Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3034

Tytuł:

uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miejska w Świebodziach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3034
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 3034

UCHWAŁA NR XXVII/157/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy ?generała Augusta Fieldorfa? w granicach działki nr 306/9 położonej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1 w brzmieniu określonym w § 1 w uchwale nr XV/ /79/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy w ten sposób, że nadaje się w zamian nazwę ulicy ?Generała Augusta Fieldorfa?. § 2. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej § 1 i nadanie jej nazwy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej: Łukasz Kwadrans


15:04:33

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3034

Załącznik do uchwały nr XXVII/157/ /2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3033

  uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3032

  uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LIII/291/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/51/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/235/09 Rady Miasta Świebodzice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3033

  uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3032

  uchwała nr XXVII/155/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3031

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N8.4131.837.2012.MM2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 3 ust. 1 pkt 4 załącznika do uchwały Rady Gminy Mysłakowice nr XXVII/155/12 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3030

  uchwała nr XXVII/155/12 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3029

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.