Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3149

Tytuł:

uchwała nr XXII/237/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miasta Gniezna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3149
Hasła:stypendia w oświacie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

09:58

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 173a ust.2 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje: § 1. W regulaminie przyznawania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna stanowiącym załącznik do uchwały Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 15 września 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania wprowadza się następujące zmiany: 1) §7 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4,50 2) §13 otrzymuje brzmienie: Miesięczna kwota stypendium dla studentów to równowartość 30% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami). 3) §14 otrzymuje brzmienie: Miesięczna kwota stypendium dla doktorantów to równowartość 50% brutto minimalnego wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna (-) Maria Kocoń

Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.614.7302

  uchwała nr XXXIV/434/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały nr XCI/1222/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej szczególnie uzdolnionym studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo - badawczych oraz zasad ich udzielania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.148.2847

  uchwała nr L/565/2010 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Gniezna przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.316.5095

  uchwała nr XIV/141/2011 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 października 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gnieźnie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3107

  uchwała nr XXIV/ 255 /2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gnieźnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2085

  uchwała nr XX/216/2012 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi przy ulicy Stefana Czarnieckiego w Gnieźnie

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3148

  uchwała nr XXVII/352/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ulicy Starołęckiej, obok strumienia Czapnica w Poznaniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3147

  uchwała nr XVII/127/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uznania terenu za użytek ekologiczny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3146

  uchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Zaniemyśl na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3145

  uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy w Baranowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jankowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3144

  uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy w Baranowie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Donaborów

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.