Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.321

Tytuł:

uchwała budżetowa na rok 2010 nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 stycznia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podlaskiego
Data ogłoszenia:2012-02-13
Organ wydający:Rada Miejska w Przecławiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 321
Hasła:Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów gmin

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

?

Rzeszów, dnia 13 lutego 2012 r. Poz. 321

Uchwała Budżetowa na rok 2012 Nr XIII/94/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 24 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Przecławiu uchwala co następuje: § 1. 1. Określa się łączną w wysokości 29.856.052 zł w tym: 1) 2) kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2012


dochody bieżące w wysokości 27.686.324,81 zł dochody majątkowe w wysokości 2.169.727,19 zł kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2012

§ 2. 1. Określa się łączną w wysokości 30.081.823 zł w tym: 1) 2)

wydatki bieżące w wysokości 26.224.114 zł 80gr wydatki majątkowe w wysokości 3.857.708 zł 20 gr § 3. 1. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 225.771 zł 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu gminy ustala się przychody z:

-

długoterminowego kredytu bankowego i pożyczki 225.771 zł łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.850.000 zł

§ 4. 1. Określa się z przeznaczeniem na: a) -

spłatę kredytów w wysokości 1.850.000 zł w paragrafie 992 -?Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów? § 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 2.075.771 zł w tym z : długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952) w kwocie 2.075.771 zł ?Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym?.

-

§ 6. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki : w roku 2012 w kwocie 3.575.771 zł w tym na: a/finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 225.771 zł b/spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1.850.000 zł c/pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000 zł § 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.:

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?2? Poz. 321 ?

1. Stosownie do art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4 -6 stanowiące dochody budżetu gminy pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 ustawy. 1. Wyodrębnia się: a) b) 2) Dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy w kwocie 12.000 zł Wydatki związane z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.000 zł W tym: Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Treść GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 0570 0580 0690 4210 4300 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM Dochody Wydatki w zł w zł 12.000,12.000,500,500,11.000,x x 12.000,12.000,12.000,x x x 2 000,10.000,12.000,-

Dział Rozdział Paragraf 900

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.: 1. Stosownie do art.181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 181 oraz dochody określone w art.111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz, 1485 z późn. zm.) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. Ustala się : a) b) c) 2) Dochody z opłat z tytułu w wysokości 126.000 zł wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 2.000 zł Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 124.000 zł Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Treść DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody w zł Wydatki w zł

Dział Rozdział Paragraf 756

126.000,- 126.000,-

126.000,-

x

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?3? Poz. 321 ?

0480 851 85153 4210 4300 85154 3030 4110 4120 4170 4210 4270 4300 4370 4410 4700 6050

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i wyposażenie placów zabaw rekreacyjno-sportowych) RAZEM

126.000,x x x x x x x x x x x x x


x 126.000,2.000,1.000,1.000,124.000,1.000,300.100,5.100,22.000,20.000.14.000,1.000,500,4.000,56.000,-

126.000,-

126.000,-

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku wynikające z odrębnych ustaw tj.: 1. Stosownie do art. ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw o których mowa w art.4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm. 2. Wyodrębnia się środki na Fundusz Sołecki w wysokości 259.439,06 zł z czego: Sołectwa: Biały Bór 26.373,80 , Dobrynin 26.373,80 , Kiełków 26.373,80 , Podole 26.373,80, Rzemień 26.373,80 , Tuszyma 26.373,80 , Przecław 26.373,80 , Łączki Brzeskie 26.373,80 zł, Sołectwo Błonie 25.846,32 zł, Sołectwo Wylów 11.973,70 zł, Zaborcze 10.628,64 w tym:

L.p. 1 Dział Rozdział Paragraf Dz. 010 Rozdz. 01095 § 4270 Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu zadania) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Zakup usług remontowych Sołectwo Łączki Brzeskie ? konserwacja rowów melioracyjnych w Łączkach Brzeskich 2 Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4210 § 4270 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Tuszyma ? zakup przystanku autobusowego Zakup usług remontowych Sołectwo Dobrynin -remont drogi gminnej w Dobryninie Sołectwo Wylów -remont przystanku autobusowego Sołectwo Błonie - remont drogi w miejscowości Błonie Sołectwo Podole - remont dróg gminnych w miejscowości Podole 3 Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Planowane wydatki na 2012r 21.373,80 21.373,80 21.373,80 21.373,80 46.473,80 46,473,80 3.100,00 3.100,00 43.373,80 10.000,00 1.000,00 22.000,00 10.373,80 73.373,80

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?4? Poz. 321 ?

