Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3148

Tytuł:

uchwała nr XXVII/352/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Starołęckiej, obok strumienia Czapnica w Poznaniu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-13
Organ wydający:Rada Miasta Poznania
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3148
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

12:20

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Starołęckiej, obok strumienia Czapnica w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Starołęckiej, obok strumienia Czapnica w Poznaniu, po stwierdzeniu zgodności ze ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania" (uchwała Nr XXXI/299/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2008 r.), zwany dalej planem. 2. Plan obejmuje teren ograniczony ulicą Starołęcką, strumieniem Czapnica, rzeką Wartą i granicą miasta Poznania. 3. Granice uchwalenia planu określa rysunek planu. 4. Integralną część uchwały stanowią: 1) rysunek planu, zatytułowany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Starołęckiej, obok strumienia Czapnica w Poznaniu, w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały; 2) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) rozstrzygnięcie Rady Miasta Poznania o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3148

1) klinie zieleni - należy przez to rozumieć fragment systemu terenów zieleni miasta Poznania, ukształtowany wzdłuż dolin rzecznych, pełniący w strukturze przestrzennej miasta przede wszystkim funkcje ekologiczne, klimatyczne i rekreacyjne; 2) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym udział powierzchni pełnej wynosi nie więcej niż 30%, o wysokości do 1,6 m; 3) porcie rzecznym - należy przez to rozumieć akwen i grunt oraz związaną z nimi infrastrukturę, budowle i budynki, znajdujące się w granicach portu lub przystani, umożliwiające transport wodny, pasażerski lub towarowy, przechowywanie i przeładunek towarów oraz prowadzenie działalności wspomagającej transport wodny; 4) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków zlokalizowanych na działce budowlanej, wyznaczonych przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi ścian budynków na powierzchnię terenu; 5) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący tablicą informacyjną, szyldem lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych; 6) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 7) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej, tablice z nazwą ulicy, z numerem posesji, tablice informacji turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej. § 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu: 1) teren KW/ZZ: komunikacja wodna - port rzeczny w klinie zieleni, częściowo w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; 2) tereny 1MN/U/ZZ, 2MN/U/ZZ: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa w klinie zieleni, częściowo w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; 3) teren 3MN/U: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa w klinie zieleni; 4) teren ZO/R/ZZ: teren zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem terenów rolniczych w klinie zieleni, częściowo w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; 5) teren ZO/R/W/ZZ: teren zieleni nieurządzonej z dopuszczeniem terenów rolniczych oraz infrastruktura techniczna - wodociągowa w klinie zieleni, częściowo w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; 6) teren ZO/ZZ: zieleń nieurządzona w klinie zieleni, w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; 7) teren ZO/WS/ZZ: zieleń nieurządzona z wodami powierzchniowymi w klinie zieleni, w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; 8) teren WS: wody powierzchniowe w klinie zieleni; 9) teren KD-Z/ZZ: droga publiczna klasy zbiorczej, częściowo w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. § 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ustala się zakaz lokalizacji: a) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, b) reklam i wolno stojących szyldów, c) ogrodzeń betonowych i żelbetowych, d) tymczasowych obiektów budowlanych; 2) dopuszcza się lokalizację: a) obiektów służących ochronie przyrody, w rozumieniu przepisów odrębnych, b) obiektów niezbędnych dla właściwego gospodarowania zasobami wodnymi,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3148

c) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. a, d) obiektów małej architektury, e) tablic informacyjnych, f) ogrodzeń wyłącznie ażurowych, g) szyldów o powierzchni nie większej niż 2,0 m2 na terenach 1MN/U/ZZ, 2MN/U/ZZ, 3MN/U oraz KW/ZZ, wyłącznie na elewacjach budynków lub na ogrodzeniach. § 5. W zakresie określenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) ustala się ochronę: a) walorów krajobrazowych terenów zieleni w klinie zieleni, b) istniejących powiązań terenów zieleni, zapewniających ciągłość klina zieleni, c) wód powierzchniowych, poprzez zakaz zrzutów ścieków komunalnych, d) naturalnych zbiorowisk roślinnych na terenach ZO/ZZ oraz ZO/WS/ZZ; 2) ustala się: a) wykorzystanie w obrębie terenu nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac ziemnych lub usuwanie ich zgodnie z przepisami odrębnymi, b) rekultywację gleby i ziemi w przypadku jej zanieczyszczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi, c) segregację, gromadzenie i zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, d) prowadzenie produkcji rolnej wyłącznie w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, e) zakaz lokalizacji na terenach 1MN/U/ZZ, 2MN/U/ZZ i 3MN/U obiektów usługowych, takich jak: szpitale, domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, f) zachowanie określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów 1MN/U/ZZ, 2MN/U/ZZ i 3MN/U, jak dla zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej, g) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, h) zapewnienie dostępu do wód powierzchniowych na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych; 3) ustala się zakaz: a) rolniczego wykorzystania ścieków, b) wprowadzania nowych nasadzeń zieleni wysokiej na terenach znajdujących się w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, c) stosowania w systemach grzewczych paliw stałych, z uwzględnieniem pkt 4 lit.


c, d) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych planem oraz inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej; 4) dopuszcza się: a) realizację na terenie ZO/ZZ, w strefie wyznaczonej na rysunku planu, wejścia do portu rzecznego jako połączenia Warty z akwenem portu rzecznego, wraz z budową urządzeń wodnych niezbędnych dla funkcjonowania portu rzecznego, b) nadsypanie części terenu KW/ZZ w zakresie niezbędnym do usytuowania projektowanej zabudowy portu rzecznego powyżej rzędnej terenu wyznaczającej obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią, c) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, przystosowanych do spalania paliw płynnych, gazowych, odnawialnych z biomasy oraz z innych ekologicznych źródeł, zgodnie z przepisami odrębnymi, d) lokalizację zbiorników retencyjnych dla gromadzenia wód opadowych i roztopowych na terenie KW/ZZ.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3148

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego w przypadku prowadzenia prac ziemnych na terenie 3MN/U, jeśli wymagają tego przepisy odrębne. § 7. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu KW/ZZ: 1) ustala się: a) lokalizację budynków portu rzecznego na obszarze wyznaczonym nieprzekraczalną linią zabudowy na rysunku planu, b) lokalizację akwenu portu rzecznego na obszarze wyznaczonym na rysunku planu, c) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż wyznaczona liniami zabudowy, d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% działki budowlanej, e) wysokość zabudowy nie większą niż 7,0 m z lokalizacją akcentu wysokościowego do 10,0 m w miejscu wskazanym na rysunku planu, f) dowolny kształt dachów, g) powierzchnię działki budowlanej nie mniejszą niż 21 000 m2 , h) dostęp do drogi publicznej KD-Z/ZZ zgodnie z przepisami odrębnymi, i) zapewnienie na własnej działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, zgodnie z § 14 pkt 3, 4 i 5; 2) dopuszcza się: a) lokalizację garaży wbudowanych w budynki portu rzecznego, b) lokalizację budowli hydrotechnicznych związanych z budową portu, c) lokalizację dojść, dojazdów i dróg wewnętrznych, d) lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi, lub wolno stojących małogabarytowych, o wysokości do 3,6 m, e) w przypadku lokalizacji wolno stojącej małogabarytowej stacji transformatorowej wydzielenie działki o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 , f) zachowanie oraz modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi, g) przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe, h) lokalizację wolno stojącej stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości nie większej niż 20,0 m. § 8. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1MN/U/ZZ, 2MN/U/ZZ, 3MN/U: 1) ustala się: a) zachowanie istniejącej zabudowy, z możliwością jej przebudowy i remontu, bez prawa rozbudowy i nadbudowy, b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, c) powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 40%, d) dowolny kształt dachów, e) dostęp do przyległej drogi publicznej - ul. Starołęckiej, leżącej częściowo poza granicami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, f) zapewnienie na własnej działce budowlanej miejsc postojowych dla samochodów osobowych i rowerów, zgodnie z § 14 pkt 3, 4 i 5; 2) dopuszcza się:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3148

