Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1781

Tytuł:

uchwała nr XXX/183/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Jasło
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1781
Hasła:Odpady komunalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 1781

UCHWAŁA NR XXX/183/2012 RADY GMINY JASŁO z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Jasło uchwala, co następuje: § 1. 1. Gmina Jasło w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w workach foliowych, pojemnikach o pojemności 110/120 l, 240 l, 1100 l i kontenerach o pojemności 6 lub 7m3 oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości: 1) 2) 3) na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których mieszkańcy przebywają sezonowo. komunalne bedą odbieranie od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny


14:04:04

2. Odpady i nieselektywny.

§ 2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych, z terenów nie zamieszkałych a na których powstają odpady komunalne oraz z terenów na których odpady powstają sezonowo. § 3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób: 1. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością 2 razy w miesiącu. 2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością 1 raz w miesiącu. 3. Odpady komunalne t.j. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane z częstotliwością 2 razy w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania, z conajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. § 4. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki, a także obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło. § 5. Gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone będą przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1781

§ 6. Zobowiązuje się Wójta Gminy Jasło do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5898

  uchwała nr XXIX/240/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/95/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baranów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Baranów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.2884

  uchwała nr 69/XXXIII/2011 Zgromadzenia wiązku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 60/XXX/2010 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ?Centrum Zagospodarowania Odpadów- SELEKT? w Czempiń z dnia 21 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1522

  uchwała nr XV/76/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1780

  uchwała nr XXX/182/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1779

  uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1778

  uchwała nr XXIV/199/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1777

  zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1776

  uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Pawłosiów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.