Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3005

Tytuł:

uchwała nr XVII/105/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Miejska Wąsosza
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3005
Hasła:targowiska

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 3005

UCHWAŁA NR XVII/105/12 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co następuje: § 1. Ustala się lokalizację targowiska miejskiego w Wąsoszu ul. Korczaka zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Uchwala się regulamin targowiska stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. § 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Wąsosza nr XXVIII/151/93 z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie lokalizacji targowiska i ustalenia jego regulaminu. Przewodniczący Rady Miejskiej: Zdzisław Nicpoń § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Dolnośląskiego.


12:27:14

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3005

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/105/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3005

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/105/12 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 25 lipca 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W WĄSOSZU § 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego zlokalizowanego w Wąsoszu przy ul. Korczaka, zwanego dalej targowiskiem. § 2. 1. Targowisko administrowane jest w imieniu Gminy Wąsosz przez Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu. 2. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem. 3. Targowisko czynne jest w środy i soboty w godzinach od 600 do 1300. § 3. 1. Na terenie targowiska zabrania się sprzedaży: 1) napojów alkoholowych, 2) materiałów pędnych i smarów, 3) trucizn, 4) leków, 5) broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych, 6) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa. 2. Zabrania się urządzenia i prowadzenia na targowisku gier hazardowych. 3. Zabrania się handlu obnośnego. 4. Zabrania się samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaży. § 4. Zajmowanie miejsca na targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się według wskazań administratora (osoby przez niego upoważnionej). Zabrania się składowania i sprzedaży towarów na ciągach komunikacyjnych (jezdnia, chodnik) trawnikach wyznaczonych na targowisku. § 5. 1. Osoby handlujące na targowisku obowiązane są do: 1) wykonywania poleceń administratora targowiska (osoby przez niego upoważnionej) w zakresie uprawnień określonych niniejszym regulaminem; 2) dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych przez administratora; 3) przed rozpoczęciem handlu uiszczenia inkasentowi stosownej opłaty targowej; 4) posiadania aktualnego dowodu uiszczenia opłaty targowej, opłaty za rezerwacje miejsca, oraz okazywanie go na każde żądanie administratora targowiska oraz upoważnionych do kontroli przedstawicieli Burmistrza Wąsosza (niemożność okazania dowodu opłaty targowej skutkuje koniecznością jej natychmiastowego uiszczenia); 5) okazania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży; 6) uwidocznienia na stanowisku : firmy przedsiębiorcy, numeru NIP, siedziby i adresu przedsiębiorcy; 7) posługiwania się zalegalizowanymi przyrządami pomiarowymi widocznymi dla klienta wyrażającymi mierzone wielkości w legalnych jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodne; 8) przestrzeganie Regulaminu targowiska, przepisów porządkowych, sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych, utrzymywania porządku wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym, a po zakończonej sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do kontenerów na odpady. 2. Dokonywanie czynności zaopatrzeniowych pod potrzeby przydzielonego miejsca handlowego winno być zakończone do godz. 8:00. Czynności wyładowczo-załadowcze nie powinny przekraczać 15 minut i nie powinny powodować utrudnień w ruchu drogowym i pieszym. W trakcie ich dokonywania należy dostosować się do istniejącego oznakowania drogowego i poleceń administrującego targowiskiem. § 6. 1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych. 2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem zajęcia go do godziny 800. 3. Opłaty za rezerwację miejsc określa Burmistrz Wąsosza, przyjmując jako podstawową jednostkę do rezerwacji 1 m2 powierzchni § 7. 1. Ustalanie i pobór opłaty targowej następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych. § 8. 1. Do zadań administratora targowiska należy: 1) wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na targowisku, 2) pobieranie opłaty za rezerwację miejsca, 3) kontrolowanie sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia należnych opłat, 4) nadzorowanie przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu. § 9. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targowiska przyjmuje Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wąsoszu przy ul. Kolejowej 9A
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2091

  uchwała nr IX/102/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Zielonej w Kolbuszowej"

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.143.2092

  uchwała nr IX/103/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Wolskiej w Kolbuszowej"

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLV/327/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie Lokalizacji i regulaminu targowiska miejskiego w Oławie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.140

  uchwała nr XVIII/120/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Przasnyszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36

  uchwała nr XV/154/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Zielonce przy ul. Kolejowej 5a

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3004

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wińsko przeprowadzonych w dniu 26 sierpnia 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3003

  zarządzenie nr 48/2012 Starosty Średzkiego z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej Chata "SKSK' z siedzibą przy ul. Legnickiej 2e w Kamiennej Górze w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3002

  informacja nr DPE-4110-23(7)/2011/2012/134/MST Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorcy aktualnie działającemu pod nazwą: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3001

  uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3000

  uchwała nr XIX/150/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej teren w rejonie ul. Rakoszyckiej w Środzie Śląskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.