Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXIV/581/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-02
Organ wydający:Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2789
Hasła:kultura i sztuka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 sierpnia 2012 r. Poz. 2789

UCHWAŁA NR XXIV/581/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb udzielania nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, zwanej dalej ?nagrodą?. § 2. 1. Z budżetu Województwa Dolnośląskiego mogą być przyznawane nagrody osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną dziedzictwa kulturowego, działającym na terenie Województwa Dolnośląskiego. 2. Nagroda ma charakter pieniężny. § 3. Nagroda może być przyznawana z inicjatywy własnej Marszałka Województwa Dolnośląskiego lub na wniosek: 1) Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego właściwego do spraw społecznych; 2) organów administracji rządowej; 3) organów administracji samorządowej; 4) instytucji kultury; 5) związków lub stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych; 6) środowisk twórczych; 7) uczelni i wyższych szkół artystycznych, 8) Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. § 4. Nagroda może być przyznana za całokształt działalności. § 5. Nagroda może być przyznana za realizację określonego przedsięwzięcia. § 6. 1. Nagroda może być przyznana laureatowi konkursu na wniosek podmiotu zewnętrznego organizującego konkurs. 2. Po rozstrzygnięciu konkursu organizator zobowiązany jest uzupełnić dane laureata nagrody. § 7. 1. Wniosek o przyznanie nagrody składa się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. 2. Wzór wniosku określi odrębną uchwałą Zarząd Województwa Dolnośląskiego. § 8. 1. Oceny formalnej i wstępnej oceny merytorycznej wniosków dokonuje Zespół Oceniający powołany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 2. Zespół Oceniający przygotowuje propozycje przyznania Nagrody oraz jej wysokość dla poszczególnych kandydatów. § 9. 1. Nagrodę przyznaje Marszałek Województwa Dolnośląskiego po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego, biorąc pod uwagę charakter działalności kandydata lub rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury. 2. Wysokość Nagrody ustala Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 3. Wysokość jednorazowej nagrody nie może przekroczyć kwoty 50. 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). § 10. Wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego odbywa się w zależności od potrzeb i okoliczności. § 11. Informację o laureatach Nagrody podaje się do publicznej wiadomości.


15:33:19

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 2789

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. § 13. Traci moc uchwała nr LX/914/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 255, poz. 3795 oraz z 2011 r. Nr 123, poz. 1982). ______________________

1)

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Jerzy Pokój

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 139, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.30.201

  uchwała nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/180/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/914/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.228.329

  uchwała nr XLIX/481/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ubiegania się i przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez powiat zawierciański

 • DZ. URZ. 2011.247.1992

  uchwała nr VII /107/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/20/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/59/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych zasad, trybu jej przyznawania.

zamów dokument

Porady prawne

 • Nagroda za osobiste osiągnięcia

  Jestem w trakcie rozwodu (trzeci rok), wygrałam w konkursie (wybieranie odpowiedzi, nie losowanie) samochód. Jaki status majątkowy ma ta nagroda. Czy jest to mój majątek (...)

 • Prawo do nagrody jubileuszowej

  Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, (...)

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika

  Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

 • Nagroda z loterii, a majątek wspólny małżonków

  W loterii /lub innej grze/ wygrał jeden z małżonków. Czy stanowi ta wygrana majątek wspólny , czy ma znaczenie wysokość wygranej?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/81/2012 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole, dla obszaru położonego w obrębie Mikołajowice.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N12.4131.525.2012.BSZ2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważność załącznika do uchwały Nr 0007.XX.113.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, w części dotyczącej: § 5 we fragmencie "w tym", § 6 ust. 1 pkt 1 tiret ósmy (ostatni), § 6 ust. 1 pkt 6 we fragmencie: "oraz prowadzenia innej działalności orzeczniczej?, § 6 ust. 1 pkt 9, § 24 oraz § 25.

 • uchwała nr 0007.XX.113.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Przychodnia Rejonowa w Złotoryi.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N12.4131.517.2012.BSZ2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 6 pkt 12 oraz § 17 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XII/105/2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach.

 • uchwała nr XII/105/2012 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.