Rozdz. 70005 § 4210

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Biały Bór ? zakup wyposażanie do budynku komunalnego w Białym Borze

73.373,80 10.000,00 10.000,00 49.373,80 10.000,00 10.000,00 26.373,80 3.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 4.500,00 500,00 500,00 48.876,24 48.876,24 39.502,44 373,80 1.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 7.500,00 4.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 628,64 2.000,00 2.000,00 7.373,80 7.373,80

§ 4270

Zakup usług remontowych Sołectwo Zaborcze -zakup okien i pomalowanie blachy na budynku komunalnym Sołectwo Biały Bór -zakup i wykonanie kostki brukowej przed budynkiem komunalnym w Białym Borze Sołectwo Kiełków ? remont świetlicy wiejskiej Sołectwo Łączki Brzeskie ? remont filii Ośrodka Zdrowia w Łączkach Brzeskich

§ 4300

Zakup usług pozostałych Sołectwo Przecław - wykonanie projektu technicznego ogólnodostępnego placu zabaw w Przecławiu

§ 6050 4 Dz. 710 Rozdz.71035 §4210 § 4300 5 Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4210

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Podole -ogrodzenie świetlicy w Podolu DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Tuszyma Zakup usług pozostałych Sołectwo Tuszyma ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Biały Bór ? na organizacje Turnieju Sołectw Sołectwo Tuszyma -na organizację dożynek gminnych Sołectwo Tuszyma ?udział w Maratonie Sołectw Sołectwo Tuszyma -na organizację Dni Tuszymy Sołectwo Dobrynin - zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwo Błonie- na organizację integracyjnych spotkań mieszkańców Sołectwo Rzemień -na organizację dożynek gminnych i spotkania integracyjne mieszkańców Sołectwo Rzemień -zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń "Kobiety z pomysłem" Sołectwo Rzemień -zakup strojów regionalnych Sołectwo Rzemień ? zakup ławek, stołów i podłogi do wiaty na spotkania integracyjne Sołectwo Łączki Brzeskie -na organizację Maratonu Wsi Sołectwo Przecław -na organizację dożynek gminnych, zakup wieńca dożynkowego Sołectwo Przecław ? zakupy na Maraton Sołectw Sołectwo Zaborcze - na organizację Turnieju Sołectw i integracja społeczna mieszkańców

§ 4300 § 6060

Zakup usług pozostałych Sołectwo Tuszyma ? organizacja Dni Tuszymy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Dobrynin - zakup kosiarki na potrzeby mieszkańców

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?5? Poz. 321 ?

6.

Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Błonie - zakup umundurowania dla strażaków z miejscowości Błonie Sołectwo Podole ? zakup wyposażenia dla OSP Podole Sołectwo Dobrynin ? zakup umundurowania dla OSP Dobrynin

21.120,12 21.120,12 10.846,3 2 1.846,32 4.000,00 5.000,00 10.273,80 5.273,80 5.000,00 18.221,30 13.847,50 10.873,80 4.373,80 2.500,00 4.000,00 2.973,70 2.973,70 4.373,80 4.373,80 4.373,80 19.000,00 19.000,00 19.000,00 8.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 259.439,06


§ 4270

Zakup usług remontowych Sołectwo Tuszyma ? ciąg dalszy remontu Sali dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz na zebrania wiejskie Sołectwo Przecław ? remont garaży OSP Przecław

7

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210

OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Rzemień - dofinansowanie zakupu ogrodzenia do Szkoły Podstawowej w Rzemieniu Sołectwo Rzemień - zakup kosiarki żyłkowej dla Szkoły Podstawowej w Rzemieniu Sołectwo Tuszyma ? budowa wiaty dla młodzieży

§ 4270

Zakup usług remontowych Sołectwo Wylów - zakup i wymiana okien w Szkole Podstawowej w Wylowie

Rozdz. 80104 § 4300

Przedszkola Zakup usług pozostałych Sołectwo Przecław ? wykonanie altanki przy Samorządowym Przedszkolu w Przecławiu

8

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Wylów - wykonanie oświetlenia ulicznego Sołectwo Biały Bór - wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Sołectwo Podole - wykonanie oświetlenia ulicznego

9

Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6060

KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Przecław -zakup kosiarki do trawy na potrzeby sołectwa (np. koszenie trawy placów sportowych ,stadionu) RAZEM

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 11. Określa się: 1. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych w wysokości 39.100 zł 2. Plan wydatków nimi finansowanych w wysokości 39.100 zł Szczegółowy podział dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 12. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego: 1. Przychody w wysokości 480.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?6? Poz. 321 ?

