Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1536

Tytuł:

uchwała nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy Kaźmierz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1536
Hasła:budżety

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1536

UCHWAŁA NR XVII/93/11 RADY GMINY KAŹMIERZ z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Kaźmierz uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 29.154.296,00 zł, z tego: - dochody bieżące ? 19.251.513,00 zł, - dochody majątkowe ? 9.902.783,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności ; 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.664.202 zł. 2) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.699.035,00 zł. § 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 27.111.142,00 zł, z tego: - wydatki bieżące ? 18.883.865,00 zł, - wydatki majątkowe ? 8.227.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności : 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.664.202,00 zł, 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.209.277,00 zł. 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 280.000,00 zł.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1536 ?

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. Nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 2.043.154,00 zł zostanie przeznaczona na spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 936.797,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.979.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 7. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł, 2) celowe w wysokości 349.000,00 zł, z przeznaczeniem na ; a ) wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł, b) wydatki bieżące w kwocie 249.000,00 zł, z tego na: - zadania w zakresie oświaty w kwocie 149.000,00 zł, - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 55.000,00 zł, - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł. § 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 9. Określa się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 10. Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7. § 11. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację: a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 75.000,00 zł. b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000,00 zł. § 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000,00 zł. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. § 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym, 3) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF, 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1536 ?

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. § 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.936.797,00 zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.000.000,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 936.797,00 zł. § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady (-) Grzegorz Reinholz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1536 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2012 r.

Dz 010 01010 Rozdz. § Treść Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6337 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 01095 Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 70005 0470 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 9 364 477,00 9 359 977,00 I etap kanalizacji dotacja z WRPO 9 359 977,00 7.179.752 zł, II etap kanalizacji, dotacja z PROW - 2.180.225 zł 4 500,00 Na podstawie analiz wykonania 4 500,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 681 510,00 681 510,00 65 665,00 Wg wykazu zawartych umów. Opis planowanych dochodów


Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 0910 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

71 860,00 Wg wykazu zawartych umów.

203 000,00

Wg wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż.

748,00 Wg wykazu zawartych umów. Na podstawie analiz wykonania 880,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 299,00 Wg wykazu zawartych umów. 339 058,00 Refinansowanie z PROW - Rynek 201 600,00 58 100,00 Plan dotacji przekazany prze Wojewodę Wielkopolskiego.

0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6337 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75023 Urzędy gmin

58 100,00

143 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1536 ?

0690 Wpływy z różnych opłat 0740 Wpływy z dywidenty 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0970 Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny

9 500,00 Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując 2 500,00 rok 2012. Wg symulacji sporządzonej przez 126 100,00 Wydział Nieruchomości i Inwestycji. Na podstawie analiz wykonania 5 400,00 w latach ubiegłych oraz prognozując 2012. 1 278,00 1 278,00 Plan dotacji przekazany prze Krajowe Biuro Wyborcze.

751

1 278,00

9 886 810,00

3 400,00 Na podstawie analiz wykonania 3 400,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.

75615

2 630 045,00

Symulacja wykonana w oparciu 2 081 490,00 o uchwalone w dniu 14.11.2011 r. stawki podatków. 467 553,00 Kwotę dochodów obliczono dla ceny skupu żyta wynoszącej 55 zł / q

Kwotę dochodów obliczono dla ceny 46 615,00 skupu drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS Symulacja wykonana w oparciu 23 800,00 o uchwalone w dniu 14.11.2011 r. stawki podatków. Na podstawie analiz wykonania 5 000,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. Na podstawie analiz wykonania 4 000,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 1 587,00 Wg naliczenia z ewidencji gruntów.

0340 Podatek od środków transportowych

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

0910 2680

75616

2 475 576,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 1536 ?

lokalnych od osób fizycznych

0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny

Symulacja wykonana w oparciu 1 169 186,00 o uchwalone w dniu 14.11.2011 r. stawki podatków. 808 083,00 Kwotę dochodów obliczono dla ceny skupu żyta wynoszącej 55 zł / q

Kwotę dochodów obliczono dla ceny 1 957,00 skupu drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS Symulacja wykonana w oparciu 133 350,00 o uchwalone w dniu 14.11.2011 r. stawki podatków. 34 000,00 21 000,00 Na podstawie analiz wykonania 290 000,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 18 000,00 412 500,00 22 500,00 55 000,00 85 000,00 Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując 247 000,00 rok 2012.

