Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1542

Tytuł:

uchwała nr XII/82/11 Rady Miejskiej Odolanów z dnia 28 października 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Odolanów Rada Gminy uchwala, co następuje

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Odolanów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1542
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

?

Poznań, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1542

UCHWAŁA NR XII/82/11 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 28 października 2011 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Odolanów Rada Gminy uchwala, co następuje Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami) Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Odolanów. § 2. Gmina i Miasto Odolanów realizując zadania określone w niniejszej uchwale dąży przede wszystkim do racjonalnego wykorzystania zasobu mieszkaniowego gminy i zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach. § 3. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność Gminy i Miasta Odolanów. § 4. Zasób, o którym mowa w § 1 stanowią: 1) lokale mieszkalne o powierzchni do 80 m2 ? będące pełnowartościowymi lokalami mieszkalnymi służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w skład których poza pokojami wchodzą również: kuchnia, łazienka z w.c. lub w.c.; 2) lokale socjalne ? lokale nadające się do zamieszkania, które mogą być obniżonym standardzie, w szczególności z gorszym wyposażeniem technicznym; 3) lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2. § 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) ?ustawie? rozumie się przez to ustawę z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami); 2) ?wynajmującym? ? rozumie się przez to Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów jako zarządzającego mieszkaniowym zasobem gminy;


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?2? Poz. 1542 ?

3) ?lokalu? ? rozumie się przez to lokal w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Odolanów; 4) ?lokal zamienny? ? rozumie się przez to lokal zamienny w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; 5) ?lokal socjalny? ? rozumie się przez to lokal socjalny w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; 6) ?lokal komunalny? ? rozumie się przez to lokal mieszkalny lub socjalny z zasobów Gminy i Miasta Odolanów; 7) ?gospodarstwie domowym? ? rozumie się przez to gospodarstwo domowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 2. Lokal przeznaczony na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych winien spełniać kryteria lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zmianami). 3. Umowa najmu lokalu, z wyjątkiem lokalu socjalnego, zawierana jest na czas nieokreślony. Rozdział II. Podmiotowy zakres najmu § 6. Gmina wynajmuje lokale komunalne osobom spełniającym następujące kryteria: 1) kryterium mieszkaniowe ? spełniają osoby: a) mieszkające w pomieszczeniach, które według organów nadzoru budowlanego zagrażają życiu i mieniu jego mieszkańców; w takim przypadku konieczne jest przedstawienie ostatecznej decyzji z nadzoru budowlanego o zagrożeniu życia i mienia mieszkańców lokalu, b) mieszkające w pomieszczeniach, w których na osobę przypada do 5 m2, a w przypadku osób samotnie zamieszkujących ? do 10 m2 (włącznie) powierzchni łącznej pokoi w miejscu faktycznego zamieszkania wnioskodawcy, c) bezdomne, przebywające w schroniskach, noclegowniach, opuszczające dom dziecka, których ostatnie stałe miejsce zamieszkania było w Gminie Odolanów ? fakt przebywania w takiej placówce wymaga potwierdzenia przez kierownika lub uprawnionego pracownika placówki, d) opuszczające zakłady karne, areszty śledcze i nie posiadające miejsca do zamieszkania, a zameldowane w Odolanowie na pobyt stały przed umieszczeniem w zakładzie karnym; 2) kryterium dochodowe ? spełniają osoby, których średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy ubiegającego się o przydział lokalu komunalnego w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza: a) 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym, b) 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie domowym wieloosobowym

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?3? Poz. 1542 ?

