Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3045

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.278.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Wojewoda Dolnośląski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3045
Hasła:zasady gospodarki nieruchomościami,najem,rozstrzygnięcia nadzorcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3045

13:14:50

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

NK-N17.4131.278.2012.RJ1

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdzam nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice. Uzasadnienie Na sesji w dniu 2 sierpnia 2012 r., działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Miejska w Siechnicach podjęła uchwałę nr XXVI/182/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice . Uchwałę doręczono Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 9 sierpnia 2012 r. pismem nr WOP.0717.09. .2012.IP z dnia 7 sierpnia 2012 r. W trakcie postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził podjęcie: - § 1 pkt 1 ? z istotnym naruszeniem art. 21 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w zw. z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późń. zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zmianami) tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Podejmując przedmiotową uchwałę Rada Miejska w Siechnicach wykorzystała, zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów upoważnienie przyznane jej przez ustawodawcę, zgodnie z którym rada gminy (tu i nast. rada miejska) określa zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3045

Ustawodawca postanowił ponadto, że uchwała określająca zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinna zawierać obligatoryjne elementy, określone w art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, takie jak: 1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu; 2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, 3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, 4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, 5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej, 6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, 7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2. Powyższy przepis oznacza, że uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali winna kompleksowo i szczegółowo regulować wszystkie wskazane w powyższym upoważnieniu ustawowym kwestie, w sposób dostosowany do zindywidualizowanych potrzeb danej społeczności lokalnej. Ponieważ przywołane wyliczenie jest katalogiem otwartym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, może także zawrzeć w przedmiotowej uchwale dodatkowe regulacje. Podkreślić jednak należy, iż wszelkie normy prawa miejscowego muszą być zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami powszechnie obowiązującymi rangi ustawowej. W § 1 pkt 1 uchwały Rada Miejska postanowiła, że w § 4 ust. 1 zmienianej uchwały (nr XXXIX/284/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r.) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ? w sytuacjach wyjątkowych osobom lub rodzinom, których warunki materialne i mieszkaniowe nieznacznie przekraczają parametry określone w § 2 ust. 4, a przydzielenie lokalu mieszkalnego jest społecznie uzasadnione ?. Przepis ten odnosi się do kryterium wyboru osób, przyznającego im pierwszeństwo przy zawieraniu umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, o którym mowa w art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy (§ 4 ust. 1 uchwały nr XXXIX/284/10 brzmi: ? Pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom :?). Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, regulując zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, rada gminy obligatoryjnie określa kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. Należy stwierdzić, że kryteriami ubiegania się o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy są niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe oraz wysokości dochodu gospodarstwa domowego (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy). Stanowisko organu nadzoru potwierdza również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 października 2008 r. (sygn. akt I OSK 598/08) w którym stwierdził: ? Jak wynika z przytoczonych wyżej regulacji obowiązkiem gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. W konsekwencji rada gminy musi określić zarówno wysokość dochodów jak i potrzeby mieszkaniowe, które będą uprawniały do uzyskania lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Gmina ma bowiem zaspokoić nie każdą subiektywną potrzebę mieszkaniową, lecz potrzebę zobiektywizowaną warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujące do ich poprawy. Zatem rada gminy regulując zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy obowiązana jest określić przesłanki przedmiotowe, którymi są warunki zamieszkiwania i wysokość dochodu. Wobec tego warunki mieszkaniowe stanowią obok wysokości dochodu kryterium ustawowe, od spełnienia którego zależy zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy ?. Artykuł 21 ust. 3 pkt 3 ustawy stanowi, że rada gminy uchwala "kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego". Przepis ten stanowi delegację ustawową nakładającą na gminę obowiązek ustalenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. Rozważania należy rozpocząć od ustalenia właściwego znaczenia terminu "kryterium". Kryterium - to miernik służący za podstawę, kanon wyboru naczelnych wartości, cecha ze względu, na którą dokonujemy podziału, klasyfikacji, środek rozróżnienia. Ustawodawca przyznając gminie prawo ustalenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, dał gminie prawo dokonania oceny kandydatów na podstawie przyjętych wcześniej środków


