Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3662

Tytuł:

aneks nr 1 Burmistrza Gminy Rawicz; Powiatu Rawickiego z dnia 8 sierpnia 2012r. do Porozumienia Nr 84/12 z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz ? Dubin, w Słupi Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189 oraz wjazdy do posesji na pow. 349m2 -strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 ? strona północna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Burmistrz Gminy Rawicz; Powiat Rawicki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3662
Hasła:aneksy do porozumień

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 3662

ANEKS NR 1 POWIATU RAWICKIEGO z dnia 8 sierpnia 2012 r. do Porozumienia Nr 84/12 z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz ? Dubin, w Słupi Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189 oraz wjazdy do posesji na pow. 349m2 -strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 ? strona północna zawarty pomiędzy Powiatem Rawickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Zygmunt Wolny ? Starosta Powiatu Rawickiego, 2. Maciej Osiński ? Członek Zarządu Powiatu Rawickiego, przy kontrasygnacie Elżbiety Mikołajczak ? Skarbnika Powiatu Rawickiego zwanym dalej Powiatem, a Gminą Rawicz reprezentowaną przez: Pana Tadeusza Pawłowskiego ? Burmistrza Gminy Rawicz, przy kontrasygnacie Pani Arlety Przydrożnej ? Skarbnika Gminy Rawicz zwaną dalej Gminą § 1. Strony uzgadniają, że dokonują następujących zmian w porozumieniu z dnia 21.05.2012 r. § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ?Dofinansowania realizacji przedsięwzięcia na kwotę 38.600,34 zł., słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 34/100 gr.? § 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. § 3. Aneks sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Starosta (-) Zygmunt Wolny Członek Zarządu (-) Maciej Osiński Burmistrz (-) Tadeusz Pawłowski


12:13:59

Skarbnik Powiatu (-) Elżbieta Mikołajczak

Skarbnik Gminy (-) Arleta Przydrożna
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3663

  porozumienie nr 84/12 Burmistrza Gminy Rawicz; Powiatu Rawickiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin, w Słupii Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189, oraz wjazdy do posesji na pow. 349 m2 - strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 - strona północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.50.1262

  aneks nr 2 Wójta Gminy Mielno z dnia 13 maja 2009r. do Porozumienia z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wykonywanych w pasie dróg powiatowych, leżących w granicach administracyjnych Gminy Mielno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.296.4782

  uchwała nr X/93/11 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rawicz

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.170.4261

  uchwała nr CIV/478/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej i zawarcie porozumienia z Powiatem Radomskim na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr3523W Jedlnia- Sokoły-Pionki, ulicy Radomskiej"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3102

  uchwała nr XXI/175/12 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Rawicz - osiedla.

zamów dokument

Porady prawne

 • Odśnieżanie chodnika przy drodze krajowej

  Posesja znajduje się przy drodze krajowej. Od drogi posesję oddziela chodnik szerokości ok. 1,4m oraz pas zieleni (ziemi) ok. 1m. Z jednej stron posesji znajduje się wyjście (...)

 • Bezprawnie przesunięte granice nieruchomości

  Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, której naruszone ogrodzenie spowodowało pośrednio wejście z chodnikiem miejskim w głąb ok. 1, 5 m (...)

 • Podział dochodów z nieruchomości wspólnej

  Czy jako współwłaściciel posesji mogę domagać się od drugiego współwłaściciela czynszu dzierżawnego za prowadzenie przez niego działalności gospodarczej na terenie (...)

 • Działanie przez pełnomocnika

  Czy jeśli chciałabym wnieść pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, to na rozprawie mógłby mnie reprezentować adwokat czy też musiałbym się stawić osobiście?

 • Obowiązek utrzymania chodnika w należytym stanie

  Na kim ciąży obowiązek odśnieżania i posypywania piaskiem chodnika wzdłuż działki mieszkalnej? Czy właściciel działki wzdłuż której biegnie chodnik, który oddzielony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3661

  uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli oraz prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3660

  uchwała nr XIX\163\12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą ?Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku? oraz uchwalenia jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3659

  uchwała nr 186/XVIII/12 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXII/05 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wieleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3658

  uchwała nr 181/XVIII/12 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 370/XXXVI/10 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół i nauczycielom oraz przyjęcia obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3657

  uchwała nr XXI/150/2012 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie podziału gminy Rakoniewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.