Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1537

Tytuł:

uchwała nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Murowanej Goślinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1537
Hasła:miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1537

UCHWAŁA NR XIII/134/2012 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni, zwany dalej ?planem?, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murowana Goślina, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/321/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 września 2009 r. 2. Plan obejmuje obszar położony w Rakowni, w rejonie ulicy Dolnej i strumienia Goślinka. 3. Granica obszaru objętego planem oznaczona jest na rysunku planu. 4. Integralnymi częściami uchwały są: 1) załącznik Nr 1 ? stanowiący rysunek planu, opracowany w skali 1: 2000 i zatytułowany ?Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni?; 2) załącznik Nr 2 ? stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 3) załącznik Nr 3 ? stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) działce budowlanej ? należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej tereny, przy czym linia ta nie dotyczy takich części i elementów budynków, jak: okapy, gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, schody i pochylnie zewnętrzne; 3) ogrodzeniu ażurowym ? należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni ażurowej wynosi nie mniej niż 70%; 4) pieszo-jezdni ? należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania; 5) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć powierzchnię budynku wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynku na powierzchnię terenu, przy czym powierzchnię


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1537 ?

zabudowy działki budowlanej stanowi suma powierzchni zabudowy wszystkich budynków na działce budowlanej; 6) reklamie ? należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 7) szyldzie ? należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 8) tablicy informacyjnej ? należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej oraz tablicę z oznaczeniem sieci infrastruktury technicznej. § 3. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN i 3MN ; 2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 3RM i 4RM ; 3) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R i 5R ; 4) teren wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS ; 5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDW i 2KDW . § 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się: 1) dopuszczenie lokalizacji: a) obiektów małej architektury, b) ogrodzeń na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 1RM, 2RM, 3RM i 4RM , wykonanych wyłącznie jako ażurowe lub w formie żywopłotów, o wysokości nie większej niż 1,5 m, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. d, c) tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 0,5 m2 i wysokości nie większej niż 2 m, d) szyldów na ogrodzeniach i elewacjach budynków, o powierzchni jednego szyldu nie większej niż 1 m2 , a w przypadku umieszczenia w układzie prostopadłym do elewacji, o powierzchni jednego szyldu nie większej niż 0,5 m2 i długości wraz elementami mocującymi nie większej niż 1 m; 2) zakaz lokalizacji: a) reklam, b) ogrodzeń na terenach 1KDW i 2KDW , c) ogrodzeń na terenach 1R, 2R, 3R, 4R, 5R i WS , z wyjątkiem ogrodzeń o wysokości nie większej niż 1,8 m, wynikających z potrzeb prowadzenia gospodarki rolnej lub wodnej, zgodnie z przepisami odrębnymi, d) ogrodzeń pełnych i z betonowych elementów prefabrykowanych. § 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem dopuszczonych przepisami odrębnymi; 2) nakaz ochrony walorów krajobrazowych ? łąk, pól, zieleni naturalnej i wód Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i jego otuliny, obejmujących cały obszar planu; 3) nakaz ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w podstrefie funkcjonalno-przestrzennej B2 i jego otuliny w podstrefie funkcjonalno-przestrzennej F2, wskazanych na rysunku planu, zgodnie z planem ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i przepisami odrębnymi; 4) zakaz przekształcenia naturalnej konfiguracji terenu, przy czym tereny zmienione w wyniku prowadzonych prac budowlanych należy przywrócić do stanu umożliwiającego kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1537 ?

5) zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu; 6) nakaz zachowania ciągłości istniejącego systemu melioracyjnego, z zastrzeżeniem pkt 7; 7) nakaz zachowania istniejących cieków i rowów ? urządzeń melioracji, w tym wskazanych na rysunku planu wód powierzchniowych na terenach 2R i 5R, jako otwartych, z dopuszczeniem przebudowy, przełożenia oraz realizacji przepustów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8) dopuszczenie lokalizacji urządzeń melioracji wodnych i budowli hydrotechnicznych służących stabilizacji przepływu wód powierzchniowych i poziomu wód gruntowych; 9) nakaz zapewnienia dostępu do cieków i rowów na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 10) nakaz zachowania powszechnego dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 11) nakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi; 12) w zakresie gospodarki odpadami: a) nakaz zagospodarowania odpadów, zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, b) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów, a spełniających standardy jakości gleby lub ziemi, na działce budowlanej poprzez wykorzystanie ich do kształtowania zieleni towarzyszącej inwestycjom zgodnie z przepisami odrębnymi; 13) dopuszczenie stosowania indywidualnych systemów grzewczych, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym zakazuje się stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe, z wyjątkiem paliw odnawialnych z biomasy; 14) nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: a) dla terenów 1MN, 2MN i 3MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, b) dla terenów 1RM, 2RM, 3RM i 4RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej.


