Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3052

Tytuł:

uchwała nr XXI/242/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Dolnośląskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Polkowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3052
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 września 2012 r. Poz. 3052

UCHWAŁA NR XXI/242/12 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, z 2009 r. Nr 118, poz. 989, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 197, poz. 1309 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 112, poz. 654 i Nr 122, poz. 696) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. Nr 567) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr XIV/149/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gminy Polkowice, § 4 otrzymuje brzmienie: ?Ustala się, że co roku w dniach od 16 do 22 września z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu wszyscy mieszkańcy gminy Polkowice są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Polkowicach.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


15:29:48

Przewodniczący Rady: Emilian Stańczyszyn
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIX/211/08 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejaz-dów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administra-cyjnych miasta Polkowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.63.2056

  uchwała nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.166.4101

  uchwala nr XLVII/ 435 /10 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej Miasta Pruszkowa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/111/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Polkowice.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3051

  uchwała nr XVI/121/2012 RADY GMINY BORÓW z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Borów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3050

  zarządzenie nr 4154/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wrocławia za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3049

  uchwała nr XXXVII/304/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach handlowych przez Gminę Wałbrzych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3048

  uchwała nr XIV/126/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zawonia na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3047

  uchwała nr XXV/668/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.