Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1782

Tytuł:

uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Gminy Rokietnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1782
Hasła:Wybory - obwody głosowania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 1782

UCHWAŁA NR XXII/115/2012 RADY GMINY W ROKIETNICY z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie art. 13 i art 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 , poz. 113 z póżn. zm.) oraz art. 417 § 1, § 2, § 3 pkt 1 i § 4 , art. 418 § 1, art. 419 i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 styczeń 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.) Rada Gminy w Rokietnicy na wniosek Wójta Gminy Rokietnica uchwala co następuje : § 1. Dokonuje się podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Ustalony w § 1 podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie od następnej kadencji organów samorządu terytorialnego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. § 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3. Od uchwały wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Przemyślu w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ROKIETNICA Jerzy Kondrat


14:04:00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?2?

Poz. 1782

Załącznik do Uchwały Nr XXII/115/2012 Rady Gminy w Rokietnicy z dnia 31 lipca 2012 r.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1

1 Czelatyce (Góra): 45, 43, 44, 42, 46, 47, 48,49, 52, 54, 50, 41, 55, 39, 40, 38, 37, 36, 35, 34, 32, 24, 31, 30, 27, 28,20, 26A, 29, 26, 25, 18, 17, 15, 19, 21, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 28, 86, 88, 87, 2, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 1, 103. 2 Czelatyce (Dół): 104, 105, 215, 107, 109, 111, 110, 113, 115, 116, 114, 112, 118, 121, 120, 179, 173, 155, 180, 181, 184, 122, 123, 124, 126, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 144, 142, 214, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 164, 163, 166, 162, 157, 187, 188, 192, 182, 183, 185, 170, 169, 161, 168, 167, 172, 174, 175, 177, 186, 189, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 211, 209, 212, 212A, 213. 3 Rokietnica (za byłym SKR-em): 651, 609, 232, 599, 670, 231, 231A, 667, 668, 230, 160, 260, 646, 382A, 636, 144, 663, 607, 229, 228, 227, 226, 225, 617, 223, 222, 200, 220, 218, 217, 216, 219, 215, 214, 213, 212, 210, 209, 207, 235, 208, 204, 202, 644, 203, 201, 237, 233, 238, 234, 239, 241, 377, 242, 243, 245, 244, 246, 247, 256, 248, 252,250, 251, 255 4 Rokietnica (od szkoły w stronę starego banku): 110, 266, 264, 263, 262, 261, 655, 259, 114, 115, 262A, 655A, 111, 112, 437, 622, 113, 661, 661A, 595A, 595, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 129A, 130, 132, 673, 134, 613, 135, 657, 136, 137, 138, 138A, 139, 140, 141, 142, 150, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 161, 156, 163, 145, 162, 157, 148, 167, 165, 168. 5 Rokietnica (Widacz- Sobolówka) : 351, 343, 350, 353, 354, 355, 352, 356, 342A, 618, 357, 357A, 358, 361, 1, 658, 336, 669, 337, 338, 359, 339, 340, 341, 342, 675, 364, 642, 344, 347, 346, 348, 349, 610, 8, 6A, 660, 362, 9, 605A, 10A, 10, 11, 12, 12A, 15A, 19, 16, 635, 318A, 605, 363, 365, 614, 614A, 17, 15, 366, 367, 367A, 368, 611, 608, 21, 612, 369, 370, 43, 371, 37, 372, 373, 374, 49. 6 Rokietnica (UG-pagór, ulica): 375, 672, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 44, 45, 42, 46, 47, 48, 52, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 69, 72, 70, 74, 75, 73, 76, 64, 64A, 66, 68, 297, 81, 83, 84, 85, 87, 86, 86A, 88, 89, 91, 92, 90, 93, 95, 98, 99, 100, 615, 102, 103, 104, 107, 107A, 638, 645, 69A, 105, 671, 677, 276, 277, 674, 278, 272, 274, 275, 662, 662A, 280, 281, 285, 286, 284, 287, 288, 290, 291, 31, 32, 676, 29, 22, 18, 20, 23, 14, 7, 6, 4. 7 Rokietnica (Parcelacja- Halicz): 282, 296, 299, 298, 79, 300A, 78, 301, 311, 301A, 648, 648A, 648B, 302, 654, 303, 304, 304A, 592, 305, 306B, 306A, 306, 307, 308, 309, 310, 312, 313, 314, 315, 316, 316A, 317, 317A, 318, 319, 320, 321, 322, 322A, 323, 324, 324A, 417, 295, 292, 293, 294, 269, 325, 600, 326, 659, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 332A, 333, 333A, 334, 335. 8 Tapin (Góra od kościoła): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 40, 20, 19, 21, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 137, 125, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 69, 44, 64. 9 Tapin (od Dobkowic): 51, 135, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 136, 81, 82, 83, 84, 84A, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 107, 108, 112, 112A, 113, 113A, 114, 115, 116, 36, 35, 34, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 138, 46, 46A, 93A, 51. 10 Tuligłowy (Dół): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 29, 32, 33, 34, 35, 33A, 37, 38, 39, 41, 171, 170, 169, 168, 165, 163, 164, 179, 161, 178, 160, 157A, 158, 158A, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 148, 148A, 151, 150, 149, 147, 49. 144, 143, 138, 142, 139, 134, 133, 135, 136, 140, 145, 146, 173, 174, 167.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

