Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1850

Tytuł:

uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola szkół podstawowych i Gimnazjum w Kołaczkowie oraz granic ich obwodów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Rada Gminy Kołaczkowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1850
Hasła:przedszkola

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1850

UCHWAŁA NR XIV/81/2012 RADY GMINY KOŁACZKOWO z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola szkół podstawowych i Gimnazjum w Kołaczkowie oraz granic ich obwodów Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806, z 2003r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, z 2009r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146) w związku z art. 14 ust. 5 oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781, z 2005r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz. 2104, z 2006r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr 227, poz. 1658, z 2007r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz. 1280 i nr 181, poz. 1292, z 2008r. nr 70, poz. 416, nr 145 poz. 917, nr 216, poz. 1370 i 235, poz. 1618, z 2009r. nr 6, poz. 33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458, nr 157, poz. 1241 i nr 219, poz. 1705 oraz z 2010r. nr 44, poz. 250, nr 54, poz. 320) Rada Gminy Kołaczkowo uchwala, co następuje: § 1. Ustala się z dniem 1 września 2012r. sieć przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, gimnazjum oraz granice ich obszarów na terenie Gminy Kołaczkowo zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo. § 3. Traci moc Uchwała Nr XII/94/2004 z dnia 13.02.2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola, szkół podstawowych, Gimnazjum w Kołaczkowie oraz granic ich obwodów. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 września 2012r.


Przewodniczący Rady Gminy (-) Jerzy Woś

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 1850
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.3076

  uchwała nr XXXIX/201/10 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 maja 2010r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Dubienka z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dubienka

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/29/2011 Rady Gminy Potok Wielki z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII /35/ 11 Rady Gminy Miączyn z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Miączyn.

 • DZ. URZ. 2012.4170

  uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

zamów dokument

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1849

  uchwała nr XXI/107/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1848

  uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1847

  uchwała nr XVII/139/2012 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Opalenicy, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1846

  uchwała nr XVI/177/12 Rady Gminy Kościan z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kościan.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1845

  uchwała nr XII/80/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kaczory w 2012 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.