2. Koszty w wysokości 475.000 zł Szczegółowy podział przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 4.147.836 zł z tego: 1. Administracja publiczna 106.066 zł 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.870 zł 3. Pomoc społeczna 4.039.900 zł W tym:

Dział Dz.750 Rozdz.75011 §2010 §4010 §4040 §4110 §4120 §4210 §4440 Rozdz.75045 §2010 §4300 Dz.751 Rozdz.75101 §2010 §4170 §4110 §4120 Dz.852 Rozdz.85212 Rozdział Paragraf Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §2010 §3020 §3110 §4010 §4040 §4110 §4120 §4170 §4210 §4270 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych x 1 870,00 1 870,00 1 870,00 x x x 4 039 900,00 4 021 800,00 Treść DOCHODY 106 066,00 105 666,00 105 666,00 x x x x x x 400,00 400,00 x 400,00 1 870,00 1 870,00 x 1 590,81 240,21 38,98 4 039 900,00 4 021 800,00 WYDATKI 106 066,00 105 666,00 x 77 500,00 11 100,00 9 000,00 1 200,00 4 420,00 2 446,00 400,00

4 021 800,00 x x x x x x x x x

x 600,00 3 832 768,00 83 502 ,00 6 900,00 74 200 ,00 2 500,00 4 950,00 2 600,00 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?7? Poz. 321 ?

§4280 §4300 §4370 §4410 §4440 §4700

Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

x x x x x x

100,00 9 000,00 800,00 200,00 2 780,00 400,00

Rozdz.85213

5 800,00

5 800,00

§2010 §4130 Rozdz.85228 §2010 §3110

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Razem:

5 800,00 x 12 300,00 12 300,00 x 4 147 836 ,00

x 5 800,00 12 300,00 x 12 300,00 4 147 836 ,00

§ 14. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 319.000 zł z tego: Pomoc Społeczna 319.000 zł

Dział Dz.852 Rozdz.85213 Rozdział Paragraf Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. §2030 §4130 Rozdz.85214 §2030 §3110 Rozdz.85216 §2030 §3110 Rozdz.85219 §2030 §4010 §4110 §4120 §4170 §4210 §4300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pozostałych usług RAZEM: Treść DOCHODY WYDATKI 319 000,00 4 900,00 319 000,00 4 900,00

4 900,00 x 106 200,00 106 200,00 x 81 200,00 81 200,00 x 126 700,00 126 700,00 x x x x x x 319 000,00

x 4 900,00 106 200,00 x 106 200,00 81 200,00 x 81 200,00 126 700,00 x 92 400,00 23 000,00 2 100,00 5 400,00 1 800,00 2 000,00 319 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?8? Poz. 321 ?

§ 15. Wyodrębnia się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 72 142 zł z tego: 1. Oświata i wychowanie 30.000 zł 2. Transport i łączność 42.142 zł

Dział Rozdział Paragraf 801 80104 §2310 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ? porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich Transport i łączność 60004 §2310 Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ? porozumienie z Gminą Miejską na realizację zadania własnego w zakresie zbiorowego transportu lokalnego RAZEM WYDATKI Treść Kwota 30.000 ,00 30.000,00 30.000,00 42 142,00 42 142,00 42 142 ,00 72.142,00

600

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Przecławia do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł

§ 17. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 2. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. § 18. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej: z tego:

Dział Dz. 010 Rozdz.01095 Rozdział Paragraf Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody majątkowe, w tym : §0770 Dz.020 Rozdz.02095 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działki rolnej) Leśnictwo Pozostała działalność Dochody bieżące w tym : Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( za dzierżawę terenów łowieckich) Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.

