Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3051

Tytuł:

uchwała nr XVI/121/2012 RADY GMINY BORÓW z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:RADA GMINY BORÓW
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3051
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3051

UCHWAŁA NR XVI/121/2012 RADY GMINY BORÓW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XLII/258/2010 Rady Gminy Borów z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borów oraz po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borów? przyjętym przez Radę Gminy Borów uchwałą nr XXXVI/223/2010 z dnia 8 lutego 2010 r., Rada Gminy Borów uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borów, zwaną dalej planem. 2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych ? załącznik nr 2; 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? załącznik nr 3. Rozdział 1 § 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geodezyjnym wsi Borów, między rzeką Ślęzą na północy a rowem melioracyjnym, ul. Starowiejską i ul. Parkową na południu. 2. Granicę obszaru objętego planem określono na rysunku planu w skali 1: 2 000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. W planie nie określa się ze względu na brak występowania lub potrzeb: 1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 4) granic terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 5) granic terenów służących organizacji imprez masowych; 6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, określonych na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. § 4. Ustalenia i oznaczenia planu 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 1) granica obszaru objętego planem; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz z symbolami określającymi przeznaczenie terenów; 3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) granice strefy ?A? ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy ?B? ochrony konserwatorskiej, strefy


14:11:50

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?2?

Poz. 3051

?K? ochrony krajobrazu, strefy ?W? ochrony archeologicznej oraz strefy ochrony zabytków archeologicznych. 2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią obowiązujących ustaleń planu. § 5. Wyjaśnienie pojęć ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1. Terenie ? należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem określającym przeznaczenie podstawowe; 2. Przepisach odrębnych ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 3. Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie lub funkcję, która przeważa tj. zajmuje powyżej 50% powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi; w przypadku ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu. 4. Przeznaczeniu uzupełniającym ? należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, która zajmuje mniej niż 50% powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi i uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym. 5. Liniach rozgraniczających ? należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowania. 6. Obowiązujących liniach zabudowy ? należy przez to rozumieć linie wyznaczające usytuowanie co najmniej 50 % długości elewacji frontowej (ściany) budynku odpowiadającego podstawowemu przeznaczeniu terenu; dla budynków gospodarczych i garaży oraz wolno stojących budynków przeznaczenia uzupełniającego linie te są nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; dopuszcza się przekroczenie obowiązującej linii zabudowy przez: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków (ganki), pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o nie więcej niż 1,50 m, b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o nie więcej niż 1,0 m, c) okapy i gzymsy o nie więcej niż 0,8 m, 7. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy ? należy przez to rozumieć linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia oraz związanymi z nimi urządzenia-

mi; dopuszcza się przekroczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy z wyłączeniem przez: a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków (ganki), pochylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych o nie więcej niż 1,50 m, b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o nie więcej niż 1,0 m, c) okapy i gzymsy o nie więcej niż 0,8 m, 8. Wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć wysokość budynków zdefiniowaną w przepisach odrębnych prawa budowlanego. 9. Drogach wewnętrznych ? należy rozumieć drogi nie będące drogami publicznymi, wydzielane i utrzymywane zgodnie z wymogami przepisów odrębnych przez zarządcę lub właściciela terenu; 10. Wskaźniku powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy mierzonych po zewnętrznym obrysie budynków w stanie wykończonym do powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję; 11. Powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną zdefiniowaną w przepisach odrębnych prawa budowlanego; 12. Usługach ? należy przez to rozumieć w szczególności usługi bezpośredniej obsługi ludności (np. handlu detalicznego, gastronomii, usługi fryzjerskie, zegarmistrzowskie, szewskie, kaletnicze, krawieckie, kuśnierskie), sportu i rekreacji, agroturystyki, hotelarskie, usługi informatyczne, naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych, telekomunikacyjne i pocztowe, administracyjno-biurowe, projektowe, fotograficzne i poligraficzne, opieki zdrowotnej, usługi finansowe, doradztwo finansowe, podatkowe i prawne, obsługi rynku nieruchomości oraz usługi związane z wykonywaniem wolnych zawodów, napraw oraz nieuciążliwej działalności wytwórczej, z wyłączeniem lokalizacji stacji paliw. 13. Zabudowie zagrodowej ? należy przez to rozumieć budynki i urządzenia wchodzące w skład gospodarstw rolnych, w tym w szczególności: budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej lub produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu; 14. Zabudowie historycznej ? należy przez to rozumieć zabudowę zrealizowaną przed 1945 r.; 15. Infrastrukturze technicznej ? należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji; 16. Urządzeniach towarzyszących ? należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-


Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?3?

Poz. 3051

jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym. Rozdział 2 Ustalenia ogólne § 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują dobra kultury współczesnej. 2. W granicach obszaru objętego planem ustala się strefę ?A? ścisłej ochrony konserwatorskiej, w której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 1) obowiązuje pierwszeństwo wymagań konserwatorskich odnośnie zmiany użytkowania terenu, prowadzenia działalności inwestycyjnej, przebudów, rozbudów, remontów budynków; 2) należy zachować i konserwować istniejące elementy układu przestrzennego, a powstałe ubytki wymieniać, stosując materiał identyczny z pierwotnym; 3) na terenie zespołu folwarczno-pałacowego obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, lokalizacja nowej zabudowy jest możliwa wyłącznie w miejscach nieistniejących historycznych budynków; 4) ustala się ochronę konserwatorską historycznego drzewostanu; 5) nowe obiekty należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej pod względem skali, bryły, formy architektonicznej, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów, kolorystyki z użyciem tradycyjnych, historycznych lokalnych materiałów; nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną; 6) stolarka okienna i drzwiowa może być wymieniona na nową wyłącznie o wyglądzie zgodnym z pierwotną stolarką; 7) zakazuje się lokalizowania wielkoformatowych tablic reklamowych; 8) wprowadza się zakaz sytuowania na ogrodzeniach plansz reklamowych i informacyjnych, z wyjątkiem ogrodzeń tymczasowych; 9) nowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy wykonywać jako kablowe, podziemne, docelowo należy dążyć do skablowania istniejących linii napowietrznych. 3. Ustala się strefę ?B? ochrony konserwatorskiej, tożsamą z granicą obszaru ujętego w ewidencji zabytków, w której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 1) należy zachować i konserwować zachowane elementy historycznego układu przestrzennego, tj.

rozplanowanie dróg, ulic, placów, cieków i zbiorników wodnych, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych i zieleni oraz poszczególne elementy tego układu np. historyczne nawierzchnie, bramy i ogrodzenia oraz historyczne obiekty techniczne; 2) ustala się zakaz wprowadzania pełnych, trwałych przegrodzeń dzielących optycznie historyczny zespół zabudowy; 3) poszczególne obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu; 4) należy dążyć do odtworzenia zniszczonych elementów zespołu; wskazane jest zaznaczenie śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej; 5) w przypadku nowych inwestycji należy preferować takie, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu; 6) w nowej zabudowie należy stosować dachy strome, symetryczne o kątach nachylenia połaci dachowych w zakresie od 38° do 45°, pokrycie dachów budynków mieszkalnych dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym, matowym; w budynkach gospodarczych dopuszcza się stosowanie pokryć dachówkopodobnych o kolorystyce jak na budynku mieszkalnym; 7) umieszczanie reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z obiektem podlegającym ochronie konserwatorskiej, stanowiących na obiekcie lub obszarze element obcy, jest bezwzględnie zabronione; 8) nowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy wykonywać jako kablowe, podziemne, docelowo należy dążyć do skablowania istniejących linii napowietrznych. 4. W celu ochrony zabytkowego założenia ogrodowo-parkowego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 424/493/W z dnia 1 lipca 1981 r. ustala się następujące wymogi konserwatorskie: 1) obowiązuje pierwszeństwo wymagań konserwatorskich odnośnie zmiany sposobu użytkowania terenu i prowadzenia działalności inwestycyjnej; 2) należy zachować i konserwować istniejące elementy układu przestrzennego, a powstałe ubytki wymieniać; 3) ustala się ochronę konserwatorską historycznego drzewostanu; 4) na terenie zabytkowego założenia ogrodowoparkowego obowiązują działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, lokalizacja nowej zabudowy jest możliwa wyłącznie w miejscach nieistniejących historycznych budynków;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?4?

