Logowanie

Tytuł:

uchwała nr 143/XXIII/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Nowa Ruda
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2511
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:01

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz w związku z uchwałą nr 50/X/11 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie, po stwierdzeniu, że ustalenia projektu zmiany planu miejscowego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 25/IV/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku, Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje: DZIAŁ I Ustalenia dla całego obszaru objętego zmianą planu Rozdział 1 Ustalenia ogólne § 1. 1. Uchwala się zmianę ?miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie?, zwaną dalej planem. 2. Przebieg granic obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 1) rysunek planu, w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik nr 1, będący jej integralną częścią; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, stanowiące załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3. § 3. W ustaleniach planu nie określa się: 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej ? ze względu na brak dóbr kultury współczesnej; 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej ? ze względu na brak terenów przestrzeni publicznej;


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2511

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych ? ze względu na brak takich terenów i obszarów; 4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu ? ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania. § 4. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają: 1) budynek istniejący ? budynek istniejący w dniu uchwalenia planu; 2) dach symetryczny ? dach o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachowych; 3) nieprzekraczalna linia zabudowy ? linia określająca fragment terenu, na którym dopuszcza się lokalizację budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie dotyczy linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z nimi urządzeń; 4) obiekty i lokale handlowe ? należy przez to rozumieć sklepy i hurtownie; 5) przeznaczenie podstawowe terenu ? jest to część przeznaczenia terenu, które powinno przeważać na danym terenie; 6) przeznaczenie uzupełniające terenu ? jest to część przeznaczenia terenu, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu i nie może występować samodzielnie; 7) uchwała ? tekst niniejszej uchwały; 8) usługi nieuciążliwe ? należy przez to rozumieć działalność usługową, która nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych w granicach nieruchomości, na której zlokalizowana jest działalność oraz poza granicami tej nieruchomości; 9) usługi wbudowane ? usługi, dla których wyklucza się realizację w formie osobnego budynku; 10) teren ? fragment obszaru objętego planem wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem. 2. W przepisach niniejszej uchwały terminy takie jak: budowla, obiekt budowlany, obiekt małej architektury, urządzenia budowlane stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa Prawo budowlane. § 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu stanowią ustalenia planu: 1) granice obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny; 3) symbole identyfikujące tereny; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie stanowią ustaleń planu. § 6. 1. Ustala się następujące przeznaczenia terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ? należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny mieszczący więcej niż 2 mieszkania; 2) składy i magazyny ? zabudowa służąca prowadzeniu działalności składowej, magazynowej i logistycznej wraz z towarzyszącymi obiektami i pomieszczeniami administracyjnymi, biurowymi oraz socjalnymi; 3) usługi ? zabudowa służąca prowadzeniu usług nieuciążliwych wraz z towarzyszącymi obiektami i pomieszczeniami administracyjnymi, biurowymi oraz socjalnymi z wykluczeniem obiektów i lokali handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 600 m2, usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów oraz stacji paliw; 4) zieleń urządzona ? tereny przeznaczone pod urządzone i zakomponowane zespoły zieleni o wysokich walorach krajobrazowych; 5) drogi wewnętrzne; 6) place manewrowe i miejsca postojowe dla samochodów. 2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w planie. Rozdział 2 Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu i kształtowania ładu przestrzennego § 7. 1. Ustalenia dotyczące sytuowania urządzeń reklamowych: 1) dopuszcza się sytuowanie urządzeń reklamowych na budynkach oraz wolnostojących zbiorczych urządzeń reklamowych np. w formie pylonów reklamowych, wyłącznie takich, które nie będą stwarzały zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i dotyczyć będą działalności prowadzonej w obszarze objętym planem; 2) dla wolnostojących urządzeń reklamowych ustala się maksymalną powierzchnię reklamową do 6 m2 i maksymalną wysokość do 4m mierzoną od poziomu terenu przy urządzeniu do jego najwyższego punktu; 3) dla urządzeń reklamowych umieszczonych na budynkach ustala się maksymalną powierzchnię reklamową do 6 m2 mierzoną dla jednej elewacji budynku; 4) ustala się zakaz umieszczania urządzeń reklamowych na ogrodzeniach. 2. Ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki obiektów budowlanych z wyłączeniem kolorystyki urządzeń reklamowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz kolorystyki znaków graficznych związanych z działalnością prowadzoną w obiekcie. 3. Ustala się zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych od strony linii rozgraniczającej tereny z drogą publiczną.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 2511