70005 §0470 §0750 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące w tym : Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Treść Kwota 5.000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 600,00 600,00 600,00

§0750

600,00

Dz.700

134 500,00 134 500,00 34 500,00 2 500,00 23 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ?9? Poz. 321 ?

innych umów o podobnym charakterze(dochody z najmu lokali) §0920 §0970 Pozostałe odsetki ( z tytułu rozłożenia na raty należności) Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe w tym: c)dochody ze sprzedaży majątku §0770 Dz.720 Rozdz.72095 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia komunalnego) Informatyka Pozostała działalność Dochody majątkowe, w tym: a)dotacje i środki na inwestycje w tym: b) na programy finansowane ze środków UE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dla projektu ?PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej? Administracja publiczna Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie Dochody bieżące w tym : §2010 Rozdz.75023 §0920 §0970 Rozdz.75045 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące w tym : Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dochody bieżące w tym : §2010 Dz.751 Rozdz.75101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące w tym §2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.75601 §0350 Rozdz.75615 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Dochody bieżące w tym: Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 180,00 8 820,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 311 685,00 311 685,00 311 685,00 311 685,00

§6207

311 685,00

Dz.750

109 066,81 105 666,00 105 666,00 105 666,00 3 000,81 3 000,81 1 000,81 2 000,00 400,00 400,00 400,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00

Dz.756

5 494 511,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 743 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 10 ? Poz. 321 ?

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące w tym §0310 §0320 §0330 §0340 §0500 §0910 Rozdz.75616 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące w tym §0310 §0320 §0330 §0340 §0360 §0430 §0500 §0690 §0910 Rozdz.75618 §0410 §0460 §0480 §0490 §0590 Rozdz.75621 §0010 §0020 Dz.758 Rozdz.75801 §2920 Rozdz.75807 §2920 Rozdz.75831 §2920 Dz.801 Rozdz.80101 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące w tym Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące w tym Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące w tym Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące w tym Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące w tym Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody bieżące w tym: 743 100,00 632 000,00 30 000,00 75 000,00 4 000,00 100,00 2 000,00 951 500,00 951 500,00 435 000,00 305 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 1 500,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 666 500,00 666 500,00 22 000,00 514 000,00 126 000,00 1 500,00 3 000,00 3 128 411,00 3 128 411 ,00 3 088 411,00 40 000,00 16 398 290,00 10 173 295,00 10 173 295,00 10 173 295 ,00 5 833 044,00 5 833 044,00 5 833 044,00 391 951,00 391 951,00 391 951,00 845 000,90 402 700,90 2 700,90

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 11 ? Poz. 321 ?

§0920 §0970

Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody majątkowe, w tym: a)dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł na zadanie : ? Budowa Sali gimnastycznej z przewiązką w Dobryninie? Przedszkola Dochody bieżące w tym

1 700,90 1 000,00 400 000,00

§6290 Rozdz.80104 §0920 §0970 §0690 Rozdz.80148

400 000,00 62 060,00 62 060,00 300,00 260,00 61 500,00 380 240,00 380 240,00

Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat (wpływy za korzystanie z przedszkoli w tym : Samorządowe Przedszkole w Przecławiu 36 500,00, Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu 25.000, Stołówki szkolne Dochody bieżące w tym Wpływy z usług ( z tytułu odpłatności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych) SP Przecław 50.000 ,SP Łączki B 35.000 SP Tuszyma 30.000, SP Dobrynin 20.000 SP Rzemień 24.640, SP Kiełków 20.000 SP Wylów 15.000, Zespół Szkół 51.400 Sam. Przedszkole Rzemień 54.200 Sam. Przedszkole Przecław 80.000 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące w tym

§0830

380 240,00

Dz.852 Rozdz.85212

4 631 395,00 4 078 650,00 4 078 650,00 1 850,00 4 021 800,00

§0920 §2010

Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dochody od zwróconych zaliczek alimentacyjnych ) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dochody bieżące w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§2360

21 000,00

§2910

34 000,00

Rozdz.85213

10 700,00 10 700,00 5 800,00 4 900,00 106 200,00

§2010 §2030 Rozdz.85214

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 12 ? Poz. 321 ?

