Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1645

Tytuł:

uchwała Nr XXII/192/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Gryfinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1645
Hasła:opłaty inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 43, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się § 3 uchwały. 2) § 5 otrzymuje następujące brzmienie: ?§ 5. 1. Ustala się maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna w wysokości 350% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za każdy miesiąc pracy. 2. Wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna uzależnia się od liczby dzieci, nad którymi dzienny opiekun sprawuje opiekę według zasad określonych poniżej: a) wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi 350% minimalnego wynagrodzenia pracę, za każdy miesiąc pracy, jeżeli sprawuje opiekę nad pięciorgiem dzieci, b) wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi 300% minimalnego wynagrodzenia pracę, za każdy miesiąc pracy jeżeli sprawuje opiekę nad czworgiem dzieci, c) wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi 250% minimalnego wynagrodzenia pracę, za każdy miesiąc pracy jeżeli sprawuje opiekę nad trojgiem dzieci, d) wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna wynosi 200% minimalnego wynagrodzenia pracę, za każdy miesiąc pracy jeżeli sprawuje opiekę nad dwojgiem lub jednym dzieckiem.?. za za za za


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1645

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/201/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.845

  uchwała Nr XV/117/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/69/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/129/11 Rady Gminy Zamość z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Czastary z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

zamów dokument

Porady prawne

 • Ubezwłasnowolnienie całkowite - ustanowienie opiekuna

  Czy dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie konieczne jest ustanowienie opiekuna?

 • Postępowanie o ustanowienie opiekuna

  Jak wygląda procedura (w przypadku, kiedy matka dziecka jest niepełnoletnia) ustanowienia opiekuna prawnego dziecka? Czy można bez zgody nieletniej matki wnosić o prawną (...)

 • Opiekun na wypadek śmierci

  W jaki sposób mogę wskazać opiekuna mojego dziecka na wypadek mojej śmierci tak, by nie musiał ustanawiać go sąd. Czy ma być to testament, zwykłe pismo złożone (...)

 • Zmiana opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

  Co należy zrobić, aby zmienić prawnego opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej? Czy w przypadku częściowego ubezwłasnowolnienia istnieje konieczność wspólnego (...)

 • Zmiana opiekuna prawnego

  W ubiegłym roku w lipcu sąd orzekł, iż nie zmieni opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. Postępowanie o zmianę opiekuna prawnego sąd wszczął z urzędu. Czy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1644

  uchwała Nr XX/180/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1643

  sprawozdanie Burmistrza Mieszkowic z dnia 31 maja 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1642

  sprawozdanie Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Powiatu Stargardzkiego za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1641

  sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Drawsko Pomorskie za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1640

  sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2012 r. z wykonania budżetu gminy Kołobrzeg za 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.