Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.1945

Tytuł:

decyzja Nr OSZ-4210-28(14)/2012/1979/XI/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
Data ogłoszenia:2012-08-21
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1945
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 1945

DECYZJA NR OSZ-4210-28(14)/2012/1979/XI/EŻ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 20 sierpnia 2012 r. Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. SEC Połczyn Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Połczynie-Zdroju posiadającego: 1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000117106, 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 672-15-89-307 zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem energetycznym?: postanawiam 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 30 września 2013 r. Uzasadnienie Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE") w dniu 1 grudnia 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/682/1979/U/2/98/BK (ze zmianami) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/710/1979/U/2/98/BK (ze zmianami), w dniu 12 czerwca 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne. W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE pismami z dnia 21 czerwca 2012 r. oraz 13 i 30 lipca 2012 r. do uzupełnienia wniosku oraz złożenia wyjaśnień. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 5, 19 i 20 lipca 2012 r. oraz 16 sierpnia 2012 r. Ponadto pismem z dnia 3 lipca 2012 r. zgodnie z prośbą Przedsiębiorstwa energetycznego do dnia 6 lipca 2012 r. przedłużono termin uzupełnienia wniosku. W dniu 17 sierpnia 2012 r., zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne o zakończeniu postępowania oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne pismem z dnia 20 sierpnia 2012 r. poinformowało, że nie skorzysta z możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE. W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 ustawy ? Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie


09:34:52

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?2?

Poz. 1945

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji ?rozporządzeniem taryfowym?. Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy. Okres obowiązywania taryfy został ustalony, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, do dnia 30 września 2013 r. co umożliwi obowiązywanie taryfy dla ciepła przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat po upływie terminu ich stosowania. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71- 617 Szczecin. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Anna Bródka

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?3?

Poz. 1945

Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-28(14)/2012/1979/XI/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012 r. TARYFA DLA CIEPŁA SEC Połczyn Zdrój Spółka z o.o. Połczyn Zdrój, 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?4?

Poz. 1945

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?5?

Poz. 1945

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?6?

Poz. 1945

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

?7?

Poz. 1945
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1974

  decyzja Nr OSZ-4210-24(16)/2012/420/X/TW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa "Geotermia Pyrzyce" Sp. z o.o.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1485

  decyzja nr OKR-4210-44(11)/2009/175/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1486

  decyzja nr OKR-4210-54(7)/2009/221/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2849

  decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 czerwca 2010r. decyzja nr OPO-4210-15(8)/2010/1282/VIII/AS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Turku

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OSZ-4210-23(17)/2009/13859/I/RN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 listopada 2009r. Decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1944

  decyzja Nr OSZ-4210-32(8)/2012/517/XIII/AP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1943

  informacja Nr OSZ-4110-5(13)/2012/139/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012 r. o decyzji Nr WCC/261-ZTO-C/139/W/OSZ/2012/EŻ

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1942

  uchwała Nr XV/148/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1941

  uchwała Nr XXII/186/2012 Rady Gminy Darłowo z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1940

  uchwała Nr XXI/301/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Kołobrzeg na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.