Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3041

Tytuł:

uchwała nr XXI/236/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Miękinia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3041
Hasła:instytucje kultury

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3041

UCHWAŁA NR XXI/236/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Miękinia uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Miękini Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia. § 3. Traci moc: uchwała numer XXX/243/05 Rady Gminy w Miękini z dnia 1 marca 2005 r. W sprawie zmiany statutu, uchwała numer XXXII/ /264/05 Rady Gminy w Miękini z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, uchwała nr XLI/329/06 Rady Gminy Miękinia z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, uchwała nr XIX/185/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, uchwała nr XXXI/312/08 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Samorządowego Ośrodka Kultury oraz nadania statutu, uchwała nr XXXIII/327/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, uchwała numer XLI/428/09 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, uchwała nr XII/114/11 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


13:15:56

Przewodniczący Rady Gminy: Jan Jakisz

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3041

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXI/ /236/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 lipca 2012 r.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. 1. Samorządowy Ośrodek Kultury zwany dalej SOK jest gminną instytucją kultury. 2. Siedziba SOK mieści się w Miękini, ul. Kościuszki 43 a terenem działania jest gmina Miękinia. § 2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini zwany dalej ?SOK? działa w szczególności na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 5) postanowień niniejszego Statutu. § 3. 1. SOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Miękinia, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. 2. Gmina Miękinia sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną polegającą na wsparciu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz dziedzictwa kultury. Rozdział 2 Cele i zakres działania § 4. 1. Podstawowym zadaniem SOK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, edukacji ekologicznej, prowadzenia bibliotek wiejskich, a ponadto sztuki profesjonalnej i amatorskiej, w domu kultury, świetlicach wiejskich oraz centrach edukacji ekologicznej. 2. SOK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy, a w szczególności: 1) w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz czynnego wypoczynku, rekreacji i turystyki: a) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, b) tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego, d) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, e) udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców, f) organizowanie ? w miarę możliwości różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozwojowi i pogłębianiu ich zainteresowań i aktywności twórczej, g) organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i turystycznych, okolicznościowych i obrzędowych (tj. święta, jubileusze, turniej, konkursy, warsztaty i plenery artystyczne), h) organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych, i) zlecanie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom, j) prowadzenie działalności w dziedzinie upowszechniania sportu i rekreacji, popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej oraz współpracy w tym zakresie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, k) nieodpłatne udostępnianie sali widowiskowej w SOK oraz prowadzonych świetlicach, a także obiektów sportowych na potrzeby Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz gminnych organizacji społecznych działających na rzecz mieszkańców Gminy, l) pomoc jednostkom organizacyjnym Gminy oraz organizacjom społecznym działającym na rzecz mieszkańców Gminy w realizacji zadań statutowych, 2) w zakresie wychowania i edukacji: a) tworzenie kół i zespołów naukowych, języków obcych, tanecznych, teatralnych, muzycznych, technicznych, plastycznych, fotograficznych, śpiewaczych, folklorystycznych, b) tworzenie kół i zespołów zainteresowań sportowych, turystycznych i hobbistycznych oraz klubów dyskusyjnych, c) organizowanie wystaw, d) organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, e) organizowanie twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki, 3) w zakresie działalności bibliotecznej: a) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, b) udostępnianie zbiorów czytelnikom,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3041

c) udzielanie informacji bibliotecznych, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałania z archiwami w tym zakresie, d) prowadzenie warsztatu informacyjnego, prowadzenie kartotek zagadnieniowych, tematycznych, zestawień bibliotecznych itp., e) prowadzenie poradnictwa literackiego i bibliotecznego oraz przysposobienia czytelniczego i bibliotecznego, f) podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie czytelnictwa zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, g) współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie działalności oświatowej, mającej na celu rozwijanie3 zainteresowań czytelniczych społeczeństwa, h) gromadzenie dokumentacji życia społecznego gminy.


§ 5. 1. SOK może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej, w szczególności polegającej na: 1) wynajmowaniu pomieszczeń na cele kulturalne, handlowe i noclegowe oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych, 2) prowadzeniu drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych, 3) odpłatnym doradztwie w dziedzinach związanych z działalnością statutową, 4) organizowaniu aukcji dzieł sztuki, 5) działalności wydawniczej, 6) obsłudze technicznej różnych imprez, 7) świadczeniu usług kserograficznych, 8) organizowaniu imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, 9) organizowaniu imprez okolicznościowych 10) wynajmowaniu składników majątku SOK na cele kulturalne i handlowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych i stowarzyszeń. 2. SOK może prowadzić działalność z zakresu kultury fizycznej, na podstawie odrębnej umowy. 3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 i 2 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych. Rozdział 3 Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze § 6. 1. SOK zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Miękinia po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w SOK oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych. 2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością,

2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

10) 11)

reprezentowanie SOK na zewnątrz, zarządzanie majątkiem SOK, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustanawianie i odwoływanie pełnomocników, wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych, ustalanie rocznego planu działalności przygotowanie projektu budżetu SOK i jego wykonanie, sporządzanie sprawozdań z działalności, występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych, określanie zadań, organizacji i szczegółowego zakresu działania bibliotek wiejskich, tworzenie i upowszechnianie bazy sportowej i rekreacyjnej.

§ 7. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu SOK upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 2. Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzanie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego. § 8. 1. Organizację wewnętrzną SOK i jego szczegółowy zakres działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora na zasadach i trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 2. Przy SOK może działać nieodpłatnie Rada Programowa jako ciało opiniodawczo-doradcze. Skład, zasady i tryb powoływania i działania Rady Programowej ustala w akcie o jej powołaniu Dyrektor SOK po otrzymaniu akceptacji Wójta Gminy Miękinia. Rozdział 4 Zasady gospodarki finansowej § 9. 1. SOK prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami gospodarki finansowej dotyczących instytucji kultury oraz przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o rachunkowości, o finansach publicznych oraz prawo zamówień publicznych. 2. SOK gospodaruje powierzonym mieniem oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami ich efektywnego wykorzystania. 3. Działalność SOK jest finansowana z dotacji podmiotowej organizatora, który zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, innych dotacji, wpływów z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, odsetek z lokat bankowych, środków otrzymywanych od osób

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3041

fizycznych, prawnych i z innych źródeł dozwolonych prawem. 4. Źródłami środków finansowych mogą być także: 1) dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych instytucji kultury przejętej przez gminę, 2) dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, 3) dotacje z budżetu gminy, 4) wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, 5) darowizny, spadki i zapisy,

6) kredyty bankowe, 7) odsetki z lokat bankowych, 8) inne dozwolone prawem 5. Podstawą gospodarki finansowej SOK jest plan finansowy, sporządzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. Rozdział 5 Postanowienia końcowe § 10. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIII/327/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/114/11 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLI/428/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/153/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 stycznia 2012r. W sprawie zmian Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/322/09 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3040

  uchwała nr 260.XXVIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Uzdrowiska Cieplice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3039

  uchwała nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3038

  uchwała nr XVI/150/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze szlaków położonych na terenie Gminy Karpacz, przeznaczonych do uprawiania sportu, rekreacji oraz turystyki letniej i zimowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3037

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.576.2012.JT1-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 7 oraz § 10 pkt 2 i 3 we fragm. ?budowlanej? uchwały nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3036

  uchwała nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.