Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1653

Tytuł:

decyzja Nr OSZ-4210-25(6)/2012/283/IX/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2012 r. przedłużająca okres obowiązywania dziewiątej taryfy dla ciepła Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1653
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2012 r. Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, zwanej w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem energetycznym? zawartego w piśmie, które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany dziewiątej taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr OSZ?4210-18(18)/2011/283/IX/BO, zmienionej decyzją z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr OSZ?4210-54(8)/2011/283/IX/BO postanawiam przedłużyć okres obowiązywania dziewiątej taryfy dla ciepła do dnia 31 grudnia 2012 r. Uzasadnienie Decyzją z dnia 20 czerwca 2011 r. Nr OSZ?4210-18(18)/2011/283/IX/BO, zmienioną decyzją z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr OSZ?4210-54(8)/2011/283/IX/BO Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, posiadające koncesje z dnia 28 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/669/283/U/1/98/AS (ze zmianami) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/697/283/U/1/98/AS (ze zmianami). Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia 31 lipca 2012 r. Pismem z dnia 30 maja 2012 r., Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła poprzez przedłużenie okresu jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2012 r. Przedsiębiorstwo energetyczne swój wniosek umotywowało tym, że Spółka jest w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego na dostawy opału na sezon grzewczy 2012/13 ze wskazaniem na duże prawdopodobieństwo znacznych zmian cen węgla krajowego i importowanego. Ze względu na zmiany na rynku paliw przesunięcie planowanego terminu wprowadzenia nowej taryfy dla ciepła będzie niewątpliwie korzystne w aspekcie kalkulacji nowej taryfy na bazie aktualnych cen paliwa. Zatem biorąc pod uwagę powyższe Prezes URE uznał, że istnieje podstawa do przedłużenia okresu obowiązywania dziewiątej taryfy dla ciepła do dnia 31 grudnia 2012 r. Należy zaznaczyć, iż przedłużenie terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy gwarantuje odbiorcom ciepła stały poziom cen i stawek opłat za ciepło w tym okresie. Przedsiębiorstwo składając wniosek o częściową zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, poprzez jej przedłużenie, skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości ?wzruszenia? decyzji ostatecznej. Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.


Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1653

W niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji i postanowiłem zatem orzec jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ? za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Anna Bródka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.209.6316

  decyzja nr OWA-4210-86(2)/2011/170/IXZM/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany dziewiątej taryfy dla ciepła Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5390

  decyzja nr OWA-4210-59(4)/2012/341/VIIIzm4/ES Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5596

  decyzja nr OWA-4210-65(4)/2012/248/VIIIzm2/KM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Legionowo" Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2631

  decyzja nr OWA-4210-3(6)/2012/510/VIIIzm3/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 marca 2012r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.1357

  decyzja nr OKR-4210-12(10)/2010/175/IX/JP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1652

  uchwała Nr XXV/216/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1651

  uchwała Nr XXIV/203/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1650

  uchwała Nr XXIV/201/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Jezioro Trzesiecko? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1649

  uchwała Nr XXIV/200/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Koszalińska-1? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1648

  uchwała Nr XXV/204/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2017.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.