0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 0920 Pozostałe odsetki

3 000,00 4 365 289,00 4 159 539,00 Przyjęto z wyliczeń Ministra Finansów.


Na podstawie analiz wykonania 205 750,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 7 081 913,00 6 211 661,00 6 211 661,00 Wg prognoz Ministra Finansów. 792 471,00 792 471,00 Wg prognoz Ministra Finansów. 7 000,00 Na podstawie analiz wykonania 7 000,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 1536 ?

75831

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie

70 781,00 70 781,00 Wg prognoz Ministra Finansów. 177 900,00 7 500,00

801 80101

Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów

3 000,00

Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012.

1 500,00 3 000,00 300,00 Na podstawie analiz wykonania 300,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 169 500,00 Dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.Przedszkole 168 500,00 Kaźmierz-130.000, Oddz.Bytyń22.000,Oddz.Gaj Wielki-16.500 Na podstawie analiz wykonania 1 000,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 600,00 500,00 Na podstawie analiz wykonania w latach ubiegłych oraz prognozując 100,00 rok 2012. 1 730 808,00 1 627 241,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów

80104

Przedszkola 0830 Wpływy z usług

0970 Wpływy z różnych dochodów 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 852 85212 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 602 241,00

Plan dotacji przekazany prze Wojewodę Wielkopolskiego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu wypłaty zaliczki alimentacyjnej. Są to dochody trudne 25 000,00 w egzekwowaniu, stą plan ustalono z zachowaniem zasad realności i ostrożności. 6 183,00

85213

2 583,00

Plan dotacji przekazany prze Wojewodę Wielkopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 1536 ?

Dotacje celowe przekazane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe przekazane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe przekazane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0920 Pozostałe odsetki Dotacje celowe przekazane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 900 90019 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej OGÓŁEM

3 600,00 23 080,00 23 080,00 42 000,00 42 000,00 29 304,00

Plan dotacji przekazany prze Wojewodę Wielkopolskiego.

Plan dotacji przekazany prze Wojewodę Wielkopolskiego.

Plan dotacji przekazany prze Wojewodę Wielkopolskiego.

Na podstawie analiz wykonania 1 000,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 28 304,00 3 000,00 Na podstawie analiz wykonania 3 000,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 28 000,00 25 000,00 Na podstawie analiz wykonania 25 000,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 3 000,00 Na podstawie analiz wykonania 3 000,00 w latach ubiegłych oraz prognozując rok 2012. 29 154 296,00 Plan dotacji przekazany prze Wojewodę Wielkopolskiego.

90020

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 1536 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2012 r.

Dz 010 01008 Rozdz. § Treść Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan 7 459 840,00 75 000,00 15 000,00 Materiały i usługi związane z utrzymaniem bieżącym melioracji wodnej ? konserwacja, 55 000,00 odmulanie, odbudowa i wykaszanie skarp, 5 000,00 czyszczenie wylotów drenarskich itp. 7 339 277,00 130 000,00 Wydatki na kanalizację i wodociągi, zgodne z WPF Opis planowanych wydatków

01010

Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych

Przedsięwzięcie pn ?Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji 7 179 752,00 sanitarnej - etap I? wydatki w części sfinansowanej z WRPO. Przedsięwzięcie pn ?Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji 29 525,00 sanitarnej - etap I? wydatki w części sfinansowanej z wkładu własnego.

Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 4210 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 020 02095 4210 Leśnictwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

01022

3 000,00

Wydatki na realizację umowy w sprawie 3 000,00 odbioru padliny z terenu gminy (ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt) 25 563,00 Odpis 2% od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki z tytułu 25 563,00 nieterminowych wpłat podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 17 000,00 4 000,00 Pozostałe wydatki związane z rolnictwem ? konkursy, Dożynki, objazd pół itp. 13 000,00 8 000,00 8 000,00 3 000,00 Zakup drzewek, środków ochrony roślin, wycinka drzew, odnowienie zadrzewień itp. 5 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 1536 ?

