Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3164

Tytuł:

uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Powidz z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Powidz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3164
Hasła:nauczyciele

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

13:49

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281). oraz art. 42 ust 7. pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206.) Rada Gminy Powidz uchwala co następuje: § 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. 2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w ust. 1 wylicza się według następującego wzoru: W= (x1+x2): [(x1:y1)+(x2:y2)] gdzie: W ? oznacza ustalony obowiązkowy wymiar godzin zajęć, x1, x2,... - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły y1, y2,... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela lub w Uchwale nr VIII/42/03 Rady Gminy Powidz z dnia 6 czerwca 2003 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Powidzu oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. 3. Wymiar, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną. 4. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub placówce oświatowej w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych ust. 1.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3164

5. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych, a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 1 września 2012r. Przewodniczący Rady Gminy Powidz (-) Jakub Gwit
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3368

  uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.1992

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.20.543

  uchwała nr XXVII/212/09 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3163

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 16 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodzież przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3162

  uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3161

  uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3160

  uchwała nr XIX/311/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3159

  uchwała nr XXIV/127/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Krotoszyńskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.