Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3047

Tytuł:

uchwała nr XXV/668/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3047
Hasła:kultura i sztuka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3047

UCHWAŁA NR XXV/668/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012, poz. 406) uchwala się, co następuje: § 1. Ustanawia się Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. § 2. 1. Zasady i tryb przyznawania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. § 4. Traci moc uchwała nr LX/915/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 255, poz. 3796 oraz z 2008 r. Nr 100, poz. 1149). § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


15:27:40

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Jerzy Pokój

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3047

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/668/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012 r.

Regulamin przyznawania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego § 1. Dolnośląską Nagrodę Kulturalną SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, zwaną dalej Nagrodą, ustanawia się dla uhonorowania twórcy, dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wnosi wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska, promując region w Polsce i poza granicami kraju, a także przyczynia się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. § 2. 1. Nagroda ma charakter doroczny i jest przyznawana osobie fizycznej oraz osobie prawnej lub jednostce nie posiadającej osobowości prawnej (instytucje kultury, fundacje, stowarzyszenia i związki artystyczne lub twórcze, szkoły artystyczne). 2. Nagroda przyznawana jest przez Sejmik, w drodze uchwały. § 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody występuje Kapituła Nagrody. 2. W skład Kapituły wchodzą: 1) Przewodniczący Kapituły ? Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 2) Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 3) Przewodniczący Klubów Radnych Województwa Dolnośląskiego, 4) Przewodniczący Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, 5) Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialny za działania w sektorze kultury, 6) Ekspert z dziedziny, w której Nagroda jest przyzwana, w zależności od uznania Przewodniczącego Kapituły. § 4. 1. Kandydaci do nagrody mogą być zgłaszani przez: 1) poszczególnych członków Kapituły, 2) grupę co najmniej 5 radnych Województwa Dolnośląskiego, 3) grupę co najmniej 1000 mieszkańców Dolnego Śląska, 4) organy administracji rządowej, 5) organy administracji samorządowej, 6) instytucje kultury, 7) związki lub stowarzyszeni zawodowe, twórcze i kulturalne, 8) środowiska twórcze, 9) uczelnie i wyższe szkoły artystyczne. 2. Zgłoszenie kandydatury następuje z chwilą złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem we wskazanej przez Marszałka komórce organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w terminie do dnia 31 marca danego roku. Decyduje data stempla pocztowego. 3. Kapituła dokonuje oceny wszystkich kandydatur, a następnie zwykłą większością głosów wyłania jednego kandydata, którego następnie przedstawia Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego. § 5. 1. Nagroda ma charakter finansowy. 2. Nagroda dla osoby fizycznej wynosi do 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł), zaś dla osoby prawnej bądź jednostki nie posiadającej osobowości prawnej do 100 000 zł. (sto tysięcy zł). 3. Wysokość nagrody ustala corocznie Kapituła Nagrody. 4. Finansowanie Nagrody zabezpiecza się w budżecie województwa dolnośląskiego, dział 92. § 6. 1. Nagroda jest wręczana przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na Sesji Sejmiku. 2. Przedstawiciel kapituły, przed wręczeniem Nagrody, odczytuje laudację charakteryzującą zasługi i osiągnięcia kandydata, przygotowaną przez wnioskodawcę. § 7. Informację o Laureacie Nagrody podaje się do publicznej wiadomości. § 8. Obsługę organizacyjno-techniczną procedury przyznawania Nagrody prowadzi wskazana przez Marszałka komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z właściwym merytorycznie Wydziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3047

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/668/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3047
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/180/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/914/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/20/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/59/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych zasad, trybu jej przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.287

  uchwała nr XVII/286/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 • DZ. URZ. 2010.30.201

  uchwała nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski

 • DZ. URZ. 2011.247.1992

  uchwała nr VII /107/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/636/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

zamów dokument

Porady prawne

 • Roszczenie o wypłatę części nagrody jubileuszowej

  30.10.2000 r. pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące zmiany zasad wynagradzania. Na mocy tego porozumienia od 1.11.2000 zaprzestano wypłaty nagród jubileuszowych. (...)

 • Prawo do nagrody jubileuszowej

  Pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w czasie przebywania na urlopie wychowawczym, na którym przebywa od 21.04.2004 r. do 26.10.2007 r. Jednocześnie informujemy, (...)

 • Nagroda jubileuszowa a wypowiedzenie

  Pracownikowi samorządowemu w 2003 r., wypłacono nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy, ponieważ złożył w tym roku dokumenty uprawniające go do tej nagrody. W 2004 (...)

 • Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

  Jak kształtuje się nagroda jubileuszowa nauczyciela za straż pracy?

 • Nagroda jubileuszowa dla pracownika

  Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3046

  uchwała nr XXXVII/298/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5-7.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3045

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.278.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3043

  uchwała nr XXVI/181/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/11 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Siechnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3042

  uchwała nr VI/XX/181/12 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej kanalizacji sanitarnej realizowanej w ramach projektu pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół - Gmina Wisznia Mała ? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.