Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3038

Tytuł:

uchwała nr XVI/150/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze szlaków położonych na terenie Gminy Karpacz, przeznaczonych do uprawiania sportu, rekreacji oraz turystyki letniej i zimowej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Karpaczu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3038
Hasła:turystyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3038

UCHWAŁA NR XVI/150/12 RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze szlaków położonych na terenie Gminy Karpacz, przeznaczonych do uprawiania sportu, rekreacji oraz turystyki letniej i zimowej Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241) w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się zasady korzystania ze szlaków położonych na terenie Gminy Karpacz, przeznaczonych do uprawiania sportu, rekreacji oraz turystyki letniej i zimowej, zwanych dalej szlakami, których przebieg określa załącznik graficzny do uchwały. 2. Szlaki stanowią teren ogólnodostępny. 3. Szlaki przeznaczone są do uprawiania turystki pieszej, narciarstwa biegowego oraz skitourowego jak również innych form rekreacji letniej i zimowej. 4. Decyzję dotyczącą wejścia na teren szlaków korzystający podejmuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność, w oparciu o własne doświadczenie oraz biorąc pod uwagę informacje zawarte w komunikatach zamieszczanych na stronach internetowych miasta Karpacza oraz Grupy Karkonoskiej GOPR. 5. Korzystanie ze szlaków wymaga przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach, używania odpowiedniego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego poruszenie się na szlakach, a dodatkowo wymaga uwzględnienia aktualnie panujących warunków atmosferycznych, zaleceń wynikających z komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych miasta Karpacza oraz Grupy Karkonoskiej GOPR. 6. Ze szlaków korzystać można podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla korzystającego. 7. Informacja na temat warunków na szlakach upubliczniona jest w postaci komunikatów zamieszczanych na oficjalnej stronie internetowej miasta Karpacza, pod adresem http://www.karpacz.eu. 8. W okresie zimowym ruch pieszy na szlakach możliwy jest poboczem, w sposób nie utrudniający poruszania się innym użytkownikom szlaków, w tym narciarzom biegowym i skitourowym. 9. Osoby korzystające ze szlaków powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób nie zagrażający życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwu swojemu i innych osób. 10. Psy można wprowadzać na szlaki jedynie na smyczy i w kagańcu oraz pod stałym nadzorem właściciela. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania odchodów pozostawionych przez jego zwierzę. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


13:17:37

Przewodniczący Rady Miejskiej: Irena Seweryn

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3038

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/ /150/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 stycznia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  zestawienie Burmistrza Miasta Karpacz dotyczące danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Karpacz

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Burmistrza Miasta Karpacz z realizacji budżetu Gminy Karpacz za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1712

  uchwała Nr XIV/111/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4538

  uchwała nr XVIII-181/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012r. w sprawie obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie w strzeżonym porcie, przystani lub na parkingu, statków lub innych obiektów pływających, przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/132/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Karpacz.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wyczynowe uprawianie sportów a ubezpieczenie

  Zawarłem umowę ubezpieczenia OC życia prywatnego. Umowa zawiera klauzulę, że nie obejmuje szkody wynikłe z wynikłe z "wyczynowego uprawiania sportu i sportów wysokiego (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Uprawnienia opiekuna na basenie

  Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Czy aby być opiekunem na basenie grupy dzieci z mojej szkoły muszę mieć skończony kurs instruktora pływania lub ratownika lub (...)

 • Budowa wędzarni

  Czy na wsi można wybudować wędzarnię gospodarczą do własnych celów bez zgłaszania tego, czy należy zgłosić ten zamiar w starostwie? Wędzarnię zamierzam pokryć (...)

 • Rozliczenie z biurem podróży

  Jesteśmy organizatorem kolonii, sprzedajemy ofertę klientom indywidualnym i za pośrednictwem biur podróży. Przy organizacji kolonii korzystamy z usług własnych i obcych. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3037

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.576.2012.JT1-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 7 oraz § 10 pkt 2 i 3 we fragm. ?budowlanej? uchwały nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3036

  uchwała nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3035

  uchwała nr XIX/114/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3034

  uchwała nr XXVII/157/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3033

  uchwała nr XXVII/156/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.