Poz. 3051

5) nowe obiekty należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej pod względem skali, bryły, formy architektonicznej, podziałów architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworów, kolorystyki z użyciem tradycyjnych, historycznych lokalnych materiałów; nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną; 6) zakazuje się lokalizowania wielkoformatowych tablic reklamowych; 7) wprowadza się zakaz sytuowania na ogrodzeniach plansz reklamowych i informacyjnych, z wyjątkiem ogrodzeń tymczasowych; 8) nowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy wykonywać jako kablowe, podziemne, docelowo należy dążyć do skablowania istniejących linii napowietrznych.


5. Obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytków. 1) na obszarze objętym planem znajdują się następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków: a) zabytkowy zespół pałacowo-folwarczny ? pałac ul. Starowiejska 27, wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 311/694/W/1-2 z dnia 17 maja 1994 r., b) park pałacowy wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 424/493/W z dnia 1.07.1981 r., 2) dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków ustala się następujące wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej: a) obowiązuje priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich; b) należy dążyć do pełnej rewaloryzacji obiektów oraz ich bezpośredniego otoczenia; c) należy zachować lub odtworzyć historyczną bryłę; kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane i kolorystykę; d) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny; e) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku; należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi; f) wpisanie do rejestru zabytków nowych obiektów lub wykreślenie obiektów uwzględnionych w rejestrze powoduje odpowiednio zastosowanie lub odstąpienie od spełnienia wymogów określonych w ust. 5. 6. Obiekty ujęte w ewidencji zabytków. 1) w granicach obszaru objętego planem znajdują się następujące obiekty ujęte w ewidencji zabytków: a) dawna oficyna dworska, ul. Starowiejska 19, XVII, koniec XIX w., b) dom mieszkalny, ul. Starowiejska 8, ok. 1930 r.,

c) dom mieszkalny, ul. Starowiejska 9, początek XX w., d) oficyna III, ul. Starowiejska 11, 1883 r., e) budynek gospodarczy, ul. Starowiejska 11, 4 ćw. XIX w., f) oficyna II, ul. Starowiejska 13/15, początek XX w., g) obora I, ul. Starowiejska 13/15, 4 ćw. XIX w., h) oficyna I, ul. Starowiejska 21, 1876 r., i) budynek mieszkalno-gospodarczy, ul. Starowiejska 21, 1873 r., j) obora II, ul. Starowiejska, 1925 r., k) spichlerz, ul. Starowiejska, ok. 1890 r., l) stajnia, ul. Starowiejska 23, 4 ćw. XIX w., m) dom ogrodnika, ul. Starowiejska 25, 3 ćw. XIX w., 2) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków ustala się następujące wymogi konserwatorskie: a) należy zachować lub odtworzyć historyczną bryłę; kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane; b) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny; c) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku; należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi; d) w przypadku dopuszczalności przebicia nowych otworów należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku; e) wymagane jest stosowanie kolorystyki, nawiązującej do tradycyjnych lokalnych rozwiązań; ustala się zakaz stosowania w elewacjach okładzin ściennych typu ?sidding? oraz pokryć dachowych z blachy trapezowej i falistej; f) należy zachować lub odtworzyć oryginalne elewacje z ich wystrojem architektonicznym, w przypadku budynków wtórnie otynkowanych (?baranki?) zaleca się usunięcie współczesnych tynków z zachowaniem detali architektonicznych (lizeny, gzymsy, kapitele, głowice, pilastry itp); g) ustala się zakaz lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (np. klimatyzatory, anteny satelitarne, wyloty przewodów dymowych i wentylacyjnych na wyeksponowanych elewacjach frontowych; h) wpisanie do ewidencji zabytków nowych obiektów lub wykreślenie obiektów z ewidencji zabytków powoduje odpowiednio zastosowanie lub odstąpienie od spełnienia wymogów określonych w ust. 6. 7. Ustala się strefę ?K? ochrony krajobrazu, w granicach, której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?5?

