Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3668

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica ? Kolonia, obręb Kraśnica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Miejska w Golinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3668
Hasła:planowanie przestrzenne,miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 3668

UCHWAŁA NR XXVIII/107/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica ? Kolonia, obręb Kraśnica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.647) w związku z uchwałą Nr LI/282/2010 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości KraśnicaKolonia, obręb Kraśnica, Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Zakres obowiązywania planu. § 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Golina? uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica ? Kolonia, obręb Kraśnica, zwany dalej planem. § 2. 1. Rysunek planu pt. ?Gmina Golina ? Kraśnica ? Kolonia, obręb Kraśnica, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, skala 1:2000? wraz z zaznaczoną granicą obszaru objętego planem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 3. Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały. § 3. Przedmiotem planu jest określenie: 1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4. zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 5. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 6. parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy;


14:49:34

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3668

7. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi; 8. szczegółowych zasad podziału nieruchomości; 9. szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 10. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 11. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 12. stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. § 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 1. granica planu miejscowego; 2. symbol terenu; 3. linia rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu ściśle określona; 4. maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy; § 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1. budowli służącej reklamie - należy przez to rozumieć wolnostojący trwale związany z gruntem obiekt reklamowy, który nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 2. urządzeniu służącym reklamie ? należy przez to rozumieć obiekt nie związany na trwale z gruntem, służący reklamie; 3. froncie działki - należy przez to rozumieć tę granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę; 4. kalenicy dachu ? należy przez to rozumieć najwyższą i najdłuższą, poziomą krawędź załamania połaci dachu spadowego; 5. wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danej działce budowlanej do powierzchni całkowitej tej działki; 6. maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy ? należy przez to rozumieć linię, w której może być zlokalizowana ściana frontowa projektowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku drogi; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów architektonicznych budynków jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, wiatrołap oraz innych detali wystroju architektonicznego budynku wysuniętych poza tę linię nie więcej niż 2,0 m; 7. obiekcie obsługi technicznej - należy przez to rozumieć podziemną infrastrukturę techniczną, która służy odprowadzaniu ścieków, dostarczaniu wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu a także stacje transformatorowe, obiekty przepompowni ścieków, urządzenia melioracji, zorganizowane miejsca zbiórki segregowanych odpadów komunalnych; 8. przeznaczeniu podstawowym, dominującym ? należy przez to rozumieć dominujący (główny) sposób zagospodarowania terenu; 9. przeznaczeniu uzupełniającym, dopuszczalnym ? należy przez to rozumieć możliwy sposób zagospodarowania terenu po spełnieniu wymagań określonych w planie, stanowiący uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego; 10. symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć literowe oznaczenie poszczególnych terenów, określające ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i uzupełniające; 11. powierzchni terenu biologicznie czynnej ? należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3668

12. maksymalnej powierzchni zabudowanej - należy przez to rozumieć wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu; 13. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć maksymalną odległość w rzucie prostopadłym pomiędzy najwyższym punktem dachu budynku, a najniższym punktem gruntu rodzimego; 14. terenie ? należy przez to rozumieć obszar, wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem lub symbolem i numerem; 15. urządzeniu pomocniczym - należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe, a także oznakowanie służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, a także ogólnodostępne stacje telefoniczne; 16. usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, które nie należą do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 17. usługach - należy przez to rozumieć wszelkie usługi, w tym również te, które należą do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska określonych przepisami odrębnymi poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 18.


terenie usług publicznych ? należy przez to rozumieć tereny zagospodarowane pod funkcję związaną z działalnością jednostek samorządowych i państwa obejmującą: 1) administrację publiczną i łączność 2) oświatę 3) sport i rekreację 4) działalność społeczno-kulturalną 5) ochronę zdrowia 6) opiekę społeczną 7) działalność związaną z obronnością i bezpieczeństwem państwa 19. uciążliwości dla środowiska - należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stan powodujący przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny; 20. zasięgu uciążliwości dróg - należy przez to rozumieć zasięg ponadnormatywnego oddziaływania dróg; 21. pasie ochronnym - należy przez to rozumieć, określony w planie obszar, związany z przebiegiem podziemnej instalacji, na którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową i eksploatacją tej instalacji, w granicach którego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu ; 22. przepisami prawa ? należy przez to rozumieć przepisy ustaw z aktami wykonawczymi. 23. budynku mieszkalnym jednorodzinnym ? należy przez to rozumieć budynek definiowany w art. 3 pkt 2a ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) DZIAŁ II. USTALENIA OGÓLNE Rozdział 2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów objętych ustaleniami planu. § 6. Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, ustala przyporządkowując mu wskazany obok symbol przeznaczenia: się następujące przeznaczenie terenu,

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?4?

