Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3050

Tytuł:

zarządzenie nr 4154/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Prezydent Wrocławia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3050
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3050

ZARZĄDZENIE NR 4154/12 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) ), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2) ) oraz art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.3) ) zarządza się, co następuje: § 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej Wrocławia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, w terminie do dnia 30 marca 2012 roku. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Wrocławia: Rafał Dutkiewicz


12:31:55

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3050

Załącznik do Zarządzenia Nr 4154/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2011 rok

WSTĘP

Przyjęty na 2011 rok budżet Wrocławia realizowany był w warunkach niestabilnej koniunktury gospodarczej. Mimo negatywnie kształtujących się tendencji w otoczeniu ekonomicznym, polska gospodarka rozwijała się w dość wysokim, stabilnym tempie, wykazując znaczną odporność na niekorzystne uwarunkowania w gospodarce światowej i europejskiej. Nie pozostało to bez wpływu na realizację dochodów i wydatków w budżecie Miasta Wrocławia. Znaczny wzrost poziomu inflacji, a w konsekwencji zwiększenie poziomu stóp procentowych oraz duże wahania na rynku walutowym wymusiły konieczność elastycznego reagowania na zachodzące zmiany. Dochody Miasta zrealizowano w stopniu nieznacznie niższym niż zaplanowano w uchwale budżetowej. Z zaplanowanych na 2011 rok dochodów budżetowych w wysokości 3.525.696.194,08 zł wykonano 3.504.771.704,59 zł, tj. 99,4% planu. Niemniej dochody ogółem zrealizowane w roku 2011 były wyższe o 335,5 mln zł (o 10,6%) od dochodów zrealizowanych w poprzednim roku sprawozdawczym. W zakresie dochodów bieżących wykonano 100,3% planu. Zmianie uległy wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i z podatku dochodowego od osób prawnych CIT. W przypadku podatków i opłat odnotowano nieznaczny spadek o 0,3% w stosunku do roku 2010. Podobnie dochody osiągnięte z tytułu udziału w podatku CIT spadły o 18,6%, natomiast udział w podatku PIT zwiększył się o 4,9%. W zakresie dochodów z majątku, wpływy z tego źródła wzrosły o 5,0% w stosunku do roku 2010. Z zaplanowanych na 2011 rok wydatków w kwocie 3.732.710.194,08 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 3.633.852.581,48 zł, tj. 97,4% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 2.754.041.857,09 zł, tj. 97,7% wielkości planowanej, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 879.810.724,39 zł, czyli 96,3% planu. Wydatki ogółem zrealizowane w roku 2011 były wyższe o 350 mln zł (o 10,6%) od wydatków zrealizowanych w ubiegłym roku sprawozdawczym. Ich wzrost w 2011 roku wynika m.in. z większego zaangażowania środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (o 52 mln zł) oraz transportu i łączności (o 187 mln zł). Ponadto Miasto kontynuowało duże inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach przede wszystkim w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów sportowych oraz wspierania budownictwa mieszkaniowego, które maj ą istotny wpływ na rozwój Wrocławia. Wzrost poziomu dochodów przy równoczesnym kontrolowanym wzroście wydatków miał wpływ na znacząco niższy poziom deficytu niż przyj ęto w uchwale budżetowej na 2011 rok. Zaplanowano deficyt na poziomie 207 mln zł, natomiast wykonanie deficytu na koniec 2011 roku było ostatecznie zrealizowane na poziomie 129 mln zł, tj. o 37,7% mniej niż zaplanowano. Utrzymano, podobnie jak w roku 2010, niski poziom deficytu 3,7% dochodów ogółem (3,6% dochodów ogółem w roku 2010). Jednocześnie monitorowanie na bieżąco wskaźników zadłużenia pozwoliło utrzymać dotychczasowy poziom całkowitego zadłużenia Miasta. Wrocław zrealizował budżet w roku 2011 charakteryzujący się stosunkowo niskim deficytem, zrównoważonym wzrostem dochodów i wydatków oraz utrzymanym wysokim udziałem wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.


Pomimo niestabilnej sytuacji ekonomicznej i utrzymującej się niekorzystnej koniunktury gospodarczej, wykonanie budżetu za rok 2011 potwierdza realizację głównych celów strategicznych przyjętych w uchwale budżetowej na 2011 rok. Kontynuowano realizowanie inwestycji przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Wrocławia. Najważniejszymi z nich były projekty infrastrukturalne związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012, kontynuacja prac inwestycyjnych związanych z budową nowego stadionu miejskiego, nowego terminala lotniska, realizacja projektu Tramwaj Plus oraz budowa Narodowego Forum Muzyki.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3050

DANE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Prezydent Miasta przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wrocławia, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Miasta, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie, oprócz zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta, zawiera także przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz wykaz samorządowych jednostek oświaty wraz z zestawieniem dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Podstawę gospodarki finansowej Miasta Wrocławia w 2011 roku stanowiła Uchwała Nr IV/18/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta na 2011 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono: Dochody budżetu Miasta z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe Wydatki budżetu Miasta z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Deficyt budżetu Miasta 3.403.673.031,00 zł 2.675.526.448,00 zł 728.146.583,00 zł 3.561.030.431,00 zł 2.569.020.501,00 zł 992.009.930,00 zł 157.357.400,00 zł

-

Uchwalony budżet Miasta na 2011 rok był zmieniany na podstawie uchwał Rady Miejskiej Wrocławia, zarządzeń Prezydenta Wrocławia, a także decyzji kierowników jednostek organizacyjnych Miasta. Wykaz uchwał i zarządzeń, na podstawie których dokonywano zmian w budżecie, znajduje się na końcu niniejszego sprawozdania. W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił: Dochody budżetu Miasta 3.525.696.194,08 zł z tego: - dochody bieżące 2.866.307.060,08 zł - dochody majątkowe 659.389.134,00 zł Wydatki budżetu Miasta 3.732.710.194,08 zł z tego: - wydatki bieżące 2.818.944.708,08 zł -wydatki majątkowe 913.765.486,00 zł Deficyt budżetu Miasta 207.014.000,00 zł Wykonanie dochodów i wydatków Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiało się następująco: Dochody budżetu Miasta z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe Wydatki budżetu Miasta z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Deficyt budżetu Miasta 3.504.771.704,59 zł 2.874.434.305,96 zł 630.337.398,63 zł 3.633.852.581,48 zł 2.757.041.857,09 zł 879.810.724,39 zł 129.080.876,89 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 13 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 14 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 15 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 16 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 17 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 18 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 19 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 20 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 21 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 22 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 23 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 24 ?