Poz. 3051

1) formę nowych i modernizowanych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu historycznej zabudowy, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru, formy i wysokości ogrodzenia; 2) wysokość nowej i modernizowanej zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji naziemnych, to jest parter i poddasze użytkowe; 3) nowe linie elektroenergetyczne i telekomunikacyjne należy wykonywać jako kablowe, podziemne, docelowo należy dążyć do skablowania istniejących linii napowietrznych. 8. Ustala się strefę ?W? ochrony archeologicznej dla grodziska stożkowatego (chronologia: średniowiecze, XIII?XIV w.) wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 105/Arch/65, w granicach której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie: 1) obowiązuje pierwszeństwo wymagań konserwatorskich odnośnie prowadzenia działalności inwestycyjnej wymagającej przeprowadzenia prac ziemnych; 2) ustala się obowiązek zachowania i konserwacji zachowanych elementów zabytkowych celem ich ekspozycji lub zabezpieczenia przed zniszczeniem. 9. Ustala się w granicach całego obszaru objętego planem strefę ochrony zabytków archeologicznych, obejmującą tereny o domniemanej zawartości reliktów archeologicznych; w granicach tej strefy dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie przepisami odrębnymi.

§ 7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 1. Powierzchnie wydzielanych działek: a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej MN: ? w zabudowie wolno stojącej nie mniejsze niż 1000 m2, ? w zabudowie w zabudowie bliźniaczej nie mniejsze niż 600 m2, ? w zabudowie szeregowej nie mniejsze niż 210 m2, b) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej MW, mieszkaniowo-usługowej M/U, usługowomieszkaniowej U/M i usług U - nie mniejsze niż 1000 m2,. 2. Szerokości frontów działek mierzone w linii zabudowy nie mniejsze niż: a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej MN: ? w zabudowie wolno stojącej nie mniejsze niż 20 m, ? w zabudowie bliźniaczej nie mniejsze niż 16 m, ? w zabudowie szeregowej nie mniejsze niż 6 m.

b) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej MW, mieszkaniowo-usługowej M/U, usługowo-mieszkaniowej U/M i usług U ? nie mniejsze niż 20 m, 3. Kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego w zakresie 80°?110°. 4. Dopuszcza się wydzielanie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej o parametrach mniejszych niż określone w ust. 1 i 2. 5. Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny spełniać warunki określone w obowiązujących przepisach odrębnych, w tym w szczególności w przepisach w zakresie ochrony przeciwpożarowej. § 8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Odległości zabudowy od napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych. § 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów; 1. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 321) ? Subzbiornika Kąty Wrocławskie-Oława-Brzeg obejmującego południowo-zachodnią część wsi Borów; w której obowiązuje zakaz składowania i utylizacji surowców wtórnych, odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz substancji promieniotwórczych. 2. W granicy obszaru zalewu wodą Q1% (woda stuletnia), odpowiadającej granicy terenów zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi, istnieje możliwość powstania zagrożenia powodziowego. 3. W strefie 50 m od podstawy wału przeciwpowodziowego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności Prawa wodnego. § 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 1. Działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. 2. Ustala się w granicach obszaru objętego planem zakaz lokalizacji przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie mogących pogorszyć stan środowiska, z wyłączeniem przedsięwzięć potencjalnie mogących pogorszyć stan środowiska związanych z infrastrukturą techniczną (w tym telekomunikacją i łącznością) i drogami oraz realizacją zabudowy mieszkaniowej dopuszczonej ustaleniami planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?6?