a) możliwość wysunięcia poza linie zabudowy elementów takich, jak: schody, tarasy, ganki wejściowe, wykusze, okapy o nie więcej niż 2 m, b) zachowanie oraz modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kV na terenie 1MN/U/ZZ, zgodnie z przepisami odrębnymi, c) przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe. § 9. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów ZO/R/ZZ i ZO/R/W/ZZ: 1) ustala się: a) zakaz lokalizacji zabudowy, b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów, c) zachowanie istniejącego kanału spustowego magistrali wodociągowej na terenie ZO/R/W/ZZ, d) dostęp do drogi publicznej - ulicy Starołęckiej, leżącej częściowo poza granicami planu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) dopuszcza się: a) zagospodarowanie terenów w formie ogrodów, b) zachowanie oraz modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kV na terenie ZO/R/ZZ, zgodnie z przepisami odrębnymi, c) przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe, d) lokalizację nieutwardzonych dróg wewnętrznych prowadzących do terenów upraw rolnych i ogrodniczych.


§ 10. W zakresie szczegółowych parametrów zagospodarowania terenów ZO/ZZ i ZO/WS/ZZ: 1) ustala się: a) zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem obiektów niezbędnych do funkcjonowania wejścia do portu na terenie ZO/ZZ, w strefie oznaczonej na rysunku planu, oraz obiektów związanych z ochroną przeciwpowodziową, b) zachowanie istniejącego kanału spustowego magistrali wodociągowej na terenie ZO/ZZ z możliwością przedłużenia go jako rowu otwartego do rzeki Warty; 2) dopuszcza się: a) zachowanie oraz modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kV na terenie ZO/WS/ZZ, zgodnie z przepisami odrębnymi, b) przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych na linie kablowe. § 11. W zakresie szczegółowych zagospodarowania terenu WS: parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz i wskaźników kształtowania zabudowy oraz

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem obiektów niezbędnych do funkcjonowania wejścia do portu oraz obiektów związanych z ochroną przeciwpowodziową; 2) dopuszcza się regulację linii brzegowej wyłącznie w celu zapewnienia prowadzenia właściwej gospodarki wodnej. § 12. W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu KD-Z/ZZ: 1) ustala się przeznaczenie terenu pod fragment pasa drogowego ulicy publicznej - ul. Starołęckiej, klasy Z zbiorczej, zgodnie z rysunkiem planu; 2) ustala się lokalizację: a) fragmentów chodnika i ścieżki rowerowej, b) jednego zjazdu na teren 1MN/U/ZZ,

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3148

c) nie więcej niż dwóch zjazdów na teren KW/ZZ; 3) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy; 4) dopuszcza się: a) zachowanie oraz modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kV, zgodnie z przepisami odrębnymi, b) lokalizację sieci infrastruktury technicznej. § 13. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się: 1) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów wymagań i ograniczeń wynikających z: a) przebiegu istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, b) przepisów odrębnych dotyczących strefy ochrony pośredniej ujęcia wody ?Dębina?, c) przepisów odrębnych dotyczących obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią, d) przepisów odrębnych dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania wokół stacji radarowej; 2) zachowanie wzdłuż cieku Czapnica pasa o szerokości co najmniej 4,0 m na terenach ZO/WS/ZZ, KW/ZZ i ZO/R/ZZ, na którym dopuszcza się nasadzenia wyłącznie zieleni niskiej. § 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego z zewnętrznym układem komunikacyjnym, w szczególności jezdni, ścieżek rowerowych, chodników; 2) na terenach komunikacji dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zapewnienie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych na terenach 1MN/U/ZZ, 2MN/U/ZZ i 3MN/U oraz KW/ZZ w liczbie nie mniejszej niż: a) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej: 2 stanowiska postojowe oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku drugiego lokalu mieszkalnego albo dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego, b) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, c) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 45 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, d) na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych: 36 stanowisk postojowych, w tym 6 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, e) na każde 100 łóżek w obiekcie hotelowym: 50 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych, f) na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. b-e: 30 stanowisk postojowych, w tym 3 dla pojazdów osób niepełnosprawnych; 4) na terenach 1MN/U/ZZ, 2MN/U/ZZ i 3MN/U w przypadku lokalizacji usług oraz na terenie KW/ZZ zapewnienie stanowisk postojowych dla rowerów, w liczbie nie mniejszej niż: a) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej biur i urzędów, b) 20 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej lokali handlowych, c) 15 stanowisk postojowych na każde 100 miejsc w obiektach gastronomicznych, d) 15 stanowisk postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych, innych niż wymienione w lit. a-c;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3148