600 60014

Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 60016 Drogi publiczne gminne Dotacja przedmiotowa z budżetu 2650 dla samorządowego zakładu budżetowego Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych

575 120,00 250 000,00

250 000,00

Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na modernizację drogi Kaźmierz - Góra

325 120,00 285 120,00 Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie dróg gminnych [240 zł na 1 km / miesięcznie]

15 000,00 Poprawa bezpieczeństwa ruchu ? zakup i montaż znaków drogowych, projekty 25 000,00 organizacji ruchu. Oznakowanie nazw ulic. 492 000,00 492 000,00 Ogłoszenia o przetargach , wycena nieruchomości, podziały nieruchomości, opłaty sądowe za założenie księgi wieczystej i za wypis prawa własności, mapy , mapy i wyciągi 106 000,00 do notariusza i sądu, odtworzenie granic, koszty komunalizacyjne, akty notarialne, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego. Wykup działek 186.000 zł i dróg, które 386 000,00 przeszły z mocy prawa na rzecz gminy 240.000 zł 309 700,00 237 700,00 10 800,00 Komisja urbanistyczna Usługi związane z przygotowaniem i publikacją 226 900,00 w prasie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 57 000,00 57 000,00 15 000,00 15 000,00 Program opieki nad zabytkami 3 209 906,00 58 100,00 50 478,00 Środki z dotacji celowej na pokrycie części wynagrodzeń etatów realizujących zadania 7 622,00 zlecone 163 300,00 102 600,00 Diety Radnych Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych 710 71004 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych 71095 750 75011 4010 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 75022 3030 Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 1536 ?

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500,00 9 200,00

Wydawnictwa, kwiaty, artykuły spożywcze, okolicznościowe itp. Zużycie energii elektrycznej oraz koszty ogrzewania salki konferencyjnej

4260 Zakup energii

4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służb cywilnych 75023 3020 4010 Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

oprawa Dzienników Ustaw, Protokółów, usługi transportowe, gastronomiczne, usługi 43 500,00 poligraficzne związane z wydawaniem Obserwatora Kaźmierskiego 200,00 Delegacje Radnych 300,00 Szkolenia Radnych 2 723 706,00 8 800,00 1 670 106,00 115 650,00 Wynagrodzenia, odprawy, jubileusze, składki na ubezpieczenia społeczne ? naliczone dla pracowników Urzędu Gminy. 274 000,00 44 500,00 20 000,00 Wynagrodzenie audytora, utrzymanie czystości. Ekwiwalent za pranie, dofinansowanie do okularów, środki bhp.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne Składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4350 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, druki, pieczątki, części do 97 500,00 komputerów, papier i tonery, jubileusze USC itp. 66 500,00 Energia elektryczna i cieplna, woda, gaz. Konserwacja i naprawy : centrali telefonicznej, 48 000,00 sprzętu komputerowego, systemu alarmowego, klimatyzacji, pozostałych sprzętów biurowych. 1 500,00 Badania pracowników. Usługi pocztowe, bankowe, internetowe, abonament RTV, ochrona obiektu, oprawianie 137 750,00 dokumentów, licencje programów komputerowych i inne wydatki. 6 000,00

5 000,00 Usługi telekomunikacyjne.

23 000,00 50 000,00 Ryczałty i delegacje. 1 000,00 Delegacje zagraniczne.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 1536 ?

4430 Różne opłaty i składki

Składki: WOKISS ? 6.500 zł, ZGWRP ? 2.200 zł, SGiPW ? 1.800 zł, Stowarzyszenie LGD 30 700,00 Dolina Samy ? 12.000 zł, Stowarzyszenie Ekologiczne ? 500 zł oraz ubezpieczenie sprzętu i budynków ? 7.700 zł. 38 700,00 6 000,00 15 000,00 Zakup serwera 32.000 zł, wymiana 64 000,00 komputerów 12.000 zł, urządzenie wielofunkcyjne 20.000 zł. 22 000,00 15 000,00 Działania podejmowane w celu promowania Gminy Kaźmierz. 7 000,00 242 800,00 55 800,00 Diety dla Sołtysów Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów 45 000,00 pobierających niektóre podatki i opłaty lokalne. 49 000,00 Wydatki Sołtysów związane z utrzymaniem 57 000,00 świetlic wiejskich, organizacją imprez sołeckich i innymi sprawami bieżącymi 18 000,00 sołectw. 18 000,00 1 278,00 Opłaty pobierane przez komorników z tytułu egzekucji dochodów gminy itp.

