Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1528

Tytuł:

uchwała nr XX/220/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta i Gminy Szamotuły
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1528
Hasła:opłaty inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1528

UCHWAŁA NR XX/220/12 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY z dnia 27 lutego 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 4 ust.7 pkt 2 oraz ust.11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. Nr 15, poz.83), uchwala się, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na stosowanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, w stosunku do użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych będących osobami fizycznymi, które złożą wniosek o przekształcenie i zobowiążą się dokonać jednorazowej opłaty za przekształcenie, według następujących zasad: 1) 80% jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w latach 1959-1969; 2) 70% jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w latach 1970-1980: 3) 60% jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w latach 1981-1991; 4) 50% jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały po dniu 01.01.1992 r.; 5) 80% jeżeli użytkownik wieczysty lub jego następca prawny, wniósł jednorazowo (z góry) opłatę roczną za cały okres użytkowania wieczystego. § 2. Wyraża się zgodę na stosowanie bonifikat w wysokości 20% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej i przeznaczonej na cele związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zobowiązaniu dokonania jednorazowej opłaty za przekształcenie. § 3. Traci moc uchwała nr XLV/487/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz uchwałę nr XLIX/559/10 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/487/10 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1528 ?

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szamotuły (-) Tomasz Stasiak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2209

  uchwała nr XVII/366/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na ustalenie stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.1905

  uchwała Nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.2102

  uchwała Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.21

  uchwała nr IX/249/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/143/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1527

  uchwała nr XIII/119/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzałkowo w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1526

  uchwała nr XVI/114/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1525

  uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1524

  uchwała nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1523

  uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Rydzyna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niz 3 lata lub na czas nieoznaczony, zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Gminy Rydzyna, warunków udzielenia bonifikat od ceny nieruchomości i wysokości stawek procentowych, podwyższonej stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.