Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3186

Tytuł:

uchwała nr XXV/105/12 Rady Gminy w Chodowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Chodów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy w Chodowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3186
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

15:38

w sprawie podziału Gminy Chodów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Przepisy wprowadzające ustawę ?Kodeks Wyborczy /Dz.U.Nr 21,poz.113,Nr 102,poz.588,Nr 147,poz.881,Nr 149,poz.889./ w związku z art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy/Dz.U.Nr 21,poz.112 ,Nr 26,poz.134,Nr 94,poz.550,Nr 134,poz.777,Nr 147,poz.881,Nr 149,poz. 889,Nr 171,poz.1016,Nr 217,poz. 1281./ oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r.Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759;z 2005r.Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457;z 2006r.Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337;z 2007r.Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218; z 2008r.Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458;z 2009r. Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241; z 2010r.Nr 28,poz.142 i poz.146,Nr 106,poz.675,Nr 40,poz.230;z 2011r.Nr 21,poz.113,Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 149,poz.887,Nr 217,poz.1281), Rady Gminy w Chodowie na wniosek Wójta uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Chodów na 15 okręgów oraz określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodów § 3. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koninie. § 4. Traci moc uchwała Nr XLV/241/06 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie podziału Gminy Chodów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym i uchwała Nr XLVII/249/10 Rady Gminy w Chodowie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/241/06 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie podziału gminy Chodów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. § 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwałę podaję się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 2. Na ustalenia Rady Gminy w Chodowie w sprawie podziału Gminy Chodów na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koninie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3186

3. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Gminy w Chodowie następujących po kadencji , w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie. Przewodniczący Rady Gminy (-) Jan Dąbrowicz

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3186
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3694

  uchwała nr XXVII/111/12 Rady Gminy Lądek z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Lądek na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3681

  uchwała nr XVII/142/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Krzymów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.144.2752

  uchwała nr XXXI/419/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Września na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.163.268

  uchwała nr XLV/498/10 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/226/10 Rady Gminy Hańsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, utworzenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

zamów dokument

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Wybór na radnego a miejsce zameldowania

  Podczas wyborów radnych gmin wiejskich, jakie zasady określają ilość radnych przypadających na określony obwód głosowania (miejscowość)? Czy zasady te czynią różnicę (...)

 • Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

  Żona przewodniczącego Rady jednej z dzielnic Warszawy prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu korzysta z majątku państwowego, wynajmuje pomieszczenia od szkoły (...)

 • Nadanie numeru porządkowego

  Wystąpiłem do Gminy o nadanie numeru porządkowego dla mojej nieruchomości. Czy na wniosku o nadanie numeru porządkowego zobowiązany jestem do naklejania znaczków opłaty (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3185

  uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Ludwina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3184

  uchwała nr XVI/188/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3183

  uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3182

  uchwała nr XVI/186/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Kuczków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3181

  uchwała nr XVI/185/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Kowalew


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.