Logowanie

DZ. URZ. WOJ. 2012.3679

Tytuł:

uchwała nr XVII/130/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy i Miasta Raszków
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 3679
Hasła:akcje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 3679

UCHWAŁA NR XVII/130/2012 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie: zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala co następuje: § 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej, przez Gminę i Miasto Raszków. § 2. Gmina i Miasto Raszków może w szczególności obejmować udziały i akcje w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych i współtworzonych przez Gminę. § 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy i Miasta Raszków na dany rok budżetowy. 2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały i akcje, wkładów niepieniężnych (aportów). 3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności: a) własność nieruchomości lub ich części, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, własność rzeczy ruchomych, użytkowanie wieczyste, b) udziały, akcje, obligacje, wierzytelności, c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych: patent lub prawo do jego używania, prawo do wzoru użytkowego, licencje na korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowego, know-how, znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie. 4. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów i akcji w spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawcaposiadający wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje się w przypadku gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów. 5. Zgody Rady Gminy i Miasta Raszków wymaga zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki, która spowoduje utratę przez Gminę pakietu kontrolnego udziałów i akcji. § 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do wycofania udziałów i akcji w spółkach. 2. Wycofanie udziałów i akcji przez Gminę następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych. 3. Wycofanie udziałów i akcji w spółkach wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy i Miasta Raszków.


11:02:57

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

?2?

Poz. 3679

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Raszków do zbywania udziałów i akcji w spółkach. 2. Zbycie udziałów i akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy i Miasta Raszków. § 6. 1. Udziały i akcje mogą być zbywane w trybie: a) oferty ogłoszonej publicznie, b) przetargu publicznego, c) rokowań na podstawie publicznego zaproszenia. 2. Tryb publiczny wymaga ogłoszenia oferty publicznej, zaproszenia do rokowań lub zaproszenia do przetargu publicznego w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. 3. Zbycie udziałów i akcji innym jednostkom samorządu terytorialnego lub ich związkom może nastąpić z pominięciem trybu określonego w ust.1. § 7. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów i akcji w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, oszacowania wartości przedsiębiorstwa oraz oceny realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska. § 8. O każdym wniesieniu, cofaniu albo zbyciu udziałów i akcji Burmistrz informuje Radę Gminy i Miasta Raszków na najbliższej sesji Rady następującej po wniesieniu, cofnięciu bądź zbyciu udziałów i akcji. Informacja zawiera dane o ilości oraz wartości wniesionych, cofniętych lub zbytych udziałów i akcji, a także do jakiej spółki zostały wniesione, w jakiej spółce zostały cofnięte lub w jakiej spółce zostały zbyte. § 9. Traci moc uchwała nr VII/55/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków. § 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący (-) Andrzej Matyba
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.666.5563

  uchwała nr XLVIII/262//2010 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 23 września 2010r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Chełmka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.216.3376

  uchwała nr IX/124/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/52/11 Rady Miasta Gozdnica z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Gozdnica.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/431/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 263.XXVIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 434/XXXVI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta

zamów dokument

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3678

  uchwała nr XVI/134/12 Rady Gminy Krzymów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Krzymów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3677

  uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3676

  uchwała nr XXII / 206 / 2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie; określenia zasad i trybu korzystania z obiektów świetlic wiejskich na terenie gminy Nowy Tomyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3675

  uchwała nr XXII/204/2012 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ; zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Tomyśl

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3674

  obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania błędów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.