4440 4610

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służb cywilnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 3030 4100 4210 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne

75095

751

75101

Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych

1 278,00 1 278,00 201 500,00 2 000,00 2 000,00 146 000,00 35 000,00 Diety dla Strażaków za udział w akcjach. Kwotę skalkulowano dla stawki 7 zł / godzina. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup paliwa dla Policji. Realizacja zadania zleconego ? prowadzenie spisu wyborców

754 75403 4210 75412 3030

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Zakup materiałów i wyposażenia Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia

4210

Paliwo do samochodów i motopomp, części do 35 000,00 napraw, zakup sprzętu, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma ?Strażak? itp. 12 000,00 Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP

4260 Zakup energii

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 1536 ?

4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 4210 Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służb cywilnych 75421 4210 Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

20 000,00 Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic 10 000,00 12 000,00 Badania okresowe strażaków, w tym kierowców Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe. Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków.

300,00 Delegacje 9 700,00

12 000,00

Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu dofinansowanego przez MSWiA i ZOSP.

3 000,00 1 000,00 1 000,00 Materiały i usługi (w tym szkolenia) na potrzeby obrony cywilnej. 1 000,00 49 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Materiały i usługi na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. 1 000,00 Rezerwa utworzona zgodnie z wymogami nałożonymi przez art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, tj. w kwocie 45 000,00 przewyższającej 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z narzutami i obsługę długu (powyżej kwoty 44.064 zł) 1 500,00 500,00 Zakup materiałów i usług na potrzeby ewidencji i innych spraw wojskowych. 1 000,00 0,00

4810 Rezerwy

75495

Pozostała działalność Zakup materiałów 4210 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 4210 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia

756

75647

0,00 Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów 0,00 pobierających niektóre podatki i opłaty lokalne. 0,00 Druki, pieczątki i inne materiały. 0,00 Licencje programów komputerowych związanych z ewidencją dochodów gminy

4300 Zakup usług pozostałych

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 14 ? Poz. 1536 ?

4610 757 75702

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

0,00 195 231,00 195 231,00

Opłaty pobierane przez komorników z tytułu egzekucji dochodów gminy itp.

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Obsługa zadłużenia istniejącego na dzień 01.01.2012 ? 117.231 zł oraz koszty obsługi: kredytu w banku komercyjnym na pokrycie części wkładu własnego w II etap kanalizacji, pożyczki pomostowej (II etap kanalizacji) 195 231,00 i kredytu obrotowego w rachunku bieżącym ? 78.000 zł. Założenia: 1) etap I kanalizacji będzie realizowany z zaliczek. 2) Rada Polityki Pieniężnej nie zwiększy drastycznie stóp procentowych. 404 000,00 404 000,00 Utworzono rezerwy ? ogólną w kwocie 100.000 zł oraz celowe : zadania w zakresie oświaty 149.000 zł, pomocy społecznej 55.000 zł. Tworząc rezerwy stosowano przepisy art. 222 ustawy o finansach publicznych, tj. kwota 304 000,00 rezerwy ogólnej mieści się w przedziale 0,1 do 1% wydatków ogółem (30.220,62 zł do 302.206,16 zł), natomiast suma rezerw celowych nie przekracza 5% wydatków ogółem budżetu. 100 000,00 9 844 600,00 4 606 418,00 180 717,00 Rozdział zawiera wydatki Szkół Podstawowych 2 804 470,00 w Kaźmierzu, Bytyniu, Gaju Wielkim oraz Sokolnikach Wielkich. 225 863,00 484 739,00 Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuty 77 120,00 na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na 95 000,00 ZFŚS. 26 500,00 314 000,00 108 000,00 10 000,00 60 690,00 5 000,00 Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, licencje na programy komputerowe, opłaty za telefony, badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, wyjazdy na zwody itp. Rezerwa utworzona w związku z dużą liczbą prowadzonych inwestycji.

758 75818

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

4810 Rezerwy

6800 801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej

Planuje się wydatki inwestycyjne na łączną 1 300,00 kwotę 33.000 zł, w tym: SP Kaźmierz ? zakup ławek i krzesełek do klas I (dwa oddziały), SP

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 15 ? Poz. 1536 ?

publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służb cywilnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone 3020 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Dodatkowe wynagrodzenia 4040 roczne Składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów 4210 i wyposażenia Pomoce naukowe i dydaktyczne, 4240 książki 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służb cywilnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000,00

Bytyń ? kserokopiarka, SP Sokolniki ? 4 komputery, SP Gaj Wielki ? kserokopiarka.