Poz. 3050


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 25 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 26 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 27 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 28 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 29 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 30 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 31 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 32 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 33 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 34 ?

Poz. 3050

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 35 ?

Poz. 3050

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW W budżecie Wrocławia na 2011 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.525.696.194,08 zł. Zostały one wykonane w 99,4%, czyli na poziomie 3.504.771.704,59 zł. Kwota realizacji obejmowała dochody bieżące, które wyniosły 2.874.434.305,96 zł, tj. 100,3% planu, i dochody majątkowe, zrealizowane w wysokości 630.337.398,63 zł, czyli w 95,6%.

Porównanie poziomu realizacji dochodów budżetu Miasta z okresu trzech ostatnich lat w sposób jednoznaczny obrazuje dynamiczny wzrost ogólnej kwoty osiągniętych dochodów, w tym wyraźny wzrost dochodów własnych Wrocławia. Wpływy wykonane za 2011 rok zwiększyły się w porównaniu do dochodów zrealizowanych za 2010 i 2009 rok odpowiednio o 335.528.411,35 zł, czyli o 10,6%, i o 767.264.503,74 zł, tj. o 28,0%. Wykonanie dochodów budżetowych za lata 2009 ? 2011 przedstawiono w formie graficznej poniżej. Wykres nr 3. Porównanie wykonania dochodów Miasta ogółem, w tym dochodów własnych za lata 2009 ? 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 36 ?

Poz. 3050

Zarówno w kwocie zrealizowanych dochodów bieżących, jak i dochodów majątkowych, najważniejszą pozycję zajmowały dochody własne. Ich udział w ogólnej kwocie wpływów zrealizowanych za 2011 rok wyniósł 73,88%. W latach 2010 i 2009 udział ten wyniósł odpowiednio ? 73,57% i 72,40%. DOCHODY BIEŻĄCE Dochody bieżące zaplanowano w budżecie Miasta na 2011 rok w wysokości 2.866.307.060,08 zł. Zostały one wykonane w kwocie 2.874.434.305,96 zł, tj. w 100,3%. Źródłami bieżących dochodów budżetu Wrocławia były: I. II. III. IV. Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego V. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych źródeł VI. Dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich VII. Dotacje i środki z funduszy. W dalszej części dokumentu przedstawiono opis realizacji planu bieżących dochodów budżetu Wrocławia za 2011 rok. I. Dochody własne Bieżące dochody własne określono w budżecie Wrocławia na poziomie 2.196.386.024,00 zł. Plan tych wpływów został zrealizowany w 100,4%, tj. w kwocie 2.205.151.240,48 zł. Na dochody własne Miasta złożyły się: wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody z majątku, dochody z usług, pozostałe dochody, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z podatków, określone w budżecie Miasta na poziomie 405.667.700,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 380.386.942,43 zł, czyli w 93,8%. Dochody uzyskano z następujących podatków: - od nieruchomości, - od czynności cywilnoprawnych, - od spadków i darowizn, - od środków transportowych, - z karty podatkowej, - rolny, - leśny.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 37 ?

Poz. 3050

Podstawę prawną poboru podatku od nieruchomości stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podmiotami zobowiązanymi do uiszczania tego podatku są osoby fi zyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatnikami są także posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Podatek od nieruchomości stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków lokalnych, a jego udział we wpływach z podatków ogółem zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wyniósł 80,50%. Uzyskane wpływy z tytułu tego podatku w porównaniu z 2010 rokiem wzrosły o 8.

452.702,00 zł, tzn. o 2,8%. Wynik ten uzyskano pomimo tego, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą po zakończeniu inwestycji korzystały ze zwolnienia wynikającego z uchwał ?pomocowych?, obowiązujących na terenie Miasta. Warto podkreślić, iż osiągnięty poziom dochodów z tego podatku w ostatnich latach był wynikiem prowadzenia konsekwentnej polityki władz Miasta w zakresie zwiększania atrakcyjności Wrocławia poprzez rozbudowany system programów pomocy publicznej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta oraz stwarzania sprzyjających warunków do rozwoju działalności już funkcjonujących przedsiębiorstw. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli: Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 rok z uwzględnieniem typu podmiotu:

Na wysokość realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpływ miały również systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i kontrolne, umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, jak również działania mające na celu właściwe informowanie i mobilizowanie podatników do regulowania należnego podatku. W tym celu wystawiono 28.865 upomnień i 7.994 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5.466.892,34 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 38 ?

Poz. 3050

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie osiągnięte wpływy przekazują na rachunek budżetu Miasta. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Wysokość wpływów zrealizowanych z tytułu tego podatku zależna jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości. W 2011 roku na poziom wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych dodatkowo wpłynął wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 czerwca 2011 roku, zgodnie z którym polskie spółki kapitałowe mogły dochodzić zwrotu tego podatku zapłaconego w związku z pożyczkami otrzymanymi przez nie w latach 2007 - 2008 od swoich udziałowców

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta, na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Ustawa ta wskazuje, że podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych m.in. w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Kwota wykonania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn jest uzależniona od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podstawę poboru podatku od środków transportowych stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którą opodatkowaniu podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Obowiązek podatkowy obejmuje osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych. Poziom realizacji dochodów z tytułu tego podatku, w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawia się w sposób następujący:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 39 ?

Poz. 3050

Tabela nr 2. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych za 2011 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Wykonanie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych było rezultatem szeregu działań windykacyjnych o charakterze mobilizującym oraz dyscyplinującym podatników do terminowego regulowania należności podatkowych. Podjęte czynności polegały na skierowaniu do właściwych urzędów skarbowych 220 wniosków informujących o naruszeniu przez zobowiązanych przepisów podatkowych, wystawieniu 1.115 wezwań do złożenia deklaracji DT-1 i wydaniu 401 decyzji określających wysokość zobowiązania. Ponadto wystawiono 991 upomnień oraz 500 tytułów wykonawczych. Na realizację planu dochodów w tej pozycji wpłynęły również niesprzyjające warunki ekonomiczne, które przyczyniły się do zwiększenia liczby środków transportowych wyłączonych z opodatkowania w wyniku zbycia bądź wycofania z ruchu oraz utrzymująca się tendencja spadkowa liczby nowo nabywanych pojazdów.

