Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3664

Tytuł:

uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Siekierkach Wielkich, gm. Kostrzyn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3664
Hasła:planowanie przestrzenne,zmiana uchwały

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 3664

UCHWAŁA NR XIX/122/2012 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Siekierkach Wielkich, gm. Kostrzyn Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn uchwala, co następuje: § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Siekierkach Wielkich, gm. Kostrzyn, zwany dalej ?planem?, stwierdzając zgodność planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostrzyn, uchwalonego uchwałą nr XXX/239/2001 z dnia 3 lipca 2001 r. ze zmianami; 2. Załączniki do uchwały stanowią: 1) część graficzna planu w skali 1:1000, zwana dalej ?rysunkiem planu? - załącznik nr 1; 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu -załącznik nr 2; 3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3. 3. Miejscowy plan obowiązuje na obszarze o powierzchni 4,6048 ha. 4. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu. § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) działce ? należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 2) nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na którym dopuszcza się usytuowanie budynków; 3) powierzchni zabudowy ? należy przez to rozumieć sumę powierzchni terenu wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku w stanie wykończonym; 4) szyldzie ? należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności; 5) tablicy informacyjnej ? należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, turystycznej, przyrodniczej lub edukacji ekologicznej;


12:50:26

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3664

6) urządzeniu reklamowym ? należy przez to rozumieć nośnik reklamowy trwale związany z gruntem lub zamontowany na elewacji budynku, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. § 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów: 1) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1U/MN i 2U/MN; 2) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, oznaczony symbolem P/U; 3) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW; 4) teren infrastruktury technicznej ? elektroenergetyka, oznaczony symbolem E. § 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) zakaz budowy ogrodzeń pełnych, ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz wyższych niż 1,80 m od strony dróg; 2) zakaz lokalizacji urządzeń reklamowych na terenach 1U/MN i 2U/MN; 3) nakaz lokalizacji zabudowy w obszarze ograniczonym przez ustalone nieprzekraczalne linie zabudowy; 4) dopuszczenie lokalizacji tablic informacyjnych; 5) dopuszczenie lokalizacji szyldów: a) na terenie 1U/MN i 2U/MN o maksymalnej łącznej powierzchni 2m2 na jednej działce, b) na terenie P/U o maksymalnej łącznej powierzchni 5m2 na jednej działce. § 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego; 2) zakaz przekraczania na terenach 1U/MN oraz 2U/MN dopuszczalnych poziomów hałasu wymaganych dla terenów mieszkaniowo - usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) zakaz przekraczania standardów jakości środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi, związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną, magazynową, składową lub usługową poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny. § 6. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu. Na prowadzenie badań archeologicznych Inwestor winien uzyskać pozwolenie konserwatorskie, przed wydaniem pozwolenia na budowę. § 7. Nie wyznacza się terenów, dla których należy określić wymagania wynikające z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych. § 8. 1. Dla terenów 1U/MN i 2U/MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna; 2) dopuszczenie lokalizacji na działce jednego budynku usługowego i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługami; 3) dopuszczenie lokalizacji na działce jednego wolno stojącego budynku gospodarczego, budynku garażowego lub budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m2; 4) dopuszczanie lokalizacji garażu w budynku mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym; 5) dopuszczenie zblokowania garaży wolno stojących w części frontowej lub tylnej sąsiadujących działek przy zastosowaniu jednolitych parametrów kształtowania zabudowy; 6) zakaz stosowania blachy jako materiału elewacyjnego; 7) maksymalną powierzchnię zabudowy 35% powierzchni działki;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3664

8) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 35% powierzchni działki; 9) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad poziomem terenu; 10) dachy skośne o kącie nachylenia połaci dachowych od 30? do 45?; 11) zastosowanie dachówki ceramicznej albo materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto ? czerwonym, grafitowym lub brązowym; 12) wysokość budynków usługowych, mieszkalnych jednorodzinnych i mieszkalnych jednorodzinnych z usługami: a) do 2 kondygnacji nadziemnych; b) nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu; 13) wysokość budynków gospodarczych, garażowych oraz gospodarczo ? garażowych: a) 1 kondygnacja nadziemna, b) nie więcej niż 6,0 m od poziomu terenu; 14) dopuszczenie kondygnacji podziemnej, jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne; 15) usytuowanie kalenicy głównej budynków równolegle do frontowej granicy działki; 16) dopuszczenie zastosowania tynków na elewacjach budynków wyłącznie w kolorach pastelowych; 17) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działki w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny i 2 miejsca postojowe na 100 m? powierzchni użytkowej usługowej. 2. Dla terenu P/U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) rodzaj zabudowy: obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa; 2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400m?; 3) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy istniejących budynków z zachowaniem parametrów określonych w planie; 4) dopuszczenie realizacji pomieszczeń mieszkalnych wyłącznie w istniejącym budynku socjalno ? biurowym; 5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 6) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki; 7) powierzchnię terenu biologicznie czynnego co najmniej 20% powierzchni działki; 8) wysokość budynków ? nie większą niż 10,5 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, do 2 kondygnacji nadziemnych; 9) dopuszczenie kondygnacji podziemnej, jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne; 10) dachy dowolne, przy dachach skośnych nachylenie połaci dachowych do 450; 11) przy dachach skośnych zastosowanie dachówki lub materiału dachówkopodobnego; 12) wyznaczenie miejsc postojowych na terenie nieruchomości dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 stanowiska na 100 m2 powierzchni użytkowej obiektu oraz dla samochodów ciężarowych w ilości minimum 2 stanowiska na obszarze działki. 3. Dla terenu E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) lokalizację urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej; 2) dopuszczenie nasadzeń zieleni na terenach niezainwestowanych.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3664