5) na terenach 1MN/U/ZZ, 2MN/U/ZZ i 3MN/U w przypadku lokalizacji usług oraz na terenie KW/ZZ zapewnienie stanowisk do przeładunku towarów poza stanowiskami postojowymi wymienionymi w pkt 3 i 4. § 15.

W zakresie warunków i zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 1) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej; 2) dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego; 3) powiązanie sieci z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) w zakresie zaopatrzenia w wodę: a) zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej, b) zachowanie kanału spustowego magistrali wodociągowej na terenach ZO/R/W/ZZ i ZO/ZZ; 5) w zakresie ścieków komunalnych: a) odprowadzenie ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej, przy czym tymczasowo, do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, b) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; 6) w zakresie wód opadowych i roztopowych: a) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie działki budowlanej zgodnie z przepisami odrębnymi lub odprowadzenie ich do kanalizacji deszczowej, b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu KD-Z/ZZ - fragmentu ul. Starołęckiej, do kanalizacji deszczowej lub poprzez urządzenia do powierzchniowego odprowadzania wód, zgodnie z przepisami odrębnymi; 7) w zakresie sieci gazowej zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 8) w zakresie elektroenergetyki zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych terenów; 9) w zakresie telekomunikacji dopuszcza się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie KW/ZZ, z uwzględnieniem § 7 pkt 2 lit. h. § 16. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń, z zastrzeżeniem § 15, pkt 5 lit. a. § 17. Dla obszaru objętego planem określa się stawkę służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. § 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Poznania (-) Grzegorz Ganowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3148

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3148

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 3148

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 3148
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.69.1621

  uchwała nr 407/XXX/2008 Rady Miasta Lubaczów z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wytwórczo ? składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.116.1

  uchwała nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Augustów zwanego ?Borki ? Centrum? obejmującego tereny położone między ulicami: Rajgrodzką, Al.Jana Pawła II, Konarskiego, Nad Nettą, Nadrzeczną, rzeką Nettą i ul.Mostową oraz zmieniającego ustalenia części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w centrum Augustowa położonych miedzy ulicami Mostową, Sienkiewicza, Kilińskiego, Rybacką i rzeką Nettą uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/253/01 Rady Miasta Augustów z dnia 29 czerwca 2001r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 27, poz. 466), w odniesieniu do terenów położonych przy ul. Mostowej i ul. Kilińskiego, stanowiących kompleks zabudowy określonej symbolem przeznaczenia 2 MNU, 1 UGH i częściowo 4 MNU.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.232.3737

  uchwała nr XV/149/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ?W REJONIE ULICY GOLĘCIŃSKIEJ? w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.372.6736

  uchwała nr XX/258/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Biskupińskiej i L. Tołstoja w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.3770

  uchwała nr LXXII/422/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LXX/412/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płońska dla terenów położonych przy ulicach: 19-Stycznia, Mazowieckiej, Przemysłowej i Wyszogrodzkiej

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3147

  uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3146

  uchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zaniemyśl na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3145

  uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Baranowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jankowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3144

  uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy w Baranowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Donaborów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3143

  rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.