Dochody bieżące w tym §2030 Rozdz.85216 §2030 Rozdz.85219 §0920 §0970 §2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dochody bieżące w tym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące w tym: Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) b)na programy finansowane ze środków UE Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ?Czas na aktywność) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ?Czas na aktywność) Rozdz.85228 §0830 §2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące w tym Wpływy z usług (opłata za pobyt w DPS) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dochody od zwróconych usług opiekuńczych ) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz.85395 Pozostała działalność Dochody bieżące w tym b)na programy finansowane ze środków UE Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ?Od bierności do aktywności. Program szkoleń zawodowych dla mieszkańców Gminy Przecław" , w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

106 200,00 106 200,00 81 200,00 81 200,00 81 200,00 334 045,00 334 045,00 1 500,00 110,00 126 700,00 205 735,00

§2007

195 390,78

§2009

10 344,22

20 600,00 20 600,00 3 800,00 12 300,00

§2360

500,00

§2910

4 000,00

Dz.853

210 802,00 210 802,00 210 802,00 210 802,00

§2007

179 181,70

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 13 ? Poz. 321 ?

zawodowej w regionie, priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Od bierności do aktywności. Program szkoleń zawodowych dla mieszkańców Gminy Przecław", w ramach działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich" Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz.85495 Pozostała działalność Dochody bieżące w tym b)na programy finansowane ze środków UE Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich( na realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.? Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych w gminie Przecław?, w ramach działania 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty?) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich( na realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.? Program niwelowania dysproporcji edukacyjnych w szkołach podstawowych w gminie Przecław? w ramach działania 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( na realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ?Twoja wiedza i kreatywność szansą na sukces? , w ramach działania 9.1. "Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( na realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ?Twoja wiedza i kreatywność szansą na sukces? , w ramach działania 9.1."Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( na realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

§2009

31 620,30

Dz.854

348 289,10 348 289,10 348 289,10 348 289,10

§2007

132 673,27

§2009

23 412,93

§2007

43 046,39

§2009

7 596,51

§2007

120 326,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 14 ? Poz. 321 ?

pt. ?Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty? ?Wielkie jutro należy do małych dzisiaj? Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( na realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. ? Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty? Wielkie jutro należy do małych dzisiaj? Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Rozdz.90019 §0570 §0580 §0690 Dz.921 Rozdz.92109 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące w tym:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§2009

21 234,00

Dz.900

12 000 ,00 12.000,00 12 000,00 500,00 500,00 11 000,00 20 042,19 20 042,19 20 042,19

Wpływy z różnych opłat Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody majątkowe w tym : a)dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: b)na programy finansowane ze środków UE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.

1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zadanie: ??Wyposażenie Domu parafialnego w Przecławiu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej? PROW działanie 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dochody majątkowe w tym: a)dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w tym: b)na programy finansowane ze środków UE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zadanie: ?Przebudowa(modernizacja)obiektów stadionu sportowego w Przecławiu, budowa boiska Orlik? PROW Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł na zadanie? ?Przebudowa(modernizacja)obiektów stadionu sportowego w Przecławiu, budowa boiska Orlik? PROW Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie? ?Przebudowa(modernizacja)obiektów stadionu sportowego w Przecławiu, budowa boiska Orlik? PROW RAZEM

§6207

20 042,19

Dz.926 Rozdz.92601

1 333 000,00 1 333 000,00 1 333 000,00

§6207

500 000,00

§6290

500 000,00

§6630

333 000,00

29 856 052,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 15 ? Poz. 321 ?

§ 19. 1. Ustala się plan wydatków budżetu w układzie dział, rozdział paragraf klasyfikacji budżetowej:

Dział Dz.010 Rozdz.01030 Rozdział Paragraf Izby rolnicze w tym; 1.1wydatki bieżące z tego : 2)dotacje na zadania bieżące §2850 Rozdz.01095 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność w tym; 1 .1wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych : §4270 Dz.400 Rozdz.40002 Zakup usług remontowych w tym: Fundusz Sołecki Łączki Brzeskie 21.373,80 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody w tym; 1 .1wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych : §4300 Dz.600 Rozdz.60004 Zakup usług pozostałych ( dopłata do wody zgodnie z Uchwałą ) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy W tym : 1.1wydatki bieżące z tego : 2) dotacje na zadania bieżące z tego: §2310 Rozdz.60016 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ( porozumienie z Gmina Miejską na realizację zbiorowego transportu lokalnego) Drogi publiczne gminne w tym; 1.1wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych : §4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fundusz Sołecki Tuszyma 3.100,- zakup przystanku Zakup usług remontowych §4270 §4300 §4430 §6050 (w tym: F S Dobrynin 10.000 zł, FS Wylów 1.000 zł Błonie 22.000,- FS Podole 10.373,80 remont ?Potok Nowy? 75.000 zł ) Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 1.2 wydatki majątkowe z tego : Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -budowa chodników w gminie Przecław 318 373,80 42 142,00 42 142,00 42 142,00 666 873,80 566 873,80 566 873,80 103 100,00 67 476,00 67 476,00 726 015,80 42 142,00 67 476,00 Treść ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Kwota 28 073,80 6 700,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 21 373,80 21 373,80 21 373,80 21 373,80 67 476,00 67 476,00

140 000,00 5 400,00 100 000,00 100 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 16 ? Poz. 321 ?

