Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XX/229/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Pisarzowicach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Miękinia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2503
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

10:24

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Pisarzowicach Na podstawie art. 58 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym w wysokości 0,067% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, za każdą rozpoczętą godzinę opieki. 2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w oddziale żłobkowym powyżej 10 godzin w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. § 2. 1. Ustala się maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie w wysokości 6,00 zł. 2. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty, o której mowa w § 1. § 3. Zakres realizowanych przez oddział żłobkowy świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy rodzicem /opiekunem prawnym/ dziecka a dyrektorem Publicznego Żłobka w Pisarzowicach. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu uchwały w życie.


Przewodniczący Rady Gminy: Jan Jakisz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.3212

  uchwała nr 136/VIII/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Piaseczno, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI/95/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/63/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia częściowych zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Dzierżoniowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 65/2011 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXVI/150/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • aneks nr 6 Prezydenta Miasta Wrocławia; Wójta Gminy Czernica z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany porozumienia z dnia 18 października 2004 r. dotyczącego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Wrocławia i Gminy Czernica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 • uchwała nr XVIII/136/2012 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego

 • uchwała nr IV/38/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu ?Zespołu Opieki Zdrowotnej? w Kłodzku

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr nk-n18.4131.122.2012.KT3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 i 2 uchwały Rady Gminy Zagrodno Nr XIX.156.2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.