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3045

rozróżnienia, co oznacza, że dał także prawo do ustanowienia takich cech ze względu, na które podział będzie dokonany. Tymczasem wskazana uchwała poprzez zapis § 1 pkt 1, nie różnicuje według jasno określonych kryteriów kategorii podmiotów uprawnionych do uzyskania mieszkania z zasobów gminy w pierwszej kolejności, co skutkować może m.in. pozbawieniem prawa lub wydłużeniem czasu oczekiwania na taki lokal osób niezamożnych, których potrzeby mieszkaniowe powinny być zaspokojone ze względu na cel ww. ustawy. Przepisy aktów prawnych powinny być tak zredagowane, aby wyrażały intencje prawodawcy w sposób dokładny i zrozumiały. Związane jest to z zasadą precyzji w redagowaniu przepisów prawnych, według której, przepisy powinny być tak skonstruowane, aby adresaci tych przepisów nie mieli wątpliwości co do tego, jaką regułę postępowania wyznacza dany przepis. Zapisy § 1 pkt 1 uchwały zawierające określenia " nieznacznie przekraczają parametry określone w § 2 ust. 4 " oraz ? przydzielenie lokalu mieszkalnego jest społecznie uzasadnione ? nie spełniają zasady precyzyjności, którą winny charakteryzować się pojęcia używane w aktach prawnych. Oba te pojęcia użyte w § 1 pkt 1 uchwały są określeniami ogólnymi. Nie możliwe jest na ich podstawie stwierdzenie jakiej wysokości dochód lub spełnienie jakich kryteriów (w odniesieniu do sformułowania ?społecznie uzasadnione?) będzie uprawniało do otrzymania lokalu w najem na czas nieoznaczony. Zgodnie z ustalonymi poglądami doktryny oraz ustaloną linią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego każdy przepis prawny winien być skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego. Wymóg jasności oznacza nakaz tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu winna przejawiać się w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych praw, tak by ich treść była oczywista i pozwalała na wyegzekwowanie. Zasada ta zwana jest zasadą przyzwoitej legislacji, znajdującą oparcie w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. ?Z konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego wynika zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Prawodawca powinien zatem stanowić normy sformułowane w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny, zgodnie z regułami poprawnej legislacji. Dotyczy to także aktów prawa miejscowego, będących powszechnie obowiązującym prawem na terenie działania organów, które je ustanowiły. Obywatele i inni adresaci norm prawnych w demokratycznym państwie prawnym nie powinni ponosić konsekwencji wadliwych działań prawodawcy, w szczególności wynikających z nieprecyzyjnego znaczenia przepisów prawnych. Organ nadzoru trafnie zauważył, że o stanie praworządności w państwie można mówić, przy łącznej realizacji postulatów, aby obowiązujące prawo spełniało odpowiednie wymogi formalne i materialne oraz aby organy państwa przestrzegały postanowień prawa. Podkreślił, że należy stworzyć warunki, w których przepisy prawne będą powszechnie dostępne i zrozumiałe .? (tak w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2011 r. sygn. akt III SA/Wr 568/11). Zasady wynajmowania lokali winny być tak skonstruowane by ci, spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe, od których zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu, z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym względzie w uchwale kryteria (wyrok NSA z dnia 17 listopada 2004 r., I OSK 883/04, LEX nr 164541, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 października 2005 r., II SA/Wr 110/03, z dnia 22 stycznia 2008 r., IV SA/Wr 541/07, z dnia 4 grudnia 2008 r., IV SA/Wr 485/08, z dnia 12 sierpnia 2010 r., IV SA/Wr 338/10). Jeżeli więc ustalenie tych kryteriów pierwszeństwa zostało określone w sposób niejednoznaczny bez właściwej dyferencjacji, umożliwiając tym samym ich szerokie rozumienie, gwarancja prawidłowej realizacji przydziału lokali na równych zasadach nie zostanie zachowana. Zdaniem organu nadzoru na podstawie użytych w kwestionowanym zapisie uchwały tak nieostrych pojęć, jak ?nieznacznie? i ?społecznie uzasadnione?, które to sformułowania są niezdefiniowane ani w ustawie ani w uchwale, nie sposób jest precyzyjnie ustalić kręgu osób uprawnionych do wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Pozwala to również na szeroką interpretację takiego zapisu, co może być powodem konfliktów i nadużyć.