Rozdz.60017

Drogi wewnętrzne w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: §4270 Zakup usług remontowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym; 1.1wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: §4210 §4260 §4270 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym F S Biały Bór 10.000,-) Zakup energii Zakup usług remontowych (w tym: F S Ł. Brzeskie 3.000 zł, FS Zaborcze 10.000,- FS Biały Bór 10.000,- FS Kiełków 26.373,80 ) Zakup usług pozostałych w tym: §4300 §4430 §6060 §6050 ( F S Przecław 7.000,- wykonanie projektu technicznego ogólnodostępnego placu zabaw ) Różne opłaty i składki 1.2 wydatki majątkowe z tego: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup gruntów gmina ) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( F S Podole 7.000 zł, ogrodzenie świetlicy c.d. ) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w tym; 1.1wydatki bieżące z tego: 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : §4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: §4300 Zakup usług pozostałych Cmentarze w tym; 1.1wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych : §4210 §4300 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: Fundusz Sołecki Tuszyma ? 4.500 zł) Zakup usług pozostałych ( FS Tuszyma 500 zł) INFORMATYKA Pozostała działalność 1.2 wydatki majątkowe z tego:

17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 281 873,80 281 873,80 254 873,80 254 873,80 30 000,00 55.000,00 79 373,80

Dz.700 Rozdz.70005

87 000,00 3 500,00 27 000,00 20 000,00 7 000,00 100 000,00 95 000,00 95 000,00 45 000,00 45 000,00 50 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 500,00 500,00 366 689,00 366 689,00 366 689,00

Dz.710 Rozdz.71004

Rozdz.71035

Dz.720 Rozdz.72095

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 17 ? Poz. 321 ?

4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust1 pkt2 i 3 §6057 §6059 Dz.750 Rozdz.75011 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie projektu PSeAP Podkarpacki System eAdministracji Publicznej RPO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Podkarpacki System e- Admin. Publicznej (wkład własny) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym; 1.1wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : §4010 §4040 §4110 §4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych : §4210 §4300 §4410 §4440 §4700 Rozdz.75022 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego : 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych : §4300 §4360 Rozdz.75023 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego : 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : §4010 §4040 §4110 §4120 §4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych :

366 689,00 311 685,00 55 004 ,00 3 360 712,02 195 472,00 195 472,00 182 926,00 146 012,00 11 783,00 21 622,00 3 509,00 12 546,00 4 600,00 4 000,00 200,00 3 446,00 300,00 65 400,00 65 400,00 60 000,00 60 000,00 5 400,00 3 000,00 2 400,00 2 793 333,00 2 793 333,00 14 005,00 14 005,00 2 253 569,00 1 746 487,00 122 157,00 274 995,00 39 930,00 70 000,00 525 759,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 18 ? Poz. 321 ?

§4140 §4210 §4260 §4270 §4280 §4300 §4350 §4360 §4370 §4410 §4420 §4430 §4440 §4480 §4580 §4610 §4700 Rozdz.75045

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa 1.1wydatki bieżące z tego : Wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacja zadań statutowych:

41 612,00 112 700,00 65 000,00 50 000,00 800,00 89 000,00 4 000,00 7 800,00 35 000,00 9 000,00 500,00 12 000,00 46 847,00 42 000,00 500,00 1 000,00 8 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 145 300,00 145 300,00 65 300,00 200,00 100,00 65 000,00 80 000,00 30 000,00 50 000,00 160 807,02 153 433,22 40 700,78 600,00 100,78 40 000,00 112 732,44 97 502,44

§4300 Rozdz.75075

Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym; 1.1wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

§4110 §4120 §4170

§4210 §4300 Rozdz.75095

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność w tym; 1.1wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

§4110 §4120 §4170

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

§4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 19 ? Poz. 321 ?

