Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3042

Tytuł:

uchwała nr VI/XX/181/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia Mała ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Gminy Wisznia Mała
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3042
Hasła:dotacje,kanalizacja

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3042

UCHWAŁA NR VI/XX/181/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia Mała ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy Wisznia Mała uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się ?Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia Mała?, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013? . § 2. Regulamin, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wisznia Mała. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Małgorzata Ottenbreit


13:15:37

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3042

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/XX/ /181/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Regulamin udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu § 1. Zasady ogólne Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) przyłączu ? należy przez to rozumieć przewód kanalizacyjny łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze sąsiadującej z posesją lub tzw. sięgaczem; 2) kosztach kwalifikowanych ? należy przez to rozumieć koszty budowy przyłącza do kanalizacji sanitarnej, na które składają się: koszt zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych, dokumentacji powykonawczej, odbioru przyłącza przez podmiot prowadzący zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wisznia Mała; 3) kosztach niekwalifikowanych ? należy przez to rozumieć: a) koszt robocizny własnej Beneficjenta, b) koszty dokumentacji projektowej, c) wszelkie inne wydatki, a w szczególności poniesione na uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień itp. wymaganych odrębnymi przepisami. § 2. Cel zadania 1) celem określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej jest stworzenie efektywnego sytemu odprowadzania ścieków na terenie objętym projektem pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół ? Gmina Wisznia Mała?, poprzez podłączenie jak największej liczby nieruchomości do realizowanej sieci kanalizacyjnej. Efektem tych działań będzie poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości życia mieszkańców gminy oraz realizacja przyjętych przez Polskę zobowiązań względem Unii Europejskiej; 2) środki finansowe na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody, budżetu gminy Wisznia Mała oraz środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. § 3. Przedmiot dofinansowania 1) przedmiotem dofinansowania jest budowa nowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół ? Gmina Wisznia Mała?. 2) dofinansowaniem mogą zostać objęte zadania, dla których została podpisana umowa o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przed rozpoczęciem budowy przyłącza, po wejściu w życie niniejszego regulaminu; 3) dofinansowaniem nie są objęte przyłącza do działek niezabudowanych oraz budynków, które nie są użytkowane. § 4. Beneficjent programu Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych może zostać udzielona: 1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom, osobom prawnym, gospodarstwom agroturystycznym, przedsiębiorcom; 2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. § 5. Warunki przyznawania dotacji 1) beneficjent na realizację przedmiotu dofinansowania może uzyskać dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 10.000 zł; 2) podstawą ubiegania się o dotację jest posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością; 3) jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie przyłącza na określanej działce oraz zgoda na likwidację istniejącego kanalizacyjnego zbiornika bezodpływowego; 4) jeżeli przyłącze ma być podłączone do dwóch lub więcej nieruchomości, o dotację może ubiegać się tylko osoba wskazana w zawartym porozumieniu stron; 5) beneficjent zobowiązany jest złożyć wniosek o dotację (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) Wniosek winien zawierać deklarację, iż w ciągu 21 dni od wykonania podłączenia do kanalizacji sanitarnej Beneficjent zawrze umowę z podmiotem prowadzącym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wisz-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3042

6)

7)

8)

9) 10)

11)

12)

13)

14)

15)

nia Mała na odprowadzanie ścieków z nieruchomości oraz oświadczenie, iż po oddaniu do użytku wybudowanego przyłącza, w terminie 60 dni zlikwiduje istniejący zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne; wnioski o udzielanie dotacji należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wisznia Mała lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Wisznia Mała, ul.


Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała. w imieniu Wójta Gminy Wisznia Mała wnioski rozpatruje Referat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy Wisznia Mała; złożone wnioski o udzielenie dotacji podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym regulaminie. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone na formularzu wniosku i zawierające wszystkie jego elementy i załączniki; wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane wg kolejności ich wpływu; beneficjent informowany jest o wyniku rozpatrzeniu wniosku na piśmie, w terminie do 30 dni od dnia założenia kompletnego wniosku; pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i udzielenie dotacji; umowa, o której mowa w ust. 11 winna zostać zawarta w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o pozytywnej weryfikacji wniosku, pod rygorem odmowy udzielenia dotacji; rada Gminy określi w corocznym planie wydatków na dany rok budżetowy wysokość środków przeznaczonych na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy Wisznia Mała; w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w danym roku budżetowym, pozytywnie rozpatrzone wnioski będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku; warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.

