Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1853

Tytuł:

uchwała nr XV/69/2011 Rady Gminy Gizałki z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-18
Organ wydający:Rada Gminy Gizałki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1853
Hasła:odpady

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 kwietnia 2012 r. Poz. 1853

UCHWAŁA NR XV/69/2011 RADY GMINY GIZAŁKI z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykonywane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju usług: 1) pojemnik 60 l - 12,00 zł brutto 2) pojemnik 80 l - 13,40 zł brutto 3) pojemnik 110/120 l - 14,43 zł brutto 4) pojemnik 140 l - 15,54 zł brutto 5) pojemnik 180 l - 20,38 zł brutto 6) pojemnik 240 l - 27,55 zł brutto 7) pojemnik 360 l - 39,86 zł brutto 8) pojemnik 1100 l - 75,90 zł brutto 9) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych - 24,49 zł/m3 brutto. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. § 3. Traci moc uchwała Nr V/16/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy (-) Roman Rojewski

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1062

  uchwała nr XXVI/114/09 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/25/10 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1852

  uchwała nr XIV/200/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1851

  uchwała nr XVI/153/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód ? dla części obrębu Wielowieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1850

  uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznego przedszkola szkół podstawowych i Gimnazjum w Kołaczkowie oraz granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1849

  uchwała nr XXI/107/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1848

  uchwała nr XVII/142/2012 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.