3 500,00 Ponadto zaplanowano większe remonty: SP 8 000,00 Kaźmierz ? adaptacja pomieszczeń dla klas I (sześciolatki), SP Bytyń ? wymiana podłóg, 155 519,00 SP Sokolniki Wielkie ? wymiana okien, rynien, odgromników. 6 000,00

33 000,00 667 403,00 23 576,00 Rozdział zawiera wydatki oddziałów przedszkolnych w Bytyniu oraz w Gaju 418 172,00 Wielkim. 29 110,00 Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuty 71 160,00 na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS. 11 360,00 15 000,00 6 000,00 15 000,00 25 000,00 2 000,00 6 300,00 800,00 Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, licencje na programy komputerowe, badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne itp. Zaplanowano większe remonty: wymiana podłogi, oświetlenia, paneli ściennych w stołówce i magazynach, wymiana kaloryferów.

80103

1 500,00 1 000,00 26 425,00 0,00 15 000,00 1 588 852,00

80104

Środki na realizację porozumień z innymi 30 000,00 gminami, do których uczęszczają dzieci zameldowane na terenie Gminy Kaźmierz.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 16 ? Poz. 1536 ?

Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Środki na obligatoryjne dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na 348 831,00 terenie gminy. Skalkulowano, że łącznie z usług tych jednostek skorzysta 87 dzieci. Rozdział zawiera wydatki Przedszkola w Kaźmierzu oraz dotację dla przedszkoli 746 385,00 niepublicznych i spoza terenu Gminy Kaźmierz. 64 150,00 128 753,00 Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuty 20 564,00 na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na 30 000,00 ZFŚS. 5 000,00 60 000,00 5 000,00 3 000,00 15 000,00 1 500,00 Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci itp. 48 749,00

4360

1 000,00 Planuje się wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem placu zabaw ? 21.000 zł. 2 500,00 2 500,00 1 500,00 52 920,00 500,00

4370

4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służb cywilnych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych 4440 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 Gimnazja Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

21 000,00 2 108 599,00 91 796,00 1 315 390,00 108 500,00 227 455,00 Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuty 36 310,00 na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na 45 000,00 ZFŚS. 5 500,00 Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : Rozdział zawiera wydatki Gimnazjum w Kaźmierzu.

4240 Zakup pomocy naukowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 17 ? Poz. 1536 ?

dydaktycznych i książek 4260 4270 4280 4300 4350 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały 126 000,00 biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania pracowników, wyjazdy służbowe, 25 000,00 usługi pocztowe, komunalne, ubezpieczenie, 4 000,00 pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci itp. 27 000,00 6 500,00

4360

2 500,00

4370 4410 4420 4430 4440 80113

1 800,00 3 000,00 1 000,00 5 000,00 76 848,00 453 012,00 400,00 52 765,00 W tym rozdziale zaplanowano środki na zakup usług dowożenia uczniów w kwocie 322.000 zł od ZUK Kaźmierz (70.000 km x 4,60 zł) oraz 5 640,00 wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych ? 14.000 zł. 8 535,00 1 635,00 33 000,00 Ponadto ujęto tu środki na wynagrodzenia, ekwiwalenty, składki na ubezpieczenia 4 000,00 społeczne oraz odpisy na ZFŚS dla opiekunów 300,00 zajmujących się dziećmi podczas dowozów 336 000,00 i odwozów. 8 000,00 Z wydatków rzeczowych ? zakup paliwa, 2 737,00 ubezpieczenia i naprawy pojazdów. 287 960,00 600,00 207 408,00 15 550,00 Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 890,00 zaplanowane dla pracowników jednostki. 5 412,00 8 000,00 500,00 Konserwacja i naprawa sprzętu. 9 000,00 Prowizje bankowe, aktualizacje itp. Artykuły zakupione w związku z przepisami bhp.

4430 Różne opłaty i składki 4440 80114 3020 4010 4040 4110 4120 4210

4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 18 ? Poz. 1536 ?

4410 Podróże służbowe krajowe 4440 4700 80146 4210 4300 4410 80195 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4440 851 85153 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

1 000,00 4 600,00 2 000,00 38 342,00 3 000,00 Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, 31 342,00 naliczone jako 1% od ich wynagrodzeń. 4 000,00 94 014,00 16 500,00 1 405,00 3 285,00 Roczny koszt utrzymania boiska przyszkolnego 525,00 wybudowanego w ramach programu ORLIK. 3 500,00 8 500,00 4 000,00 3 000,00 53 299,00 110 000,00 10 000,00 1 500,00 Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Źródłem 2 500,00 finansowania wydatków jest część wpływów z opłat za koncesje na sprzedaż napojów 6 000,00 alkoholowych. 75 000,00 Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.