§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń. § 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń. § 8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, ustala się nakaz ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i jego otuliny, zgodnie z ustaleniami § 5 oraz przepisami odrębnymi. § 9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem nie podejmuje się ustaleń. § 10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się: 1) uwzględnienie w zagospodarowaniu Krajobrazowego Puszcza Zielonka; terenów ograniczeń wynikających z planu ochrony Parku

2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów ograniczeń wynikających z przebiegu sieci infrastruktury technicznej; 3) na terenach 3R, 4RM, WS i 2KDW , w sąsiedztwie drogi powiatowej Rakownia ? Kamińsko, uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, przebiegu wojskowych podziemnych urządzeń teletechnicznych oraz ich strefy ochronnej nie mniejszej niż 0,5 m od osi kabla doziemnego, a ponadto nie zabudowywanie jej obiektami i nawierzchnią trwałą oraz nie nasadzanie drzew i krzewów;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1537 ?

4) na terenach 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, WS, 1KDW i 2KDW zakaz lokalizacji budynków i innej zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. § 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) lokalizację dróg wewnętrznych na terenach 1KDW i 2KDW , zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi; 2) powiązanie dróg z zewnętrznym układem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) na terenach 1MN, 2MN, 3MN, 1RM, 2RM, 3RM i 4RM nakaz zapewnienia w obrębie działki budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku lokalizacji usług agroturystyki dodatkowo nie mniej niż 1 stanowiska postojowego na każde 3 miejsca w tych usługach. § 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej; 2) zachowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich modernizacji i przebudowy, a także przełożenia; 3) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: a) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, przy czym dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć do czasu realizacji sieci wodociągowej, b) odprowadzenie ścieków bytowych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem lokalizacji tymczasowych szczelnych zbiorników bezodpływowych, c) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach, d) zakaz lokalizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków. § 13. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń. § 14. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN i 3MN , w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się: 1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację: a) jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, b) jednego garażu wolno stojącego lub wbudowanego albo dobudowanego do budynku mieszkalnego; 2) zakaz wydzielania nowych działek budowlanych; 3) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 25%; 4) intensywność zabudowy działki budowlanej: a) na terenach 1MN i 2MN ? od 0,1 do 0,6, b) na terenie 3MN ? od 0,1 do 0,5; 5) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 65%; 6) nieprzekraczalne linie zabudowy ? wskazane na rysunku planu, przy czym: a) dopuszcza się zachowanie, remont i przebudowę istniejących budynków poza obszarem ograniczonym przez te linie, b) na terenie 1MN , w obszarze ograniczonym przez te linie, dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy linii rozgraniczającej z terenem 5R ;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1537 ?

7) dla elewacji budynku kolory pastelowe, z wyłączeniem odcieni różu, fioletu, zieleni i niebieskiego, kolor naturalny materiału ceramicznego, do brązu włącznie, lub kolor naturalny okładziny drewnianej; 8) wysokość: a) budynku mieszkalnego ? nie więcej niż 10 m i 2 kondygnacje nadziemne, b) garażu wolno stojącego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego ? nie więcej niż 5,5 m i 1 kondygnacja nadziemna; 9) stosowanie dachów stromych o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, krytych dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym do brązu włącznie, z dopuszczeniem zachowania, remontu i przebudowy istniejących dachów o innej geometrii; 10) dopuszczenie lokalizacji: a) kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów, b) urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 12 pkt 4 lit.


d, c) sieci infrastruktury technicznej, d) stanowisk postojowych, dojazdów i dojść; 11) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia, przy czym w nowych nasadzeniach dopuszcza się wyłącznie rodzime gatunki roślin, właściwe siedliskowo i geograficznie; 12) dostęp dla samochodów do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 15. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 3RM i 4RM w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się: 1) na terenie 1RM dopuszczenie: a) zachowania, remontu i przebudowy istniejącej zabudowy zagrodowej, b) zachowania i przebudowy istniejących zbiorników wodnych ? wód powierzchniowych wskazanych na rysunku planu; 2) na terenach 2RM, 3RM i 4RM lokalizację zabudowy zagrodowej, przy czym na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację: a) jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, b) jednego garażu wolno stojącego lub wbudowanego albo dobudowanego do budynku mieszkalnego, c) budynków gospodarczych lub inwentarskich związanych z produkcją rolną; 3) dopuszczenie lokalizacji usług agroturystyki; 4) zakaz chowu lub hodowli: a) zwierząt w liczbie większej niż 6 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza w rozumieniu przepisów odrębnych, b) zwierząt futerkowych; 5) zakaz wydzielania nowych działek budowlanych; 6) powierzchnię zabudowy działki budowlanej: a) na terenie 1RM nie większą niż 10%, b) na terenach 2RM, 3RM i 4RM nie większą niż 25%; 7) intensywność zabudowy działki budowlanej: a) na terenie 1RM od 0,02 do 0,2, b) na terenach 2RM i 3RM od 0,1 do 0,7,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 1537 ?