§ 9. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. § 10. 1. Nie określa się terenów, które wymagają scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych. 2. Dla terenu U/MN ustala się minimalną powierzchnię działki - 800m2. 3. Dla terenu P/U ustala się minimalną powierzchnię działki - 3000m2. § 11. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących pogorszyć istniejące stosunki wodne na działkach sąsiednich; 2) nakaz zastosowania rozwiązań zamiennych w przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z urządzeniami drenażu melioracyjnego; 3) do czasu skablowania elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV nakaz zachowania wolnych od zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej pasów technologicznych o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi. § 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 1) w zakresie systemów komunikacji: a) teren drogi wewnętrznej KDW o szerokości 10,0 m, b) dopuszczenie realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w obrębie terenu drogi zgodnie z przepisami odrębnymi, c) obsługę komunikacyjną terenów 1U/MN i 2U/MN z drogi wewnętrznej KDW, d) obsługę komunikacyjną terenu P/U z drogi publicznej znajdującej się poza granicą opracowania, e) dopuszczenie wydzielenia dróg wewnętrznych na terenie P/U; 2) dopuszczenie remontu, rozbudowy, przebudowy i budowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w strefie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, wyznaczonej na rysunku planu; 3) podłączenie do istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci; 4) nakaz zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 5) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych: a) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczenie stosowania indywidualnych szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą regularnie wywożone przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków, c) dopuszczenie stosowania przyzakładowych oczyszczalni ścieków na terenie P/U o maksymalnej wydajności 7,5 m3 /dobę; 6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych; 7) nakaz podczyszczenia wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych i składowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 8) dopuszczenie budowy sieci gazowej, na warunkach określonych przez gestora sieci;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3664

9) nakaz stosowania przy pozyskiwaniu ciepła dla celów grzewczych paliw niskoemisyjnych spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności z dopuszczeniem wprowadzania odnawialnych źródeł energii; 10) zasilanie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej; 11) nakaz magazynowania segregowanych odpadów w pojemnikach na posesji i zagospodarowanie ich zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostrzyn oraz przepisami odrębnymi; 12) nakaz zagospodarowania mas ziemnych pochodzących z wykopów na terenie własnej działki lub wywóz na miejsce wskazane przez odpowiednie służby gminne. § 13. Nie ustala się sposobów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów. § 14. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 5 %. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kostrzyn. § 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn (-) mgr Renata Lepczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3664

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3664

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 lipca 2012 r. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 28.


12.2011r. do 19.01.2012r. W dniu 10.01.2012r. odbyła się dyskusja publiczna. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) uwagi były przyjmowane do dnia 3.02.2012r. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag, w związku z czym Rada Miejska Gminy Kostrzyn nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3664

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 lipca 2012 r. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Kostrzyn rozstrzyga, co następuje: § 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: 1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. 2. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostrzyn oraz na podstawie przepisów odrębnych. 3. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn. 4. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej. 5. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje. § 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie: Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez: 1) wydatki z budżetu gminy; 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy ? w ramach m.in.: a) dotacji unijnych, b) dotacji samorządu województwa, c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, d) kredytów i pożyczek bankowych, e) innych środków zewnętrznych; 3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno ? prawnym lub w formie partnerstwa publiczno ? prywatnego ? ?PPP?, a także właścicieli nieruchomości.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2435

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN - I. 4131.1.152.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012r. orzeka nieważność uchwały Nr XVI/100/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Sierakach Wielkich, gm. Kostrzyn.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/187/2010 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 9 września 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/168/2010 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2010 roku w w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Janowice Wielkie w Gminie Janowice Wielkie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/188/2010 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 9 września 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XL/169/2010 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz w Gminie Janowice Wielkie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2847

  uchwała nr XV/113/2012 Rada Gminy w Belsku Dużym z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie 1. stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Belsk Duży, obejmującego obszar leżący przy drodze wojewódzkiej nr 728, w obrębie działek nr ewidencyjny 34,35 i 36 z zapisami ustaleń i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2. rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3. rozstrzygnięcia o sposobie finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Samorządu na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3663

  porozumienie nr 84/12 Burmistrza Gminy Rawicz; Powiatu Rawickiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin, w Słupii Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189, oraz wjazdy do posesji na pow. 349 m2 - strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 - strona północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3662

  aneks nr 1 Burmistrza Gminy Rawicz; Powiatu Rawickiego z dnia 8 sierpnia 2012r. do Porozumienia Nr 84/12 z dnia 21.05.2012 r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn.: ?Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz ? Dubin, w Słupi Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189 oraz wjazdy do posesji na pow. 349m2 -strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 ? strona północna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3661

  uchwała nr XVII/143/2012 Rady Gminy Krzymów z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli oraz prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3660

  uchwała nr XIX\163\12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą ?Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku? oraz uchwalenia jej statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3659

  uchwała nr 186/XVIII/12 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXII/05 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wieleń

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.