Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1564

Tytuł:

uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Iwierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Iwierzyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1564
Hasła:Wybory - obwody głosowania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

14:28

w sprawie podziału gminy Iwierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 417 § 1, § 2, § 3 pkt. 1 i § 4, art. 418 § 1, art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Rada Gminy w Iwierzycach uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału gminy Iwierzyce na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Ustalony w § 1 podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie od następnej kadencji organów samorządu terytorialnego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwierzyce. § 4. 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 2) Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3) Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.


Przewodnicząca Rady Gminy Maria Filipek

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1564

Załącznik do uchwały Nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 29 czerwca 2012 r. Nr okręgu wyborczego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Granice okręgu wyborczego IWIERZYCE ? numery: 23-101, 182-206 IWIERZYCE ? numery: 1-22, 103-181 SIELEC OLCHOWA ? numery: 174-248 OLCHOWA ? 5A-173 NOCKOWA ? numery: 1-77, 236-241, 321-326 NOCKOWA ? numery: 80-134, 220-234, 294-320 NOCKOWA ? numery: 135-219, 244-292 BĘDZIENICA WIŚNIOWA BYSTRZYCA ? numery: 1A-92 BYSTRZYCA ? numery: 95-239 OLIMPÓW WIERCANY ? numery: 1-71, 72-73, 74, 75, 76-85A WIERCANY ? numery: 71A-71C, 73A-73H, 74C, 75A, 87-162A

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5125

  uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1563

  uchwała nr 175/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia ulicy Stanisława Małachowskiego w Przemyślu kategorii drogi gminnej, poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1562

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Laszki z dnia 21 marca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Laszki za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1561

  sprawozdanie Burmistrza Ropczyc Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1560

  uchwała nr XIX/209/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubaczów w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1559

  uchwała nr XXXI/429/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi łączącej ul. Poniatowskiego z terenami inwestycyjnymi przy projektowanej drodze obwodowej Stalowej Woli i Niska


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.