4300 Zakup usług pozostałych 85154

2820 4170 4210 4260 4270 4300 4370 4410 4430 4700

10 000,00 24 000,00 8 000,00 8 000,00 1 000,00 22 000,00 700,00 200,00 100,00 1 000,00 Środki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Źródłem finansowania wydatków jest część wpływów z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 19 ? Poz. 1536 ?

służb cywilnych 85195 852 85205 4210 4300 4410 4700 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 25 000,00 25 000,00 remont ośrodka zdrowia 2 803 563,00 2 600,00 800,00 300,00 Środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 1 000,00 Wszystkie wydatki są finansowane z dochodów własnych gminy. 500,00

85212

1 604 200,00

3110 Świadczenia społeczne 4010 4110 4210 4300 4410 4610 4700

1 554 174,00 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne. 32 916,00 4 970,00 1 129,00 Wydatki związane z obsługą zadań, tj. wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 9 000,00 alimentacyjnych. Na realizację zadań ujętych 400,00 w rozdz. 85212 otrzymano dotację celową w kwocie 1.602.241 zł. 1 200,00 411,00

85213

6 713,00

Składka na ubezpieczenie 4130 zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Składki na ubezpieczenia zdrowotne naliczone dla 14 osób w kwocie 9% od 444 zł. 6 713,00 Otrzymano na ten cel dotację w kwocie 6.183 zł. 329 280,00 Zadania zlecone, sfinansowane z dotacji ? wypłata zasiłków okresowych ? 23.080 zł, zadania własne: wypłata zasiłków okresowych 122 680,00 ? 9.600 zł, zasiłki celowe ? 90.000 zł. Zasiłki z tytułu innych zdarzeń zabezpieczono w rezerwie celowej.

85214

3110 Świadczenia społeczne

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 20 ? Poz. 1536 ?

Składka na ubezpieczenia 4110 społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 innych jednostek samorządu terytorialnego 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne 85219 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych

Składka opłacana za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu 1 600,00 sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Wydatki w omawianym par. sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu 205 000,00 pobyt w DPS 7 osób oraz pobyt 1 dziecka w rodzinie zastępczej. 152 000,00 Wydatki sfinansowane są w 100% ze środków 152 000,00 własnych gminy. Ujęto tu wypłaty dodatków mieszkaniowych. 52 500,00 Na realizację wypłat zasiłków stałych otrzymano dotację w kwocie 42.000 zł, 52 500,00 pozostałe 10.500 zł pochodzi ze środków własnych. 596 270,00 7 000,00 Rozdział zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS. Na ten cel 375 850,00 otrzymano dotację w kwocie 28.304 zł. 28 200,00

Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : 63 600,00 wynagrodzenia, ekwiwalenty bhp, umowy zlecenia, narzuty na ubezpieczenia społeczne 9 900,00 oraz odpis na ZFŚS. 7 000,00 Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe: 16 000,00 energię elektryczną, ogrzewanie, materiały 12 900,00 biurowe, środki czystości, czasopisma, licencje na programy komputerowe, usługi prawne, 3 000,00 czynsz, badania okresowe pracowników, 1 000,00 ryczałty i delegacje, usługi pocztowe, 20 000,00 komunalne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.. 2 600,00

4360

2 400,00

4370

6 000,00

4400 4410 4430 4440 4700

10 600,00 14 000,00 1 000,00 11 220,00 4 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 21 ? Poz. 1536 ?

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenie 4110 społeczne 4120 Składka na Fundusz Pracy