Podatek z karty podatkowej pobierany jest przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Jest to najprostsza forma opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagająca od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Szczegółowe zasady opodatkowania kartą podatkową określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Poziom realizacji dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej uwarunkowany był liczbą osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym, przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż leśna. Podstawę

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 40 ?

Poz. 3050

opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Wpływy z opłat, które zaplanowano w kwocie 91.475.225,00 zł, zostały wykonane na poziomie 84.460.436,31 zł, tj. w 92,3%. Kwota ta obejmowała wpływy z następujących tytułów: - opłata skarbowa, - opłata targowa, - opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń, - opłata komunikacyjna, - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, - inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, - opłaty za koncesje i licencje.

Opłata skarbowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. Zgodnie z nią opłatą objęte są głównie czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złożone w organach administracji publicznej, czy też sądach. Na kwotę wykonania w powyższej wysokości wpłynęło mniejsze zapotrzebowanie mieszkańców na powyższe dokumenty i czynności urzędowe.

Opłatą lokalną, stanowiącą dochód Miasta Wrocławia, jest opłata targowa. Obowiązek jej zapłaty spoczywa na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Na przestrzeni ostatnich 6 lat dochód z poboru opłaty targowej kształtował się bardzo różnie - nie ma jednej wyraźnej tendencji. Dochód z tej opłaty od 2005 do 2007 roku malał, w latach 2008 do 2009 następował jego stopniowy wzrost, a następnie w 2010 roku ponowny znaczny spadek.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 41 ?

Poz. 3050

Podstawą poboru opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte z tego tytułu dochody są w całości przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Opłata komunikacyjna obejmuje opłaty z tytułu wydania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, krajowych i międzynarodowych praw jazdy oraz innych dokumentów komunikacyjnych. O wysokości wykonanych wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej zdecydowała mniejsza ilość osób dokonujących rejestracji pojazdów, zarówno nowych, jak i używanych.

W ramach tego źródła dochodów realizowane są wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in. za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów. Środki uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wpłacone do budżetu Miasta przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i w całości przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za wycinkę drzew wnoszą podmioty realizujące zadania inwestycyjne na terenie Miasta w wysokości ustalonej w wydanym zezwoleniu. Wielkość dochodów osiągniętych w tej pozycji wynikała z mniejszych, od przyjętych w planie, wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na usunięcie drzew, które uzależnione są m.in. od ilości i charakteru złożonych wniosków inwestycyjnych. Większość inwestorów wnioskuje o usunięcie drzew w zamian za przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami, co powoduje, zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, odroczenie terminu uiszczenia opłaty na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, a następnie po stwierdzeniu zachowania żywotności przesadzonych lub posadzonych roślin, jej umorzenie. Ponadto, zgodnie z art. 87 ust. 6 ww. ustawy, gdy przemawia za tym sytuacja materialna wnioskodawcy, organ rozpatrujący sprawę w granicach żądania nie może odmówić rozłożenia na raty tej opłaty lub przesunięcia terminu jej płatności na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 42 ?

Poz. 3050

Na kwotę wykonania dochodów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw złożyły się wpływy uzyskane z następujących źródeł: - opłata za zajęcie pasa drogowego, - opłaty za parkowanie pojazdów, - wpływy dotyczące zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, - wpływy z egzekucji podatkowej oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień, - opłaty związane z transportem drogowym, - opłata adiacencka, - opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego, - wpływy z pozostałych opłat. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego na publicznych drogach gminnych i powiatowych wyniosły 17.068.366,92 zł, czyli 103,4% planu. Opłatę z tego tytułu pobiera Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Zajęcie pasa drogowego w związku z budową, przebudową i remontem dróg, a także w związku z umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami oraz umieszczaniem stoisk handlowych, reklam i ogródków gastronomicznych, wymaga zezwolenia zarządcy w drodze decyzji administracyjnej, przy udzielaniu którego pobierana jest opłata. Opłata ta pobierana jest również za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu. Wykonanie wpływów z tej opłaty na poziomie przekraczającym kwotę założoną w planie nastąpiło dzięki naliczeniu większej ilości opłat i kar za zajęcie pasa drogowego na drogach publicznych gminnych oraz dodatkowo dzięki wpływowi środków z opłat pobieranych za umieszczenie w pasie drogowym reklam o tematyce EURO 2012. Dochody w wysokości 9.987.120,50 zł, tj. 117,5% planu, osiągnięto z tytułu opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, w tym opłat wnoszonych w parkometrach, ze sprzedaży abonamentów parkingowych, z tytułu dzierżawy wydzielonych stanowisk postojowych zastrzeżonych na prawach wyłączności oraz z egzekucji podwyższonych opłat za nieopłacony postój. Do uzyskania znacznie wyższych niż założono w planie dochodów z tytułu obsługi strefy płatnego parkowania w okresie sprawozdawczym przyczyniło się zintensyfikowanie działań w zakresie egzekucji należności z tytułu niewniesienia opłaty parkingowej, zarówno na etapie wysyłania upomnień, jak i tytułów wykonawczych, a także zwiększenie wpływów ze sprzedaży biletów w strefie płatnego parkowania. Koszty zastępstwa procesowego stanowią jeden ze składników kosztów procesu, które strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić drugiej stronie na jej żądanie. Dochody z tytułu zwrotu tych kosztów na rzecz Miasta Wrocławia wyniosły 668.764,46 zł, tj. 100,6% planu. Wpływy ze zwrotu kosztów egzekucyjnych, powstałych w wyniku prowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu przymusowe ściągnięcie należności podatkowych oraz wpływy ze zwrotu kosztów upomnień kierowanych do dłużników po terminie płatności raty, zostały zrealizowane w kwocie 598.368,69 zł, tj. w 116,9%. W 2011 roku odnotowano zwiększoną ilość tytułów wykonawczych obejmujących zaległości w płatnościach z tytułu podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, co miało znaczący wpływ na kwotę wykonania planu. Opłaty związane z transportem drogowym są pobierane m.in. z tytułu kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych lub placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją bądź edukacją osób niepełnosprawnych, z tytułu zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, jak również

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 43 ?

