Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3046

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/298/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5-7.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska Wałbrzycha
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3046
Hasła:przedszkola i żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3046

UCHWAŁA NR XXXVII/298/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5?7 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dna 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2)) i art. 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.3)) uchwala się, co następuje: § 1. Z dniem 1 października 2012 r. tworzy się Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5?7, zwany w dalszej części uchwały ?Żłobkiem?, w formie gminnej jednostki budżetowej. _______________ § 2. Żłobkowi nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


13:14:34

Przewodnicząca Rady Miejskiej: Maria Anna Romańska

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, z 2012 Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz.1386, , Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3046

Załącznik do uchwały nr XXXVII/ /298/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012 r.

STATUT INTEGRACYJNEGO ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W WAŁBRZYCHU Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1. 1. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w Wałbrzychu, zwany dalej ?Żłobkiem? działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 4) niniejszego statutu. § 2. 1. Żłobek jest gminną jednostką budżetową, udzielającą świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych dzieciom z terenu Gminy Wałbrzych i powiatu wałbrzyskiego. 2. Siedziba Żłobka mieści się w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5?7. 3. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Wałbrzych. Rozdział 2 Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji § 3. Celem Żłobka jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną, wspomagającą wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, szerzenie integracji dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potencjałem § 4. 1. Do zadań Żłobka należy w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat, 2) sprawowanie opieki nad dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju, posiadającymi dysfunkcje rozwojowe intelektualne i ruchowe, 3) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, odpowiednich do ich wieku i potrzeb, 4) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz wyuczenie nawyków higienicznych, 5) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających indywidualne możliwości dziecka, jego zdolności, w tym ruchowe i manualne, 6) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka, prowadzenie systematycznej działalności prozdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka, 7) zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe, zgodnie z normami fizjologicznymi, 8) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz stosownie do zgłoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) potrzeb. § 5. 1. Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez: 1) stosowanie różnorodnych metod i form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, w szczególności: gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne, dostosowane w przypadku dzieci niepełnosprawnych do rodzaju niepełnosprawności, 2) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotka, zajęć otwartych oraz włączenie rodziców w działalność grupy, 3) stymulowanie procesów rozwojowych dziecka poprzez wykorzystanie jego własnej inicjatywy, 4) współpracę ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc, szczególnie w przypadku indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, 5) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku: dzieci młodsze-spanie w łóżeczkach, dzieci starszeleżakowanie, 6) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu, 7) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Żłobku i terenie wokół niego,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3046


8) niestosowanie wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (opiekunów prawnych). 2. W ramach wspomagania rodziców w wychowywaniu dziecka: 1) pracownicy Żłobka i rodzice (prawni opiekunowie) dziecka współpracuję ze sobą w sprawach dotyczących dziecka, 2) opiekunowie i kierownik Żłobka przekazują rodzicom ( opiekunom prawnym ) informacje na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju, 3) rodzice mają prawo do przekazywania opiekunowi i dyrektorowi Żłobka wniosków dotyczących sprawowanej opieki i funkcjonowania Żłobka. Rozdział 3 Organizacja Żłobka § 6. 1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz. 3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. 4. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4, a w szczególności za: 1) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka, 2) opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka 3) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka, 4) sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem żłobka. Rozdział 4 Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka § 7. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W przypadku konieczności kontynuacji procesu terapeutycznego możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia. 2. Do oddziałów integracyjnych Żłobka przyjmowane są dzieci posiadające diagnozę lekarską dotyczącą rodzaju dysfunkcji lub posiadanego schorzenia. 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają, w następującej kolejności: 1) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 2) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, 3) dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, 4) dzieci z rodzin wielodzietnych ( troje i więcej ) których oboje rodzice pracują.

4. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) objętego opieką Żłobka mają prawo do: 1) uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach, 2) uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka, 3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym Dyrektora. Rozdział 5 Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku § 8. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku. 2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług żłobkowych w postaci: 1) opłaty za pobyt dziecka w Żłobku do 10 godzin dziennie, 2) opłaty dodatkowej za wydłużony ponad 10 godzin dziennie pobyt dziecka w żłobku, 3) maksymalnej dziennej stawki żywieniowej. 3. Szczegółową wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, pkt 1?3 ustala Rada Miejska Wałbrzycha odrębną uchwałą. 4. Rodzice (prawni opiekunowie) nie ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku za każdy dzień jego nieobecności, począwszy od dnia, w którym do godziny 8.00 skutecznie powiadomiono Żłobek o nieobecności dziecka. 5. Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności za wyżywienie w następnym miesiącu, a w przypadku niemożności dokonania tego odpisu, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dokonuje się wypłaty w formie gotówkowej. Rozdział 6 Mienie Żłobka § 9. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i zapewnia jego należytą ochronę jak również właściwe wykorzystanie. Rozdział 7 Gospodarka finansowa § 10. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3046

2. Źródłem finansowania Żłobka są: 1) środki finansowe z budżetu Gminy Wałbrzych, 2) opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej, 3) inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem. 3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka. 4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8 Postanowienia końcowe § 11. 1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: "Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w Wałbrzychu ul. Kasztelańska 5?7 58-316 Wałbrzych" 2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.122.232

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/75/11 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Ozorkowie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXI/261/12 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

 • DZ. URZ. 2011.377.3345

  uchwała nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nazwy ?Przedszkola Samorządowego Nr 1 z oddziałem żłobka w Wieliczce?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.127.4073

  uchwała nr XIV/83/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Pułtusku

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3045

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.278.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3043

  uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3042

  uchwała nr VI/XX/181/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia Mała ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3041

  uchwała nr XXI/236/12 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.