Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3049

Tytuł:

uchwała nr XXXVII/304/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska Wałbrzycha
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3049
Hasła:papiery wartościowe

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 sierpnia 2012 r. Poz. 3049

UCHWAŁA NR XXXVII/304/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych wprowadza się następujące zmiany: 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: uchwała nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych. 2) w § 2 po ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu ?Cofanie udziałów lub akcji będących własnością Gminy Wałbrzych w spółkach handlowych następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego (umowy lub statutu) spółki, której udziały lub akcje podlegają umorzeniu?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha. § 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej: Anna Maria Romańska


15:26:56
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.452

  uchwała nr XIX/135/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Nędza

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX/427/2009 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/424/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji spółek handlowych przez Wójta Gminy Świdnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/377/09 Rady Miasta Świdnica z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świdnicy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/21/09 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Jaworzyna Śląska

zamów dokument

Porady prawne

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Ustanowienie służebności przez gminę

  W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Przeniesienie lub umorzenie akcji imiennych

  Czy w przypadku przeniesienia akcji imiennej, jak również w razie umorzenia takiej akcji niezbędne jest unieważnienie dokumentów akcji zgodnie z art. 358 KSH?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3048

  uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawonia na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3047

  uchwała nr XXV/668/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3046

  uchwała nr XXXVII/298/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5-7.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3045

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.278.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3044

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.