Poz. 3051

3. Ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu wartości określone w obowiązujących przepisach odrębnych odpowiednio: 1) na terenach oznaczonych symbolami MN ? jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) na terenach oznaczonych symbolami MW ? jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 3) na terenach oznaczonych symbolami M/U i U/M? jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. § 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 1. Komunikacja: 1) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych dróg lub rozbudowy dróg istniejących w zakresie realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz ich parametrów; 2) jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy z drogami o różnych klasach funkcjonalnych ? włączenie komunikacyjne należy wykonywać z drogi o niższej klasie funkcjonalnej; 3) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodować ograniczenia widoczności i pogarszać parametrów trójkątów widoczności wyznaczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 4) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż: a) 1 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej MN, mieszkaniowej wielorodzinnej MW, mieszkaniowo-usługowej M/U i usługowo-mieszkaniowej U/M, b) 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni użytkowej usług. 5) ustala się minimalne parametry dla dróg wewnętrznych niewyznaczonych w planie służących do obsługi komunikacyjnej terenów: a) nie mniej niż 10 m szerokości w liniach rozgraniczających, b) nie mniej niż 3,5 m szerokości jezdni, c) obowiązek wyznaczenia trójkątów widoczności w miejscach połączenia z innymi drogami publicznymi i wewnętrznymi o wymiarach 5 m x 5 m.

2. Infrastruktura techniczna ? zasady ogólne: 1) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych po uzgodnieniu z zarządcą drogi lub właścicielem terenu oraz na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 2) dopuszcza się prowadzenie podziemnej lub napowietrznej infrastruktury technicznej przez tereny o innych funkcjach podstawowych, na warunkach

uzgodnionych z właścicielem lub zarządcą terenu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi. 3. Zaopatrzenie w wodę: 1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej; 2) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody dla celów gospodarczych. 4. Kanalizacja sanitarna: 1) docelowo odprowadzenie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej; 2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków pod warunkiem spełnienia wymagań przepisów odrębnych. 5. Kanalizacja deszczowa: 1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach poszczególnych działek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chłonnych lub zbiorników retencyjno-odparowujących zlokalizowanych na terenie własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej; 2) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia winny być zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem poza granicę terenu. 6. Elektroenergetyka: 1) zasilanie odbiorców z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej; 2) dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji transformatorowych sytuowanych na terenach inwestorów; 3) nowo realizowaną sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy wykonywać jako kablową. 7. Zaopatrzenie w gaz: 1) dostawa gazu dla odbiorców indywidualnych z rozdzielczej sieci gazowej; 2) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbiorników i związanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 8. Zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) lub ze źródeł odnawialnych, niepowodujących ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 9. Telekomunikacja: dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną. 10. Gospodarka odpadami: odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami odrębnymi 11. Melioracje: 1) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych należy sporządzić

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?7?

Poz. 3051

dokumentację techniczną zawierającą sposób jej odbudowy; 2) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidujących z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych sieci; 3) dopuszcza się realizację nowych rowów melioracyjnych oraz poszerzanie, zmianę przebiegu lub zarurowywanie odcinków istniejących rowów na warunkach uzgodnionych z ich zarządcami. § 12. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów Nie ustala się terminu ani szczególnych warunków tymczasowego zagospodarowania terenu. Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe § 13. 1.1MN, 1.2MN, 1.3MN, 1.4MN, 1.5MN ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z urządzeniami towarzyszącymi. 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) usługi ? powierzchnia użytkowa towarzyszących usług nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej zabudowy; 2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się obowiązek stosowania dachów stromych, o symetrycznym układzie połaci dachowych; nad częściami dobudowywanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy jednospadowe lub wielospadowe; 2) spadki połaci dachowych: od 35° do 45°; 3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach koloru ceglastego, matowego; 4) wysokość budynków nie może przekroczyć 10 m, lecz nie więcej niż 3 nadziemne kondygnacje użytkowe i nie może być mniejsza niż 6 m, i nie mniej niż 2 nadziemne kondygnacje użytkowe; 5) ustala się zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z monolitycznych prefabrykatów betonowych. 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków - obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone w § 6. 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w tym: a) 6 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KDD 1/2,

