Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3177

Tytuł:

uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wilczyn na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Wilczyn
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3177
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

14:36

w sprawie podziału Gminy Wilczyn na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Wilczyn na wniosek Wójta uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Wilczyn na 15 okręgów wyborczych, określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie. § 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/220/02 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Wilczyn na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych w wyborach samorządowych. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 2. Na ustalenie Rady Gminy Wilczyn w sprawie podziału Gminy Wilczyn na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 3. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy Wilczyn następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.


Przewodniczący Rady Gminy (-) Juliusz Wiechecki

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3177

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/162/12 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2012 r. Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych na terenie Gminy Wilczyn

Nr okręgu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Granice okręgu sołectwo Wilczogóra Nr Nr: 42, 152-197B, 206, 206A i 212 sołectwo Wilczogóra Nr Nr: 43-110A, 200, 210, 215 i 217-228 sołectwo Wilczogóra Nr Nr: 1-41A, 112-151, 198, 199, 201-205 i 208 sołectwo Wilczyn ul. ul. Cegielińska, Konińska, Rynek i wieś Cegielnia sołectwo Wilczyn ul. ul. Plac Słoneczny, Plac Wiejski, Polna, Pszenna, Słoneczna, Strzelińska, Targowa, Wiejska Nr Nr 35-57 i Zbożowa sołectwo Wilczyn ul. ul. Brzozowa, Karolkowa, Leśna, Sosnowa i Wiejska Nr Nr 1-30 sołectwo: Kownaty i Świętne sołectwo: Dębówiec i Zygmuntowo sołectwo Kopydłowo wieś Kopydłowo i Maślaki sołectwo Kopydłowo wieś Kopydłówek sołectwo: Gogolina i Kaliska sołectwo Wiśniewa sołectwo Góry sołectwo: Biela i Ościsłowo sołectwo: Głęboczek i Wturek

Liczba radnych wybieranych w okregach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3694

  uchwała nr XXVII/111/12 Rady Gminy Lądek z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lądek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3681

  uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzymów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.144.2752

  uchwała nr XXXI/419/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.268

  uchwała nr XLV/498/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/226/10 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, utworzenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Wybór na radnego a miejsce zameldowania

  Podczas wyborów radnych gmin wiejskich, jakie zasady określają ilość radnych przypadających na określony obwód głosowania (miejscowość)? Czy zasady te czynią różnicę (...)

 • Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

  Żona przewodniczącego Rady jednej z dzielnic Warszawy prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu korzysta z majątku państwowego, wynajmuje pomieszczenia od szkoły (...)

 • Nadanie numeru porządkowego

  Wystąpiłem do Gminy o nadanie numeru porządkowego dla mojej nieruchomości. Czy na wniosku o nadanie numeru porządkowego zobowiązany jestem do naklejania znaczków opłaty (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3176

  decyzja nr OWA-4210-56(5)/2012/13859/III/AD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwu: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych zlokalizowanych w Warszawie - Rembertowie (woj. mazowieckie) i w Witkowie (woj. wielkopolskie).

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3175

  zarządzenie nr 15/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3174

  porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Żerków; Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 31 maja 2012r. w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia opieki całodobowej osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodku wsparcia ? Środowiskowym Domu Samopomocy w Raszewach pomiędzy:

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3173

  uchwała nr XVI/182/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Brzezie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3172

  uchwała nr XVI/177/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Baranówek

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.