Powyższe pozwala stwierdzić, że rozpatrywanym zapisem uchwały Rada wadliwie wypełniła upoważnienie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy, istotnie naruszając w ten sposób prawo. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy są przepisami prawa miejscowego, ich uchwalenie powinno w sposób niebudzący wątpliwości wynikać z normy kompetencyjnej, a normy z nich wynikające muszą być jednoznacznie sformułowane.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3045

Na poparcie tego stanowiska można przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r. (sygn. akt I OSK 2021/11), w podobnej sprawie: ? Takie unormowanie wykracza poza granice delegacji ustawowej z art. 21 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, która w zakresie pierwszeństwa przyznawania lokali komunalnych upoważnia radę gminy tylko do tego, by określić "kryteria wyboru osób", którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego (art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy). Należy zauważyć, że - jak przyjmuje się w orzecznictwie sądowym (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 września 2011 r., sygn. IV SA/Po 607/11) - w omawianym kontekście termin "kryterium" znaczy tyle, co: "miernik, sprawdzian służący za podstawę oceny, podziału, pomiaru czegoś; probierz" (Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003), "miernik służący za podstawę oceny; sprawdzian, probierz" (Mały słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 1999). Oznacza to, że rada gminy została upoważniona do określenia tylko takich zasad ustalania pierwszeństwa przydziału lokali, które dadzą się obiektywnie "zmierzyć", "sprawdzić". Takich wymagań nie spełnia natomiast klauzula "ważnych względów społecznych", czy "szczególnie zasłużonych dla kultury, sztuki i nauki" która, w praktyce, swobodnemu uznaniu Prezydenta pozostawia decyzję, czy dany przypadek jest, czy też nie jest, "szczególnie uzasadniony". To z kolei stwarza szerokie pole do niepożądanej arbitralności organu gminy w przyznawaniu konkretnym osobom (rodzinom) lokali komunalnych, którą to arbitralność uchwała wydawana w ramach delegacji z art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy miała niewątpliwie eliminować ?. Zapis § 1 pkt 1 uchwały, dodający pkt 4 do § 4 ust. 1 uchwały nr XXXIX/284/10, przyznający w wyjątkowych przypadkach burmistrzowi, jako organowi wykonującemu uchwałę, prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w pierwszej kolejności z osobą, której warunki materialne i mieszkaniowe nieznacznie przekraczają parametry zawarte w § 2 ust. 4 uchwały nr XXXIX/284/10, gdzie przydzielenie lokalu mieszkalnego jest społecznie uzasadnione, nie wypełnia w sposób właściwy upoważnienia ustawowego zawartego w art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (brak precyzyjnego możliwego do ustalenia kryterium), w związku z czym istotnie narusza art. 2 Konstytucji RP. Jak stanowi bowiem art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: ? Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej .?. Pochodną wyrażonej w art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady demokratycznego państwa prawnego jest zasada zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Oznacza to, że normy stanowione przez prawodawcę powinny być sformułowane w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny. Taki wymóg stawiany powinien być w szczególności aktom prawa miejscowego, jako że stanowią prawo powszechnie obowiązujące na terenie działania organów, które je ustanowiły. W demokratycznym państwie prawa obywatel nie może ponosić konsekwencji ewidentnych błędów i zaniedbań prawodawcy, w tym zwłaszcza takich, które powodują niepewność co do znaczenia sformułowań przepisów prawnych. Podstawowym warunkiem tworzenia prawa w demokratycznym państwie prawa jest przestrzeganie reguł poprawnej legislacji, w tym określoności przepisów prawa. O stanie praworządności w państwie można mówić, gdy zrealizowane zostaną łącznie postulaty, aby obowiązujące prawo spełniało odpowiednie wymogi formalne i materialne oraz aby organy państwa przestrzegały postanowień prawa. W demokratycznym systemie prawa należy stworzyć warunki, w których przepis prawa będzie powszechnie dostępny i zrozumiały, a brak tłumaczenia lub nieprawidłowe tłumaczenie nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji adresatów tego przepisu. W związku z powyższym stwierdza się jak w sentencji. Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu nadzoru ? Wojewody Dolnośląskiego. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Wojewoda Dolnośląski: Aleksander Marek Skorupa
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr III/17/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/88/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Sulimowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w Groblicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/66/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/125/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Podatek od nieruchomości

  Obywatel nabył nieruchomość w drodze licytacji nieruchomość 02 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny wydał w sprawie egzekucyjnej (w sprawie o egzekucję z (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3043

  uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3042

  uchwała nr VI/XX/181/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia Mała ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3041

  uchwała nr XXI/236/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3040

  uchwała nr 260.XXVIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie nadania statutu Uzdrowiska Cieplice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.