Poz. 3050

za zezwolenia na szkolenie kierowców, upoważnienia dla stacji diagnostycznych, legitymacje instruktorów i imienne upoważnienia dla diagnostyków.

Wielkość dochodów otrzymanych z powyższych opłat wyniosła 200.944,42 zł, czyli 93,4% planu. O stopniu realizacji wpływów zdecydowała mniejsza liczba złożonych wniosków o wydanie zezwoleń na przewóz osób, w tym specjalny przewóz osób, jak również otwarcie mniejszej ilości nowych stacji kontroli pojazdów, niż pierwotnie zakładano. Wpływy pozyskane z opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału lub scalenia osiągnęły wielkość 131.781,75 zł, tj. 87,9% planu. Od początku roku przeanalizowano 479 decyzji podziałowych, wszczęto 64 postępowania, wydano 43 decyzje, z których 34 stały się ostateczne. Od 2 decyzji wniesiono odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W trakcie postępowania jest 7 spraw. Te wszystkie czynniki wpłynęły na poziom wykonania dochodów z tego źródła. Z tytułu opłaty za uprawnienia na wykonywanie transportu zbiorowego zrealizowano dochody w wysokości 121.474,64 zł, tj. 81,0% planu. W pozycji tej ujmowane są wpływy za wydanie licencji na transport drogowy taksówką osobową oraz krajowy transport drogowy rzeczy i osób. Na poziom wykonania dochodów z tej opłaty wpływ miała mniejsza liczba złożonych wniosków o wydanie licencji. Wpływy osiągnięte z pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 264.308,00 zł, tj. 44,4% planu. Na tę kwotę złożyły się m.in.: opłata z tytułu podwyższenia wartości gruntu, tzw. renta planistyczna, opłata produktowa otrzymywana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu selektywnej zbiórki odpadów, wpłaty dokonane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych stanowiące zwrot nienależnie pobranych opłat, wpływy od rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłata za karty wędkarskie i karty łowiectwa podwodnego. Stopień realizacji planu dochodów z pozostałych opłat wynikał przede wszystkim z niskich wpływów z renty planistycznej. Z założonej w planie kwoty 500.000,00 zł do budżetu Miasta wpłynęło jedynie 58.958,10 zł, tj. 11,8% planu. Sytuacja ta jest pochodną sukcesywnie malejącego obrotu na rynku wtórnym nieruchomości objętych nowo uchwalonymi lub zmienionymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, jak również wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lutego 2010 roku, z którego wynika, że gminy nie mają prawa pobierać renty planistycznej na podstawie nowego miejscowego planu, jeżeli w poprzednim, wygasłym z dniem 1 stycznia 1995 roku, nieruchomość miała takie samo przeznaczenie.

Dochody osiągnięte z tytułu opłaty za koncesje i licencje stanowiły wpływy z tytułu realizacji umów licencyjnych w ramach projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej. Na wykonanie planu z tego tytułu wpłynęło przede wszystkim przesunięcie w czasie rozpoczęcia wdrożenia produktu. Bieżące dochody z majątku, ujęte w budżecie Wrocławia na 2011 rok w kwocie 269.278.585,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 264.681.714,82 zł, tj. w 98,3%.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 44 ?

Poz. 3050

W porównaniu do wykonania za 2010 rok, wpływy osiągnięte za 2011 rok wzrosły o 54.556.373,11 zł, czyli o 26,0%. O takiej dynamice realizacji dochodów zdecydowały przede wszystkim wpływy uzyskane z tytułu dywidendy, które wyniosły 46.727.033,95 zł. W kwocie 264.681.714,82 zł mieściły się dochody z następujących źródeł: - wieczyste użytkowanie, - sprzedaż składników majątkowych Gminy, - najem i dzierżawa, - wpływy z czynszów, - dywidendy.

W tej pozycji Miasto realizuje wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach wielolokalowych oraz wpływy z opłat rocznych wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Termin uregulowania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego mija z dniem 31 marca, natomiast wpłaty dokonywane w II, III i IV kwartale stanowią części opłat, które płatne są przez użytkowników wieczystych w ratach. W wyniku przeprowadzanych aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z tego tytułu wzrastają corocznie o kilka milionów złotych. Wpływy osiągnięte za 2011 rok zwiększyły się w stosunku do dochodów zrealizowanych za 2010 rok o 27,4%, tj. o 12.525.440,25 zł.

W ramach sprzedaży składników majątkowych Gminy uzyskano wpływy ze sprzedaży Biuletynu Rady Miejskiej Wrocławia.

Podstawą realizacji przez Miasto tego źródła dochodów budżetowych były zawarte umowy najmu i dzierżawy różnych składników majątkowych, takich jak.: - grunty, kioski i pawilony, - pas drogowy, - obiekty sportowe, pomieszczenia i powierzchnie reklamowe w obiektach sportowych, - grunty, pomieszczenia i obiekty, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 45 ?