§ 6. Zasady rozliczenia dotacji 1) dofinansowanie na budowę nowych przyłączy kanalizacyjnych zostanie udzielone po podpisaniu umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i udzielenie dotacji oraz wpłacie przez Beneficjenta udziału własnego kosztu budowy przyłącza, ustalonego indywidualnie dla każdego Beneficjenta w oparciu o zapisy § 5 pkt 1 niniejszego regulaminu, na wskazany rachunek Gminy Wisznia Mała. Udział własny Beneficjenta winien być wpłacony przed rozpoczęciem budowy przyłącza Dopuszcza się możliwość wpłaty wkładu własnego w rozłożeniu na raty pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Wisznia Mała i podpisania stosownego aneksu do umowy; 2) wykonawca robót zostanie wybrany przez Gminę Wisznia Mała w drodze przetargu publicznego; 3) zakres robót obejmować będzie: budowę przyłącza wraz z uporządkowaniem terenu, wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyprowadzonego podejścia, wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, odbiór techniczny przyłącza, inne dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji; 4) dotacja udzielona Beneficjentowi zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek wykonawcy robót; 5) przedmiot dofinansowania przez okres pięciu lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji będzie własnością gminy Wisznia Mała, użyczoną właścicielowi posesji, natomiast po upływie pięciu lat, przyłącze staje się własnością właściciela nieruchomości. § 7. Zasady zwrotu dotacji 1) przyłącza wykonane przy udziale środków finansowych z przedmiotowego dofinansowania podlegają 5 letniemu okresowi monitoringu poprawnej eksploatacji pod rygorem spłaty przez beneficjenta otrzymanej kwoty dofinansowania; 2) dotacja podlega niezwłocznemu zwrotowi w przypadku braku eksploatacji przyłącza lub eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem; 3) zwrot dotacji w przypadku określonym w ust. 2, następuje w otrzymanej wysokości powiększonej o odsetki liczone jak od zaległości podatkowych od dnia otrzymania dotacji do dnia jej zwrotu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3042

Załącznik nr 1 do regulaminu Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 3042
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/XVIII/160/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wisznia Mała

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/XV/139/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Ligota Piękna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/VII/51/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany sieci gimnazjów publicznych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/VIII/71/11 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wisznia Mała

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 9/09 Wójta Gminy Wisznia Mała z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wisznia Mała za 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

 • Odprowadzenie wody opadowej

  Czy jest zgodne z prawem budowlanym, że wody opadowe z przyległego budynku - garażu spadają w granice działki, w której znajduje się nasze mieszkanie? Mieszkanie jest (...)

 • Odszkodowanie za zniszczenia przy kanalizacji

  Trzy lata wstecz gmina prowadziła naszą ulicą kanalizację ściekową. Niestety w trakcie tych prac zostały uszkodzone wjazdy do posesji. Zostało wystosowane pismo, z (...)

 • Służebność mediów - partycypacja w kosztach

  Kupiłem działkę budowlaną, ale bez kanalizacji wodno-ściekowej. Do drogi gminnej wzdłuż której biegnie kanalizacja jest około 100m. Czy jeżeli na swój koszt doprowadzę (...)

 • Kontrola importu żywności z państw spoza UE

  Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej?

 • Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

  Do wydania decyzji o warunkach zabudowy potrzebna jest mapa zasadnicza (czy też wyrys z tej mapy) z tzw. nakładką ewidencyjną (granice i numery działek) oraz (zazwyczaj) (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3041

  uchwała nr XXI/236/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3040

  uchwała nr 260.XXVIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Uzdrowiska Cieplice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3039

  uchwała nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3038

  uchwała nr XVI/150/12 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania ze szlaków położonych na terenie Gminy Karpacz, przeznaczonych do uprawiania sportu, rekreacji oraz turystyki letniej i zimowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3037

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N13.4131.576.2012.JT1-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 2 pkt 7 oraz § 10 pkt 2 i 3 we fragm. ?budowlanej? uchwały nr XXII/135/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.