Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3669

Tytuł:

uchwała nr 204/XX/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-27
Organ wydający:Rada Miejska Gminy Ślesin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3669
Hasła:pomoc materialna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 3669

UCHWAŁA NR 204/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów Na podstawie ustawy art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm. ) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ślesin Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. Regulamin określa: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 2) formy stypendium szkolnego, 3) tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego, 4) tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego. § 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne mogą być przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Ślesin uczniom szkół wymienionych w art. 90b.ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty. Rozdział 2. Sposób ustalenia wysokości i formy stypendium szkolnego § 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym będzie określać kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 2. Ustala się następujące grupy dochodowe: 1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do wysokości 40 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej ( I grupa ) , 2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 40 % do wysokości 100 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej (II grupa), 3. Miesięczna wysokość stypendium w pełnej wysokości stanowi 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późn. zm. ). 4. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:


14:49:28

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3669

1) od 50% do 100% stypendium w pełnej wysokości w I grupie dochodowej 2) od 40% do 100% stypendium w pełnej wysokości w II grupie dochodowej. § 4. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3. § 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, 3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 4) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych. Rozdział 3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ślesinie. § 7. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te organizującego. 2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę. 3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie ( albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z organem przyznającym stypendium. 4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 jest wypłacane z dołu pierwszego dnia roboczego miesiąca po miesiącu, za który przysługuje, w formie gotówkowej. 5. Pomoc materialna w formach , o których mowa w § 5 pkt 2-3 może być realizowana także poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków , po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki , w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy rodziców ucznia(opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej, na rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy jest dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy. Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego § 8. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Ślesin w trybie art.90r ustawy o systemie oświaty. § 9. 1. Oceny wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego dokonuje Komisja Stypendialna powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin. 2. Komisja Stypendialna przedstawia propozycje dotyczące formy, w jakiej może być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielenia zasiłku. 3. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 4. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając indywidualnie sytuację materialną ucznia. Rozdział 5. Postanowienia końcowe § 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 85/VIII/07 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 15 czerwca 2007 w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?3?

Poz. 3669

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin. § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od 15 września 2012r. Przewodniczący Rady (-) Stanisław Chrzanowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.128.2091

  uchwała nr V/40/2011 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Sompolno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.2288

  uchwała nr VI/72/11 Rady Gminy Laszki z dnia 30 sierpnia 2011r. Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laszki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.87.1613

  uchwala nr XXXIV/277/10 Rady Gminy Laszki z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Laszki.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/154/09 Rady Gminy Wymiarki z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.1716

  uchwała nr XXXVI/268/09 Rady Gminy Sanok z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sanok

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3668

  uchwała nr XXVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w miejscowości Kraśnica ? Kolonia, obręb Kraśnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3667

  uchwała nr XIX/162/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3666

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012r. zniesienia Sołectwo Ostrowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3665

  uchwała nr XXIII/147/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury w Luboniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3664

  uchwała nr XIX/122/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności gospodarczej w Siekierkach Wielkich, gm. Kostrzyn

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.