Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1534

Tytuł:

uchwała nr XIX/314/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1534
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1534

UCHWAŁA NR XIX/314/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 394 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 73.794.122 zł do kwoty 1.166.946.061 zł, w tym: - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.305.457 zł do kwoty 841.099.410 zł, - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 48.488.665 zł do kwoty 325.846.651 zł zmienia się treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2) w § 2 ust. 1 uchwały zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę 69.794.122 zł do kwoty 1.352.946.061 zł, z tego: - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.146.672 zł do kwoty 786.257.895 zł - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 65.647.450 zł do kwoty 566.688.166 zł zmienia się treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 3) w § 2 ust. 3 uchwały zmienia się treść załącznika nr 6 Wydatki majątkowe na zadania jednoroczne na 2012 rok i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 4) w § 3 pkt 1 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6.204.540 zł do kwoty 164.386.929 zł 5) w § 3 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 3.973.450 zł do kwoty 195.100.045 zł 6) w § 3 pkt 3 uchwały zwiększa się dotacje na finansowanie i współfinansowanie WRPO, PO KL i PO PT o kwotę 242.034 zł do kwoty 109.754.470 zł zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 7) w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 186.000.000 zł 8) w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały zmniejsza się łączną kwotę przychodów budżetu o kwotę 4.000.000 zł do kwoty 206.000.000 zł zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1534 ?

9) w § 5 ust. 2 uchwały zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 220.000 zł do kwoty 17.865.412 zł 10) w § 5 ust. 2 pkt 1 uchwały zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące o kwotę 220.000 zł do kwoty 17.465.412 zł 11) w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. e uchwały zmniejsza się rezerwę celową na realizację projektów z zakresu rolnictwa z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 220.000 zł do kwoty 10.080 zł 12) w § 7 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, o których mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) o kwotę 9.114.600 zł do kwoty 28.652.000 zł 13) w § 7 ust. 2 uchwały zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w ww. Ustawie o kwotę 9.114.600 zł do kwoty28.652.000 zł zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 14) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: ?10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 216.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący (-) Lech Dymarski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 14 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 15 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 16 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 17 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 18 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 19 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 20 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 21 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 22 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 23 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 24 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 25 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 26 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 27 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 28 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 29 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 30 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 31 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 32 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 33 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 34 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 35 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 36 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 37 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 38 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 39 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 40 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 41 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 42 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 43 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 44 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 45 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 46 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 47 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 48 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 49 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 50 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 51 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 52 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 53 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 54 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 55 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 56 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 57 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 58 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 59 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 60 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 61 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 62 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 63 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 64 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 65 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 66 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 67 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 68 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 69 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 70 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 71 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 72 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 73 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 74 ? Poz. 1534 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 75 ? Poz. 1534 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3560

  uchwała nr XXIV/429/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.925

  uchwała nr XVIII/290/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1622

  uchwała nr XX/331/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3688

  uchwała nr XXIV/431/2012 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie: jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2961

  sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 22 czerwca 2012r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowy Tomyśl za 2011 r.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1533

  uchwała nr XX/231/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Gąsawskiej w Szamotułach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1532

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1531

  uchwała nr XVI/119/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2012 roku?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1530

  uchwała nr XVI/104/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Siekierki Wielkie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1529

  uchwała nr XX/235/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/121/04 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat z zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.