Przez dochód netto uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe uzyskiwane przez wnioskodawcę i członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, z wyłączeniem: a) nagród jubileuszowych, gratyfikacji i odpraw wypłacanych w związku z przejściem na emerytur lub rentę inwalidzką, b) zasiłków porodowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłków pogrzebowych, c) jednorazowych zasiłków z pomocy społecznej; Postawą ustalenia kryterium dochodowego gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w skład którego wchodzą osoby uzyskujące dochód z działalności gospodarczej jest 1/4 dochodu netto wynikającego z rozliczenia rocznego PIT za rok poprzedni przed złożeniem wniosku; 3) kryterium zamieszkiwania ? spełniają osoby, które zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Odolanów co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 2 lata w ostatnim miejscu zamieszkania. Fakt zamieszkiwania musi być potwierdzony zameldowaniem na pobyt stały, zameldowaniem na pobyt tymczasowy lub oświadczeniem o przebywaniu na terenie Gminy i Miasta Odolanów. § 7. Kryteriów, o których mowa w § 6 pkt 1 lit.b) oraz w § 6 pkt 3 uchwały nie stosuje się przy rozpatrywaniu wniosków o umieszczenie na listach w przypadku wnioskodawców, którzy zamieszkują w lokalach socjalnych i ubiegają się o lokal mieszkalny lub socjalny. § 8. Wnioskodawcy ubiegający się o lokale komunalne, a zamieszkujący w lokalach socjalnych lub mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, nie mogą posiadać zaległości w opłatach za czynsz za zajmowany lokal w momencie składania wniosku o umieszczenie na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu. § 9. Kryteriów, o których mowa w § 6 uchwały nie stosuje się przy rozpatrywaniu wniosków o umieszczenie na listach: 1) osób podlegających przekwaterowaniu do lokalu zamiennego, 2) osób zobowiązanych do opróżnienia zajmowanych lokali na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów, 3) osób zobowiązanych do opróżnienia zajmowanych lokali na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, 4) osób pozbawionych mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego zamieszkiwanie w zniszczonym mieszkaniu, 5) osób zamieszkujących w lokalach przeznaczonych do rozbiórki, w tym w lokalach komunalnych, których rozbiórka jest związana z budową nowych lokali komunalnych, 6) osób opuszczających dom dziecka, rodzinę zastępczą lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą w wyniku osiągnięcia pełnoletniości i nie posiadających własnego mieszkania, a zamieszkujących na terenie Gminy i Miasta Odolanów na pobyt stały przed umieszczeniem w domu dziecka, rodzinie zastępczej lub innej placówce opiekuńczo?wychowawczej

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?4? Poz. 1542 ?


Rozdział III. Składanie wniosku § 10. 1. Osoby ubiegające się o lokal z zasobów komunalnych zobowiązane są złożyć pisemny wniosek. Zasady te dotyczą także osób ubiegających się o przedłużenie umowy najmu na zajmowany lokal socjalny. 2. Z wnioskiem o umieszczenie na liście socjalnej lokatora uprawnionego do otrzymania lokalu socjalnego na mocy wyroku sądu może wystąpić wierzyciel. W takiej sytuacji złożenie formularza wniosku może być zastąpione złożeniem przez wierzyciela lub komornika sądowego stosownego pisma. 3. Z wnioskiem o umieszczenie lokatora na liście socjalnej może wystąpić wierzyciel w stosunku do osób zobowiązanych do opuszczenia zajmowanych lokali na podstawie innych prawomocnych orzeczeń sądu lub ostatecznych decyzji administracyjnych podlegających przepisom ustawy, o której mowa w art. 31 ustawy. W takiej sytuacji złożenie formularza wniosku może być zastąpione złożeniem przez wierzyciela lub komornika sądowego stosownego pisma. § 11. 1. Wniosek o umieszczenie na rocznych listach osób uprawnionych do zawarcia umów najmu składają także osoby, które zostały umieszczone na listach a nie otrzymały przydziału lokalu w roku poprzednim. 2. Nie złożenie formularza wniosku przez osoby, o których mowa w § 10 ust. 1 uchwały oraz § 11 ust. 1 uchwały uznawane jest za rezygnację z ubiegania się o lokal komunalny z zasobów gminy. 3. Zapis ust. 2 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, umieszczonych na listach, które na liście socjalnej umieszczane są do czasu przyznania lokalu socjalnego przez Gminy i Miasta Odolanów. § 12. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów. Integralną częścią wniosku jest: 1) oświadczenie o zgodzie wnioskodawcy na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zmianami); 2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na podanie imienia, nazwiska i adresu do publicznej wiadomości na listach; 3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie wizji w miejscu pobytu. Nie złożenie oświadczeń lub brak zgody na przeprowadzenie wizji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy powoduje, że wniosek nie podlega rozpatrzeniu. § 13. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku stwierdzona zostanie niezgodność danych w nim zawartych ze stanem faktycznym stanowi to podstawę do jego negatywnego rozpatrzenia. Rozdział IV. Tryb rozpatrywania wniosków § 14. 1. Złożone przez wnioskodawców wnioski, o których mowa w § 10 uchwały podlegają rozpatrzeniu przez przeprowadzenie wizji w miejscu zamieszkania (pobytu) wnioskodawcy i porównaniu danych zawartych we wniosku z faktycznymi warunkami mieszkaniowymi wnioskodawcy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?5? Poz. 1542 ?