Poz. 3668

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe i infrastruktura techniczna; 3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej ? usługi publiczne; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem UH - przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa ? usługi handlu; przeznaczenia dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U ? przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P,U ? przeznaczenie podstawowe: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej; przeznaczenie dopuszczalne: i infrastruktura techniczna; 7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP1 ? przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 8) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami ZP2 ? przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej; 9) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami R ? przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy z prawem zabudowy; przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym i infrastruktura techniczna; 10) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-L ? przeznaczenie podstawowe: teren drogi publicznej ? ulica lokalna, na której warunki techniczne i wykonywanie transportu winno być zgodne z przepisami szczególnymi; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 11) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW ? przeznaczenie podstawowe: teren drogi wewnętrznej, przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 12) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW-R ? przeznaczenie podstawowe: teren drogi wewnętrznej - rolniczej, przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; Rozdział 3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego § 7. 1. Nowe budynki należy lokalizować zgodnie z maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi w rysunku planu. 2. Ustalenia dotyczące usytuowania kalenic głównych brył budynków określone w Rozdziale 11 nie dotyczą zabudowy usługowej, garażowej i gospodarczej. 3. Zezwala się na lokalizację garaży i pomieszczeń usługowych wbudowanych lub przybudowanych do bryły budynku mieszkalnego. 4. Ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych. 5. Ustala się zakaz lokalizacji budowli i urządzeń służących reklamie na terenie dróg publicznych. Rozdział 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego § 8. Wszelka działalność w obrębie terenów objętych planem powinna respektować obowiązujące przepisy prawa. 1. Wprowadza się całkowity zakaz: 1) składowania jakichkolwiek odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, 2) odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych bezpośrednio do gruntu i cieków wodnych. 2. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa.


Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?5?

Poz. 3668

3. Zbędne masy ziemi powstające w czasie realizacji inwestycji należy wykorzystać do nowego ukształtowania terenu w granicy działki własnej pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje przekroczenia wymaganych standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w przepisach odrębnych lub składować w miejscu wskazanym przez Urząd Miejski. 4. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN/U zabrania się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (poza obiektami infrastruktury technicznej), dla których ustalono obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 5. Z zakresu ochrony przed hałasem wskazuje się, iż: 1) tereny oznaczone w planie symbolem MN należą do kategorii terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) tereny oznaczone w planie symbolem MN/U należą do kategorii terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) teren rolniczy oznaczony w planie symbolem R w przypadku lokalizacji na tym terenie zabudowy zagrodowej należy do kategorii terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 6. Gospodarka odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami o odpadach i gminnym systemem wywozu odpadów komunalnych, natomiast gospodarka odpadami nie będącymi odpadami komunalnymi musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Odpady należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach na każdej posesji i przekazywać do zagospodarowania zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz przepisami odrębnymi. 7. W kształtowaniu i ochronie zieleni urządzonej i nieurządzonej należy: a) na terenach nowej zabudowy przeznaczyć na cele zieleni powierzchnie biologicznie czynne określone w przepisach szczegółowych niniejszego planu, b) usuwać drzewa i krzewy przy rozbudowie i budowie obiektów budowlanych tylko jeżeli ich likwidacja wynika z ustaleń planu i przepisów prawa. Rozdział 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej § 9. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego ? należy wstrzymać roboty i niezwłocznie powiadomić odpowiednie organy ochrony zabytków. Rozdział 6. Ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych § 10. Nie ustala się. Rozdział 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych § 11. Nie ustala się. Rozdział 8. Szczególne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym § 12. 1. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN działki budowlane należy wydzielić z wytyczeniem granic prostopadłych do pasa drogowego z dopuszczeniem odchylenia ? 10? lub równolegle do istniejących granic z zapewnieniem szerokości frontu działki min. 20 m i zachowania minimalnej powierzchni działki 600 m?; 2. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia MN/U działki budowlane należy wydzielić z wytyczeniem granic prostopadłych do pasa drogowego z dopuszczeniem odchylenia ? 10? lub równolegle do istniejących granic z zapewnieniem szerokości frontu działki min. 20 m i zachowania minimalnej powierzchni działki 1000 m?;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?6?

