Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3187

Tytuł:

uchwała nr XX/185/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Miejska w Wyrzysku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3187
Hasła:przedszkola

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

15:38

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk. Na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r.: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r.: Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje: § 1. 1. Usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyrzysk w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedszkolnego są bezpłatne. 2. Bezpłatne wychowanie przedszkolne w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane jest w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola. § 2. 1. Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) dziecka za świadczenia: nauczania, wychowania i opieki w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie obejmujące: 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie: a) opieki pedagogicznej, b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym, c) rozwijania zdolności twórczych, d) wspierania zainteresowań indywidualnych, 2) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka; 3) gry i zabawy edukacyjne, interaktywne oraz badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania; 5) zajęcia edukacyjne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny. 2. Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1 ustala się w wysokości 0,15 % minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3187

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2 oraz deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. 4. Z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, przedszkole dokonuje zwrotu uiszczonej opłaty za świadczenia odpłatne, z których dziecko nie korzystało lub na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka zalicza ją na poczet następnego miesiąca. § 3. Obniża się wysokość opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 o 30 % za drugie i kolejne dziecko w przedszkolu. § 4. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Wysokość opłat za posiłki w przedszkolu regulują odrębne przepisy. § 5. Zakres świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 realizowanych przez przedszkola oraz sposób i termin pobierania opłat, określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. § 7. Traci moc Uchwała Nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 53, poz. 3993). § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłat wnoszonych od dnia 1 września 2012 r. Przewodniczący Rady (-) Ireneusz Bogdan Przydział
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.2261

  uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Medyka z dnia 2 września 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Medyka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.1015

  uchwała nr V/30/11 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Młp..

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.73.1307

  uchwała nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1756

  uchwała nr VI/67/11 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostrów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.1856

  uchwała nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Małopolski

zamów dokument

Porady prawne

 • Pracodawca a organ zatrudniający

  Dyrektor zawiera umowy ze swoimi pracownikami na prace wykonywane poza godzinami etatowymi. Kto zwiera umowę na przeprowadzenie wykładu na kursie kwalifikacyjnym z dyrektorem (...)

 • Opłata skarbowa - właściwość organu

  Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie (...)

 • Obowiązek ogłoszenia przetargu

  Gmina jest organem prowadzącym dla szkół z tereny gminy. Przeznacza środki na remonty budynków. W bieżącym roku na trzech budynkach należy dokonać wymiany pokrycia (...)

 • Zameldowanie a opłaty komunalne

  Czy osoba musi/ma obowiązek dokonywać opłat za wodę, wywóz śmieci, czyli usługi komunalne w miejscu zameldowania stałego, gdzie przebywa czasami (rodzina)? W miejscu (...)

 • Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gminy

  Czy gmina jest zobowiązana do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola) czy też budynków (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3186

  uchwała nr XXV/105/12 Rady Gminy w Chodowie z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Chodów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3185

  uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Ludwina

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3184

  uchwała nr XVI/188/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lubomierz

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3183

  uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Lenartowice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3182

  uchwała nr XVI/186/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Kuczków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.