Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1613

Tytuł:

uchwała Nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-12
Organ wydający:Rada Gminy Ustronie Morskie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1613
Hasła:pomoc i dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XLV/320/2010 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 8, poz. 119) wprowadza się następujące zmiany: 1. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?Kwota dofinansowania ze strony gminy Ustronie Morskie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania?. 2. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ?W postępowaniu konkursowym mają zastosowanie wzory dokumentów tj. oferty realizacji zadania, umowy, sprawozdania określone przez Wójta Gminy Ustronie Morskie w drodze odrębnego Zarządzenia?. § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie podlegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady


Krzysztof Grzywnowicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.634

  uchwała nr XXV/157/2008 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.638

  uchwała nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowościn Ustronie Morskie i Sianożęty

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.637

  uchwała nr XXVI/163/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.636

  uchwała nr XXVI/162/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ustronie Morskie i jej jednostek organizacyjnych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.2192

  uchwała nr XXXII/215/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 15 października 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

 • Zawieszenie postępowania - warunki zabudowy

  Czy po wydaniu przez gminę decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, w przypadku gdy nastąpiło odwołanie strony i organ odwoławczy przekazał sprawę do ponownego (...)

 • Działalność statutowa stowarzyszenia

  Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie rozwoju i popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Aby pozyskać środki na dział. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1612

  uchwała Nr XXII/177/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1611

  uchwała Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologów, logopedów i pedagogów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sławno

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1610

  obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie podziału dotacji celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1609

  zarządzenie Nr 340/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1608

  uchwała Nr XVIII/212/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Gminy Kołbaskowo.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.