Poz. 3668

3. Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U, UP, UH i P,U dopuszcza się podziały w celu wydzielenia działek budowlanych, pod warunkiem wytyczenia granic prostopadłych do pasa drogowego z dopuszczeniem odchylenia ? 10? lub równolegle do istniejących granic z zapewnieniem szerokości frontu działki min. 25 m i zachowania minimalnej powierzchni działki 1000 m?. 4. Przy podziale nieruchomości o mniejszej szerokości niż ustalone w pkt 1-3, minimalna szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż jej dotychczasowa szerokość. 5. Dopuszcza się wydzielanie dojazdów pieszo-jezdnych do działek budowlanych o szerokości co najmniej 5,0 m. 6. W granicach terenu objętego niniejszym planem miejscowym nie wskazuje się obszarów przewidzianych do scalania i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy § 13. Wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 obowiązują zakazy i ograniczenia wynikające z obowiązku zachowania minimalnych odległości podstawowych obiektów terenowych od gazociągu wysokiego ciśnienia zgodnie z przepisami szczególnymi. W odległości mniejszej niż 35,0 m od osi gazociągu wszelkie działania związane ze zmiana sposobu zagospodarowania terenu należy uzgadniać z właściwym zarządcą sieci: Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp.

z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kaliszu ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz. Zakazuje się podejmowania działań mogących zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Rozdział 10. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. § 14. Na terenach objętych planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury: 1. docelowo zaopatrzenie w wodę z nowobudowanych sieci wodociągowych, na terenach obiektów produkcyjnych i na działkach mieszkaniowych i usługowych do czasu budowy sieci wodociągowej dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć wody; 2. w zakresie kanalizacji: 1) ścieki przemysłowe, po ich podczyszczeniu do wartości określonych przepisami odrębnymi, przed ich wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej i ścieki bytowe, będą docelowo odprowadzane rozdzielczą siecią kanalizacji do oczyszczalni ścieków; 2) do czasu budowy kolektora kanalizacji sanitarnej dopuszcza się realizację atestowanych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe; 3) dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych; 4) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz terenów zielonych mogą być odprowadzane powierzchniowo w granicach własnej działki, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych; 5) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, w tym z parkingów, przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi, w przypadkach określonych przepisami odrębnymi, należy oczyścić do jakości wymaganej tymi przepisami; 3. w zakresie energii elektrycznej: 1) zasilanie z projektowanych, podziemnych sieci elektroenergetycznych; 2) dopuszcza się realizację sieci elektroenergetycznej jako napowietrznej wyłącznie w przypadkach uzasadnionych warunkami gruntowymi lub istniejącą infrastrukturą podziemną; 3) realizacja nowych stacji transformatorowych na projektowanych terenach zieleni urządzonej, terenach produkcyjnych i usługowych; 4) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych) nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?7?