2. W celu rozpatrzenia wniosku można odstąpić od przeprowadzenia wizji w stosunku do wnioskodawców, którzy ubiegają się o lokal socjalny, do którego uprawnienie zostało przyznane na mocy wyroku sądu oraz do wnioskodawców, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. C) uchwały. § 15. 1.Wizje przeprowadza zespół składający się z członków Komisji Mieszkaniowej przy Burmistrzu Gminy i Miasta Odolanów. Liczba członków Zespołu przeprowadzającego wizje musi być nieparzysta i nie może być mniejsza niż trzy osoby. 2. Komisję Mieszkaniową powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów w formie zarządzenia . 3.Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy: 1) uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu; 2) opiniowanie wniosków o wynajęcie lokalu; 3) rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń dotyczących wynajmowania lokalu; 4) sporządzenie protokołu z wizji. 4. Tryb pracy Komisji Mieszkaniowej określa Regulamin pracy Komisji zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. 5. Na podstawie sporządzonego protokołu z wizji Komisja opiniuje wniosek. 6. Komisja opiniuje również wnioski osób ubiegających się o przedłużenie umów najmu na lokale socjalne. W stosunku do tych wniosków nie przeprowadza się wizji i wnioskodawcy nie są umieszczani na listach osób uprawnionych do zawarcia umów. 7. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku oraz w przypadku wydania pozytywnej opinii przy niespełnieniu kryteriów, w których mowa w § 6 uchwały wymagane jest podanie przez Komisję uzasadnienia. § 16. 1. Po przeprowadzeniu wizji i zaopiniowaniu przez Komisję wniosek przekazany zostaje do zaopiniowania do osoby odpowiedzialnej za sprawy mieszkaniowe w Urzędzie Gminy i Miasta Odolanów, który sporządza listę osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale komunalne. § 17. Ostateczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale komunalne zatwierdza Burmistrz Gminy i Miasta. Zatwierdzenie następuje przez podpisanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów list w wersji ostatecznej. § 18. Listy osób uprawnionych do zawarcia umów na lokale mieszkalne i socjalne podaje się do publicznej wiadomości.


Rozdział V. Lista mieszkaniowa i socjalna § 19. 1. Na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny umieszcza się osoby, których średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym wynosi 50 %, i więcej, kryterium dochodowego oraz osoby opuszczające dom dziecka, rodzinę zastępczą lub inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 2. Na liście mieszkaniowej umieszcza się również wnioskodawców uprawnionych do otrzymania lokalu zamiennego, posiadających ostateczne decyzje o rozbiórce budynku, w którym zamieszkują oraz pozbawionych mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego, jeżeli dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy mieści się w granicach określonych w ust. 1 § 20. Na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny umieszcza się osoby według kolejności: 1) wnioskodawcy, którzy utracili lokal w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?6? Poz. 1542 ?

