3. Zabiegi sterylizacji albo kastracji będą przeprowadzane wyłącznie u zwierząt u których nie istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia i wiek. Rozdział 5. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt § 5. 1. Zasady adopcji bezdomnych zwierząt zawiera Regulamin schroniska przyjęty uchwałą nr 10/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 1 grudnia 2008 r. 2. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest również poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających do adopcji oraz poprzez prowadzenie strony internetowej (www.sdbz.ovh.org) , na której umieszczane są zdjęcia zwierząt znajdujących się w schronisku. Rozdział 6. Usypianie ślepych miotów § 6. 1. Uśpieniu mogą być poddane zwierzęta, które przyszły na świat w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Ostrowie Kościelnym, gm. Strzałkowo. 2. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonuje lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę. 3. Ocenę kwalifikacji narodzonych zwierząt do uśpienia powierza się lekarzowi weterynarii wykonującego powyższą usługę. Rozdział 7. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich § 7. 1. W przypadkach znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi bądź w wyniku zdarzeń losowych (np. śmierci lub poważnej choroby właściciela) zapewnia się opiekę zwierzętom w gospodarstwie rolnym położonym w m. Kąty 4, na terenie gminy Słupca. Z właścicielem w/w gospodarstwa Związek ma podpisaną umowę. 2. Gospodarstwo o którym mowa w ust. 1 posiada odpowiednie pomieszczenia przystosowane do hodowli zwierząt. 3. W wyznaczonym gospodarstwie umieszczone zostaną zwierzęta gospodarskie odebrane właścicielowi w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Rozdział 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt § 8. 1. Zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom uczestniczącym w zdarzeniach drogowych poprzez udzielenie pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii i transport poszkodowanego zwierzęcia do schroniska. 2. Całodobową opiekę weterynaryjną nad zwierzętami uczestniczącymi w zdarzeniach drogowych sprawuje lekarz weterynarii, z którym Związek ma podpisaną umowę. Rozdział 9. § 9. 1. Koszty realizacji programu ponosi Związek Gmin Regionu Słupeckiego z siedzibą ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, którego Gmina Strzałkowo jest członkiem. 2. Na realizację zadań powierzonych Związkowi Gmina Strzałkowo przeznacza w 2012 roku kwotę 26 553,12 słownie dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy zł 12/100 w ramach składki członkowskiej płaconej na utrzymanie schroniska dla zwierząt. 3. Gmina Strzałkowo w ramach członkowstwa powierza Związkowi Gmin Regionu Słupeckiego realizację ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012r.?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1527 ?

Rozdział 10. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo. Rozdział 11. § 1. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy (-) Włodzimierz Musielak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3097

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Warka w 2012r.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2987

  uchwała nr XII/75/2012 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kałuszyn

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

zamów dokument

Porady prawne

 • Inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

  Prawdopodobnie sąsiad napisał donos do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, że sąsiada zwierzęta żyją w złych warunkach bytowych. Czy inspektor Towarzystwa Opieki (...)

 • Znęcanie się nad zwierzętami

  Czy jest przestępstwem usiłowanie zabicia własnego psa (tzn. przez uderzenie - bez osiągnięcia zamierzonego skutku - śmierci, który to pies po dwóch dniach dochodzi (...)

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Kopanie psa

  Mam nieszczęście mieszkać na parterze, przed balkonem którego wyprowadzane przez wlaścicieli psy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne. Nie pytam, co im grozi, bo (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1526

  uchwała nr XVI/114/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1525

  uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1524

  uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1523

  uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rydzyna, warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości stawek procentowych, podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1522

  uchwała nr XXII/199/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Rabowice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.