Poz. 3668

5) dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4kV do czasu jej przebudowy lub likwidacji obowiązuje szerokość pasa ochronnego 3m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii; 4. w zakresie łączności: 1) dopuszcza się realizacje inwestycji z zakresu łączności publicznej; 2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu; 5. w zakresie ogrzewania: 1) z indywidualnych kotłowni przy zastosowaniu paliw niskoemisyjnych spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności; (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych); 2) preferowanymi czynnikami grzewczymi są: gaz, olej, energia elektryczna lub inne odnawialne źródła energii (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych); 6. w zakresie sieci gazowych: 1) zaopatrzenie w gaz ziemny ustala się z sieci gazociągów zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym (art. 7, ust.1 Dz. U. 97.54.348 z późn. zm.) po każdorazowym uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego i będzie zależało od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej. 2) prowadzenie gazociągów w pasach drogowych; 3) dopuszcza się stawiania stacji gazowych i wydzielenia terenu dla potrzeb ich budowy bez konieczności opracowywania zmian planu; 4) zachować strefy kontrolowane dla gazociągów i przyłączy gazowych układanych w ziemi lub nad ziemią zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; 5) zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów terenowych od istniejących gazociągów zgodnie z odpowiednim Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, obowiązującym w dniu wydania pozwolenia na budowę sieci gazowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, na których to występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu; 6) zachować ograniczenia praw własności właścicieli gruntów nad gazociągami tj. w pasie nad gazociągiem (w strefie kontrolowanej) ? związane z zagwarantowaniem dostępności do gazociągu dla służb eksploatacyjnych Operatora sieci gazowych; 7) dla gazociągów znajdujących się w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizacja zagospodarowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie tych gazociągów wymaga opinii zarządzającego siecią gazową; 8) dla istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 zachować minimalne odległości podstawowe projektowanych obiektów (naziemnych) zgodnie z przepisami szczególnymi; 9) w odległości mniejszej niż 35,0 m od osi gazociągu wszelkie działania związane ze zmiana sposobu zagospodarowania terenu należy uzgadniać z właściwym zarządcą sieci; 7. dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w granicach działki budowlanej. 8. przy realizacji inwestycji należy uwzględnić drogi pożarowe i zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów. § 15. 1. Obsługa komunikacyjna terenu objętego planem publiczne lokalne i dojazdowe oraz wewnętrzne. poprzez istniejące lub projektowane drogi

2. Ustala się minimalne odległości nowej zabudowy od linii rozgraniczającej dróg publicznych: 1) dla drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem KD-L ? 10 m; 2) dla drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW ? 10m i 5 m zgodnie z rysunkiem planu; 3) dla drogi wewnętrznej - rolniczej oznaczonej symbolem KDW-R ? 5 m;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?8?

Poz. 3668

3. Na terenie objętym planem, ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych: 1) obsługa komunikacyjna projektowanych terenów poprzez projektowany układ dróg: lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych; 2) potrzeby parkingowe dla istniejących i projektowanych inwestycji należy realizować na nieruchomości własnej inwestora; 3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należy zapewnić minimalnie 2 miejsca parkingowe na l lokal mieszkalny; 4) dla zabudowy produkcyjnej należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na l0 zatrudnionych; 5) dla zabudowy usługowej należy zapewnić minimalnie 1 miejsce parkingowe na 50m? powierzchni użytkowej budynku lub lokalu usługowego; DZIAŁ III. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Rozdział 11. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy § 16. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolami MN: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: a) wskaźnik intensywności zabudowy 0,1 - 0,5 b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych ? 10,0 m npt; c) maksymalna wysokość budynku gospodarczego, garażowego - 6,0 m npt d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki ? 50 % e) maksymalna powierzchnia zabudowana działki ? 30 % 2) na działce budowlanej można zrealizować jeden budynek mieszkalny i jeden budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo-gospodarczy; 3) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 25 ? 45 stopni; 4) preferowany układ kalenicy ? prostopadle do frontowej granicy działki; 5) dla budynków garażowo-gospodarczych, garażowych i gospodarczych ustala się dachy skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 25 ? 45 stopni lub płaskie; 6) dopuszcza się realizację budynku garażowo-gospodarczego, wolnostojącego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego; garażowego lub gospodarczego

7) dopuszcza się realizację budynku garażowo-gospodarczego, garażowego lub gospodarczego o długości do 7,0 m i wysokości do 6,0 m bezpośrednio przy bocznej lub/i tylnej granicy działki; 8) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w §15 pkt 3 uchwały. § 17. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolami MN/U: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa nieuciążliwa i infrastruktura techniczna; 2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: a) wskaźnik intensywności zabudowy 0,1 - 0,5

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?9?