Poz. 3050

- nieruchomości czasowo przejęte przez Zarząd Zasobu Komunalnego, - grunty, garaże i pomieszczenia w placówkach oświatowych, - grunty na prowadzenie placów targowych i pod stoiska handlowe, - grunty udostępnione na sezonowe ogródki gastronomiczne, - pomieszczenia znajdujące się na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, - system ?Pojazd?, - budowle ochronne oraz obwody łowieckie polne. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów, kiosków i pawilonów zostały wykonane w wysokości 11.779.223,80 zł, tj. w 84,1%. Obejmowały one płatności z tytułu zawartych umów dzierżawy i najmu, protokołów czasowego zajęcia nieruchomości oraz opłaty nałożone z tytułu bezumownego korzystania z gruntów Miasta. Na poziom wykonania dochodów wpłynęło zmniejszenie się w 2011 roku o 158 liczby umów dzierżawy gruntów w porównaniu do 2010 roku. Z tytułu dzierżawy pasa drogowego tj. słupów oświetleniowych, wiat i przystanków autobusowych pod reklamy, wolnostojących paneli reklamowych itp. Miasto zrealizowało dochody w kwocie 2.827.634,07 zł, tzn. w 99,7%. Wpływy w wysokości 2.208.297,68 zł, stanowiące 110,4% planu, zostały zrealizowane na podstawie umów najmu i dzierżawy obiektów sportowych, pomieszczeń i powierzchni reklamowych w obiektach sportowych. Osiągnięcie wysokiego stopnia wykonania planu dochodów z ww. tytułu było efektem zawarcia w 2011 roku nowych umów dzierżawy obiektów sportowych z wysokimi stawkami czynszu. Dochody uzyskane na podstawie umów dzierżawy gruntów, pomieszczeń i obiektów, którymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej oraz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta wyniosły 1.797.082,11 zł, czyli 163,4% planu. O kwocie wykonania tych wpływów zdecydowała przede wszystkim zwiększona liczba wystąpień o odpłatne udostępnienie gruntów oraz większa niż szacowano liczba umów dotyczących czasowo dzierżawionych gruntów w związku z inwestycjami realizowanymi w Mieście. Na podstawie umów dzierżawy nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego, Miasto osiągnęło dochody w wysokości 1.332.143,22 zł, czyli 121,1% planu. Kwotę tę zrealizowano z tytułu dzierżawy nieruchomości, którymi ? zgodnie z decyzjami Prezydenta Wrocławia ? administruje czasowo Zarząd Zasobu Komunalnego. Poziom wykonania dochodów w tej pozycji wynikał głównie z przeprowadzonej akcji windykacyjnej, która umożliwiła odzyskanie zaległych należności Miasta. Ponadto, z dniem 1 kwietnia 2011 roku Zarząd Zasobu Komunalnego przejął od Miejskiego Centrum Usług Socjalnych do administrowania budynek hotelu robotniczego przy ul. Karmelkowej 27 we Wrocławiu. Zawarte przez Miasto umowy dzierżawy gruntów, garaży i pomieszczeń w placówkach oświatowych na prowadzenie działalności gospodarczej pozwoliły na osiągnięcie dochodów budżetowych w kwocie 1.120.022,55 zł, tj. w 114,4%. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu w kwocie przewyższającej plan uzyskano m.in. dzięki uregulowaniu przez dzierżawców zaległości z 2010 roku oraz waloryzacji stawek czynszowych, dokonanej z dniem 1 grudnia 2010 roku. Dochody w wysokości 1.109.822,24 zł, stanowiące 100,8% planu, uzyskano na podstawie umów dzierżawy gruntów na prowadzenie placów targowych i pod stoiska handlowe. Z tytułu dzierżawy gruntów udostępnionych na sezonowe ogródki gastronomiczne zostały wykonane wpływy na poziomie 769.102,51 zł, tj. 102,6% planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 46 ?

Poz. 3050

Dochody w kwocie 299.283,91 zł, czyli 97,1% planu, Miasto uzyskało głównie na podstawie podpisanych umów dzierżawy pomieszczeń znajdujących się na terenie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kwota 58.285,79 zł, stanowiąca 87,3% planu, wpłynęła do budżetu z tytułu dzierżawy systemu ?Pojazd?, służącego do rejestracji i ewidencji pojazdów przez firmy leasingowe. Planując dochody wynikające z korzystania z systemu ?Pojazd? zakładano współpracę z dwiema firmami leasingowymi, jednak do końca 2011 roku obowiązywała tylko umowa zawarta z Europejskim Funduszem Leasingowym Dzierżawa budowli ochronnych oraz obwodów łowieckich polnych, zlokalizowanych na terenie Miasta, zapewniła budżetowi Wrocławia dochody w wysokości 45.374,11 zł, tj. 80,7% planu. Na poziom wykonania dochodów w tej pozycji wpłynął głównie częściowy brak wpłat z tytułu dzierżawy budowli ochronnej i gruntu przy ul. Sułowskiej 2 we Wrocławiu.

Wpływy z czynszów obejmowały: - lokale mieszkalne, - lokale użytkowe, - wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego, - mieszkania dla nauczycieli, - pozostałe wpływy. Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zostały zrealizowane w kwocie 97.771.849,01 zł, tj. w 89,9%. Dochody z tego tytułu realizują: Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Wskaźnik wykonania planu wpływów z czynszów za lokale mieszkalne był skutkiem m.

in. zastosowania ulg polegających na umarzaniu i rozkładaniu na raty opłat czynszowych, a także z sukcesywnego zmniejszania się liczby lokali mieszkalnych, pozostających w zasobie mieszkaniowym Miasta, z powodu ich wykupu na własność. Utracone przez budżet Wrocławia z tego względu dochody z tytułu czynszów zostały zrekompensowane w postaci wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych ? za 2011 rok wyniosły one 50.930.850,00 zł. Środki finansowe w wysokości 36.915.937,74 zł, stanowiące 103,1% planu, wpłynęły do budżetu Wrocławia z tytułu czynszów za lokale użytkowe. Podobnie jak w przypadku lokali mieszkalnych, odpowiedzialne za realizację dochodów z tego tytułu są: Zarząd Zasobu Komunalnego i Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. Do korzystnego poziomu wykonania dochodów z tytułu czynszów za lokale użytkowe przyczyniły się przede wszystkim zintensyfikowane działania windykacyjne, obejmujące wysyłanie wezwań do zapłaty. Wpłynęły one na to, że część dłużników dokonała spłaty swoich zobowiązań czynszowych wobec Miasta w obawie przed wpisaniem ich do Krajowego Rejestru Długów, skierowaniem sprawy na drogę sądową, a także wypowiedzeniem umowy najmu. Ponadto, efektem prowadzonych renegocjacji warunków umów najmu lokali użytkowych i garaży, było podwyższenie, zwłaszcza najemcom garaży, wysokości czynszu, którego stawki były niższe od stawek określonych w obowiązujących przepisach.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 47 ?