2)

3)

4)

5)

b) 6 m od linii rozgraniczających ciągów pieszojezdnych KDX.

w odniesieniu do istniejących budynków usytuowanych w stosunku do krawędzi jezdni dróg w odległościach mniejszych niż wymagane przepisami odrębnymi dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę lub odbudowę po uzyskaniu zgody zarządcy drogi; w przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych i obiektów gospodarczych na granicy działek, z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych, w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej; wskaźnik powierzchni zabudowy: a) w zabudowie wolno stojącej nie więcej niż 0,15, b) w zabudowie bliźniaczej nie więcej niż 0,2, c) w zabudowie szeregowej nie więcej niż 0,4. powierzchnia biologicznie czynna ? nie mniej niż 50 % powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję.

§ 14. 2MW ? tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z urządzeniami towarzyszącymi. 1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 2. Przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) wysokość budynku nie może przekroczyć 13 m; 2) dopuszcza się remonty zachowujące dotychczasowe parametry geometrii dachu; 3) ustala się zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z monolitycznych prefabrykatów betonowych. 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków ? obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone w § 6. 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) wskaźnik powierzchni zabudowy ? nie więcej niż 0,3; 2) powierzchnia biologicznie czynna ? nie mniej niż 60 % powierzchni działki. § 15. 3.1 M/U, 3.2 M/U ? tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z urządzeniami towarzyszącymi. 1. Przeznaczenie podstawowe: 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ? wolno stojąca lub bliźniacza; 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami ? wolno stojąca lub bliźniacza; 3) zabudowa usługowa.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?8?

Poz. 3051

2. Przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się obowiązek stosowania dachów stromych, o symetrycznym układzie połaci dachowych; nad częściami dobudowywanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy jednospadowe lub wielospadowe; 2) spadki połaci dachowych od 38° do 45°; 3) ustala się zakaz stosowania dachów o przesuniętych względem siebie i o mijających się połaciach na wysokości kalenicy; 4) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach koloru ceglastego, matowego; 5) wysokość budynków mieszkalnych, usługowych lub gospodarczych nie może przekroczyć 9 m.; 6) ustala się zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z monolitycznych prefabrykatów betonowych. 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: w zakresie ochrony archeologicznej obowiązują ustalenia § 6. 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej KDD 1/2; 2) w odniesieniu do istniejących budynków usytuowanych w stosunku do krawędzi jezdni dróg w odległościach mniejszych niż wymagane przepisami odrębnymi dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę lub odbudowę po uzyskaniu zgody zarządcy drogi; 3) wskaźnik powierzchni zabudowy ? maksymalnie 0,40; 4) powierzchnia terenów czynnych biologicznie ? nie mniej niż 40% powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję. § 16. 4.1U/M, 4.2U/M, 4.3U/M, 4.4U/M ? tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, z urządzeniami towarzyszącymi. 1. Przeznaczenie podstawowe: 1) zabudowa usługowa; 2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ? wolno stojąca lub bliźniacza; 3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami ? wolno stojąca lub bliźniacza. 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 2) obsługa gospodarstwa rolnego właściciela terenu; 3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się obowiązek stosowania dachów stromych, o symetrycznym układzie połaci dachowych; nad częściami dobudowywanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy jednospadowe lub wielospadowe; 2) spadki połaci dachowych od 30° do 45°; dachy płaskie wyłącznie w budynkach, w których taki dach jest udokumentowany historycznie; 3) ustala się zakaz stosowania dachów o przesuniętych względem siebie i o mijających się połaciach na wysokości kalenicy; 4) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach koloru ceglastego, matowego; 5) w budynkach gospodarczych dopuszcza się stosowanie pokryć dachówkopodobnych w odcieniach koloru ceglastego, matowego; 6) wysokość budynków nie może przekroczyć 3 nadziemnych kondygnacji użytkowych, lecz nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu do kalenicy; 7) ustala się zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z monolitycznych prefabrykatów betonowych.