2) wnioskodawcy, którym gmina ma obowiązek dostarczyć lokal zamienny; 3) wnioskodawcy, z którymi nie zawarto umów najmu w roku poprzednim; według kolejności z listy pozostałej do zrealizowania. Według tej zasady w grupie tej umieszcza się również wnioskodawców, którzy w roku mijającym ujęci byli na liście socjalnej, a których uzyskany dochód kwalifikuje na listę mieszkaniową; 4) wnioskodawcy opuszczający dom dziecka, rodzinę zastępczą lub inną placówkę opiekuńczowychowawczą po osiągnięciu pełnoletniości; 5) wnioskodawcy spełniający kryterium mieszkaniowe w kolejności od najmniejszej powierzchni pokoi przypadającej na jedną osobę w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku równego kryterium mieszkaniowego na wcześniejszej pozycji listy umieszcza się wnioskodawcę posiadającego niższy dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym. § 21. 1. Na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny umieszcza się osoby, których średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza 50 % kryterium dochodowego. 2. Na liście socjalnej umieszcza się również wnioskodawców uprawnionych do otrzymania lokalu zamiennego, posiadających decyzje o rozbiórce budynku, w którym zamieszkują oraz pozbawionych mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego, jeżeli dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy mieści się w granicach określonych w ust. 1 3. Na liście socjalnej umieszcza się także osoby zobowiązane do opuszczenia zajmowanych lokali na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu lub ostatecznych decyzji administracyjnych podlegających przepisom ustawy, o której mowa w art. 31 ustawy. § 22. Na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny umieszcza się osoby według następującej kolejności: 1) wnioskodawcy, którzy utracili lokal w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego; 2) wnioskodawcy, którzy posiadają wyrok eksmisyjny z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego. W przypadku takiej samej ilości członków rodziny uprawnionego wnioskodawcy na wcześniejszej pozycji listy umieszcza się wnioskodawcę umieszczonego na wcześniejszej pozycji listy w roku poprzednim; 3) wnioskodawcy, w stosunku do których gmina ma obowiązek dostarczenia lokalu zamiennego; 4) wnioskodawcy, inni niż wymienieni w pkt. 2, z którymi nie zawarto umowy najmu w roku poprzednim (w kolejności od najliczniejszych rodzin do osób samotnych). W przypadku takiej samej ilości członków rodziny uprawnionego wnioskodawcy na wcześniejszej pozycji listy umieszcza się wnioskodawcę umieszczonego na wcześniejszej pozycji listy w roku poprzednim, Według tej zasady w grupie tej umieszcza się również wnioskodawców, którzy w roku poprzednim ujęci byli na liście mieszkaniowej, a których uzyskany dochód kwalifikuje na listę socjalną; 5) wnioskodawcy ubiegający się o lokal po raz pierwszy, w tym wnioskodawcy opuszczający zakłady karne oraz osoby zobowiązane do opuszczenia zajmowanych lokali na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu innych niż wynikają z art. 14 ust. 1 ustawy oraz ostatecznych decyzji administracyjnych (w kolejności od najliczniejszych rodzin do osób samotnych). W przypadku takiej samej ilości członków rodziny uprawnionego wnioskodawcy na wcześniejszej pozycji listy umieszcza się wnioskodawcę posiadającego niższy dochód na osobę w gospodarstwie domowym. § 23. 1. Na listę socjalną w trakcie roku mogą być dopisywane osoby, które posiadają wyrok eksmisyjny z uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego. 2. Na listę mieszkaniową w trakcie roku mogą być dopisane osoby opuszczające dom dziecka, rodzinę zastępczą lub inną placówkę opiekuńczą. 3. Na listy w trakcie roku mogą być dopisywane osoby, o których mowa w art. 32 ustawy, zamieszkujące w lokalach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki w związku z budową nowych lokali komunalnych, posiadające decyzje o rozbiórce budynku, w którym zamieszkują, utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego. O rodzaju listy, na którą zostanie wpisany wnioskodawca, decyduje jego dochód. 4. Wnioski złożone przez wnioskodawców, o których mowa w ust. 1-3 nie wymagają przeprowadzenia wizji i wydania opinii.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?7? Poz. 1542 ?