Rozdział 3 Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska § 8. 1. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla miasta Wrocławia ustanowionej decyzją Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLS.


gw.I 053/17/74 z dn.31 marca 1974 r. 2. W granicach obszaru objętego planem należy uwzględnić zakazy i ograniczenia ustanowione dla obszaru, o którym mowa w ust. 1. 3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych odpowiednio: dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MW ? jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych. Rozdział 4 Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego § 9. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską budynki zabytkowe wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków wskazane na rysunku planu. 2. Ustala się następujące zasady ochrony konserwatorskiej budynków, o których mowa w ust. 1. 1) dla budynku przy ul. Piłsudskiego nr 27 oznaczonego na rysunku planu numerem 1 przedmiotem ochrony jest: a) bryła, obrys oraz forma dachu budynku; b) kształt oraz rozmieszczenie otworów okiennych a także podziały stolarki okiennej; c) zabytkowy wystrój elewacji ? gzymsy oraz opaski okienne; 2) dla budynku przy ul. Piłsudskiego nr 27 oznaczonego na rysunku planu numerem 2 przedmiotem ochrony jest: a) bryła, obrys oraz forma dachu budynku; b) kształt oraz rozmieszczenie otworów okiennych a także podziały stolarki okiennej; c) zabytkowy wystrój elewacji ? gzymsy, pilastry oraz płyciny podokienne; 3) dla budynku przy ul. Piłsudskiego nr 27 oznaczonego na rysunku planu numerem 3 przedmiotem ochrony jest: a) bryła, obrys oraz forma dachu budynku; b) kształt oraz rozmieszczenie otworów okiennych a także podziały stolarki okiennej; c) zabytkowy wystrój elewacji ? naczółek, gzymsy, pilastry oraz płyciny podokienne. 3. Dla budynków, których mowa w ust. 2 dopuszcza się rozbudowę części parterowej budynków od strony podwórza z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy o elementy małogabarytowe jak: wejścia, łączniki oraz inne elementy o podobnym charakterze.

4. Dla budynków, których mowa w ust. 2 dopuszcza zamurowanie części otworów okiennych z zachowaniem ich obrysu w formie tak zwanych blend. Rozdział 5 Ustalenia dotyczące zasad scalania i podziałów nieruchomości § 10. W granicach obszaru objętego planem obowiązują następujące ustalenia dotyczące scalania i podziałów nieruchomości. 1) dla działek budowlanych ustala się: a) powierzchnia działki budowlanej może być mniejsza niż 1500 m2; b) szerokość frontu działki budowlanej nie może być mniejsza niż 15 m; c) kąt położenia granicy działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45? do 135?; 2) dla pozostałych działek ustala się: a) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m2; b) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m; c) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 45? do 135?. Rozdział 6 Ustalenia dotyczące systemu komunikacji samochodowej i pieszej § 11. 1. Obsługa komunikacyjna obszaru objętego planem z drogi wojewódzkiej nr 385 (ul. Józefa Piłsudskiego) poprzez istniejące zjazdy zgodnie z rysunkiem planu oraz z istniejących dróg wewnętrznych. 2. Dopuszcza się wydzielanie nowych dróg wewnętrznych o szerokości minimum 6 m. 3. Dopuszcza się lokalizację nowych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 385 (ul. Józefa Piłsudskiego) realizowanych za zgodą zarządcy drogi. 4. W zakresie minimalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów oraz sposobu ich realizacji ustala się: 1) co najmniej 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej realizowane w ramach działki budowlanej, na której zabudowa jest zlokalizowana lub w specjalnie wyznaczonym miejscu w jej sąsiedztwie; 2) co najmniej 1 miejsce postojowe na każde 40 m2 powierzchni użytkowej usług realizowane w ramach działki budowlanej, na której zabudowa jest zlokalizowana lub w specjalnie wyznaczonym miejscu w jej sąsiedztwie; 3) co najmniej 1 miejsce postojowe na 1 miejsce pracy dla zabudowy składowej i magazynowej. realizowane w ramach działki budowlanej, na której