Poz. 3050

Z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, zrealizowano dochody w wysokości 1.243.318,15 zł, tj. w 103,6%. O kwocie wykonania dochodów w tej pozycji zdecydował przede wszystkim bieżący, stały monitoring wpłat należności z tytułu zawartych umów, dotyczących wynajmu pomieszczeń, a także zawarcie nowych umów po przeprowadzonych negocjacjach. Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania nauczycieli zostały wykonane na poziomie 332.199,75 zł, tj. w 102,5%. Realizacja pozostałych wpływów z czynszów wyniosła 112.175,45 zł i stanowiła 79,2% planu. Obejmowała ona czynsze za wynajem pomieszczeń w siedzibach Rad Osiedli oraz Miejskim Centrum Usług Socjalnych. Na stopień wykonania planu tych dochodów wpłynęły zmiany organizacyjne, polegające na przekazaniu przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych z dniem 1 kwietnia 2011 roku hotelu pracowniczego Zarządowi Zasobu Komunalnego. Niepełne wykonanie dochodów w tej pozycji zostało więc zrekompensowane w postaci wyższych dochodów z dzierżawy nieruchomości czasowo przejętych przez Zarząd Zasobu Komunalnego.

Zgodnie z uchwałą nr 333/11 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z dnia 21 czerwca 2011 roku, Zgromadzenie postanowiło zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 46.727.033,95 zł przeznaczyć w całości na dywidendę dla Wspólnika ? Gminy Wrocław. Dochody z usług, zaplanowane na rok 2011 w kwocie 236.753.825,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 246.758.932,65 zł, tj. w 104,2%, i były wyższe od wpływów z powyższego tytułu w roku 2010 o kwotę 26.977.740,30 zł, tj. o 12,3%. Na dochody z tego źródła złożyły się: - wpływy z komunikacji zbiorowej, - wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy, - wpływy z opłat za media, - wpływy z opłat za przedszkole, - wpływy z opłat za żywienie, - wpływy z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia, - wpływy z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, - wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno ? wychowawczych, - dochody Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, - dochody Izby Wytrzeźwień, - dochody z Domów Pomocy Społecznej, - dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, - dochody Zarządu Zielni Miejskiej, - dochody Młodzieżowego Centrum Sportu, - dochody Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych, - pozostałe wpływy z usług, - wpływy z opłat za żłobek, - wpływy z opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 48 ?

Poz. 3050

Wpływy z komunikacji zbiorowej pochodzą głównie ze sprzedaży biletów komunikacji i z partycypacji firm w kosztach przewozu pasażerów na określonych kursach oraz, w niewielkim stopniu, ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej doliczanych do opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu. Wyższa niż planowano realizacja planu dochodów z tego tytułu była efektem skutecznie prowadzonej kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej oraz rozbudowy sieci dystrybucji biletów m.in. poprzez wyposażenie w terminale mobilne wszystkich pojazdów miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej.

W tej pozycji zaplanowano wpływy z tytułu wynajmu powierzchni na reklamy na nieruchomościach stanowiących własność Miasta oraz na rowerach, panelach lub innych urządzeniach stanowiących wyposażenie stacji rowerowych, zainstalowanych na terenie miasta w ramach Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Niepełna realizacja planu wynikała ze zwiększenia liczby demontaży nośników reklamowych, jak również ich wymiany na nośniki o mniejszym ekranie, zgodnie z polityką reklamową Miasta zakładającą ograniczenie powierzchni reklamowej nośników oraz zmniejszenie ich liczby.

Opłaty za media, tj. energię elektryczną, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków, wnoszą głównie najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta oraz najemcy mieszkań nauczycielskich. Wyższy od planowanego poziom realizacji wpływów był rezultatem wzmożonych działań windykacyjnych, w tym również regularnego wysyłania wezwań do zapłaty.

W ramach tego źródła dochodów realizowane były wpływy z opłat za przedszkole. Do 1 września 2011 roku opłacie za pobyt dzieci w przedszkolu podlegały świadczenia wykraczające poza podstawę programową, tj. koszty surowców zużywanych do przygotowania posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych, prowadzonych przez przedszkole. Od 1 września 2011 roku świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie, natomiast za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 49 ?

Poz. 3050

5 godzin dziennie, ustalona została opłata w wysokości 0,18% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę korzystania ze świadczenia. W umowie zawartej pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka określa się liczbę godzin przekraczających wymiar świadczenia podstawowego oraz wysokość opłaty obejmującej koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków, które w razie nieobecności dziecka są odliczane od opłaty miesięcznej w kolejnym miesiącu.

Opłaty za żywienie są wnoszone przez rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, internatach, bursach szkolnych i placówkach specjalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Na kwotę wykonania wpływów z opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia złożyły się opłaty czynszowe oraz odpłatność za wyżywienie od podopiecznych zamieszkujących w Ośrodku OpiekuńczoAdaptacyjnym przy ul. Kamieńskiego 190, a także opłaty za pobyt i wyżywienie dokonywane przez osoby korzystające z usług ośrodków wsparcia, w tym dziennych domów pomocy społecznej oraz ośrodka interwencji kryzysowej dla osób z dziećmi pozbawionych mieszkań, pozyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejskie Centrum Usług Socjalnych. Wyższy wskaźnik wykonania planu był wynikiem m.in. większego zainteresowania klientów o wyższych dochodach usługami świadczonymi przez ośrodki wsparcia.

Wpływy pochodzące z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób przebywających w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy, zostały zrealizowane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych. Wysokość opłat ponoszonych przez podopiecznych i ich rodziny uzależniona jest od dochodów osób korzystających z usług opiekuńczych, stąd dokładne zaplanowanie poziomu tych wpływów jest trudne do oszacowania.

Wpływy z opłat za miejsca w ośrodkach szkolno-wychowawczych obejmują wpłaty dokonywane przez rodziców lub prawnych opiekunów za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w specjalnych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 50 ?

Poz. 3050

ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Ich wysokość uzależniona jest od liczby wychowanków przebywających w tych placówkach oraz od sytuacji materialnej w rodzinach wychowanków, a także ściągalności płatności za wyżywienie i pobyt dzieci w ośrodkach. Poziom realizacji przewyższający plan był efektem większej, niż w latach ubiegłych, ściągalności opłat za pobyt wychowanków w ośrodkach, z uwagi na dobrą sytuację materialną w domach wychowanków, a także większej niż planowano liczby nowoprzyjętych wychowanków do młodzieżowych ośrodków socjoterapii w grudniu 2011 roku.

Źródłem dochodów Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego są wpływy ze sprzedaży map, z tytułu udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów państwowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, za wykonane reprodukcje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, inne, sporadyczne opracowania nietypowe oraz za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Wysokość wpływów jest uzależniona od liczby, wielkości i struktury zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych, a także zamówień na dokumenty i informacje. Na powyższe czynniki jednostka nie ma wpływu, ponieważ zależą one od intensywności procesów inwestycyjnych oraz koniunktury na rynku.