Poz. 3668

b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych ? 10,0 m npt; c) maksymalna wysokość budynku gospodarczego, garażowego - 6,0 m npt d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki ? 40 % e) maksymalna powierzchnia zabudowana działki ? 40 % f) pod usługi dopuszcza się przeznaczenie do 50% powierzchni działki; 2) na działce budowlanej można zrealizować jeden budynek mieszkalny, jeden budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo-gospodarczy i jeden budynek usługowy; 3) powierzchnia użytkowa budynku usługowego nie może być większa niż powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego; 4) dla budynków mieszkalnych ustala się dachy skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 25 ? 45 stopni; 5) preferowany układ kalenicy ? prostopadle do frontowej granicy działki; 6) dla budynków garażowo-gospodarczych, garażowych, gospodarczych i usługowych ustala się dachy skośne dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 25 ? 45 stopni lub płaskie; 7) dopuszcza się realizację budynku garażowo-gospodarczego, garażowego lub gospodarczego i usługowego wolnostojącego lub dobudowanego do budynku mieszkalnego; 8) dopuszcza się realizację budynku garażowo-gospodarczego, garażowego lub gospodarczego i usługowego o długości do 7,0 m i wysokości do 6,0 m bezpośrednio przy bocznej lub/i tylnej granicy działki; 9) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w §15 pkt 3 uchwały. § 18. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem UP: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej ? usługi publiczne; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 2.

Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne; 3. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: a) wskaźnik intensywności zabudowy 0,1 - 1 b) maksymalna wysokość zabudowy ? 10,0 m npt; c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki ? 10 % d) maksymalna powierzchnia zabudowana działki ? 50 % 2) dla zabudowy dachy skośne o kącie nachylenia 15 ? 45 stopni lub płaskie; 3) obsługa komunikacyjna od strony dróg publicznych dojazdowych i dróg wewnętrznych; 4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w §15 pkt 3 uchwały. § 19. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem UH: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej ? usługi handlu; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 2. Ustala się zakaz dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne i inne materiały niebezpieczne; 3. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: a) wskaźnik intensywności zabudowy 0.1 - 1 b) maksymalna wysokość zabudowy ? 10,0 m npt c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki ? 10 % d) maksymalna powierzchnia zabudowana działki ? 50 %

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 10 ?

Poz. 3668

2) dla zabudowy dachy skośne o kącie nachylenia 15 ? 45 stopni lub płaskie; 3) przy granicy z działkami budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego ustala się nakaz nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej o szerokości 1,5 m; 4) obsługa komunikacyjna od strony dróg publicznych dojazdowych i dróg wewnętrznych; 5) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w §15 pkt 3 uchwały. § 20. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem U: przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: a) wskaźnik intensywności zabudowy 0,1 - 1 b) maksymalna wysokość zabudowy ? 10,0 m npt c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki ? 10 % d) maksymalna powierzchnia zabudowana działki ? 50 % 2) dla zabudowy dachy skośne o kącie nachylenia 15 ? 45 stopni lub płaskie; 3) przy granicy z działkami budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego ustala się nakaz nasadzenia pasa zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej o szerokości 1,5 m; 4) obsługa komunikacyjna od strony dróg publicznych lokalnej i dojazdowej; 5) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w §15 pkt 3 uchwały. § 21. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem P,U: przeznaczenie podstawowe: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i zabudowy usługowej; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 2. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla każdej działki budowlanej obowiązuje: a) wskaźnik intensywności zabudowy 0,1 - 1 b) maksymalna wysokość zabudowy ? 15,0 m npt c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki ? 10 % d) maksymalna powierzchnia zabudowana działki ? 50 % 2) dla zabudowy dachy skośne o kącie nachylenia 15 ? 45 stopni lub płaskie; 3) obsługa komunikacyjna od strony dróg publicznych lokalnych i dróg wewnętrznych; 4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w §15 pkt 3 uchwały. § 22. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami ZP1: przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 2. Dopuszcza się realizację obiektów małej architektury i rekreacji. 3. Obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w §15 pkt 3 uchwały. § 23. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami ZP2: przeznaczenie podstawowe: teren zieleni urządzonej i infrastruktury technicznej; 2. Zakaz sadzenia drzew i krzewów. § 24. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem R: przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy z prawem zabudowy; przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych i infrastruktura techniczna;

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 11 ?