c) na terenie 4RM od 0,05 do 0,5; 8) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 60%; 9) nieprzekraczalne linie zabudowy ? wskazane na rysunku planu, przy czym: a) dopuszcza się zachowanie, remont i przebudowę istniejących budynków poza obszarem ograniczonym przez te linie, b) na terenach 1RM, 3RM i 4RM, w obszarze ograniczonym przez te linie, dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy linii rozgraniczającej z terenem 3R, 4R lub 5R ; 10) dla elewacji budynku kolory pastelowe, z wyłączeniem odcieni różu, fioletu, zieleni i niebieskiego, kolor naturalny materiału ceramicznego, do brązu włącznie, lub kolor naturalny okładziny drewnianej; 11) wysokość: a) budynku mieszkalnego ? nie więcej niż 10 m i 2 kondygnacje nadziemne, b) budynku gospodarczego lub inwentarskiego ? nie więcej niż 12 m, c) garażu wolno stojącego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego ? nie więcej niż 5,5 m i 1 kondygnacja nadziemna; 12) stosowanie dachów stromych o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45°, krytych dachówką ceramiczną w kolorze naturalnym do brązu włącznie, z dopuszczeniem zachowania, remontu i przebudowy istniejących dachów o innej geometrii; 13) dopuszczenie lokalizacji: a) kondygnacji podziemnych, pod warunkiem, że ich budowa nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, powodując ich niekorzystne oddziaływanie na stateczność gruntów, b) urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 12 pkt 4 lit. d, c) sieci infrastruktury technicznej, d) stanowisk postojowych, dojazdów i dojść; 14) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia, przy czym w nowych nasadzeniach dopuszcza się wyłącznie rodzime gatunki roślin, właściwe siedliskowo i geograficznie; 15) dostęp dla samochodów do przyległej drogi publicznej lub do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 16. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R i 5R , w zakresie zasad i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się: 1) zachowanie rolniczego sposobu zagospodarowania oraz istniejących oczek wodnych, cieków, rowów i zieleni śródpolnej, zgodnie z § 5 pkt 4-10; 2) dopuszczenie wprowadzenia zadrzewień, przy czym wymaga się stosowania wyłącznie rodzimych gatunków drzew, właściwych siedliskowo i geograficznie; 3) dopuszczenie usytuowania dróg gruntowych; 4) zakaz chowu lub hodowli zwierząt futerkowych; 5) zakaz lokalizacji budynków, zgodnie z § 10 pkt 4; 6) dostęp dla samochodów do przyległej drogi publicznej lub do drogi publicznej poprzez drogi wewnętrzne, zgodnie z przepisami odrębnymi. § 17. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem WS , w zakresie zasad i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się zachowanie istniejącego cieku wodnego ? strumienia Goślinka, zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu oraz przepisami odrębnymi. § 18. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW i 2KDW w zakresie zasad i wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 1537 ?

1) lokalizację pieszo-jezdni, przy czym wymaga się stosowania nawierzchni umożliwiającej infiltrację wód opadowych i roztopowych; 2) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych; 5) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia, przy czym w nowych nasadzeniach dopuszcza się wyłącznie rodzime gatunki roślin, właściwe siedliskowo i geograficznie.

§ 19. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. § 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. § 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Konrad Strykowski

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 1537 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?9? Poz. 1537 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 10 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 11 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 12 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 13 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 14 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 15 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 16 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 17 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 18 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 19 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 20 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 21 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 22 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 23 ? Poz. 1537 ?

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 24 ? Poz. 1537 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ? 25 ? Poz. 1537 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.1324

  uchwała nr IV/49/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.298

  uchwała nr XXIX/183/08 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Porąbki w Budziwoju

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.5602

  uchwała nr XI/227/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego.

 • DZ. URZ. 2010.69.1122

  uchwała nr XXXVII/434/10 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Zakładowej w Chojnicach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.29.808

  uchwała nr 541/XLVIII/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 23 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/07 w rejonie ulicy Boczna Sanowa w Jarosławiu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1536

  uchwała nr XVII/93/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1535

  uchwała nr V/23/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1534

  uchwała nr XIX/314/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/281/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1533

  uchwała nr XX/231/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Gąsawskiej w Szamotułach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1532

  uchwała nr XVI/121/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 lutego 2012r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.