14 000,00 Wydatki w tym rozdziale finansowane są częściowo z opłat wnoszonych przez osoby 400,00 korzystające z usług ? 3.000 zł, pozostałe środki pochodzą z dochodów gminy. Usługi opiekuńcze są korzystną formą pomocy, gdyż 11 000,00 podopieczny funkcjonuje w swoim środowisku, ponadto jest to forma zdecydowanie tańsza od skierowania osoby do DPS. 2 600,00 46 000,00 Paragraf zawiera wydatki związane z tzw. pomocą państwa w zakresie dożywiania. Przyznawana na ten cel dotacja jest oczywiście niewystarczająca. Zabezpieczono tu środki na 38 000,00 wkład własny w realizację zadania ? 14.000 zł. Ponadto ujęto tu zasiłki celowe na żywność 10 świadczeń po 200 zł /12 miesięcy, co daje 24.000 zł. 5 000,00 Żywność, słodycze, maskotki oraz przewóz osób na spotkanie integracyjne. 3 000,00 12 000,00 12 000,00 Środki własne gminy zabezpieczone na wypłaty 10 000,00 stypendiów ? na razie nie ma decyzji o przyznaniu dotacji na ten cel. 800,00 Materiały biurowe, opłaty bankowe i licencja na program komputerowy do obsługi zadania. 1 200,00 767 304,00 60 000,00 60 000,00 106 500,00 106 500,00 445 000,00 3 000,00 Zakup żarówek, opraw, czujników itp. 230 000,00 Zużycie energii na oświetlenie ulic. 210 000,00 Konserwacja i naprawy oświetlenia. 2 000,00 Bieżąca obsługa. 20 500,00 Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie zieleni [35,50 zł do 1.000 m2/ miesięcznie] Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty do ścieków dowożonych [1 zł do 1 m3ścieków]

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność

85295

3110 Świadczenia społeczne

854 85415

Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 4210 3260 4210 4300 Inne formy pomocy dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia

900 90001 2650 90004 2650 90015 4210

4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 22 ? Poz. 1536 ?

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 90095 Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu 2650 dla samorządowego zakładu budżetowego 4300 Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji kultury 926 92605 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki w tym rozdz. związane są z selektywną zbiórką odpadów, akcje edukacyjne typu Sprzątanie Świata, współpraca 500,00 z organizacjami.

135 304,00 Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu tytułem dopłaty 38 304,00 do funkcjonowania szaletu [19 zł do każdej godziny funkcjonowania] Umowa ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt ? bezpańskie psy (12 m-cy x 2.000 zł), 97 000,00 usługi transportowe (komunikacja podmiejska) ? 60.000 zł 617 000,00 272 000,00 272 000,00 345 000,00 345 000,00 100 100,00 40 000,00 Dotacje dla klubów sportowych, zgodnie 40 000,00 z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 60 100,00 2 400,00 Gospodarz boiska. 18 200,00 8 500,00 23 000,00 Utrzymanie boisk Kaźmierz, Bytyń (trawa, nawóz itp.), nagrody na zawody sportowe itp Zużycie energii i wody w obiektach sportowych. Usługi związane z utrzymaniem obiektów, transport sportowców na zawody i inne usługi. Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kaźmierzu.

921 92109

92116

92695

4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM

1 000,00 Ubezpieczenie obiektów i imprez sportowych. 7 000,00 Piłkochwyty w Bytyniu 27 111 142,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 23 ? Poz. 1536 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dz 750

Rozdz

§

Treść Administracja publiczna

DOCHODY 58 100,00

Rozdz

§

Treść

WYDATKI 58 100,00

75011

Urzędy wojewódzkie

58 100,00 75011

Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia 4010 osobowe pracowników

58 100,00 50 478,00

751

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

58 100,00

Składki na 4110 ubezpieczenie społeczne

7 622,00

1 278,00

1 278,00

1 278,00 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 278,00

1 278,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 278,00

852

1 604 824,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 1 602 241,00 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia 3110 społeczne Wynagrodzenia 4010 osobowe 1 602 241,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie

1 604 824,00

85212

1 602 241,00

1 554 174,00 32 916,00 4 970,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 24 ? Poz. 1536 ?

ustawami

społeczne Zakup materiałów i wyposażenia

4210 4300

1 129,00 7 041,00 400,00 1 200,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OGÓŁEM

Zakup usług pozostałych Podróże służbowe 4410 krajowe Koszty postępowania 4610 sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służb cywilnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 2 583,00 85213 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

411,00

2 583,00

2 583,00

Składka na 4130 ubezpieczenie zdrowotne

2 583,00

1 664 202,00

1 664 202,00

Dochody budżetu państwa, realizowane przez Gminę w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 20 000,00

20 000,00

20 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 25 ? Poz. 1536 ?

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1) PRZYCHODY

§ Wyszczególnienie Plan 936 797,00 Na spłatę i kredytów. 936 797,00 Uzasadnienie wcześniej zaciągniętych pożyczek

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2) ROZCHODY

§ Wyszczególnienie Plan Uzasadnienie

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

460 666,00 Spłaty kredytów i pożyczek: BS kredyt na inwestycje z 2003 r, BGK ze środków EBI na budowę Gimnazjum z 2005 r, WFOŚiGW z 2010 na stację uzdatniania w Gaju Wlk oraz z 2011 na II etap kanalizacji - z WFOŚiGW i BS. 2 519 285,00 339.058 zł - Spłata pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 (Rynek), 2.180.227 zł - Spłata pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 20072013 (II etap kanalizacji). 2 979 951,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 26 ? Poz. 1536 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r.