( w tym: F S Biały Bór 373,80 FS Tuszyma 7.000,- FS Dobrynin 4.000,- FS Błonie 2.000,- SF Rzemień 19.500,- FS Łączki Brzeskie 2.000,-, FS Przecław 4.000,- FS Zaborcze 628,64 Razem 39.502,44) §4300 §4430 Zakup usług pozostałych (FS Tuszyma organizacji Dni Tuszymy 2.000,-) Różne opłaty i składki ( składki LGD) 1.2 wydatki majątkowe z tego: §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS Dobrynin ?zakup kosiarki na potrzeby sołectwa mieszkańców) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego : 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : §4170 §4110 §4120 Dz.754 Rozdz.75412 Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne w tym; 1.1wydatki bieżące z tego 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : §4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych: Zakup materiałów i wyposażenia §4210 §4260 §4270 §4300 §4430 §6060 Rozdz.75414 ( w tym: FS Błonie zakup umundurowania dla strażaków 1.846,32 FS Podole zakup wyposażenia 4.000,- FS Dobrynin zakup umundurowania 5.000,00 razem 10.846,32 ) Zakup energii Zakup usług remontowych (w tym: F S Przecław 5.000 remont garaży OSP Przecław, oraz dalszy ciąg remontu sali dla koła Gospodyń wiejskich Tuszyma 5.273,80) Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 1.2 wydatki majątkowe w tym na: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu p/poż) Obrona cywilna w tym; 1.1wydatki bieżące z tego 35 846,32 9 500,00 5 730,00 7 373,80 7 373,80

Dz.751

1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 870,00 1 590,81 240,21 38,98 182 420,12 175 420,12 150 420,12 32 500,00 32 500,00 11 000,00 11 000,00 106 920,12

22 000,00 30 273,80 11 300,00 7 500,00 25 000,00 25 000,00 2 500,00 2 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 20 ? Poz. 321 ?

1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4210 §4300 Rozdz.75421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zarządzanie kryzysowe w tym; 1.1wydatki bieżące z tego 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4210 §4300 Dz.757 Rozdz.75702 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym; 1.1wydatki bieżące z tego: 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego §8110 Dz.758 Rozdz.75818 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe w tym; 1.1wydatki bieżące z tego 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4810 Dz.801 Rozdz.80101 Rezerwy w tym: (-rezerwa ogólna 105.000,-rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000zł ) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : §4010 §4040 §4110 §4120 §4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia (FS Rzemień dofinansowanie zakupu ogrodzenia 4.373,80 oraz zakup kosiarki żyłowej 2.500,- do szkoły Podstawowej, FS Tuszyma budowa wiaty dla młodzieży 4.000,- razem FS 10.873,80)

2 500,00 1 000,00 1 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 500,00 4 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00 185 000,00

185 000,00 13 656 573,44 7 237 925,20 6 325 911,50 279 407,00 279 407,00 5 414 497,00 4 242 549,00 313 871,00 737 028,00 115 549,00 5 500,00 632 007,50

§4210

77 373,80

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 21 ? Poz. 321 ?

§4240 §4260 §4270 §4280 §4300 §4350 §4370 §4410 §4430 §4440 §4700

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych (w tym: F S Wylów 2.973,70 wymiana okien) Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.

2 wydatki majątkowe w tym na: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ? Budowa Sali gimnastycznej z przewiązką w Dobryninie ?zadanie realizowane w ramach środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 738.013,70 ?Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Dobryninie?125.000,Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych SP Dobrynin wyposażenie sali gimnastycznej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych

10 000,00 294 500,00 11 973,70 4 300,00 69 000,00 9 872,00 13 400,00 3 800,00 8 350,00 126 488,00 2 950,00 912 013,70

§6050

863 013,70

§6060 Rozdz.80103

49 000,00 364 604,00 364 604,00 19 050,00 19 050,00 315 859,00 245 637,00 21 133,00 42 549,00 6 540,00 29 695,00 4 427,00 1 600,00 9 900,00 1500,00 600,00 2 900,00 200,00 900,00 200,00 7 468,00 1 067 175,30 1 060 175,30

§3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane :

§4010 §4040 §4110 §4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 §4240 §4260 §4270 §4280 §4300 §4350 §4370 §4410 §4440 Rozdz.80104

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola w tym;

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 22 ? Poz. 321 ?