Dochody w tej pozycji Miasto pozyskało z opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień. W 2011 roku w izbie przebywało 16 088 osób.

W kwocie zrealizowanych dochodów z Domów Pomocy Społecznej ujęte zostały wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt we wrocławskich domach pomocy społecznej, pozyskiwane przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dochody Miejskiego Centrum Usług Socjalnych pochodzą ze sprzedaży posiłków osobom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto, w 2011 roku jednostka uzyskała nieplanowane dochody z tytułu odsprzedaży wody i ścieków, co wpłynęło na znaczące przekroczenie planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 51 ?

Poz. 3050

Zarząd Zieleni Miejskiej realizuje dochody budżetowe z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Japońskiego. W okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 31 października 2011 roku odwiedziło go niemal 195 tysięcy osób.

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/168/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2011 roku z dniem 1 stycznia 2012 roku utworzono nową jednostkę organizacyjną pn. Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji poprzez połączenie Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych. Zatem Młodzieżowe Centrum Sportu działało do dnia 31 grudnia 2011 roku. Podstawę dochodów tej jednostki stanowiły wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Parku Linowego na Wyspie Opatowieckiej oraz na kąpieliska Kłokoczyce, Glinianki i Morskie Oko, jak również, w mniejszym stopniu, do Skate Parku Legnicka. O stopniu realizacji planowanych wpływów zdecydowały niższe niż zakładano dochody z kąpieliska Glinianki, do którego dostęp był znacznie utrudniony ze względu na przebudowę ul. Kosmonautów.

Jednostka budżetowa pn. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych funkcjonowała, zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, do dnia 31 grudnia 2011 roku. W okresie sprawozdawczym pozyskała wpływy z tytułu prowadzonej działalności kulturalno ? sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz mieszkańców Wrocławia oraz realizowanych zadań określonych w ustawie o wyścigach konnych. Wskaźnik wykonania planu był rezultatem zwiększenia liczby miejsc na półkoloniach letnich dla dzieci oraz wzrostu kursu euro, dzięki czemu otrzymano wyższe środki finansowe od francuskiego partnera Cheval Francais z tytułu rozliczenia nagród w gonitwach kłusaków.

W ramach pozostałych wpływów z usług największe dochody zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta z udostępniania układów oświetlenia drogowego, rozliczania opłat eksploatacyjnych

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 52 ?

Poz. 3050

w dzierżawionych obiektach, ze sprzedaży biletów parkingowych na parkingu przy ul. Zielińskiego, pobierania opłat za usunięcie pojazdów z terenu miasta oraz przyjmowania do przerobu odpadów zielonych przez kompostownię na Janówku. Ponadto, w pozycji tej znalazły się także wpłaty dokonywane przez najemców pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeń będących w dyspozycji Zarządu Zieleni Miejskiej związane z wynajmowanymi lokalami, a także dochody związane z uruchomieniem Wrocławskiego Roweru Miejskiego i wpłaty dokonywane za pobyt w mieszkaniu chronionym przy ul. Lelewela. Na stopień realizacji planu dochodów z pozostałych usług wpłynęły rozliczenia energii elektrycznej za rok 2011 oraz za lata wcześniejsze z odbiorcami zewnętrznymi z tytułu udostępniania układów oświetlenia drogowego, wzrost cen dostaw energii cieplnej, elektrycznej i za wodę, którego efektem było zwiększenie wpływów od najemców pomieszczeń za media.

Wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku stanowią dochód Wrocławskiego Zespołu Żłobków, który rozpoczął swoją działalność w formie jednostki budżetowej z dniem 1 lipca 2011 roku. Jego celem jest zapewnienie świadczeń opiekuńczych dzieciom do 3 lat oraz wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potencjałem. Wykonanie dochodów w kwocie przewyższającej plan wynika ze zmiany od dnia 1 września 2011 roku wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Wpływy w tej pozycji zostały zaplanowane z tytułu wpłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna. Nie zostały one zrealizowane, ponieważ do naboru zorganizowanego w celu realizacji tego zadania, nie zgłosił się żaden opiekun. Pozostałe dochody, ujęte w uchwale budżetowej na 2011 rok w wysokości 370.529.378,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 409.800.891,48 zł, tj. w 110,6%. Źródłem pozostałych dochodów były: - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - dochody Straży Miejskiej Wrocławia, - odsetki, - różne wpływy, - wpłata nadwyżki zakładów budżetowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 53 ?

Poz. 3050

W ramach wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej najwyższe dochody w wysokości 22.444.772,12 zł, tj. 121,7% planu, pozyskano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, sprzedaż oraz dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, bezumowne korzystanie z gruntu, a także z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wynajmu mieszkań służbowych pracownikom Państwowej Straży Pożarnej. Powyższa kwota stanowiła 25% dochodów uzyskanych przez Miasto z ww. tytułów na rzecz budżetu państwa i była wyższa od założonej w planie w związku z większymi wpływami z tytułu użytkowania wieczystego, co było wynikiem przeprowadzonej aktualizacji opłat z tego tytułu, jak również znacznego zainteresowania użytkowników wieczystych nabyciem prawa własności. Dochody ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłacanych osobom uprawnionym, wyniosły 929.447,06 zł, tj. 148,3% planu. Stanowiły one odpowiednio 50% i 20% wpływów osiąganych na rzecz budżetu państwa z tego tytułu. Wpływy w kwocie 10.041,83 zł, tj. 102,7% planu, stanowiły 5% udziału Miasta w dochodach zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu m.in. udzielania informacji o danych osobowych, opłat za pobyt pensjonariuszy w środowiskowych domach samopomocy oraz za usługi opiekuńcze. Poziom uzyskanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniony od wielkości wpływów zrealizowanych z powyższych tytułów na rzecz budżetu państwa.