Poz. 3668

2. Na terenach rolniczych oznaczonych symbolem R należy z przepisami odrębnymi.

prowadzić gospodarkę rolną, zgodnie

3. Ustala się zakaz wprowadzania obiektów budowlanych nie związanych z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i urządzeń pomocniczych; 4. Ustala się następujące szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) dla zabudowy zagrodowej obowiązuje ( w granicach siedliska): a) wskaźnik intensywności zabudowy 0,1 - 1 b) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych ? 10,0 m npt; c) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garażowych ? 6,0 m npt; d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki ? 50 % e) maksymalna powierzchnia zabudowana działki ? 40 % 2) dla zabudowy dachy skośne o kącie nachylenia 15 ? 45 stopni lub płaskie; 3) obsługa komunikacyjna od strony drogi lokalnej i wewnętrznych; 4) obowiązują maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone w §15 pkt 3.

uchwały. § 25. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolem KD-L: przeznaczenie podstawowe: teren dróg publicznych ? ulica lokalna; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 12 m. 3. Projektowana ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, z obustronnym chodnikiem. § 26. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolami KDW: przeznaczenie podstawowe: teren dróg wewnętrznych; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 10m i 8 m zgodnie z rysunkiem planu. 3. Projektowana ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, z co najmniej jednostronnym chodnikiem. § 27. 1. Ustala się dla terenu oznaczonego symbolami KDW-R: przeznaczenie podstawowe: teren drogi wewnętrznej - rolniczej; przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna; 2. Ustala się dotychczasową szerokość w liniach rozgraniczających. 3. Istniejąca droga gruntowa obsługująca tereny rolnicze. DZIAŁ IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE. Rozdział 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. § 28. Ustala się tymczasowo, dotychczasowy sposób użytkowania terenu w granicach objętych planem do czasu realizacji zabudowy zgodnej z planem. Rozdział 13. Ustalenia końcowe § 29. 1. Uchwala się dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U, P,U , UP i UH objętych ustaleniami planu, a nie będących własnością gminy, stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20 %; 2. Dla pozostałych terenów w wysokości 0 %. § 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 12 ?

Poz. 3668

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej (-) Anna Kapturska

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 13 ?

Poz. 3668

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 14 ?

Poz. 3668

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 czerwca 2012 r. § 1. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Miejska w Golinie określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania. 1. Sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji należących do zadań własnych gminy: 1) realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym Prawo zamówień publicznych, 2) terminy realizacji poszczególnych zadań ? etapowanie, 3) realizacja inwestycji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami. 2. Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych: 1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy ? w ramach, m.in. a) dotacji unijnych, b) dotacji samorządu województwa, c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, d) z kredytów i pożyczek bankowych, e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, f) innych środków zewnętrznych 3. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych i energii elektrycznej będą realizowane w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 ze zmianami) i nie będą obciążały budżetu gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

? 15 ?

Poz. 3668

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Miejska w Golinie rozstrzyga, co następuje: Na podstawie oświadczenia Burmistrza Goliny w sprawie braku uwag zgłoszonych na etapie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, a nie uwzględnionych, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2314

  uchwała nr XVI122/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/158/2010 Rady Gminy Ostrówek z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Ośrodek Gminny obejmujący części miejscowości Ostrówek Kolonia, Ostrówek, Cegielnia, Kamienowola, Kolonia Dębica, Antoniówka i Luszawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3357

  uchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce

 • Dziennik Urzędowy

  obwieszczenie Starosty Złotoryjskiego z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie operatu opisowo- kartograficznego kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla obrębów Biegoszów, Dobków, Gozdno, Lubiechowa, Nowy Kościół, Podgórki, Rząśnik, Rzeszówek, Sędziszowa, Sokołowiec, Stara Kraśnica w gminie Świerzawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3351

  uchwała nr XVII/136/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3667

  uchwała nr XIX/162/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3666

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. zniesienia Sołectwo Ostrowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3665

  uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Luboniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3664

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Siekierkach Wielkich, gm. Kostrzyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3663

  porozumienie nr 84/12 Burmistrza Gminy Rawicz; Powiatu Rawickiego z dnia 21 maja 2012r. w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 5484P Rawicz - Dubin, w Słupii Kapitulnej, na odcinku od km 5+992 do km 6+189, oraz wjazdy do posesji na pow. 349 m2 - strona południowa i od km 6+995 do km 7+040 - strona północna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.