5. Wnioski mieszkaniowe rozpatrywane będą stosownie do ilości wolnych lokali posiadanych przez Gminę i Miasto Odolanów. Rozdział VI. Realizacja list § 24. Umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne zawierane są z osobami umieszczonymi na zatwierdzonych listach. Jednorazowa umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta na okres do dwóch lat. § 25. Zawieranie umów z listy osób uprawnionych do lokalu mieszkalnego następuje w miarę posiadanych wolnych lokali mieszkalnych przy zachowaniu powierzchni pokoi nie mniejszej niż 6 m2 na osobę i normatywnej powierzchni użytkowej lokalu: - nie więcej niż 35 m2 dla 1 osoby, - nie więcej niż 40 m2 dla 2 osób, - nie więcej niż 45 m2 dla 3 osób, - nie więcej niż 55 m2 dla 4 osób, - nie więcej niż 65 m2 dla 5 osób, - nie więcej niż 70 m2 dla 6 osób, a dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2. § 26. Zawieranie umów z listy osób uprawnionych do lokalu socjalnego następuje w miarę posiadanych wolnych lokali socjalnych, przy zachowaniu powierzchni pokoi nie mniejszej niż 5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym i nie mniejszej niż 10 m2 w gospodarstwie domowym jednoosobowym. § 27. 1. W przypadku wolnego lokalu do zasiedlenia Burmistrz Gminy i Miasta zawiadamia pierwszą w kolejności osobę z listy, spełniającą warunki do zasiedlenia o możliwości zawarcia umowy. 2. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności w istotny sposób pogarszających sytuację mieszkaniową osób umieszczonych na listach, decyzję o przyznaniu lokalu poza kolejnością podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów pod warunkiem posiadania odpowiedniego lokalu odpowiadającego normom określonym w § 25 uchwały w przypadku osób z listy mieszkaniowej i w § 26 uchwały w przypadku osób z listy socjalnej. 3. W przypadku złożonych wniosków o przydział lokali poza kolejnością, przed wydaniem decyzji przez Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów o przydziale lokalu poza kolejnością Komisja Mieszkaniowa dokonuje wizji w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, na podstawie której opiniuje wniosek. Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów podejmuje decyzję w oparciu o przeprowadzoną wizję. § 28. Kolejność w realizacji listy nie obowiązuje w przypadku osób: 1) pozbawionych mieszkania w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia losowego ? na czas remontu dotychczasowego lokalu lub do czasu uzyskania nowego lokalu mieszkalnego, 2) wobec, których gmina ma obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego, 3) posiadających wyrok o eksmisję z przyznanym uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego, 4) zamieszkujących w lokalach komunalnych przeznaczonych do rozbiórki w związku z budową nowych lokali komunalnych, 5) posiadających decyzje o rozbiórce budynku, w którym zamieszkują. § 29. W przypadku równoczesnego spełniania jednakowych kryteriów osób uprawnionych do zbiegu uprawnień określonych w § 28 uchwały dla kilku osób z listy, pierwszeństwo zawarcia umowy ma osoba umieszczona na wcześniejszej pozycji na liście.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ?8? Poz. 1542 ?