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 2511

zabudowa jest zlokalizowana lub w specjalnie wyznaczonym miejscu w jej sąsiedztwie; 4) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1?3 mogą być realizowane zarówno jako terenowe miejsca postojowe, jak i miejsca postojowe w budynkach. Rozdział 7 Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej § 12. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociągowej, z uwzględnieniem dostępności wody dla celów przeciwpożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. W zakresie gospodarki ściekowej ustala się: 1) ścieki bytowe z obszaru objętego planem należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej; 2) ścieki przemysłowe z obszaru objętego planem należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej po uprzednim podczyszczeniu ich do parametrów ustalonych przez zarządcę sieci.


3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się: 1) tereny dróg i parkingów powinny być wyposażone w system odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz urządzenia do zbierania zanieczyszczeń, w tym substancji ropopochodnych; 2) wody opadowe i roztopowe z obszaru objętego planem należy odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej; 3) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do indywidualnych zbiorników bezodpływowych z przeznaczeniem dla celów gospodarczych. 4. W zakresie gospodarki odpadami ustala się wymóg prowadzenia zorganizowanej, selektywnej gospodarki odpadami na zasadach określonych w gminnych przepisach dotyczących utrzymania czystości i porządku oraz w przepisach odrębnych. 5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci energetycznej; 2) sieci średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetyczne należy realizować w formie podziemnych sieci kablowych; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację sieci napowietrznych; 3) urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczną, w szczególności stacje transformatorowe, należy realizować w obrębie terenów przewidzianych pod zabudowę w odległości minimum 1,5 m od granicy działki budowlanej. 6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się zaopatrzenie w oparciu o następujące źródła ciepła: 1) gaz ziemny;

olej opałowy; energię elektryczną; energię ze źródeł odnawialnych; paliwa stałe ? z wykorzystaniem systemów ogrzewania o sprawności minimum 80%. 7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się zaopatrzenie z projektowanej rozdzielczej sieci gazowej. 8. W zakresie telekomunikacji ustala się: 1) sieci i przyłącza telekomunikacyjne należy realizować w podziemnych kanałach kablowych lub w formie podziemnych linii kablowych; 2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz innych urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeżeniem, że lokalizacja tych urządzeń jest zgodna z przepisami odrębnymi. 9. Dopuszcza się sytuowanie urządzeń oraz sieci infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, o ile ustalenia Działu II nie stanowią inaczej oraz sytuowanie tych urządzeń i sieci nie koliduje z istniejącymi lub projektowanymi elementami zagospodarowania terenów. 2) 3) 4) 5) DZIAŁ II Ustalenia szczegółowe dla terenów § 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1-MW ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: a) usługi ? wyłącznie jako usługi wbudowane; b) zieleń urządzona; c) place manewrowe i miejsca postojowe dla samochodów. 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy: 1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 4 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 2) maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 21 m; 3) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, dachy łukowe, dachy symetryczne kopertowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 25° do 50°; 4) dla dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych ustala się stosowanie kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach czerwieni oraz brązów; 5) dla budynku istniejącego obowiązują ustalenia § 9 ust. 2 pkt 1. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 2511

1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 385 położonej poza granicami obszaru objętego planem; 2) ustala się wskaźniki intensywności zabudowy: a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5; b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2; 3) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne; na nieruchomościach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej; 4) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury. § 14. 1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem 2-U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: usługi ? z wykluczeniem obiektów i lokali handlowych w formie sklepów; 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: a) składy i magazyny; b) zieleń urządzona; c) place manewrowe i miejsca postojowe dla samochodów; d) drogi wewnętrzne. 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy: 1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może być większa niż 4 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 2) maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 21 m; 3) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, dachy łukowe, dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 25° do 50°; 4) dla dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych ustala się stosowanie kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach czerwieni oraz brązów; 5) dla budynków istniejących obowiązują ustalenia § 9 ust. 2 pkt 2 i 3. 3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu: 1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi woje-