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków ? obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej określone w § 6; 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) w odniesieniu do istniejących budynków usytuowanych w stosunku do krawędzi jezdni dróg w odległościach mniejszych niż wymagane przepisami odrębnymi dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę lub odbudowę po uzyskaniu zgody zarządcy drogi; 2) wskaźnik powierzchni zabudowy ? nie więcej niż 0,4; 3) powierzchnia biologicznie czynna ? nie mniej niż 30 % powierzchni terenu. § 17. 5 U ? teren usług, z urządzeniami towarzyszącymi. 1. Przeznaczenie podstawowe: 1) usługi komercyjne i publiczne; 2) zieleń urządzona, plac zabaw. 2. Przeznaczenie uzupełniające: 1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 2) parkingi. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się obowiązek stosowania dachów stromych, o symetrycznym układzie połaci dachowych; nad częściami dobudowywanymi do głównych brył budynków dopuszcza się dachy jednospadowe lub wielospadowe; 2) spadki połaci dachowych od 35° do 45°;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

?9?

Poz. 3051

3) ustala się zakaz stosowania dachów o przesuniętych względem siebie i o mijających się połaciach na wysokości kalenicy; 4) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub cementową w odcieniach koloru ceglastego, matowego; 5) wysokość budynków nie może przekroczyć 6 m.; 6) ustala się zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z monolitycznych prefabrykatów betonowych. 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują ustalenia § 6. 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się nieprzekraczalną linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu: 2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 0,15. 3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie ? nie mniej niż 70% powierzchni działki lub terenu przeznaczonego pod inwestycję. § 18. 6.1ZP, 6.2ZP, 6.3ZP, 6.4ZP, 6.5ZP ? tereny zieleni urządzonej. 1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona. 2. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) obiekty małej architektury, pomniki, fontanny itp.; 2) podziemne sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej. 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują ustalenia § 6. § 19. 7ZL -? teren lasów i zadrzewień. 1. Przeznaczenie podstawowe: lasy i zadrzewienia śródpolne. 2. Przeznaczenie uzupełniające 1) urządzenia melioracji wodnych; 2) drogi dojazdowe do gruntów rolnych; 3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują warunki określone w § 6. § 20. 8.1R, 8.2R, 8.3R, 8.4R, 8.5R, 8.6R 8.7R, 8.8R ? tereny rolne. 1. Przeznaczenie podstawowe: użytki rolne ? z zakazem lokalizacji zabudowy kubaturowej; 2. Przeznaczenie uzupełniające 1) stawy rybne lub inne zbiorniki służące wyłącznie produkcji rolnej, 2) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 3) urządzenia melioracji wodnych, przeciwpowodziowe i przeciwpożarowe, zaopatrzenia rolnictwa

w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi. 4) drogi dojazdowe do gruntów rolnych, 5) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują warunki określone w § 6. § 21. 9.1WS, 9.2WS, 9.3WS, 9.4WS, 9.5WS, 9.6WS, 9.7WS ? tereny wód powierzchniowych. 1. Przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe (zbiorniki, rowy melioracyjne). 2. Przeznaczenie dopuszczalne: przejazdy mostkowe. 3. Wody powierzchniowe znajdujące się w granicach strefy ?A" ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefy ?B" ochrony konserwatorskiej, zabytkowego założenia parkowego wpisanego do rejestru zabytków, terenów wpisanych do rejestru zabytków, strefy ?K? ochrony krajobrazu oraz strefy ?W? ochrony archeologicznej podlegają ochronie jako elementy historycznego zagospodarowania i użytkowania terenów. że. § 22. 10 KS ? teren obsługi komunikacji ? gara-