DOTACJE GMINY KAŹMIERZ W 2012 r.

Dz Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednistkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Drogi publiczne gminne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 samorządowego zakładu budżetowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola Porozumienie Rozdz. § Treść Nazwa jednostki Plan dotacji podmiotowej przedmiotowej

celowej 250 000,00 250 000,00

0,00 0,00

285 120,00 0,00

Starostwo Powiatowe w Szamotułach

250 000,00

60016

0,00 Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu

285 120,00

0,00

285 120,00

754 75412

0,00 0,00

0,00 0,00

12 000,00 12 000,00

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz

12 000,00

801

0,00 0,00

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 27 ? Poz. 1536 ?

900 90001

Dotacje celowe z Gminą przekazane gminie na Tarnowo zadania bieżące Podgórne realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 samorządowego zakładu budżetowego 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 samorządowego zakładu budżetowego 90095 Pozostała działalność Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 samorządowego zakładu budżetowego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury Biblioteki Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu

30 000,00

0,00 0,00

204 804,00 60 000,00

0,00 0,00

60 000,00

0,00 Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu

106 500,00

0,00

106 500,00 0,00 38 304,00 38 304,00 0,00

921

617 000,00

0,00

0,00

92109

Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu

272 000,00

0,00

0,00

272 000,00 345 000,00 345 000,00 0,00 0,00

92116

Gminna Dotacja podmiotowa Biblioteka z budżetu dla Publiczna 2480 samorządowej instytucji w Kaźmierzu kultury

Jednostki spoza sektora finansów publicznych 801 80104 Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi stowarzyszenia przedszkola niebupliczne

podmiotowej przedmiotowej

celowej 0,00 0,00

348 831,00 348 831,00 348 831,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 000,00 10 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 28 ? Poz. 1536 ?

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 926 92605 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OGÓŁEM stowarzyszenia 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

40 000,00 40 000,00

40 000,00

965 831,00

489 924,00

342 000,00

Razem dotacje :

1 797 755,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 29 ? Poz. 1536 ?

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŹMIERZU W 2012 r.

Dział

Rozdział

Nazwa

Przychody

w tym dotacja przedmiotowa

Koszty

400 40002 600 60016 700 70005 900 90001 90003 90004 90095

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Pozostała działalność

971 020,00 971 020,00 285 120,00 285 120,00 421 300,00 421 300,00 1 920 960,00 903 150,00 359 070,00 106 500,00 552 240,00 3 598 400,00 60 000,00 0,00 106 500,00 38 304,00 0,00 285 120,00 0,00

971 020,00 971 020,00 285 120,00 285 120,00 421 300,00 421 300,00 1 920 960,00 903 150,00 359 070,00 106 500,00 552 240,00

489 924,00 3 598 400,00

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 30 ? Poz. 1536 ?

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2012 r. Nazwa Przedszkole w Kaźmierzu Szkoła Podstawowa w Bytyniu Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu 434 700,00 Przychody 193 100,00 60 550,00 Wydatki 193 100,00 60 550,00

63 550,00

63 550,00

117 500,00 434 700,00

117 500,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1337

  uchwała nr XX/108/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kaźmierz rejon ul. Szamotulskiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3578

  aneks Wójta Gminy Kaźmierz; Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 lipca 2012r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO z dnia 20 marca 2012 r. zawarty w Tarnowie Podgórnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1409

  porozumienie nr GZO 3115.3.2012 Wójta Gminy Kaźmierz; Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wykonanian zadania w zakresie wychowania i opieki przedszkolnej w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych, dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.1472

  porozumienie nr GZO 3153.1.11 Wójta Gminy Kaźmierz; Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Gminy Tarnowo Podgórne w zakresie wychowania i opieki przedszkolnej w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2053

  uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kiączyn rejon ul. Jabłoniowej

zamów dokument

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1535

  uchwała nr V/23/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1534

  uchwała nr XIX/314/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1533

  uchwała nr XX/231/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Gąsawskiej w Szamotułach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1532

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1531

  uchwała nr XVI/119/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pniewy w 2012 roku?.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.