Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2516
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

14:12

w sprawie udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 72, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 1134, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 i 7 i ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: § 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 70% od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych w których znajduje się jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny). 2. Ustalona wysokość bonifikaty dotyczy lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych których najemcy złożą wniosek o wykup lokalu lub budynku mieszkalnego w terminie do 31 grudnia 2012 r. 3. Udzielenie bonifikaty, o której mowa w ust. 1 wyłącza możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego (dom jednorodzinny). § 2. Bonifikatę określoną w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały stosuje sie wyłącznie w przypadku gdy: 1. Najemca nie posiada żadnych zaległości w opłacaniu zależności z tytułu opłat czynszowych wnoszonych na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie. 2. Umowa najmu zawarta jest na czas nieoznaczony. 3. Najemca zadeklaruje jednorazowe uiszczenie całej ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego. 4. Najemca oraz jego małżonek nie posiadają innych niż wynajmowany lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny nieruchomości będących lub mogących być wykorzystywane na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych albo innych praw do lokali mieszkalnych (m. in. odrębna własność lokalu, budynek mieszkalny, spółdzielcze prawo do lokalu lub najem) którzy potwierdzą powyższe stosownym oświadczeniem. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Zofia Kozińska

Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek procentowych i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Kruszwica.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4367

  uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/ 284 /10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brody oraz warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.948

  uchwała Nr XIX/98/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielenia nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży i wysokości stawek procentowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustalenie wysokości bonifikaty na wykup mieszkania

  Czy gmina może samodzielnie ustalać wysokość bonifikaty na wykup mieszkania należącego do gminy?

 • Utrata bonifikaty na mieszkanie zakupione od WAM

  Po nabyciu mieszkania od WAM na warunkach z bonifikatą 2 lata temu zamierzam zbyć to mieszkanie i nabyć nowe mieszkanie w celu poprawienia sobie warunków mieszkalnych. (...)

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

 • Działalność w zakresie najmu lokali

  Prowadzę działalność gospodarczą. Kupiłem lokal niemieszkalny (sklep) oraz lokal (mieszkanie). Zamierzam wynająć sklep dzierżawcy na okres wielu lat. Zamierzam wynająć (...)

 • Obowiązek wystawienia PIT-8C

  Rada Miejska na podstawie art. 68 ust. 2c ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XXII/214/12 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 czerwca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony

 • uchwała nr XIX/220/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Lenartowice w gminie Miękinia.

 • uchwała nr XIX/219/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie Miękinia.

 • uchwała nr XIX/216/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kadłub w gminie Miękinia część ?B?.

 • uchwała nr 143/XXIII/12 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Józefa Piłsudskiego w Nowej Rudzie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.