1. Przeznaczenie podstawowe: garaże. 2. Przeznaczenie dopuszczalne: pomieszczenia gospodarcze (komórki). 3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) dopuszcza się dachy jednospadowe lub wielospadowe; 2) spadki połaci dachowych od 10° do 45°; 3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, cementową lub pokryciem dachówkopodobnym w odcieniach koloru ceglastego, matowego; 4) wysokość budynków nie może przekroczyć 5 m.; 5) ustala się zakaz realizacji od strony dróg i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z monolitycznych prefabrykatów betonowych.

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują ustalenia § 6. 5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w odległości 5 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-jezdnego KDX. 2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 0,9. 6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują warunki określone w § 6. § 23. 11.1 TI, 11.2 TI -? tereny infrastruktury technicznej. 1. Przeznaczenie podstawowe: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 10 ?

Poz. 3051

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują warunki określone w § 6. § 24. 12.1KDD 1/2, 12.2KDD 1/2, 12.3KDD 1/2, 12.4KDD 1/2 ? tereny dróg publicznych klasy dojazdowej. 1. Linie rozgraniczające terenów stanowią jednocześnie granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne. 3. Przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona. 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.). 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 1) szerokość w liniach rozgraniczających: 10?12 m (zgodnie z rysunkiem planu); 2) przekrój drogi: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, co najmniej jednostronny chodnik. 6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują warunki określone w § 6. § 25. 13.1KDX, 13.2KDX, 13.3 KDX, 13.4 KDX ? publiczne ciągi pieszo-jezdne. 1. Linie rozgraniczające terenów stanowią jednocześnie granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne. 3. Przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; realizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują ustalenia § 6 odpowiednio do położenia terenu w granicach stref ochrony konserwatorskiej lub występowania w granicach terenu stanowisk archeologicznych. 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: szerokość w liniach rozgraniczających od 3 m. do 8 m., z lokalnymi przewężeniami. 6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują warunki określone w § 6. § 26. 14 KDW ? droga wewnętrzna. 1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna, niepubliczna. 2. Przeznaczenie dopuszczalne: podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgodą właściciela terenu i zgodnie w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń urządzona. 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: obowiązują warunki określone w § 6. Rozdział 4 Ustalenia końcowe § 27. Ustala się dla terenów objętym planem stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%. § 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów . § 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodnicząca Rady Gminy: Grażyna Kosińska

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 11 ?

Poz. 3051

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/121/ /2012 Rady Gminy Borów z dnia 21 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

? 12 ?

Poz. 3051

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/121/ /2012 Rady Gminy Borów z dnia 21 czerwca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Borów nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/121/ /2012 Rady Gminy Borów z dnia 21 czerwca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE § 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. § 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1 będą: 1) środki własne gminy. 2) środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. 3) środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 4) kredyt bankowy. 5) emisja obligacji komunalnych. 2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. § 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Borów.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.1405

  uchwała nr 359/V/2010 Rady MIasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1950

  uchwała nr XXXV/233/09 z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łężyny

 • DZ. URZ. 2010.593.4657

  uchwała nr XXXIV/218/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Glichów

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Kamień z dnia 16 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamień w miejscowości Kamień

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3050

  zarządzenie nr 4154/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3049

  uchwała nr XXXVII/304/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3048

  uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawonia na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3047

  uchwała nr XXV/668/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3046

  uchwała nr XXXVII/298/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej 5-7.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.