?3?

Poz. 1782

11 Tuligłowy (Góra): 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 123, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 65A, 66, 68, 69, 69A, 71, 72, 73, 74, 75, 75A, 76, 78, 79, 80, 81, 94, 82, 82A, 50, 85, 83, 84, 88, 175, 89, 86, 87, 90, 91, 92, 95, 96,97, 99, 102, 93, 101, 100, 103, 105, 105A, 106, 108, 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 121A, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 132A, 176, 176A. 12 Rokietnica Wola (od W. Szajny za sklep kąty): 620, 596, 616, 198, 197, 196, 195, 647, 193, 192, 171A, 191, 191A, 190, 641, 189, 188, 187, 173A, 173, 172, 621, 561, 560, 563, 562, 421, 557, 556, 554, 555, 601, 650, 553, 552, 558, 551, 551A, 549, 548, 602, 547, 546, 545, 542, 550, 559, 535, 541, 652, 540, 538, 537, 536. 13 Rokietnica Wola (Żarkówka, Pagór): 170, 170A, 178, 179A, 179, 603, 181A, 181, 180, 182, 183, 185, 186, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 386, 381, 678, 384A, 387, 564, 569, 574, 680, 680A, 385, 606, 604, 681, 571, 177, 176, 175, 171, 174, 393, 396,395, 398, 392, 390, 389, 388A, 388, 397, 408, 619, 399, 400, 402, 443, 403, 404, 625. 14 Rokietnica Wola (Kąty , Zawarście): 405, 406, 407, 410, 411,412, 415, 414, 413, 414A, 418, 419, 422, 424, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 431A, 432, 434, 679, 438, 439, 441, 442, 444, 445, 448, 449, 450, 453, 454, 456, 457, 460, 459, 463, 576, 577, 578, 580, 579, 581, 597, 575. 15 Rokietnica Wola ( szkoła-Nowy Świat): 528, 530, 531, 532, 533A, 534, 527, 524, 523, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 510, 509, 511, 506, 505, 503, 501, 499, 497, 589, 496, 495, 491, 487, 488, 486, 484, 485A, 485, 481, 529, 480, 479, 478, 476, 474, 475, 472, 471, 470, 469, 582, 482, 587, 468, 466, 465A, 465, 464, 462, 463, 585, 522, 498, 583.

1

1

1

1

1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5125

  uchwała nr 113/XXI/2012 Rady Gminy Grudusk z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Grudusk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1781

  uchwała nr XXX/183/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1780

  uchwała nr XXX/182/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasło, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1779

  uchwała nr XXII/140/2012 Rady Gminy Gać z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1778

  uchwała nr XXIV/199/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1777

  zarządzenie nr 34/2012 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.