§ 30. W okresie oczekiwania na przydział lokalu komunalnego wnioskodawca ma prawo do dwukrotnej rezygnacji z lokali zaproponowanych do zasiedlenia, przy odmowie przyjęcia trzeciego proponowanego lokalu, wnioskodawca skreślany jest z listy. § 31. Zasada, o której mowa w § 30 uchwały nie dotyczy osób, którym przyznano uprawnienia do lokalu socjalnego na mocy art. 14 ust. 1 ustawy ? osoby takie nie mają prawa wyboru lokalu. § 32. 1. Nie zawarcie przez strony umowy najmu na przyznany lokal w ciągu 30 dni od dnia odebrania skierowania, bez uzasadnionej przyczyny, powoduje wygaśnięcie uprawnień do przyznanego lokalu i uznawane jest za rezygnację z jego objęcia oraz powoduje skreślenie z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu w danym roku. 2. W przypadku osób, o których mowa art. 14 ust. 1 ustawy, w stosunku do których gmina wydała skierowanie na zawarcie umowy najmu, a wierzyciel wniósł o odstąpienie przydzielenia lokalu socjalnego przez gminę, uznaje się, że gmina wywiązała się z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego. § 33. Do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80m? uprawnieni są wnioskodawcy, których stały dochód gwarantuje pokrycie kosztów wynajmu lokalu. Rozdział VII. Zamiana lokali § 34. W przypadku zamiany lokali między najemcami zamieszkującymi w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy dokonanie zamiany jest możliwe w przypadku zawarcia porozumienia zainteresowanych najemców oraz Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. § 35. W przypadku zamiany lokali między najemcami zamieszkującymi w lokalach należących do mieszkaniowego zasobu gminy a innymi osobami fizycznymi i prawnymi wymagane jest zawarcie przez właścicieli umowy regulującej warunki zamiany lokali.

§ 36. W przypadku posiadania przez najemcę zadłużenia z tytułu opłat czynszowych warunkiem zamiany lokali jest uregulowanie zaległości czynszowych przez dotychczasowego najemcę lokalu. Jeżeli najemca zajmujący lokal komunalny nie ureguluje zaległości ? na podstawie porozumienia stron ? zaległości te może uregulować nowy najemca, za zgodą właściciela lokalu. § 37. W przypadku posiadania przez najemcę zajmującego lokal komunalny zadłużenia z tytułu zajmowania lokalu Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów może dokonać przekwaterowania najemcy do innego posiadanego wolnego lokalu po uregulowaniu zaległości czynszowych lub rozłożeniu ich spłaty na raty. Odzyskany lokal będzie przekazany do Urzędu Gminy i Miasta Odolanów w celu zasiedlenia go. Rozdział VIII. Postanowienia końcowe § 38. Zmniejszenie mieszkaniowego zasobu gminy, wskutek przeznaczenia lokalu mieszkalnego lub socjalnego na użytkowy, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. § 39. 1. Po śmierci najemcy osoby, które nie weszły w stosunek najmu a nadal zamieszkują w lokalu, mogą wstąpić w stosunek najmu tylko wtedy, gdy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w § 6 pkt 2 uchwały i zamieszkują w lokalu, o którego przydział się ubiegają, co najmniej 5 lat. 2. Uprawnienie wynikające z ust. 1 dotyczy osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu od momentu wejścia w życie ustawy o ochronie praw lokatorów. § 40. Po opuszczeniu przez najemcę lokalu osoby, które nie weszły w stosunek najmu a nadal zamieszkują w lokalu, mogą wstąpić w stosunek najmu tylko wtedy, gdy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w § 6 pkt 2 uchwały i zamieszkują w lokalu, o którego przydział się ubiegają, co najmniej 5 lat. § 41. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. § 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Paweł Barczak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.1244

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.111.212

  uchwała nr VI/72/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/15/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwałę Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.360.6413

  uchwała nr XV/172/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kórnik

 • DZ. URZ. 2011.165.1308

  uchwała nr V.33.2011 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 3 marca 2011r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipnica Murowana.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1541

  zestawienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 21 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Konin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1540

  uchwała nr XVI/99/2012 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 marca 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siedlec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1539

  uchwała nr XVI/93/2012 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siedlec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1538

  uchwała nr XIII/135/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: reorganizacji osiedli samorządowych na obszarze miasta Murowana Goślina oraz nadania im statutów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1537

  uchwała nr XIII/134/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.