Straż Miejska Wrocławia osiąga dochody z tytułu grzywien nakładanych przez jej funkcjonariuszy w drodze mandatu karnego za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego, tj. porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach, porządku i czystości na terenie Wrocławia, porządku i estetyki obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, prawidłowego zabezpieczenia i funkcjonowania punktów świetlnych, a także prowadzenia handlu. Przekroczenie planu dochodów wynikało z możliwości wykorzystania przez Straż Miejską fotoradarów do kontroli ruchu drogowego, dzięki ukazaniu się w II półroczu 2011 roku przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, efektem czego było nałożenie większej ilości grzywien. W 2011 roku strażnicy miejscy nałożyli 32.855 grzywien, w tym z tytułu kontroli ruchu drogowego 10.014 grzywien.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 54 ?

Poz. 3050

W 2011 roku do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu odsetek w wysokości 12.069.448,25 zł, tj. 231,2% planu. Kwota ta była wyższa od dochodów z tego tytułu w 2010 roku o 2.594.035,23 zł, tj. o 27,4%. Złożyły się na nią głównie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokat, od nieterminowych wpłat czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz media od najemców tych lokali, jak również odsetki uzyskane w związku z nieterminowymi wpłatami podatków i opłat lokalnych, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę gruntów i kiosków. Ponadto, kwota wykonania obejmowała odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta oraz od zaległych opłat pobieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców korzystających z różnych form pomocy społecznej. Osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykonania planu było możliwe przede wszystkim dzięki znacznie wyższej realizacji odsetek bankowych i od lokat, a także odsetek od nieterminowych wpłat za podatki i opłaty lokalne oraz lokale mieszkalne i wieczyste użytkowanie, do czego przyczyniło się prowadzenie wzmożonych działań windykacyjnych.

Na kwotę wykonania różnych wpływów w powyższej wysokości złożyły się głównie wpływy z tytułu zwrotu dopłat udzielonych jednoosobowym spółkom Gminy Wrocław, a także środki finansowe z tytułu zwrotu podatku VAT, kar za przejazd bez ważnego biletu oraz porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Wrocław a spółką Tauron Dystrybucja S.A. (wcześniej EnergiaPro S.A.), dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. ?Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy obszarem stadionu i rzeką Ślęzą wraz z budową kładki?. W pozycji tej ujęto również środki finansowe z lat ubiegłych oraz niewykorzystane dochody zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W 2011 roku na rachunek budżetu Miasta wpłynęła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 1.026.854,91 zł, która została wypracowana przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych za 2010 rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 55 ?

Poz. 3050

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (CIT) zostały zrealizowane w wysokości 63.719.789,79 zł, tj. w 79,6%, z czego udział Gminy wyniósł 52.711.162,33 zł, czyli 78,5% planu, a udział Powiatu ? 11.008.627,46 zł, tj. 85,9% planu. Udział gmin we wpływach budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi ? zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ? 6,71%. Udział Powiatu we wpływach z tytułu podatku CIT, osiągniętych przez budżet państwa od podatników, których siedziba znajduje się na obszarze powiatu, wynosi natomiast 1,40%. Z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) Miasto osiągnęło dochody w wysokości 755.342.533,00 zł, tj. 101,7% planu. Kwota ta obejmowała dochody z tytułu udziału Gminy, które wyniosły 591.900.261,00 zł, tzn. 101,7% planu, oraz wpływy z tytułu udziału Powiatu, które zrealizowano w wysokości 163.442.272,00 zł, tj. w 101,7%. Podobnie jak w latach wcześniejszych, wpływy z tytułu udziału Miasta w podatkach PIT i CIT, które są dochodami budżetu państwa, były najważniejszym źródłem w strukturze dochodów własnych Wrocławia. Wykonanie tych wpływów za 2011 rok stanowiło 37,14% zrealizowanych bieżących dochodów własnych i 31,63% dochodów własnych Miasta ogółem. W porównaniu do 2010 roku, wpływy osiągnięte za 2011 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT wzrosły o 35.538.338,00 zł, tj. o 4,9%, natomiast z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT zmniejszyły się o 14.553.323,52 zł, czyli o 18,6%. Poziom wykonania wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT w budżecie jednostki samorządu terytorialnego jest uzależniony bezpośrednio od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju i efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa. II. Subwencja ogólna Dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w 2011 roku w kwocie 482.112.380,00 zł. Z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu Miasta dochody w kwocie 452.277.239,00 zł, z czego dla Gminy ? 210.572.197,00 zł, tj. 100,0% planu, a dla Powiatu ? 241.705.042,00 zł, czyli 100,0% planu. Środki finansowe w takiej wysokości Miasto otrzymało z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, realizowanych przez miejskie szkoły i placówki oświatowowychowawcze.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 56 ?

Poz. 3050

Kwota 29.835.141,00 zł, została przekazana Miastu przez Ministerstwo Finansów z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej. Ta część subwencji ogólnej jest ustalana m.in. dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu, a także dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji ogólnej za 2011 rok zwiększyło się w stosunku do 2010 roku o 6,5%, tj. o 29.279.677,00 zł, z czego z tytułu części oświatowej wzrosło o 7,0%, czyli o 29.643.066,00 zł, natomiast z tytułu części równoważącej zmniejszyło się o 1,2%, tj. o 363.389,00 zł. III. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych, zostały zaplanowane w budżecie Wrocławia na 2011 rok w kwocie 142.173.377,08 zł. Ich wykonanie wyniosło 141.752.943,12 zł i stanowiło 99,7% planu. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa, zrealizowanych w ramach dochodów bieżących, obejmowała: 1. Dotacje celowe na zadania własne - 24.554.214,92 zł (99,5% planu), w szczególności z zakresu: - pomocy społecznej - 23.410.407,74 zł (100,0% planu), - edukacyjnej opieki wychowawczej - oświaty i wychowania 886.999,29 zł (89,2% planu), 256.807,89 zł (98,2% planu).

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej przyznano Miastu dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. ? ?Wyprawka szkolna?. W wyniku zmiany sytuacji materialnej rodzin uczniów, a także nieodebrania przez rodziców dofinansowania, zaplanowana kwota dotacji nie została w całości zrealizowana; 2. Dotacje cel
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z dnia 19 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2009 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 825/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2010 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 211/10 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 marca 2010r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2009 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Miasta i Gminy Mirsk za 2008 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3049

  uchwała nr XXXVII/304/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3048

  uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawonia na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3047

  uchwała nr XXV/668/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3046

  uchwała nr XXXVII/298/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5-7.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3045

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N17.4131.278.2012.RJ1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr XXVI/182/2012 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/284/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Siechnice.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.