wódzkiej nr 385 położonej poza granicami obszaru objętego planem; 2) ustala się wskaźniki intensywności zabudowy: a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5; b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2; 3) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne; na działkach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej; 4) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury. § 15. 1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem 3-P/U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe terenu: usługi. 2) przeznaczenie uzupełniające terenu: a) składy i magazyny; b) zieleń urządzona; c) place manewrowe i miejsca postojowe dla samochodów; d) drogi wewnętrzne. 2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu kształtowania zabudowy: 1) liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków składowych, magazynowych i usługowych nie może być większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 2) dopuszcza się sytuowanie parterowych budynków gospodarczych i garaży; 3) maksymalna wysokość budynków mierzona od poziomu terenu przy budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać: a) 12 m dla budynków składowych, magazynowych i usługowych; b) 6 m dla budynków gospodarczych i garaży; 4) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, dachy łukowe, dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci dachowych pod kątem od 25° do 50°; 5) dla dachów symetrycznych dwuspadowych i wielospadowych ustala się stosowanie kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach czerwieni oraz brązów; 6) powierzchnia zabudowy dla jednego budynku nie może przekraczać 2000 m2; 7) dopuszcza się przebudowę i modernizację budynków istniejących zlokalizowanych niezgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, dla pozostałych budynków dopuszcza się ich przebudowę, modernizację oraz rozbudowę na zasadach określonych w pkt 1, 3, 4, 5, 6.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 2511

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu: 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy o przebiegu pokazanym na rysunku planu odpowiednio: a) w odległości 10 m od górnej krawędzi koryta potoku Włodzica; b) w odległości 8 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 385 położonej poza granicami obszaru objętego planem; 2) ustala się wskaźniki intensywności zabudowy: a) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1; b) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,5; 3) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej należy zagospodarować jako powierzchnie biologicznie czynne; na działkach z istniejącą zabudową, na których warunek ten nie jest spełniony, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o 10% w stosunku do istniejącej; 4) dopuszcza się sytuowanie obiektów małej architektury.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych na 1500 m2. DZIAŁ III Ustalenia końcowe § 16. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w wysokości 30% dla całego obszaru objętego planem. § 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. § 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Andrzej Behan

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 2511

Załącznik nr 1 do uchwały nr 143/ /XXIII/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 6 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 2511

Załącznik nr 2 do uchwały nr 143/ /XXIII/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 6 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 2511

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 2511

Załącznik nr 3 do uchwały nr 143/ /XXIII/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 6 czerwca 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie rozstrzyga, co następuje: Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stanowią zadania własne gminy. Potencjalne inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawami: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Koszty potencjalnych inwestycji infrastrukturalnych zostaną określone w oparciu o rozwiązania zastosowane w projektach technicznych na ich wykonanie oraz w wyniku postępowań przetargowych realizowanych na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Przewidywanymi źródłami finansowania poprzez gminę będą dochody własne gminy, dotacje, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki preferencyjne, udział innych podmiotów.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.690

  uchwała nr XXXI/359/2009 Rady Miasta Koszalin z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gdańskiej, Rolnej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Orląt Lwowskich w Koszalinie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3791

  uchwała nr 342/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Czerwonych Kosynierów na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku będącego zmianą Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIX/430/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Rzemieślniczej w Tomaszowie Lubelskim

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVII/386/08 Rady Miejskiej Nysy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego Gminy Nysa w zakresie obejmującym część miasta Nysy w rejonie ulicy J. Piłsudskiego i Podolskiej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXV/143/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mysłakowice.

 • uchwała nr XXV/142/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cmentarza w obrębie Łomnica w gminie Mysłakowice

 • decyzja nr OWR-4210-26/2012/2678/VIII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N7.4131.489.2012.AM5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Miliczu Nr XXIV/96/2012 z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/200 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury.

 • uchwała nr XXIV/96/2012 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/169/2000 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.