Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3165

Tytuł:

uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy w Kole z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Koło na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy w Kole
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3165
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

13:49

w sprawie podziału Gminy Koło na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych. Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Kole na wniosek Wójta Gminy Koło uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Koło na 15 okręgów wyborczych oraz określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło. § 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie. § 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/233/2002 Rady Gminy w Kole z dnia 21 czerwca 2002r. w sprawie: podziału Gminy Koło na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty 2. Na ustalenie Rady Gminy w Kole w sprawie podziału Gminy Koło na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy w Kole następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie. Przewodnicząca Rady Gminy w Kole (-) Teresa Bilińska


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3165
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3694

  uchwała nr XXVII/111/12 Rady Gminy Lądek z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lądek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3681

  uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzymów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.144.2752

  uchwała nr XXXI/419/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.268

  uchwała nr XLV/498/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/226/10 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, utworzenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Wybór na radnego a miejsce zameldowania

  Podczas wyborów radnych gmin wiejskich, jakie zasady określają ilość radnych przypadających na określony obwód głosowania (miejscowość)? Czy zasady te czynią różnicę (...)

 • Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

  Żona przewodniczącego Rady jednej z dzielnic Warszawy prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu korzysta z majątku państwowego, wynajmuje pomieszczenia od szkoły (...)

 • Nadanie numeru porządkowego

  Wystąpiłem do Gminy o nadanie numeru porządkowego dla mojej nieruchomości. Czy na wniosku o nadanie numeru porządkowego zobowiązany jestem do naklejania znaczków opłaty (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3164

  uchwała nr XXII/121/12 Rady Gminy Powidz z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3163

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 16 lipca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodzież przeprowadzonych w dniu 15 lipca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3162

  uchwała nr XXIII/183/12 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3161

  uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki pedagoga

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3160

  uchwała nr XIX/311/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.