Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1563

Tytuł:

uchwała nr 175/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia ulicy Stanisława Małachowskiego w Przemyślu kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Przemyślu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1563
Hasła:Drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:28

w sprawie pozbawienia ulicy Stanisława Małachowskiego w Przemyślu kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ustawy o drogach publicznych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Przemyśla uchwala, co następuje : § 1. 1) Pozbawia się kategorii drogi gminnej ulicę Stanisława Małachowskiego w Przemyślu, położoną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 1320 w obr. 202 miasta Przemyśla - poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. 2) Skreśla się pkt. 135 załącznika do uchwały nr 151/95 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie miasta Przemyśla, następującej treści: ?pkt. 135 ulica Stanisława Małachowskiego?. § 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla . § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.


Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Bartmiński

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1563

Załącznik do Uchwały Nr 175/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.70.1638

  uchwała nr 146/09 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 września 2009r. w sprawie pozbawienia ulicy Ignacego Łukasiewicza w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.1777

  uchwała nr 233/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 września 2010r. w sprawie pozbawienia ulicy Wiarowej w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.1543

  uchwała nr 119/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie pozbawienia Placu Świętego Floriana w Przemyślu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie go z użytkowania jako drogi publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.165.2381

  uchwała nr 230/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2011r. w sprawie pozbawienia części Placu Rybiego w Przemyślu kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.127.2540

  uchwała Nr LX/329/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Sławno

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1562

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Laszki z dnia 21 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1561

  sprawozdanie Burmistrza Ropczyc Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1560

  uchwała nr XIX/209/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1559

  uchwała nr XXXI/429/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi łączącej ul. Poniatowskiego z terenami inwestycyjnymi przy projektowanej drodze obwodowej Stalowej Woli i Niska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1558

  ogłoszenie nr DPON.0710.5.2012 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 10 lipca 2012r. o możliwości zgłaszania kandydata na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.