1.1 wydatki bieżące z tego 2) dotacje na zadania bieżące Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach miejskich w Mielcu 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 §4040 §4110 §4120 §4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4210 §4240 §4260 §4270 §4280 §4300 §4350 §4370 §4410 §4430 §4440 §4700 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych (FS Przecław 4.373,80 wykonanie altanki przy Samorządowym Przedszkolu) Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.2 wydatki majątkowe w tym na : §6060 Rozdz.80110 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Samorządowe Przedszkole Przecław Gimnazja w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 §4040 §4110 §4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00

§2310

30 000,00

35 435,00 35 435,00 863 900,00 675 529,00 55 551,00 113 373,00 18 947,00 500,00 130 840,30 10 000,00 12 000,00 60 000,00 1 500,00 450,00 18 373,80 1 400,00 2 200,00 400,00 2 600,00 21 541,50 375,00 7 000,00 7 000,00 3 170 344,86 3 170 344,86 147 401,00 147 401,00 2 643 897,00 2 079 523,00 149 581,00 356 882,00 57 911,00 379 046,86

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 23 ? Poz. 321 ?

§4210 §4240 §4260 §4270 §4280 §4300 §4350 §4370 §4410 §4430 §4440 §4700 Rozdz.80113

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

33 000,00 1 000,00 230 000,00 10 000,00 500,00 32 000,00 1 200,00 3 200,00 2 200,00 5 800,00 59 296,86 850,00 191 583,00 191 583,00 4 158,00 534,12 86,66 3 537,22 187 425,00 8 842,00 175 637,00 2 946,00 497 176,46 497 176,46 15 038,00 15 038,00 466 208,00 379 607,00 20 038,00 58 504,00 8 059,00 15 930,46 2 000,00 200,00 4 500,00 500,00 200,00 2 000,00 500,00 700,00

§4110 §4120 §4170

Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 §4300 §4430 Rozdz.80120

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ( w tym SP 163.637,-) Różne opłaty i składki Licea ogólnokształcące w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 §4040 §4110 §4120

Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 §4240 §4260 §4270 §4280 §4300 §4350 §4370

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 24 ? Poz. 321 ?

stacjonarnej §4410 §4440 Rozdz.80146 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4210 §4300 §4410 §4700 Rozdz.80148 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( Oświata 17.200,-) Stołówki szkolne w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 §4040 §4110 §4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4210 §4220 §4440 Rozdz.80195 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego: 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych §3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 §4110 §4120 §4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników (oświata) Składki na ubezpieczenia społeczne (oświata) Składki na Fundusz Pracy (oświata) Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4210 §4300 §4440 Dz.851 Rozdz.85153 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Oświata) OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 200,00 5 130,46 51 292,00 51 292,00 51 292,00 3 973,00 10 000,00 1 900,00 35 419,00 903 472,62 903 472,62 3 863,00 3 863,00 491 638,00 389 166,00 28 707,00 63 501,00 10 264,00 407 971,62 6 800,00 380 240,00 20 931,62 173 000,00 173 000,00 20 203,00 20 203,00 28 768,00 20 203,00 3 062,00 503,00 5 000,00 124 029,00 25 000,00 49 259,00 49 770,00 127 000,00 2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego ? 25 ? Poz. 321 ?

w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4210 §4300 Rozdz.85154 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych §3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : §4110 §4120 §4170 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 1)wydatki jednostek budżetowych w tym na: b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych §4210 §4270 §4300 §4370 §4410 §4700 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.2 wydatki majątkowe z tego §6050 Rozdz.85195 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych( zadanie Budowa i wyposażenie placów zabaw rekreacyjno-sportowych) Pozostała działalność w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego

2) dotacje na zadania bieżące z czego:

2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 124 000,00 68 000,00 1 000,00 1 000,00 5 500,00 300,00 100,00 5 100,00 61 500,00 22 000,00 20 000,00 14 000,00 1 000,00 500,00 4 000,00 56 000,00 56 000,00 1 000,00 1 000,00

§2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( zadania w zakresie ochrony zdrowia ) POMOC SPOŁECZNA Rodziny zastępcze w tym; 1.1 wydatki bieżące z tego 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.77.1457

  uchwała nr XXXX/286/2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 25 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Przecław na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1729

  uchwała nr XIX/137/2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1728

  uchwała nr XIX(135)2012 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3373

  uchwała nr X.71.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.3372

  uchwała nr X.70.2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.320

  uchwała nr 218/XXIV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.319

  uchwała nr XI/139/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2012 - 2015?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.318

  uchwała nr XVIII/4/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 13 grudnia 2011 w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania gruntów i budynków mienia komunalnego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.317

  uchwała nr XVIII/1/2012 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów zawodników, osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.316

  uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.